Direcția de Evidență a Persoanelor

Este serviciul public comunitar local de evidență a persoanelor, primește și soluționează cererile cetățenilor pe probleme specifice de: 
a) evidenţă a persoanelor şi eliberare a actelor de identitate;
b) stare civilă;
pentru persoanele din Municipiul Timișoara și din comunele arondate acestui serviciu (care nu și-au constituit încă servicii publice comunitare locale).

Structură

Informări

Atribuții

(1) Direcția de Evidență a Persoanelor Timișoara este serviciul public comunitar local de evidență a persoanelor din subordinea Consiliului Local al Municipiului Timișoara reglementat prin Ordonanța Guvernului nr. 84/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor.

(2) Direcția de Evidență a Persoanelor Timișoara primește și soluționează cererile cetățenilor pe probleme specifice de evidență a persoanelor din Municipiul Timișoara și din comunele arondate acestui serviciu (care nu si-au constituit încă servicii publice comunitare locale) – prevăzute în Anexa nr.1 din prezentul regulament- parte integrantă din acesta.

(3) Modificarea arondării actuale a Direcției de Evidența Persoanelor Timișoara se realizează prin   Hotărâre a Consiliului Județean și implică modificarea Anexei nr. 1 la prezentul Regulament.

(4) Pentru deschiderea procedurii succesorale, Direcția de Evidență a Persoanelor Timișoara completează și transmite lunar sesizările privind deschiderea procedurii succesorale pentru toate persoanele cu domiciliul in Timișoara care au murit în luna anterioară, conform modelului aprobat prin Ordinul  Comun al Ministerului Finanțelor Publice și Ministerului Administrației și Internelor nr. 2052 bis/1528/2006 – anexa 24. Persoanele desemnate din cadrul Direcției de Evidență s Persoanelor, pe baza consultării SNEP/RNEP completează următoarele date: 

- Elemente de identificare  a defunctului;

- Elemente de identificare ale moștenitorilor (succesibililor) prezumtivi ai defunctului.   

și le înaintează Direcției Fiscale a Municipiului Timișoara pentru completarea datelor cu privire la bunurile care fac obiectul succesiunilor si pasivele acestora ( nr. de rol nominal unic; sarcini succesorale, respectiv creanțele bugetare locale datorate de autorul  succesiunii la data decesului; bunurile imobile ale autorului succesiunii) și Compartimentului Fond Funciar din Primărie pentru completarea datelor din  Registrul agricol (Volumul , nr. poziție , alte informații cu privire la terenurile agricole deținute de defunct.)

Direcția de Evidență a Persoanelor întocmește adresa de înaintare a sesizărilor pentru deschiderea procedurii succesorale  și asigură transmiterea sesizărilor pentru deschiderea procedurii succesorale împreună cu adresa de înaintare   către Camera Notarilor Publici și Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliara, în a cărei circumscripție teritorială defunctul a avut ultimul domiciliu, în cazul în care aceste atribuții au fost delegate prin Dispoziția Primarului la propunerea Secretarului general al municipiului.

(5) În cazul în care în SNEP/RNEP nu există date despre eventualii moștenitori, iar certificatul de deces a fost solicitat de către un terț care declară că defunctul nu are moștenitori, succesiunea este susceptibilă a fi vacantă. În acest caz informează Direcție de Patrimoniu și Serviciul Juridic pentru a face demersurile necesare pentru declararea vacanței succesorale, pe cale notarială sau judecătorească.

Conducere

  • Radu-Bogdan Sperneac

    Director executiv

  • Este utilă această pagină?