Primăria Municipiului Timișoara

Acte necesare și formulare

În condițiile pandemice actuale, ca  măsură profilactică specială pentru evitarea  îmbolnăvirii angajaților și a petenților, se limitează la maxim accesul persoanelor la Serviciul Relaționare Directă cu Cetățenii, camera 12, parter, bv.C.D.Loga nr.1.

Astfel, anunțăm onorata clientelă, că se vor primi și înregistra fizic doar documentații ce necesită consiliere și verificare, eventual  note de plată. Pentru a preîntâmpina aglomerarea  spațiului , în  măsura locurilor libere existente , li se va permite accesul în incintă pe circuitul special desemnat. De asemenea, se va  respecta orarul de funcționare, diferențiat  pentru  depuneri și eliberări documente, anexat prezentei.

 

PRELUARE ȘI ELIBERARE DOCUMENTAȚII

DOAR ELIBERARE DOCUMENTAȚII

Luni,Miercuri, Joi, Vineri

   8,30-14

     14-16,30

Marți

   8,30-17,30

     17,30-18,30

   

Casierie cam.12
Luni – Vineri: 8:30 – 15:30 (pauză 12-13)

Toate cererile, petițiile,  adresele ce pot fi trimise onlineNU  vor fi înregistrate la camera 12!  Acestea vor fi depuse pe site-ul PMT, www.primariatm.ro, la rubrica : Cereri/Solicitări/Sugestii/Reclamații, iar petenții vor primi pe mail confirmarea numărului de înregistrare.        

Documentațiile se  pot încărca direct pe platforma guvernamentală, FORMULARE ONLINE, tot de pe site-ul PMT.

Pentru eliberarea copiei unui act din Arhiva Consiliului Local:

 • Cerere tip
 • – Dovada achitare contravaloare taxa de cautare de 50 lei (anticipat)
 • – La eliberare,  se achita contravaloarea taxei de 5 lei/pagina A4 si 10 lei/pagina A3.

Cererea Nu se supune aprobarii tacite.
Actele se vor depune la Primaria Municipiului Timisoara, camera 12, ghișeele 8, 9, 14.

Depunere cerere pentru emiterea certificatului de urbanism

 1. Acte necesare pentru solicitare eliberare/emitere Certificat de Urbanism pentru scoatere din circuitul agricol (cerere tip conf. Ord. nr. 839/12.10.2009):
 • Cerere tip întocmită de orice persoană fizică sau juridică interesată, care va cuprinde : elementele de identificare a imobilului, numărul cadastral şi numărul de carte funciară
 • – Dovada achitării taxei pentru C.U. (copie chitanţă)
 • – Plan de situaţie (1 :500) -2 copii xerox şi plan de încadrare în zonă (1 :5000) – 1 copie xerox, eliberate de Primăria Municipiului Timişoara
 • – Extras C.F. original şi la zi (valabil 30 zile).

ACTELE  SE DEPUN LA GHIŞEELE 5, 6, 7, 12 ,13 SAU 15 – CAMERA 12.


Cererea nu se supune aprobării tacite.

2. Acte necesare pentru solicitare eliberare/emitere Certificat de Urbanism pentru lucrări de construire/desfinţare (cerere tip conf. Ord. nr. 839/12.10.2009):

 • Cerere tip întocmită de orice persoană fizică sau juridică interesată, care va cuprinde: elementele de identificare a solicitantului, elemente de identificare a imobilului, numărul cadastral şi numărul de carte funciară a imobilului, adresa şi scopul solicitării
 • – planuri cadastrale/topografice, cu evidenţierea imobilelor în cauză, – pentru imobilele înscrise în evidenţele de cadastru şi publicitate imobiliară: extras din planul cadastral de pe ortofotoplan şi extras de carte funciară pentru informare actualizat la zi, eliberate, la cerere, de către biroul de cadastru şi publicitate imobiliară – conf. L. 50/1991 –
 • – Dovada achitării taxei pentru C.U. (copie chitanţă)
 • – Plan de situaţie (1 :500) – 2 copii xerox şi plan de încadrare în zonă (1:5000) – 1 copie xerox, eliberate de Primăria Municipiului Timişoara

Pentru cazurile care fac obiectul art. 11, lit. n) din Legea 50/1991 rep. şi act., dosarul se va completa cu:

 • – fotografii cu situaţia existentă;
 • – plan orizontal existent (releveu)/ după caz, plan apartamentare vizat OCPI;
 • – plan orizontal propus (noua funcţiune);

Pentru cazurile care fac obiectul HCL nr. 455/2014 privind Regulamentul de identitate cromatică a clădirilor din Municipiul Timişoara, dosarul se va completa cu:

 • – fotografii cu situaţia existentă;
 • – simulare foto cu vecinătăţile.


ACTELE  SE DEPUN LA GHIŞEELE 5, 6, 7, 12 ,13 SAU 15 – CAMERA 12.

Cererea nu se supune aprobării tacite.

3. Acte necesare pentru obţinerea Autorizaţiei de Construire (cerere tip conf. Ord. nr. 839/12.10.2009):

 • Cerere tip întocmită şi semnată/ştampilată de titularul unui drept real asupra imobilului conf.L50/1991 republicata
 • – Dovada achitării taxei pentru A.C. (copie chitanţă)
 • – Extrasul de plan cadastral actualizat la zi şi extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi, (individual şi după caz şi/sau colectiv), în copie legalizată
 • – Certificat de Urbanism, în copie (valabil)
 • – Deviz general de lucrări
 • – Documentaţia tehnică – D.T., în două exemplare, elaborată în baza conţinutului-cadru prevăzut în anexa nr. 1 la Lege 50/1991 act.
 • – Avize şi acorduri ce rezultă din situaţia juridică din C.F.
 • – Avize şi acorduri în funcţie de lucrarea de construire solicitată, cerute prin Certificatul de Urbanism;
 • – Studiile de specialitate, nota tehnică justificativă sau raportul de expertiză tehnică pentru lucrări de intervenţie la construcţii existente, raportul de audit energetic, raportul de expertiză a sistemelor tehnice, certificatul de performanţă energetică a clădirii, pentru lucrări de intervenţie în vederea creşterii performanţei energetice la clădiri şi/sau pentru lucrări de renovare majoră, precum şi studiul privind posibilitatea montării/utilizării unor sisteme alternative de producere a energiei, în cazurile prevăzute de legislaţia privind performanţa energetică a clădirilor şi în măsura în care prin auditul energetic al clădirii se stabileşte că acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic, funcţional, economic şi al mediului înconjurător, solicitate prin certificatul de urbanism, în condiţiile legii,.
 • – 2 Dosare identice cu şină
 • – Documentația în format electronic  conform  Ordinului 3454 din 31.12.2019 va cuprinde următoarele:
  x anexa la cererea de emitere a autorizației de construire completată complet
  x planul de situație (existent și propus)
  x toate fațadele (existent și propus)

OBSERVAŢIE: Toate actele se vor îndosaria. Se va numerota documentația (exemplarul pentru primărie) pe fiecare filă, numărătoarea făcându-se de la ultima la prima filă. Toate condiţiile/piesele  impuse prin  certificatul de urbanism (avize, acorduri,declaraţii,planuri,proiecte,etc.)  se evidenţiază prin marcarea cu un post-it.

ACTELE  SE DEPUN LA GHIŞEELE 5, 6, 7, 12 ,13 SAU 15 – CAMERA 12.

Cererea nu se supune aprobării tacite.

4. Acte necesare pentru emiterea autorizaţiilor de construire pentru executarea lucrărilor de intervenţie în primă urgenţă

Având în vedere prevedere alin (I) şi alin (2) al art. 17 al Ordinului 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii Ordinului 839/2009
 
(1) În conformitate cu prevederile art. 7 alin. (16) din Lege, autorizaţia de construire/desfiinţare pentru executarea lucrărilor de intervenţie în primă urgenţă, obligatorii în cazuri de avarii, accidente tehnice, calamităţi naturale – cutremure, inundaţii, alunecări/prăbuşiri de teren sau altele asemenea – ori alte evenimente cu caracter excepţional, se emite imediat de către autoritatea administraţiei publice competente potrivit Legii. Documentaţiile tehnico-economice corespunzătoare fiecărei faze de proiectare urmează să fie elaborate şi aprobate pe parcursul sau la încheierea executării lucrărilor, cu respectarea avizelor, acordurilor şi punctului de vedere al autorităţii competente pentru protecţia mediului, precum şi după caz a actului administrativ al acesteia, solicitate prin certificatul de urbanism emis, în condiţiile Legii, împreună cu autorizaţia de construire/desfiinţare.

În cazul construcţiilor/instalaţiilor care prezintă pericol public, autorizaţia de construire se emite pentru executarea lucrărilor de intervenţie în primă urgenţă, pentru prevenirea/atenuarea sau reducerea globală a riscului de producere a efectelor riscurilor naturale – cutremure, inundaţii, alunecări de teren, tasări şi/sau prăbuşiri de teren etc. – ori antropice (explozii, incendii, avarii, alte accidente tehnice etc. – consolidarea/repararea elementelor structurale/nestructurale ale construcţiei – inclusiv prin introducerea unor elemente structurale suplimentare – în scopul evitării pierderilor de vieţi omeneşti sau rănirii grave a persoanelor, precum şi distrugerii unor bunuri materiale, culturale şi artistice de valoare.
 
(2) În mod similar, potrivit prevederilor art. 7 alin. (16AI) din Lege, autorizaţia de construire se va emite în regim de urgenţă, pentru lucrările de intervenţie în primă urgenţă la construcţii monumente istorice, cu consultarea prealabilă a organismelor abilitate ale Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional, precum şi pentru lucrările de consolidare la clădirile încadrate, prin raport de expertiză tehnică ori prin notă tehnică justificativă, în clasa I de risc seismic şi care prezintă pericol public, în condiţiile prevăzute la art. 7 alin. (10) din Lege.
 
Vă rugăm să preluaţi solicitările privind emiterea autorizaţiilor pentru executarea lucrărilor de intervenţie în primă urgenţă în baza următoarelor acte:
– extras de carte funciară originală şi la zi
– descrierea situaţiei existente  privind încadrarea în lege însoţite de planşe foto/notă tehnică justificativă pentru clădiri încadrate în risc seismic clasa 1 şi care prezintă pericol public
– dovada depunerii solicităriii pentru eliberarea certificatului de urbanism
– după caz punctul de vedere al Direcţiei Judeţene pentru Cultură Timiş
 
 
OBSERVAŢIE: 1. Toate actele se vor îndosaria.
                          2.  În același timp, se vor depune actele și pentru certificatul de urbanism.

ACTELE  SE DEPUN LA GHIŞEELE 5, 6, 7, 12 ,13 SAU 15 – CAMERA 12.

Cererea nu se supune aprobării tacite.

5. Acte necesare pentru solicitare eliberare/emitere Autorizaţie de Desfiinţare (cerere tip conf. Ord. nr. 839/12.10.2009):

 • Cerere tip întocmită şi semnată/ştampilată de titularul unui drept real asupra imobilului conf.L50/1991 republicata
 • – Dovada achitării taxei pentru A.D. (copie chitanţă)
 • – Certificatul de atestare fiscală privind valoarea de impozitare a imobilului (în copie)-de la Serviciul Impozite şi Taxe
 • – Extrasul de plan cadastral actualizat la zi şi extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi, (individual şi după caz şi/sau colectiv), în copie legalizată  (valabil 30zile)
 • – Certificat de Urbanism (valabil)
 • – Deviz general de lucrări
 • – Documentaţia tehnică – D.T., în două exemplare, elaborată în baza conţinutului-cadru prevăzut în anexa nr. 1 la Lege 50/1991 act.
 • – Avize şi acorduri ce rezultă din situaţia juridică din C.F.
 • – Alte avize şi acorduri cerute prin Certificatul de Urbanism.
 • – 2 Dosare identice cu şină
 • – Documentația în format electronic  conform  Ordinului 3454 din 31.12.2019 va cuprinde următoarele:
  x anexa la cererea de emitere a autorizației de construire completată complet
  x planul de situație (existent și propus)
  x toate fațadele (existent și propus)


OBSERVAŢIE: Toate actele se vor îndosaria. Se va numerota documentația (exemplarul pentru primărie) pe fiecare filă, numărătoarea făcându-se de la ultima la prima filă. Toate condiţiile/piesele  impuse prin  certificatul de urbanism (avize, acorduri,declaraţii,planuri,proiecte,etc.)  se evidenţiază prin marcarea cu un post-it.

ACTELE  SE DEPUN LA GHIŞEELE 5, 6, 7, 12 ,13 SAU 15 – CAMERA 12.

Cererea nu se supune aprobării tacite.

6. Acte necesare pentru solicitare eliberare/emitere Prelungire Certificat de Urbanism (cerere tip conf. Ord. nr. 839/12.10.2009):

 • Cerere tip
 • – Dovada achitării taxei pentru prelungirea Certificatului de urbanism (copie chitanţă; se achita 30% din suma platită iniţial la certificatul de urbanism)
 • – Cerificatul de Urbanism în original.

NOTĂ: se solicită prelungirea valabilității certificatului de urbanism în termenul legal cu cel puțin 15 zile înaintea expirării acestuia.

ACTELE  SE DEPUN LA GHIŞEELE 5, 6, 7, 12 ,13 SAU 15 – CAMERA 12.

Cererea nu se supune aprobării tacite.

 1. Acte necesare pentru solicitare eliberare /emitere Prelungire Autorizaţie de Construire/desfinţare (cerere tip conf. Ord. nr. 839/12.10.2009):
 • Cerere tip
 • – Dovada achitării taxei pentru prelungirea Autorizaţiei de Construire (se achită 30% din suma plătită iniţial la autorizaţia de construire)
 • – Autorizaţia de Construire în original
 • – Extras C.F. original şi la zi (valabil 30 de zile).
 • – Copie anunt incepere lucrari

NOTĂ: se solicită prelungirea valabilității autorizației de construire în termenul legal cu cel puțin 15 zile lucrătoare înaintea expirării acesteia.

ACTELE  SE DEPUN LA GHIŞEELE 5, 6, 7, 12 ,13 SAU 15 – CAMERA 12.

Cererea nu se supune aprobării tacite.


8. După eliberarea Autorizaţiei de Construire/Desfiinţare trebuie comunicate Primăriei Municipiului Timişoara şi Inspectoratului Teritorial în Construcţii Timiş, conform Ordinului nr. 839/12.10.2009, următoarele:

 1. a) Pentru Primăria Municipiului Timişoara:

ACTELE  SE DEPUN LA GHIŞEELE 5, 6, 7, 12 ,13 SAU 15 – CAMERA 12.

Cererea nu se supune aprobării tacite.

b) Pentru Inspectoratul Teritorial în Construcţii Timiş:

 1. Model pentru panou de identificare a investiţiei– conform Ordinului nr. 839/12.10.2009


10. Acte necesare pentru eliberarea duplicatului AC/CU

 • – Cerere de mână în care trebuie specificat nr. şi data eliberării AC/CU 
 • – Dovada achitării taxei de 5 lei/pagina A4 (anticipat)
 • – Cererea se poate depune şi online la secţiunea FORMULARE ONLINE


ACTELE  SE DEPUN LA GHIŞEELE 5, 6, 7, 12 ,13 SAU 15 – CAMERA 12.

Cererea nu se supune aprobării tacite.

11. Acte necesare pentru aprobarea lucrărilor de construcţii fără AC conform Legii 50/1991, art.11

 • – Cerere 
 • –  Fotografii color imobil existent
 • – Cererea se poate depune şi ONLINE la secţiunea FORMULARE ONLINE

Pentru cazurile care fac obiectul HCL nr. 455/2014 privind Regulamentul de identitate cromatică a clădirilor din Municipiul Timişoara

Pentru obtinerea Avizului Directiei Urbanism pentru zugravirea imobilului, dosarul va contine:

 • Cerere tip;
 • – copie extras CF;
 • – fotografii cu situaţia existentă;
 • – planşe color cu propunerile de fatada cu prezentarea cromaticii propuse si a tuturor elementelor constructive, cu precizarea codului de culoare NCS, în conformitate cu HCL 455/2014
 • – desfăşurare stradală (simulare foto) cu vecinătăţile, în armonie cu clădirile învecinate.

Paleta clădiri istorice

Paleta clădiri neistorice

Pentru obtinerea Avizului Comisiei de Estetica Urbana, dosarul va contine:

 • – fotografii cu situatia existenta (daca este cazul);
 • – planşe color cu propunerile de fatada cu prezentarea cromaticii propuse si a tuturor elementelor constructive, cu precizarea codului de culoare NCS, in conformitate cu prezentul Regulament;
 • – studiu cromatic pentru intreg ansamblul/frontul stradal/ frontul de piata, in functie de amplasarea cladirii.

Paleta clădiri istorice

Paleta clădiri neistorice

ACTELE  SE DEPUN LA GHIŞEELE 5, 6, 7, 12 ,13 SAU 15 – CAMERA 12.

Cererea nu se supune aprobării tacite.

12. ACTE NECESARE PENTRU SOLICITARE REGULARIZARE TAXĂ AC/AD
– Cerere;
– Copie AC, memoriu, plan de situaţie, secţiuni orizontale si faţade vizate spre neschimbare anexă la AC;
– Declarația tip privind valoarea reală a lucrărilor executate în baza autorizaţiei de construire, conform ordinului nr. 75/2009 al Ministerului Administraţiei Internelor, Ministerul Finanţelor Publice – MFP (Anexa nr. 43 – Model 2009 ITL 068)**** – pentru persoanele fizice ( Se va completa şi semna de către beneficiar pâna la FIŞA DE CALCUL (tablel) privind regularizarea taxei pentru eliberarea autorizaţiei de construire);
– DECLARAŢIE din partea societăţii comerciale cu valoarea din contabilitate a lucrării autorizate, C+M fară TVA – pentru persoanele juridice;
– Comunicare privind începerea execuţiei lucrărilor înregistrat la PMT si ISC– conform Ordinului nr.839/2009 (formular tip) – semnate de către beneficiar;
– Comunicare privind încheierea execuţiei lucrărilor înregistrat la PMT si ISC – conform Ordinului nr.839/2009 (formular tip) – semnate de către beneficiar;

 1. Etapele parcurse de o documentaţie de Plan Urbanistic Zonal (PUZ) până la obţinerea unei Hotărâri a Consiliului Local a Municipiului Timişoara (H.C.L.):
 • – Emiterea Certificatului de Urbanism pentru obţinerea Avizului de Oportunitate si elaborare PUZ in baza Avizului de oportunitate obtinut
 • Etapa 1- etapa pregătitoare PUZ şi RLU aferent conform HCL nr. 218/2020
 • – Emiterea Avizului de oportunitate pentru PUZ conform HCL nr. 182/2017
 • – Avizarea Planului de actiune conform HCL nr. 44/2016
 • Etapa 2 – etapa elaborării propunerilor PUZ şi RLU aferent, conf.HCL nr. 218/2020
 • – Emiterea AVIZULUI ARHITECTULUI SEF (C.T.A.T.U.) pentru PUZ conform Legii nr. 350/2001, respectiv Ordin nr.  233/2016 pentru  aprobarea  Normelor  metodologice  de  aplicare  a  Legii  nr.  350/2001
 • Etapa 3 – etapa aprobării PUZ si RLU aferent conf.HCL nr. 218/2020

EXPLICAŢII:

–      C.T.A.T.U. – Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism
–      Hotararea Consiliului Local nr. 218/04.06.2020 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 140/ 19.04.2011 – privind aprobarea „Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului” 
–      Hotararea Consiliului Local nr. 44/29.07.2016 privind aprobarea Modelului Cadru al Planului de Actiune pentru implementarea investitiilor propuse prin Planul de Urbanism Zonal”
–      Hotararea Consiliului Local 182/08.05.2017 privind aprobarea unei noi proceduri în vederea obţinerii Avizului de oportunitate necesar pentru elaborarea unui Plan Urbanistic Zonal  (P.U.Z.) 

–      Hotărârea Consiliului Local 137/25.03.2008 privind completarea documentaţiilor pentru obţinerea Autorizaţiei de Construire, Certificatelor de Urbanism ( alipire, dezlipire, ieşire din indiviziune, etc.), Autorizaţiei de Funcţionare construcţii şi a Autorizaţiei de Nefuncţionare construcţii, cu documente în format digital ce se depun la Primăria Timişoara, Direcţia Urbanism şi Serviciul Banca de Date Urbană

Emiterea Certificatului de Urbanism pentru obţinerea Avizului de Oportunitate si elaborare PUZ in baza Avizului de oportunitate obtinut 

 1. Cerere tip întocmită de orice persoană fizică sau juridică interesată, care va cuprinde: elementele de identificare a imobilului, numărul cadastral şi numărul de carte funciară a imobilului, adresa şi scopul solicitării
 2. Copie extras C.F., actualizat la zi.
 3. Dovada achitării taxei pentru C.U. (copie chitanţă)
 4. Plan de situaţie (1 :500) – 2 copii xerox şi plan de încadrare în zonă (1:5000) – 1 copie xerox, eliberate de Primăria Municipiului Timişoara

NOTĂ: ACTELE SE DEPUN LA GHIŞEELE 5, 6 , 7 SAU 15 – CAMERA 12.

Cererea nu se supune aprobării tacite.

Eliberare/emitere Prelungire Certificat de Urbanism:

 1. Cerere tip (prelungire CU)
 2. Dovada achitării taxei pentru prelungirea Certificatului de urbanism (copie chitanţă; se achita 30% din suma platită iniţial la certificatul de urbanism)
 3. Cerificatul de Urbanism în original.

NOTĂ: ACTELE SE DEPUN LA GHIŞEELE 5, 6 , 7 SAU 15 – CAMERA 12.

Cererea nu se supune aprobării tacite. 

Etapa 1- etapa pregătitoare PUZ şi RLU aferent:
1.   Cererea tip (FO 47_20_ver. 2 – pentru demararea Etapei 1 – etapa pregătitoare PUZ şi RLU aferent, conform Regulamentului aprobat cu HCL nr. 218/2020;
2.   Anexa 1 (Cod FO 47_21_ver. 2) la HCL nr. 218/2020 (model panou) cu datele beneficiarului, pe A4 sau A3 – pentru verificare si completare inspector zonă;

 1.   Chitanţă achitare taxă pentru activităţile de informare şi consultare a publicului pentru Etapa 1 PUZ;
  4.   Documentaţie conform HCL nr. 218/2020 (1 exemplar, pagini numerotate,  inclusiv format digital – CD  pdf  sau imagine si dwg – conf.HCL nr. 218/2020):

  PARTE DESENATĂ:

 • încadrarea în zonă, plan topografic/cadastral cu zona de studiu actualizat
 • conceptul propus – plan de situaţie cu prezentarea funcţiunilor, a vecinătăţilor şi a limitelor servituţilor propus a fi instituite, modul de asigurare a acceselor, utilităţilor
 • piese desenate prezentate într-un limbaj nontehnic (volumetrii, perspective, axonometrii, schiţe logice, scheme funcţionale, machete, etc.)

PARTE SCRISĂ – memoriu de specialitate

Documentaţia se va prezenta inclusiv în format electronic (fişiere PDF)
Documentaţia prezentată va conţine: 

 • – minim 3 planşe, pe format minim A3, cu elementele cerute (situaţie existentă, situaţie propusă, exemplificări ale propunerii, etc.)
 • – format A4 pentru piese scrise
 1. Certificat de Urbanism (prin care i-a fost solicitat Avizul de Oportunitate si elaborare PUZ in baza Avizului de oportunitate obtinut însoţit de plan încadrare 1:5000 si plan situaţie existenta 1:500 eliberate de Primăria municipiului Timişoara)

  În termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data stabilirii datelor necesare a fi înscrise pe panoul model Anexa 1 se va prezenta dovada afişării panoului model Anexa 1 cu datele puse la dispoziţie de către Direcţia Generală de Urbanism.
  NOTĂ: ACTELE SE DEPUN LA GHIŞEELE 5, 6 , 7 SAU 15 – CAMERA 12.

  Cererea nu se supune aprobării tacite.

  Pentru emiterea Avizului de oportunitate:
  1. Cererea tip (ANEXA 2_FO-47-10 ver. 3– Cerere pentru emiterea Avizului de oportunitate, conform HCL nr. 182/2017, respectiv conform  Anexei  1  la  Ordinul  nr.  233/2016  pentru  aprobarea  Normelor  metodologice  de  aplicare  a  Legii  nr.  350/2001, formularul F 4 ,,Cerere pentru emiterea avizului de oportunitate”)
  2. Chitanţă achitare taxă pentru emiterea Avizului de Oportunitate ;
  3. dovada titlului asupra imobilului teren si/sau constructii/ extrasul de plan cadastral actualizat la zi si extrasul de carte funciara de informare actualizat la zi (copie)
  4.Documentaţie conform HCL nr. 218/2020 (2 ex. identice, pagini numerotate,  inclusiv format digital – CD  pdf  sau imagine si dwg):

  PARTE DESENATĂ:

 • – încadrarea în zonă, plan topografic/ cadastral cu zona de studiu actualizat
 • – conceptul propus – plan de situaţie cu prezentarea funcţiunilor, a vecinătăţilor şi a limitelor servituţilor propus a fi instituite, modul de asigurare a acceselor, utilităţilor
 • – piese desenate prezentate într-un limbaj nontehnic (volumetrii, perspective, axonometrii, schiţe logice, scheme funcţionale, machete, etc.)

PARTE SCRISĂ – memoriu de specialitate
Documentaţia se va prezenta inclusiv în format electronic (fişiere PDF)
Documentaţia prezentată va conţine (în fiecare din cele 2 exemplare):

 • – minim 3 planşe, pe format minim A3, cu elementele cerute (situaţie existentă, situaţie propusă, exemplificări ale propunerii, etc.)
 • – format A4 pentru piese scrise
 1. Certificat de Urbanism (prin care i-a fost solicitat Avizul de Oportunitate si elaborare PUZ in baza Avizului de oportunitate obtinut însoţit de plan încadrare 1:5000 si plan situaţie existenta 1:500 eliberate de Primăria municipiului Timişoara)

  6. Dovada amplasării  pe  proprietate  a  panoului  model  completat  conform  Anexei  1  (Cod FO 47_21_ver. 2) la  Regulamentul aprobat prin HCL nr. 218/2020, prin fotografii datate.
  NOTĂ: ACTELE SE DEPUN LA GHIŞEELE 5, 6 , 7 SAU 15 – CAMERA 12.

  Cererea nu se supune aprobării tacite.

  Avizarea Planului de actiune
  1 Cerere pentru avizarea Planului de actiune conform HCL nr. 44/2016
  2.Anexa (Cod FO 47_25_ver. 1) la HCL nr. 44/2016– 2 ex identice
  Documentatie PARTE NONTEHNICĂ (1 exemplar):
  – PARTE SCRISĂ: un scurt memoriu de prezentare
  – PARTE DESENATĂ: volumetrii, perspective, axonometrii, schiţe logice, scheme funcţionale, machete.

  NOTĂ: ACTELE SE DEPUN LA GHIŞEELE 5, 6 , 7 SAU 15 – CAMERA 12.

  Cererea nu se supune aprobării tacite.

  Etapa 2 – etapa elaborării propunerilor PUZ şi RLU aferent, conf. HCL 140/2011, modificat prin HCL 218/2020

  1. Cererea tip (Cod FO 47_19_ver. 2 – Cerere pentru demararea Etapei 2  etapa elaborării propunerilor PUZ şi RLU aferent), conform Regulamentului aprobat cu HCL 43/2016
  2. Anexa 2 (Cod FO 47_22_ver. 2 ) la HCL 218/2020(model panou) cu datele beneficiarului, pe A4 sau A3 – pentru verificare şi completare inspector zonă
  3. Chitanţă achitare taxă pentru activităţile de informare şi consultare a publicului pentru Etapa 2 PUZ

 2. Copie după Avizul de Oportunitate favorabil
  5. Certificat de Urbanism (prin care i-a fost solicitat Avizul de Oportunitate si elaborare PUZ in baza Avizului de oportunitate obtinut însoţit de plan încadrare 1:5000 si plan situaţie existenta 1:500 eliberate de Primăria municipiului Timişoara);
  7. Plan de actiuneconformH.C.L. nr. 44/2016;
  8.  DOCUMENTATIA (2 ex. identice şi 1 CD)- CD – 1 ex. – fişier PDF sau format imagine cu partea tehnică şi non-tehnică:

  PARTE TEHNICA (2 exemplare):
  – PARTE SCRISA: memoriu tehnic şi regulament local de urbanism aferent PUZ-ului
  – PARTE DESENATĂ (cel puţin):
  – plan de încadrare în zonă
  – plan de situatie existent
  – planşa de reglementari urbanistice – zonificare
  – planşa de proprietate asupra terenurilor
  – posibilitati de mobilare

  PARTE NONTEHNICĂ
   (2 exemplare):
  – PARTE SCRISĂ: un scurt memoriu de prezentare
  – PARTE DESENATĂ: volumetrii, perspective, axonometrii, schiţe logice, scheme funcţionale, machete.

  În termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data stabilirii datelor necesare a fi înscrise pe panoul model Anexa 2 se va prezenta dovada afişării panoului model Anexa 2 cu datele puse la dispoziţie de către Direcţia Generală de Urbanism.

  Proprietarii ale căror imobile sunt direct afectate de propunerile P.U.Z. sau asociaţiile legal constituite pot face solicitări în scris (Cerere Dezbatere Publica  Cod FO47-12_ver. 2), înregistrate la Serviciul Centrul de Consiliere Cetăţeni (Camera 12), în vederea organizării unei dezbateri publice.
  NOTĂ: ACTELE SE DEPUN LA GHIŞEELE 5, 6 , 7 SAU 15 – CAMERA 12.

  Cererea nu se supune aprobării tacite.

  Pentru emiterea AVIZULUI ARHITECTULUI SEF (C.T.A.T.U.) pentru PUZ

  2 exemplare identice, pagini numerotate

  1. Cererea tip (Cod FO 47 – 11, ver. 2 Cerere pentru emiterea AVIZULUI ARHITECTULUI SEF (CTATU) pentru PUZ/PUD);
  2. Chitanţă achitare taxă pentru emiterea Avizului Arhitectului Sef pentru PUZ ;
  3. CD 
  cu planşe si memoriu în format PDF
  4. Certificat de Urbanism (prin care i-a fost solicitat Avizul de oportunitate si elaborare PUZ in baza Avizului de oportunitate obtinut însoţit de plan încadrare 1:5000 si plan situaţie existenta 1:500 eliberate de Primăria municipiului Timişoara);
  5. Copie Aviz de Oportunitate favorabil
  6. Copie Plan de actiune, conform HCL nr. 44/2016
  7. Copie Raport informare si consultare a publicului, intocmit de Direcţia Generală de Urbanism
  8. Toate avizele necesare, conform legislaţiei în vigoare
  9. Documentaţia conform ghidurilor metodologice:

  P.U.Z. – Ordinul MLPAT nr. 176/N/2000:
  PIESE DESENATE:
  1. Încadrare în zonă
  2. Situaţia existentă
  3. Reglementări urbanistice
  4. Reglementări edilitare
  5. Obiective de utilitate publică
  6. Posibilităţi de mobilare
  7. Planşă de drumuri semnată de inginer

  PIESE SCRISE

  1. Memoriu
  2. Regulamentul local de urbanism aferent PUZ

  NOTĂ: ACTELE SE DEPUN LA GHIŞEELE 5, 6 , 7 SAU 15 – CAMERA 12.

  Cererea nu se supune aprobării tacite.

  Pentru înaintare în PLEN

  3 exemplare identice, pagini numerotate

  1. Cerere tip (Cod FO 47 – 13, ver. 2 – pentru inaintare in PLEN)
  2. Chitanţă achitare taxă PUZ/PUD

 3. CDcu planşe format digital format PDF si DXF (sau DWG), conform H.C.L. 137/2008 şi partea scrisă în format PDF
  4. Certificat de Urbanism (prin care i-a fost solicitat Avizul de Oportunitate si elaborare PUZ in baza Avizului de oportunitate obtinut însoţit de plan încadrare 1:5000 si plan situaţie existenta 1:500 eliberate de Primăria municipiului Timişoara);
  5. Copie Aviz de Oportunitate favorabil
  6. Copie plan de actiune, conform HCL nr. 44/2016
  7. Copie Raport informare si consultare a publicului, intocmit de Direcţia Generală de Urbanism
  8. Extras CF de dată recentă (maxim 15 zile)
  9. Studiu Geotehnic (preliminar)
  10. Plan de situatie cu viza OCPI 
  11. Toate avizele necesare, conform legislaţiei în vigoare

  9. Documentaţia conform ghidurilor metodologice:
  P.U.Z.– Ordinul MLPAT nr. 176/N/2000:
  PIESE DESENATE:
  1. Încadrare în zonă
  2. Situaţia existentă
  3. Reglementări urbanistice
  4. Reglementări edilitare
  5. Obiective de utilitate publică
  6. Posibilităţi de mobilare

  PIESE SCRISE

  1. Memoriu
  2. Regulamentul local de urbanism aferent PUZ

  NOTĂ: ACTELE SE DEPUN LA GHIŞEELE 5, 6 , 7 SAU 15 – CAMERA 12.

  Cererea nu se supune aprobării tacite.

  14. Etapele parcurse de o documentaţie de Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) până la obţinerea unei Hotărâri a Consiliului Local a Municipiului Timişoara (H.C.L.):

 • – Emiterea Certificatului de Urbanism pentru PUD;
 • Etapa 1 – etapa pregătitoare PUD, conform HCL 183/2017;
 • – Emiterea Avizului ARHITECTULUI SEF pentru PUD;
 • Etapa 2- etapa aprobării PUD (conf. HCL 183/2017INAINTARE  PLEN

EXPLICAŢII:

–      C.T.A.T.U. – Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism
–      Hotararea Consiliului Local nr. 218/04.06.2020 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 140/ 19.04.2011 – privind aprobarea „Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului” 
–      Hotararea Consiliului Local nr. 44/29.07.2016 privind aprobarea Modelului Cadru al Planului de Actiune pentru implementarea investitiilor propuse prin Planul de Urbanism Zonal”
–      Hotararea Consiliului Local 182/08.05.2017 privind aprobarea unei noi proceduri în vederea obţinerii Avizului de oportunitate necesar pentru elaborarea unui Plan Urbanistic Zonal  (P.U.Z.) 

–      Hotărârea Consiliului Local 137/25.03.2008 privind completarea documentaţiilor pentru obţinerea Autorizaţiei de Construire, Certificatelor de Urbanism ( alipire, dezlipire, ieşire din indiviziune, etc.), Autorizaţiei de Funcţionare construcţii şi a Autorizaţiei de Nefuncţionare construcţii, cu documente în format digital ce se depun la Primăria Timişoara, Direcţia Urbanism şi Serviciul Banca de Date Urbană


Etapa 1 – etapa pregătitoare PUD, conf. HCL 183/2017

1. Cerere tip (Cerere pentru demararea Etapei 1– etapa pregătitoare PUD, conform Regulamentului aprobat cu HCL 140/2011, modificat prin HCL 183/2017 – Cod FO47-18, ver. 2)
2.
 Anexa 2 (Cod FO 47_22_ver. 2 ) la HCL 218/2020(model panou) cu datele beneficiarului, pe A4 sau A3 – pentru verificare şi completare inspector zonă
3. Chitanţă achitare taxă pentru activităţile de informare şi consultare a publicului pentru PUD
4. Certificatul de urbanism pentru elaborare PUD
5. DOCUMENTATIA conform Regulamentului aprobat cu HCL 218/2020(2 ex. identice şi 1 CD)
– CD – 1 ex. – fişier PDF sau format imagine cu partea tehnică şi non-tehnică

I. PARTE TEHNICA (2 exemplare)

PARTE SCRISA: memoriu tehnic
PARTE DESENATĂ (cel puţin):
– plan de încadrare în zonă
– plan de situatie existent
– planşa de reglementari urbanistice
– planşa de obiective de utilitate publică
– posibilitati de mobilare

II. PARTE NONTEHNICĂ (2 exemplare):

PARTE SCRISĂ: un scurt memoriu de prezentare
PARTE DESENATĂ: volumetrii, perspective, axonometrii, schiţe logice, scheme funcţionale, machete

5. În termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data stabilirii datelor necesare a fi înscrise pe panoul model Anexa 2 se va prezenta dovada afişării panoului model Anexa 2 cu datele puse la dispoziţie de către Direcţia Generală de Urbanism.

NOTĂ: ACTELE SE DEPUN LA GHIŞEELE 5, 6 , 7 SAU 15 – CAMERA 12.

Cererea nu se supune aprobării tacite.

Pentru emiterea AVIZULUI ARHITECTULUI SEF (C.T.A.T.U.) pentru PUD

2 exemplare identice, pagini numerotate
1. Cerere tip  (Cerere pentru emiterea AVIZULUI ARHITECTULUI SEF (C.T.A.T.U.) pentru PUZ/PUD- Cod FO47-11 ver 2)
2. Chitanţă achitare taxă 
pentru emiterea ARHITECTULUI SEF (C.T.A.T.U.) pentru PUD;
3. CD 
cu planşe si memoriu în format pdf.
4. Certificat de Urbanism pentru PUD

5. Copie după Raportul informarii si consultării intocmit de Direcţia Generală de Urbanism
6. Toate avizele/ acordurile necesare, 
conform legislaţiei în vigoare 
7. Documentaţia conform ghidului metodologic:

P.U.D. – Ordinul MLPAT nr. 37/N/2000:
PIESE DESENATE:
1. Încadrare în zonă
2. Situaţia existentă
3. Reglementări urbanistice
4. Reglementări edilitare
5.Obiective de utilitate publică
6. Posibilităţi de mobilare
7. Planşă de drumuri semnată de inginer
PIESE SCRISE
1. Memoriu

NOTĂ: ACTELE SE DEPUN LA GHIŞEELE 5, 6 , 7 SAU 15 – CAMERA 12.

Cererea nu se supune aprobării tacite.

Etapa 2 – etapa aprobării PUD – documentaţie înaintare în PLEN

3 exemplare identice, pagini numerotate 
1 Cerere tip (Cod FO 47 – 13, ver. 2 pentru înaintarea în Plenul CLMT)
2. Chitanţă achitare taxă PUD
3. CD cu planşe şi partea scrisă format digital pdf şi dxf (dwg), conform HCL 137/2008
4. Certificat de Urbanism pentru PUD
5. Extras CF de dată recentă (maxim 15 zile)
6. Studiu Geotehnic (preliminar)
7. Plan de situatie cu viza OCPI 
8. Toate avizele/ acordurile necesare, conform legislaţiei în vigoare

9. Documentaţia conform ghidului metodologic:
P.U.D.– Ordinul MLPAT nr. 37/N/2000:
PIESE DESENATE:
1. Încadrare în zonă
2. Situaţia existentă
3. Reglementări urbanistice
4. Reglementări edilitare
5. Obiective de utilitate publică
6. Posibilităţi de mobilare
PIESE SCRISE
1. Memoriu

NOTĂ: ACTELE SE DEPUN LA GHIŞEELE 5, 6 , 7 SAU 15 – CAMERA 12.

Cererea nu se supune aprobării tacite.14. Adeverință referitoare la situri arheologice conform Anexei 3 din Norme, Legea 17/2014

Acte necesare:

 • – cerere 
 • – extras CF original, valabil (nu mai vechi de 30 zile)
 • – număr de telefon, obligatoriu
 • – plan de situație
 • – copie buletin sau pașaport (copie CUI, în cazul firmelor)
 • – procură specială în cazul în care beneficiarul din CF nu este același cu solicitantul

Cererea nu se supune aprobării tacite.

ACTELE  SE DEPUN LA GHIŞEELE 5, 6, 7, 12 ,13 SAU 15 – CAMERA 12.

15. Acte necesare pentru adeverință din care să rezulte dacă construcția ridicată fără autorizație de construire respectă prevederile Regulamentului de Urbanism:

 • cerere tip;
 • – extras CF;
 • – plan de amplasament și delimitare a imobilului cu amplasarea construcției, respectiv distanțele de la construcție la limitele de proprietate și dimensiunile construcției.


Cererea nu se supune aprobării tacite.

ACTELE  SE DEPUN LA GHIŞEELE 5, 6, 7, 12 ,13 SAU 15 – CAMERA 12.

 1. Acte necesare pentru eliberarea acceptului de branşare la reţeaua de gaze naturale proprietatea Primăriei Municipiului Timişoara
 • – cerere  (prin care se solicită acceptul de branşare la reţeaua de gaze proprietatea Primăriei)
 • – act de proprietate pentru imobilul sau apartamentul, spaţiul cu altă destinaţie care urmează a fi racordat la reţeaua de gaze naturale (copie CF, nu mai vechi de 30 de zile sau copie contract vânzare-cumpărare, dacă nu s-a făcut intabularea) sau contract de închiriere şi acordul proprietarului (spaţiului, apartamentului) pentru introducere gaze naturale (în cazul chiriaşilor la stat – acordul Direcţiei Patrimoniu)
 • – acceptul proprietarului de branşament şi coloana comună (în cazul în care imobilul este branşat la reţea dar apartamentul solicitantului nu este racordat la coloana comună sau la branşament)
 • – calculul necesarului de debit de gaz (numai în cazul persoanelor juridice) pentru aparatele care urmează a fi racordate (cazan de încălzire, aragaz, etc)
 • – plan de situaţie (cu marcarea locului unde se va face racordarea la reţea)
 • – copie chitanţă sau copie ordin de plată prin care s-a achitat către Primăria Municipiului Timişoara contravaloarea contribuţiei la reţea sau contravaloarea branşamentului de gaze naturale.

Actele se depun la camera 12, ghişeele 1 şi 2

CEREREA NU SE SUPUNE PROCEDURII APROBĂRII TACITE

2. Acte necesare pentru obţinerea permisului de spargere şi a procesului verbal de predare-primire amplasament conform HCL 13/2009:
 
1. Cerere tip semnată şi ştampilată cu ştampila firmei care solicită Permisul de spargere;
2. Copie Autorizaţie de Construcţie;
3. Plan de încadrare în zonă 1 :5000;
4. Plan de situaţie conform Autorizaţiei de Construire;
5. Viza Serviciului Avize Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
6. Contract refacere, original, pentru lucrările care afectează carosabilul şi trotuarele (dacă este cazul);
7. Copie Aviz Comisia de Circulaţie (dacă este cazul);
8. Copie chitanţă de plată a Permisului de spargere şi procesului verbal de predare-primire amplasament:

– Permisul de spargere costă 150 lei;

– Procesul verbal de predare-primire amplasament costă 100 lei (anticipat). 

Actele se depun şi se ridică de la camera 12, parter, ghişeele 1 şi 2.

CEREREA SE SUPUNE PROCEDURII APROBĂRII TACITE

 

3. Acte necesare pentru obţinerea Avizului de principiu drumuri

 
1. Cerere tip semnată şi ştampilată (după caz);
2. Plan de încadrare în zonă 1 :5000 – un exemplar;
3. Plan de situaţie 1 : 500 – 2 exemplare;
4. Plan de situaţie racord drum, în original, întocmit de un proiectant de drumuri autorizat şi detalii structură rutieră – 2 exemplare;
5. Pentru lucrări tehnico-edilitare se depun două planuri de situaţie, în original, care să cuprindă amplasarea reţelelor propuse de gospodărie subterană şi modul de racordare a acestora la reţelele existente;
5. Copie Certificat de Urbanism;
6. Copie Aviz Comisia de Circulaţie (dacă este cazul);

7. Se achită taxa de 100 lei la eliberarea avizului. 

Actele se depun şi se ridică de la camera 12, parter, ghişeele 1 şi 2.

CEREREA SE SUPUNE PROCEDURII APROBĂRII TACITE

4. În vederea emiterii Acordului Administrator Drum, investitorul împreună cu executantul va întocmi o documentaţie pe care o va depune la registratura Primăriei Municipiului Timişoara  şi care va conţine următoarele documente:

1. Cerere tip completată şi semnată atât de către beneficar/beneficiari cât şi de executantul lucrărilor – formular tip;
2.  Copie C.I. beneficiar/beneficiari
3.  Extras C.F. original nu mai vechi de 30 zile
4.  Acord coproprietari -dacă este cazul (în acest caz se va depune şi Extras C.F. colectiv original, nu mai vechi de 30 zile);-
5.  Plan de situaţie întocmit de către un proiectant de specialitate (respectiv de apă, canalizare, gaze termice, energie electrică, telefonie, etc.); scara 1:500
6.  Plan de încadrare în zonă , scara  1:5000       
7.  Profil transversal care să cuprindă poziţia reţelei propuse şi distanţa faţă de cele existente;
8.  Aviz tehnic de racordare;
9.  Aviz Unic;
10. Aviz Poliţia Rutieră;
11. Contract de refacere în original, pentru lucrările care afectează carosabilul sau trotuarele (dacă este cazul).
12. Taxă 100 lei (se  plăteste anticipat la depunerea dosarului)
13. Dosar
14.Informaţii suplimentare la telefon 0256-408423

Actele se depun şi se ridică de la camera 12, parter, ghişeele 1 şi 2.

CEREREA NU SE SUPUNE PROCEDURII APROBĂRII TACITE

 

 

1. Acte necesare pentru eliberarea cardurilor-legitimaţie pentru locurile gratuite de parcare pentru persoanele cu handicap

Eliberarea acestor carduri-legitimaţie se face în baza prevederilor Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu prevederile H.G. nr.268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.448/2006

a. Listă documente necesare:

 • – cerere (word/pdf);
 • – copie a certificatului de încadrare în grad şi tip de handicap eliberat de comisia de evaluare a persoanelor cu handicap sau decizia eliberată de comisia superioară de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, în termen de valabilitate;
 • – copie a actului de identitate al solicitantului;
 • – 2 poze 30 x 40 mm, recente;
 • – cardul-legitimaţie expirat, în original, în cazul în care solicitantul a deţinut un astfel de card.

b. Pentru a putea elibera cardul-legitimatie pentru locurile gratuite de parcare reprezentanţilor legali ai PERSOANELOR ADULTE cu handicap, aceştia trebuie să depună în completare la dosarul de bază mai sus menţionat următoarele documente:

 • – Dispoziţia Primarului Municipiului Timişoara prin care este instituită curatela pe seama persoanei cu handicap şi reprezentantul acesteia este numit curator al respectivei persoane cu handicap (Serviciul Autoritate Tutelară din cadrul Primariei Municipiului Timisoara, tel. 0256/408365);
 • – 2 poze 30 x 40 mm, recente, ale reprezentantului legal (în acest caz nu mai este necesară depunerea celor 2 poze ale persoanei cu handicap);
 • – Copie dupa actul de identitate al reprezentantului legal al persoanei cu handicap.

c. Pentru eliberarea cardului-legitimaţie pentru locurile gratuite de parcare reprezentanţilor legali/asistenţi maternali ai PERSOANELOR MINORE cu handicap, aceştia trebuie să depună în completare la dosarul de bază mai sus menţionat următoarele documente:

 • – Copie după certificatul de naştere al copilului;
 • – Copie act de identitate reprezentant legal sau asistent maternal;
 • – Document din care să rezulte calitatea de reprezentant legal sau document din care să rezulte că este asistent maternal cu drepturi părinteşti dobândite prin hotărâre judecătorească;
 • – 2 poze 30 x 40 mm, recente, ale reprezentantului legal (în acest caz nu mai este necesară depunerea celor 2 poze ale persoanei minore cu handicap).


Notă:
 
Fiecare document depus în copie va fi însoţit de originalul acestuia, pentru verificarea autenticităţii.
Cardul-legitimaţie pentru locurile gratuite de parcare se eliberează numai persoanelor cu handicap sau reprezentanţilor legali ai acestora, care au domiciliul in Municipiul Timişoara.

DOCUMENTAŢIA SE DEPUNE LA GHIŞEELE 1,2, CAMERA 12 ŞI SE RIDICĂ DIN str. PIATRA CRAIULUI, NR. 3

CEREREA NU SE SUPUNE PROCEDURII APROBĂRII TACITE

1. DOCUMENTE NECESARE COPLETĂRII DOSARULUI PENTRU LEGEA NR.15/2003 PRIVIND SPRIJINUL ACORDAT TINERILOR PENTRU CONSTRUIREA UNEI LOCUINŢE PROPRIETATE PERSONALĂ CONFORM HCL 193/15.11.2016
 
 Pentru a fi complet, dosarul de solicitare trebuie sa cuprinda următoarele documente în copie xerox:

 • cerere;
 • certificatul de nastere (soţului, soţiei, copii, dacă este cazul);
 • carte de identitate (soţului, soţiei);
 • certificatul de căsătorie;
 • declaratia solicitatantului autentificata la notariat, pe proprie raspundere, « …nu am avut sau nu detin in proprietate o locuinta sau un teren destinat construirii de locuinte proprietate personală, atât în Timişoara, cât şi în alte localităţi » (ambii soţi);
 • adeverinţă de la Serviciul de Evidenţă a Persoanelor din cadrul Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor, cu data de la care are domiciliul stabil în Municipiul Timişoara, excepţie făcând persoanele născute în Timişoara;
 • acte de studii ale solicitantului inclusiv master dacă este cazul(ambii soţi);
 • extras de Carte Funciară sau contract de închiriere al solicitantului sau după caz a părinţilor sau a proprietarului la care domiciliază;
 • extras de cont cu economiile personale(depozit bancar pe numele titularului soţului/soţiei sau părinţilor, de minim 40000 lei sau echivalentul în valută, condiţie ce trebuie îndeplinită şi la data atribuirii efective a terenului);
 • certificat încadrare în grad de handicap, certificat beneficiar al prevederilor Legii nr.341/2004 ;

      
2. ACTE NECESARE ÎN VEDEREA EXPRIMĂRII ACORDULUI PENTRU BRANŞAMENT (APĂ-CANAL, GAZ, ELECTRICITATE) :

 • cerere de mană
 • copie carte de identitate a titularului dreptului de proprietate
 • copie carte funciară, cu data emiterii de pană în 30 de zile (în cazul în care solicitantul este proprietarul imobilului)
 • certificat de urbanism valabil
 • plan parcelar cu traseul rețelei propuse

 
3. ACTE NECESARE ÎN VEDEREA ELIBERĂRII ADEVERINŢEI PRIVIND REVENDICAREA IMOBILELOR , ÎN BAZA LEGII NR.10/2001 ŞI A O.U.G NR.94/2000, REPUBLICATĂ,  MODIFICATĂ ŞI COMPLETATĂ PRIN O.U.H NR.209/2005:

 • cerere de mană în care să se precizeze adresa poştală a imobilului pentru care se solicită adeverinţa şi să se precizeze nr.cărţii funciare şi a nr.topografic pe care se află imobilul în cauză
 • copie carte funciară, cu data emiterii de pană în 30 de zile
 • în cazul în care se solicită date pentru terenuri, plan parcelar suprapus întocmit de o persoană autorizată în lucrări de cadastru , care să cuprindă suprapunerea topografice reambulate cu nr. topogarfic vechi Sarmeş

 
 4. ACTE NECESARE ÎN VEDEREA EXPRIMĂRII ACORDULUI DE MANSARDARE SAU EXTINDERE (ÎN CALITATE DE COPROPRIETARI):

 • cerere
 • copie Certificat de Urbanism (în termen de valabilitate)
 • copie carte funciară colectivă , cu data emiterii de pană la 30 de zile (în cazul imobilelor cu mai multe apartamente)
 • copie carte funciară, cu data emiterii de pană în 30 de zile
 • copie carte de identitate a titularului dreptului de proprietate
 • memoriu  prezentare lucrare, cu menţiunea numărului de proiect + planşe
 • plan parcelar întocmit de o persoană autorizată
 • acordul notarial a tuturor co-proprietarilor, în copie xerox

 
 5. ACTE NECESARE ÎN VEDEREA ATRIBUIRII TERENULUI AFERENT IMOBILULUI CU DESTINAŢIA DE LOCUINŢĂ ,DOBANDIT ÎN BAZA LEGII NR.112/1995
 

 • extras C.F. individual, in extenso, în original, nu mai vechi de 30 de zile
 • extras C.F. colectiv – pentru imobilele condominii – în original, nu mai vechi de 30 de zile
 • dovada cetăţeniei române (carte/buletin de identitate, paşaport românesc valabil sau certificatul prevăzut de art 22 din Legea nr. 21/1991 republicata)
 • contractul de închiriere asupra terenului incheiat in baza HCLMT nr. 7 / 2011 şi  dovada achitării la zi chiriei – în copie
 • contractul de vânzare-cumpărare al imobilului construcţie încheiat în baza prevederilor Legii nr.  112/1995, – în copie
 • plan de carte funciară, plan de situaţie în sistem de proiecţie Stereo 70 şi în format digital conform HCL 137/2008
 • documentaţia tehnica (4 exemplare) în vederea emiterii ordinului Prefectului, întocmita de persoane autorizate să execute lucrări OCPI, pe cheltuiala exclusivă a solicitantului şi care va conţine date referitoare la suprafaţa ocupată de construcţiile vândute în baza Legii nr. 112/1995, suprafaţa ocupată de extinderi – dacă este cazul, suprafaţa terenului ocupată de alte construcţii existente pe teren şi suprafaţa liberă (bilanţ teritorial), folosinţa actuală a terenului

  
6.  ACTE NECESARE ÎN VEDEREA CUMPĂRĂRII TERENULUI AFERENT IMOBILULUI CU DESTINAŢIA DE LOCUINŢĂ ,DOBANDIT ÎN BAZA LEGII NR.112/1995:
 

 • extras C.F. individual, in extenso, în original, nu mai vechi de 30 de zile
 • extras C.F. colectiv – pentru imobilele condominii – în original, nu mai vechi de 30 de zile
 • dovada cetăţeniei române (carte/buletin de identitate, paşaport românesc valabil sau  certificatul prevăzut de art 22 din Legea nr. 21/1991 republicata)
 • contractul de închiriere asupra terenului incheiat in baza HCLMT nr. 7 / 2011 şi  dovada achitării la zi a chiriei – în copie
 • contractul de vânzare-cumpărare al imobilului construcţie încheiat în baza  prevederilor Legii nr. 112/1995 – în copie
 • plan de carte funciară, plan de situaţie în sistem de proiecţie Stereo 70 şi în format  digital conform HCL 137/2008
 • documentaţia tehnica (1 exemplar) în vederea emiterii ordinului Prefectului, întocmita de persoane autorizate să execute lucrări OCPI, pe cheltuiala exclusivă a solicitantului şi care va conţine date referitoare la suprafaţa ocupată de construcţiile vândute în baza Legii nr. 112/1995, suprafaţa ocupată de extinderi – dacă este cazul, suprafaţa terenului ocupată de alte construcţii existente pe teren şi suprafaţa liberă (bilanţ teritorial), folosinţa actuală a terenului (documentatia tehnica ce sta la baza atribuirii terenului prin Ordinul Prefectului)
 • documentaţia tehnica ( 4 exemplare ) în vederea vânzării, întocmita de persoane autorizate să execute lucrări OCPI, pe cheltuiala exclusivă a solicitantului şi care va conţine plan de carte funciară, plan de situaţie în sistem de proiecţie Stereo 70 şi în format digital conform HCL 137/2008 , date referitoare la suprafaţa ocupată de construcţiile vândute în baza Legii nr. 112/1995, suprafaţa ocupată de extinderi –dacă este cazul, suprafaţa terenului ocupată de alte construcţii existente pe teren şi suprafaţa liberă (bilanţ teritorial), folosinţa actuală a terenului.

 
7. ACTE NECESARE INTOCMIRII CONTRACTELOR DE CONCESIUNE PENTRU TERENURILE AFERENTE IMOBILELOR CU DESTINATIA DE LOCUINTA DOBANDITE IN BAZA PREVEDERILOR Legii nr.61/1990, Legii nr.85/1992, Legii nr.112/1995 si Legii nr. 79/1997

 • Certificat de Urbanism-3 ex
 • B.I./C.I. Proprietari constructie
 • Plan de incadrare in zona SC1/5000 eliberat de Banca de Date Urbane din cadrul Primariei Municipiului Timisoara- 3 ex
 • Plan de situatie SC 1/500 cu situatia existenta -3ex (Primaria Municipiului Timisoara)
 • Plan de situatie SC1/500 cu situatia propusa -3ex (Primaria Municipiului Timisoara + proiectant)
 • Extras CF individual+colectiv(daca este cazul), nu mai vechi de 30 de zile ORIGINAL+ 4 copii xerox
 • Acordul tuturor coproprietarilor  din CF colectiv (daca este cazul) legalizat la notariat.-original
 • Contract de vanzare-cumparare imobil L112-2ex
 • Plan parcelar intocmit de un proiectant autorizat ONCGC cu evidentierea constructiei-3 ex
 • Procentul de ocupare a terenului (POT) si Coeficient de utilizare teren (CUT), calculat de un proiectant autorizat-3ex

 
In dosarul de baza se depune un exemplar din fiecare document, iar copiile se depun in dosar separat.
 

ACTELE SE DEPUN LA CAMERA 12, SERVICIUL RELAŢIONARE DIRECTĂ CU CETĂŢENII, GHIŞEELE 10, 11.

CEREREA NU SE SUPUNE APROBĂRII TACITE
 
8. ACTE NECESARE PENTRU INTOCMIREA/PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE TEREN, PENTRU IMOBILELE CUMPĂRATE ÎN BAZA LEGII 112/1995 ȘI LEGII 79/1997, CONFORM HCLMT NR. 520/2019 ȘI HCLMT NR. 11/2020

 • cerere pentru închirierea terenului, nr. telefon + adresă e-mail
 • copii xerox carte de identitate/pașaport
 • copie xerox contract de vânzare-cumpărare
 • extras carte funciară teren – valabil 30 de zile
 • extras carte funciară apartament (construcții) – valabil 30 de zile
 • dacă este cazul, copii xerox – certificat de moștenitor, certificate de deces, contract de închiriere teren, chitanță de chirie teren.
 • telefon contracte: 0256.294.310


ACTELE SE DEPUN LA CAMERA 12, SERVICIUL RELAŢIONARE DIRECTĂ CU CETĂŢENII, GHIŞEELE 10, 11.

CEREREA NU SE SUPUNE APROBĂRII TACITE

Actele se vor depune la Primăria Municipiului Timişoara, parter, camera 12, ghişeele 10 şi 11.

1.    Acte necesare in vederea prelungirii contractelor de inchiriere SAD pentru SOCIETATI COMERCIALE :

 • – cerere
 • – copie dupa vechiul contract
 • – certificat constatator cu starea firmei , nu mai vechi de 30 zile
 • – copie certificat de inregistrare fiscala
 • – copie certificat unic de inregistrare
 • – copie BI/CI administrator societate
 • – adresa sediu, numar de telefon, fax, adresa email
 • – numar de cont si locul unde este deschis
 • – nume, prenume persoana de contact

2.     Acte necesare in vederea prelungirii contractelor de inchiriere SAD Asociatii si Fundatii si Partide Politice

 • – cerere
 • – copie dupa vechiul contract
 • – copie certificat de inregistrare fiscala(CIF)
 • – copia sentintei(actului) de constituire
 • – copie BI/CI reprezentant asociatie , fundatie
 • – adresa sediu, numar de telefon, fax , adresa email
 • – numar de cont si locul unde este deschis
 • – nume, prenume persoana de contact   

3.    Acte necesare in vederea prelungirii contractelor de inchiriere SAD Institutii publice

 • – cerere
 • – copie dupa vechiul contract
 • – copie certificat de inregistrare fiscala(CIF)
 • – copie BI/CI reprezentant institutie
 • – adresa sediu , numar de telefon , fax , adresa email
 • – numar de cont si locul unde este deschis
 • – nume si prenume persoana de contact 

4. Acte necesare beneficiarilor Legii 341/2004 pentru analizarea punctajului in Comisia de Aplicare a Hotararii Consiliului Local nr.288/2004
Solicitare de :

 • – spatii comerciale sau de prestari servicii
 • – teren (100 mp) pt.constr.spatiu comercial
 • – teren (500 mp) pt.constr.casa

1.Cerere;
2.Certificat de revolutionar eliberat in conditiile Legii nr.341/2004;
3.Copie buletin identitate beneficiar Legea nr.341/2004
4.Copii certificate de nastere copii;
5.Declaratie pe propria raspundere privind faptul ca nu a beneficiat de alte drepturi prevazute de Legea nr.341/2004.

CEREREA NU SE SUPUNE APROBĂRII TACITE

5. Documente justificative  necesare pentru atribuirea  UNUI SPATIU DE CATRE PARTIDELE POLITICE  

 • – cerere scrisa cu date de contact, nr. telefon ale presedintelui organizatie de partid,  Filiala Timiș, asociatiei, fundatiei
 • – Hotararea instantei de inregistrare a partidului politic în copie
 • – Statutul partidului în copie
 • – Confirmarea organului central al partidului privitor la existanta filialei in Municipiul Timisoara ,precum si data infintarii acestuia
 • – Declaratie cu privire la situatia locativa actuala
 • – Certificat de inregistrare fiscala  organizatie  locala în copie  
 • – Copie carte identitate presedinte Filiala sau organizatie locala a partidului
 • – Declaratie notariala cu privire la numarul de membrii cotizanti
 • – Declaratie privind refuzuldin diferite motive a unui  unui spatiu disponibil atribuit

Toate documentele soliciatate sunt obligatorii,fara acestea cererea nu va putea fi solutionata.

6. DOCUMENTE JUSTIFICATIVE PENTRU OBTINEREA UNUI SEDIU DE CATRE ASOCIATII, FUNDATII, ORGANIZATII

Cererea de atribuire spatiu va fi insotita obligatoriu de urmatoarele documente :

1.Raportul privind activitatea solicitantului, raportat in scopul si obiectivul acesteia, in ultimii 3 ani
2.Certificatul  de inscriere in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor
3.Actul constitutiv si statutul solicitantului 
4.Hotararea judecatoreasca de infiintare
5.Extras din Registrul  Asociatiilor si Fundatiilor, dar nu mai vechi de 30 zile inainte de depunerea cererii
6.Ultimul bilant contabil, inregistrat la Directia Generala a finantelor publice Timisoara
7.Balanta de verificare aferenta lunii anterioare depunerii cererii
8.Declaratia ca nu se afla in litigiu cu autoritatea locala
9.Certificat fiscal eliberat de Directia Generala a Finantelor Publice Timisoara
10.Certificat fiscal eliberat directia de taxe si impozite locale din cadrul Primariei Municipiului Timisoara
11.Declaratie ca nu se afla in procedura de dizvolzare sau lichidare
12.Declaratie ca nu detine in proprietate un imobil
13Declaratie ca nu beneficiaza si nu au beneficiat de un alt imobil apartinand autoritatii locale
14. Copia cartii de identitate a solicitantului ,telefon ,adresa de  contact

Toate documentele soliciatate sunt obligatorii, fara acestea cererea nu va putea fi solutionata.

➡️ EVIDENŢA PATRIMONIULUI

 

1. Acte şi documente necesare la depunerea documentaţiei de apartamentare, subapartamentare şi reapartamentare

 • – Cerere de mână, din partea proprietarilor/prin împuternicit
 • – Documentaţie tehnică, conform Ordinului nr. 634/13.10.2006 al A.N.C.P.I. privind conţinutul şi modul de întocmire, în cinci exemplare, plus datele de contact ale executantului lucrării
 • – Copie carte funciară, cu data emiterii de până în 30 zile,
 • – Contracte de vânzare cumpărare şi contracte de închiriere pentru apartamente, în copie,
 • – Cartea de identitate a titularilor contractelor, în copie,
 • – Declaraţie autentică privind acordul, în situaţia existenţei mai multor proprietari tabulari,

ACTELE SE DEPUN LA CAMERA 12, SERVICIUL RELAŢIONARE DIRECTĂ CU CETĂŢENII, GHIŞEELE 10, 11.

CEREREA NU SE SUPUNE APROBĂRII TACITE

2. Acte necesare în vederea exprimării acordului la mansardare sau extindere (în calitate de coproprietari)

 • – Copie Certificat de Urbanism (în termenul de valabilitate),
 • – Copie carte funciară colectivă, cu data emiterii de până ţn 30 zile (în cazul imobilelor cu mai multe apartamente),
 • – Copie carte funciară, cu data emiterii de până în 30 zile,
 • – Copie carte de identitate a titularului dreptului de proprietate,
 • – Memoriu prezentare lucrare, cu menţiunea numărului de proiect,
 • – Plan parcelar întocmit de o persoană autorizată,
 • – Acordul notarial al tuturor co-proprietarilor, în copie xerox.

ACTELE SE DEPUN LA CAMERA 12, SERVICIUL RELAŢIONARE DIRECTĂ CU CETĂŢENII, GHIŞEELE 10, 11.

CEREREA NU SE SUPUNE APROBĂRII TACITE

3. Acte necesare în vederea eliberării adeverinţei privind revendicarea imobilelor , în baza Legii nr. 10/2001 şi a O.U.G. nr. 94/2000, republicată, modificată şi completată prin O.U.G. nr. 209/2005

 • – Cerere de mână în care să se precizeze adresa poştală a imobilului pentru care se solicită adeverinţa  şi să se precizeze nr.cărţii funciare şi a nr.topografic pe care se află imobilul în cauză,
 • – Copie carte funciară, cu data emiterii de până în 30 zile
 • – În cazul în care se solicită date pentru terenuri, plan parcelar suprapus întocmit de către o persoană autorizată în lucrări de cadastru, care sa cuprindă suprapunerea nr.topografice reambulate cu nr.topografice vechi Sarmeş,


ACTELE SE DEPUN LA CAMERA 12, SERVICIUL RELAŢIONARE DIRECTĂ CU CETĂŢENII, GHIŞEELE 10, 11.

CEREREA NU SE SUPUNE APROBĂRII TACITE

4. Cererile privind eliberarea adeverinţelor  în care se solicită  vechimea imobilului, se primesc doar după avizarea lor de către inspectorii Biroului Evidenţa Patrimoniului

ACTELE SE DEPUN LA CAMERA 12, SERVICIUL RELAŢIONARE DIRECTĂ CU CETĂŢENII, GHIŞEELE 10, 11.

CEREREA NU SE SUPUNE APROBĂRII TACITE


5. Documente necesare pentru punerea în posesie pentru imobile – case şi teren aferent retrocedate în baza Legii 10/2001      

 • – Cerere petent (proprietarul din CF al imobilului).
 • – Extras C.F. în original nu mai vechi de 30 de zile în care a fost intabulat dreptul de proprietate conform Dispoziţiei retrocedare
 • – Hotărâri judecătoreşti în cazul în care Dispoziţia  retrocedare  a fost anulată prin instanţă
 • – Procură în original sau copie  legalizată dacă predarea se face prin mandatar.
 • – Copie după actele de stare civilă a proprietarului şi mandatarului dacă e cazul
 • – Copie după dispoziţie retrocedare.
 • – În cazul în care proprietarul (beneficiarul dispoziţiei de retrocedare) a înstrăinat imobilul  prin vânzare sau a trecut în proprietatea altor persoane prin moştenire etc. se vor depune şi următoarele documente:
 • – Cerere petent (proprietarul din CF al imobilului).
 • – Contractul de vânzare cumpărare sau certificat de  moştenitor;
 • – Extras C.F. extenso  în  original nu mai vechi de 30 de zile  în care a fost intabulat dreptul de proprietate al cumpărătorului  sau moştenitorului;
 • – Copie după actele de stare civilă a proprietarului mandatarului dacă e cazul.

 ACTELE SE DEPUN LA CAMERA 12, SERVICIUL RELAŢIONARE DIRECTĂ CU CETĂŢENII, GHIŞEELE 10, 11.

CEREREA NU SE SUPUNE APROBĂRII TACITE

6. Documente necesare pentru punerea în posesie pentru imobile case şi teren aferent retrocedate în baza sentinţelor judecătoreşti

 • – Cerere (proprietarul din CF al imobilului) ;
 • – Extras C.F. în original nu mai vechi de 30 de zile în care a fost intabulat dreptul de proprietate conform hotărârilor judecătoreşti;
 • – Procură în original sau copie  legalizată dacă predarea se face prin mandatar.
 • – Copie după cartea de identitate a mandatarului ;
 • – Copie după cartea de identitate a proprietarului;
 • – Copia sentinţelor judecătoreşti cu ştampila definitivă şi executorie ( Judecătorie, Tribunal, Curtea de Apel, Înalta curte Casaţie şi Justiţie);
 • – Copie după Chitanţa de achitare a sultei, dacă obiectul acţiuni a fost de  ieşire din indiviziune;
 • – Copie după expertizele dispuse prin instanţă, dacă este cazul.                
 • – Dacă imobilul a fost înstrăinat prin vânzare se va depune şi copie după contractul de vânzare cumpărare.
 • – Extras C.F. extenso  în  original nu mai vechi de 30 de zile

 
 ACTELE SE DEPUN LA CAMERA 12, SERVICIUL RELAŢIONARE DIRECTĂ CU CETĂŢENII, GHIŞEELE 10, 11.

CEREREA NU SE SUPUNE APROBĂRII TACITE

7.  Acte necesare intocmirii contractelor de concesiune

Pentru terenurile aferente imobilelor cu destinatia de locuinta dobandite in baza prevederilor legii nr.61/1990, legii nr.85/1992, legii nr.112/1995 si legii nr. 79/1997

Copii xerox de pe urmatoarele documente:
1. Certificat de urbanism-3 ex
2. B.i./c.i. proprietari constructie
3. Plan de incadrare in zona sc1/5000 eliberat de banca de date urbane din cadrul primariei municipiului timisoara- 3 ex
4. Plan de situatie sc 1/500 cu situatia existenta -3ex (primaria municipiului timisoara)
5. Plan de situatie sc1/500 cu situatia propusa -3ex (primaria municipiului timisoara + proiectant)
6. Extras cf individual+colectiv(daca este cazul), nu mai vechi de 30 de zile original+ 4 copii xerox
7. Acordul tuturor coproprietarilor imobilului  din cf colectiv (daca este cazul) legalizat la notariat.-original
8. Contract de vanzare-cumparare imobil 
9.  Plan parcelar intocmit de un proiectant autorizat oncgc cu evidentierea constructiei-3 ex
10. Procentul de ocupare a terenului (pot) si Coeficient de utilizare teren (cut), calculat de un proiectant autorizat-3ex

In dosarul de baza se depune un exemplar din fiecare document, iar copiile se depun in dosar separat.
De specificat in cerere: persoana de contact; numar de telefon fix/mobil.

CEREREA NU SE SUPUNE APROBĂRII TACITE

1.)    ACTE NECESARE INCHEIERII CONTRACTULUI  DE  ÎNCHIRIERE  PENTRU TEREN GARAJ
   

I.CERERE DE MÂNĂ  PRIN CARE SE SOLICITA INTOCMIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE/FISEI DE CALCUL PENTRU TEREN GARAJ +NR.TELEFON
II.EXTRAS DE CARTE FUNCIARA, NU MAI VECHI DE 30 DE ZILE-ORIGINAL
III.COPII XEROX DE PE URMATOARELE DOCUMENTE:
a)AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE cu plansa anexa a amplasarii garajului  precum si tabelul cu  proprietarii  autorizati si  numerele garajelor
b)CARTILE DE IDENTITATE ALE PROPRIETARILOR GARAJULUI
c)După caz – Act de  dobândire al Garajului ( de ex.: Contract de vînzare- cumpărare, donaţie, Certificat de moştenitor.) si contractul de concesiune expirat
 
  

 
2.)    ACTE NECESARE PENTRU PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE  PENTRU  TEREN GARAJ ( pentru contractele de închiriere încheiate  după anul 2015)
   

I.CERERE DE MANA PRIN CARE SE SOLICITA PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE +NR.TELEFON
 
IIEXTRAS DE CARTE FUNCIARA, NU MAI VECHI DE 30 DE ZILE-ORIGINAL
II.COPII XEROX DE PE URMATOARELE DOCUMENTE:
a)CONTRACTUL DE ÎNCHIRIERE
b)CARTILE DE IDENTITATE ALE PROPRIETARILOR


NOTĂ: Actele pentru reînnoirea contractelor de închiriere pentru terenul aferent  garajelor  se vor depune doar cu 30 de zile înaintea expirării termenului contractual.

 
3.)    ACTE NECESARE PENTRU  REZILIEREA  CONTRCTULUI DE ÎNCHIRIERE/CONCESIUNE ÎN CAZUL ÎNSTRĂINĂRII GARAJULUI
 

I.ADRESA DE INSTIINTARE PRIVIND  ÎNSTRĂINAREA  GARAJULUI
II.COPII XEROX DE PE URMATOARELE DOCUMENTE:
a)ACTUL DE IDENTITATE (pentru toti proprietarii înscrisi in contract)
b)CONTRACTUL DE ÎNCHIRIERE/CONCESIUNE
c)ACTUL DE INSTRAINARE AL GARAJULUI  – contract de vanzare cumparare,  donatie, etc

 
CEREREA NU SE SUPUNE APROBĂRII TACITE

A N U N Ț  

PLATA  CHIRIEI  PENTRU  LOCUINȚELE  DIN FONDUL LOCATIV DE STAT,  LOCUINȚE ANL, GARAJE ȘI ANEXE GOSPODĂREȘTI, PRECUM ȘI CHIRIA PENTRU TERENURILE ÎNCHIRIATE  CONFORM  LEGII  112/1995 ȘI LEGII  79/1997,  SE POATE  ACHITA ÎN  URMĂTORUL CONT:

RO17TREZ621502205X020362

DESCHIS LA TREZORERIA TIMIȘOARA
BENEFICIAR MUNICIPIUL TIMIȘOARA

COD FISCAL 32937000
 

HOTĂRÂREA NR. 38 din data: 02.02.2016 privind criteriile de întocmire a listelor de priorităţi şi procedura de repartizare a locuinţelor din fondul locativ de stat şi a locuinţelor sociale sau din proprietatea privată a municipiului Timişoara


Acte necesare pentru a fi prezentate împreună cu solicitarea de înscriere pe lista de priorităţi în vederea atribuirii unei locuinţe din fondul locativ de stat sau sociale:

1. Cerere;
2. Declarații notariale ale solicitantului, ale soției/soțului și ale celorlaltor membri majori din familia acestuia (dacă este cazul), cu următorul conţinut:
 • nu deţin în proprietate sau coproprietate o locuinţă, inclusiv casă de vacanţă;
 • nu au înstrăinat o locuinţă după 1 ianuarie 1990;
 • nu au beneficiat şi/sau nu beneficiază de sprijinul statului în credite şi execuţie pentru realizarea unei locuinţe;
 • nu deţin, în calitate de chiriaş al municipiului Timișoara, o altă locuinţă;

3. Acte doveditoare privind veniturile realizate pe ultimele 12 luni pentru fiecare membru de familie major:
 • adeverinţă cu venitul net;
 • cupon pensie, adeverinţă de ajutor social, etc.;
 • declaraţie notarială din care să rezulte că aceştia nu realizează venituri, nu obţin venituri din vreo activitate autorizată în condiţiile legii, precum şi că nu realizează alte venituri decât cele prezentate la dosar;
4. Copie xerox după actul de identitate al solicitantului şi al membrilor familiei sale (dacă este cazul);
5. Copie xerox după actul de naştere al solicitantului şi al membrilor familiei sale (dacă este cazul);
6. Copie xerox după certificatul de căsătorie (dacă este cazul);
7. Copie xerox după sentinţă de divorţ definitivă şi irevocabilă (dacă este cazul);
8. Copie xerox după certificatul de încadrare în grad de handicap, decizie încadrare în grad de invaliditate (dacă este cazul);
9. Copie xerox după Contractul de vânzare-cumpărare pentru locuinţa unde solicitantul este tolerat în spaţiu sau adeverință de la Asociaţia de proprietari din care să rezulte numărul persoanelor care au figurat la calcularea cheltuielilor comune pentru întreg anul anterior depunerii cererii. În cazul în care în imobil nu este constituită Asociaţie de proprietari/locatari, dovada se face cu declaraţie pe propria răspundere a solicitantului;
10. Copie xerox după Contractul de închiriere/comodat pentru chiriaşii care locuiesc în spaţii din fondul locativ privat;
11.  Acte de studii (se va prezenta diploma după ultima formă de învățamânt absolvită);
12. Alte acte în funcţie de situaţia descrisă în cerere:
 • Adeverinţă din care să reiese că au fost instituţionalizaţi într-o instituţie de ocrotire a minorilor (pentru cei care se încadrează în această categorie);
 • Brevet/certificat revoluţionar;
 • Adeverinţă de repatriat/refugiat;
 • Anchetă socială din partea serviciului de asistență socială specializat pentru cazurile sociale deosebite aflate în evidență și ce necesită acordarea de urgență a unei locuințe sociale în vederea prevenirii riscului de excluziune socială;
 • Diploma pentru copii ce înregistrat performanţe (locul I, II sau III) la olimpiadele şcolare naţionale/internaţionale sau campionatele sportive naţionale/internaționale;
 • Diploma pentru sportivii de performanță cu rezultate deosebite pe plan internațional (locul I, II sau III la jocurile olimpice, campionatele mondiale sau europene).
 

Criterii de acces la locuință:
 
1. Titularul cererii de repartizare a unei locuinţe trebuie să fie major şi să aibă domiciliul stabil în municipiul Timişoara.
      Cererea de locuinţă se efectuează numai individual şi în nume propriu.
2. Titularul cererii de locuinţă şi ceilalţi membrii ai familiei acestuia – soţ/soţie, copii şi/sau alte persoane aflate în întreţinerea acestuia:
 • să nu deţină şi să nu fi deţinut o altă locuinţă în proprietate şi/sau să nu fie beneficiarul unei alte locuinţe cu chirie, proprietate de stat/ proprietate a unităţii administrativ teritoriale;
 • nu au deţinut cu chirie o locuinţă din fondul locativ al municipiului Timișoara pentru care au pierdut drepturile locative din propria culpă;
 • nu ocupă și nu au ocupat abuziv un imobil aflat în proprietatea Statului Român/în proprietatea municipiului Timișoara.
 
Dosarul se depune la Serviciul Relaţionare Directă cu Cetăţenii, camera 12, ghişeele 10,11.
 
CEREREA NU SE SUPUNE APROBĂRII TACITE

HOTĂRÂREA NR. 37 din data: 02.02.2016 privind criteriile de întocmire a listei de priorităţi şi procedura de repartizare a locuinţelor din fondul locativ de stat şi a locuinţelor sociale sau din proprietatea privată a municipiului Timişoara pentru persoanele/familiile evacuate sau care urmează a fi evacuate din imobile retrocedate în natură foştilor proprietari


Acte necesare pentru a fi prezentate împreună cu solicitarea de înscriere pe lista de priorităţi în vederea atribuirii unei locuinţe pentru familiile evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuinţele retrocedate în natură foştilor proprietari:

 
1. Cerere (de mână);
2. Declarații notariale ale solicitantului, ale soției/soțului și ale celorlaltor membri majori din familia acestuia (dacă este cazul), cu următorul conţinut:

 • – nu deţin în proprietate sau coproprietate o locuinţă, inclusiv casă de vacanţă;
 • – nu au înstrăinat o locuinţă după 1 ianuarie 1990;
 • – nu au beneficiat şi/sau nu beneficiază de sprijinul statului în credite şi execuţie pentru realizarea unei locuinţe;
 • – nu deţin, în calitate de chiriaş al municipiului Timișoara, o altă locuinţă;

3. Acte doveditoare privind veniturile realizate pe ultimele 12 luni pentru fiecare membru de familie major:

 • – adeverinţă cu venitul net;
 • – cupon pensie, adeverinţă de ajutor social, etc.;
 • – declaraţie notarială din care să rezulte că aceştia nu realizează venituri, nu obţin venituri din vreo activitate autorizată în condiţiile legii, precum şi că nu realizează alte venituri decât cele prezentate la dosar;

4. Copie xerox după actul de identitate al solicitantului şi al membrilor familiei sale (dacă este cazul);
5. Copie xerox după actul de naştere al solicitantului şi al membrilor familiei sale (dacă este cazul);
6. Copie xerox după certificatul de căsătorie (dacă este cazul);
7. Copie xerox după sentinţă de divorţ definitivă şi irevocabilă (dacă este cazul);
8. Copie xerox după certificatul de încadrare în grad de handicap, decizie încadrare în grad de invaliditate (dacă este cazul);
9. Copie xerox după Contractul de vânzare-cumpărare pentru locuinţa unde solicitantul este tolerat în spaţiu sau adeverință de la Asociaţia de proprietari din care să rezulte numărul persoanelor care au figurat la calcularea cheltuielilor comune pentru întreg anul anterior depunerii cererii. În cazul în care în imobil nu este constituită Asociaţie de proprietari/locatari, dovada se face cu declaraţie pe propria răspundere a solicitantului;
10.Copie xerox după Contractul de închiriere/comodat pentru chiriaşii care locuiesc în spaţii din fondul locativ privat;
11.Copie xerox după contractul de închiriere al locuinţei retrocedate către foştii proprietari potrivit Legii nr.112/1995, Legii nr.10/2001, alte acte normative şi hotărâri judecătoreşti cu caracter reparator rămase definitive şi irevocabile;
12.Copie sentinţă definitivă şi irevocabilă de evacuare (cu excluderea culpei solicitantului conform art.14, alin.2, lit.c şi din O.U.G. nr.40/1999) sau notificare privind refuzul reînnoirii contractului de închiriere, conf. O.U.G. 40/1999;
13. Alte acte în funcţie de situaţia descrisă în cerere.
 
Criterii de acces la locuință:
 
Pot beneficia de o locuinţă destinată închirierii familiilor evacuate/în curs de evacuare, persoanele îndreptăţite care îndeplinesc, în mod cumulativ, următoarele condiţii:
a). sunt titulare ale contractelor de închiriere sau au avut calitatea de chiriași, dovedită prin acte ori li s-a anulat prin hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă contractul de vânzare-cumpărare a locuinţei, la data retrocedării pe cale administrativă sau judecătorească a locuințelor către foştii proprietari sau moştenitorii acestora, potrivit următoarelor acte normative:
– Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute in proprietatea statului, cu modificările ulterioare;
– Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, republicata, cu modificările si completările ulterioare;
– Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinui cultelor religioase din Romania, republicata, cu modificările si completările ulterioare;
– Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor apartinand minorităţilor naţionale din Romania, republicata;
– altor acte normative, precum si hotărârilor judecătoreşti cu caracter reparator ramase definitive si irevocabile;
b). nu intră sub incidenţa prevederilor art. 14 alin. (2) lit. c) si d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/1999, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 241/2001, cu modificările ulterioare (evacuarea nu s-a făcut din motive imputabile chiriaşului);
c). nu deţin în proprietate o altă locuinţă, inclusiv casă de vacanţă;
d). nu au înstrăinat o locuinţă după data de 1 ianuarie 1990;
e). nu au beneficiat şi/sau nu beneficiază de sprijinul statului în credite şi execuţie pentru realizarea unei locuinţe;
f). nu deţin, în calitate de chiriaş, o altă locuinţă din fondul locativ de stat.

Criteriile de acces specificate mai sus se aplică şi membrilor familiei persoanelor îndreptăţite, care locuiesc şi gospodăresc împreună cu acestea.
 

Dosarul se depune la Serviciul Relaţionare Directă cu Cetăţenii, camera 12, ghişeele 10,11.
 
CEREREA NU SE SUPUNE APROBĂRII TACITE

CIMITIRE

REFERITOR LA CIMITIRELE CALEA ŞAGULUI ŞI CALEA BUZIAŞULUI

 

ÎNCEPÂND CU DATA DE 29.01.2020 PROGRAMĂRILE ÎNHUMĂRILOR ŞI PRELUNGIRILE CONCESIUNILOR LOCURILOR DE VECI DIN ACESTE CIMITIRE, SE VOR ELIBERA NUMAI DE CĂTRE ADMINISTRATORII ANGAJAŢI AI PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI TIMIŞOARA.

PENTRU PROGRAMAREA UNEI ÎNHUMĂRI SUNT NECESARE URMĂTOARELE ACTE:

1.ADEVERINŢA DE ÎNHUMARE-ORIGINAL

2.CERTIFICAT DE DECES-COPIE

3.CARTE DE IDENTITATE A CONCESIONARULUI LOCULUI DE VECI-COPIE

4.NOTĂ DE CONCESIONARE A LOCULUI DE VECI ELIBERATĂ DE CĂTRE ADMINISTRATORII ANGAJAŢI AI PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI TIMIŞOARAPLATA PENTRU SERVICIILE DE ÎNHUMARE SE ACHITĂ LA SEDIUL DE PE STR. 3 AUGUST 1919, NR. 17, DUPĂ ELIBERAREA (de către administrator) A NOTEI DE CONCESIONARE, CU ACTELE MENŢIONATE MAI SUS. 

PENTRU PLATĂ SE POATE PREZENTA FAMILIA SAU SOCIETATEA DE POMPE FUNEBRE.

 

ATENŢIE

Nu se înhumează în aceste cimitire, decât după ce se prezintă actele cu plata serviciilor de înhumare la administratorii cimitirelor:

1.Bosioc Dimitrie – administratorul cimitirului din Calea Şagului

2.Brumar Petru – administratorul cimitirului din Calea Buziaşului

Pentru orice nelămuriri, sesizări sau alte solicitări referitoare la aceste cimitire, vă solicităm să contactaţi doar administratorii cimitirelor menţionaţi mai sus.   

Orice altă programare pentru  înhumarea persoanelor decedate în aceste cimitire, făcută de altă persoana este ilegală şi nu va fi luată în considerare.

 

PROGRAMUL CU PUBLICUL PENTRU ACESTE CIMITIRE:

DE LUNI PÂNĂ JOI : 9 – 16

VINERI: 9 – 14

SÂMBĂTĂ: 9 – 11

 

 1. ACTE NECESARE PENTRU TRANSCRIERE LOC DE VECI

Conform LEGII nr.102/2014 – Legea cimitirelor, Art.18, Aliniat (2):

                      „La expirarea termenului de folosinţă a locului de înhumare, concesionarul are drept de preempţiune, iar în caz de deces al concesionarului, are drept de preempţiune moştenitorul legal sau după caz testamentar.”

ACTE NECESARE

1.Solicitare de transcriere a locului de veci, scrisă şi semnată de moştenitorul legal sau după caz testamentar, care solicită transcrierea concesiunii

2.Ultimul act de concesiune a locului de veci în copie

3.Certificatul de moştenitor/legatar sau certificat de calitate de moştenitor/legetar în copie după defunctul concesionar.

4.Cartea de identitate în copie al moştenitorului/moştenitorilor

 

* Documentele menţionate mai sus pot fi depuse şi de un împuternicit al moştenitorului/moştenitorilor, acesta având o împuternicire scrisă de moştenitor. Răspunsul se va trimite pe adresa menţionată în solicitarea scrisă.

În cazul în care se solicită transcrierea şi achitarea taxei de concesiune la locuri de veci pe care este  edificată o capelă la depunere acte se solicită în plus, copie după autorizaţia de construire a clădirii cât şi copii după actele de dobândire a acesteia.

 

2. ACTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA PERMISELOR DE LUCRU

Conform HCLMT nr.354/2011 – Regulamentul de funcţionare al cimitirelor şi crematoriilor aparţinând Primăriei Municipiului Timişoara Cap. X,

ACTE NECESARE

1.Solicitare permis de lucru pentru locul de veci, scrisă şi semnată de concesionarul locului, în care trebuie să specifice cu ce societate comercială execută construcţia.

 Societatea comercială care execută lucrarea trebuie să fie pe lista societăţilor comerciale agreate de Municipiul Timişoara, să fie de profil construcţii având trecută activitatea pe Certificatul de înregistrare de la Oficiul Registrului Comerţului.

2.Ultimul act de concesiune a locului de veci în copie

3.Cartea de identitate în copie a concesionarului în copie

4.Certificatul de înregistrare de la Oficiul Registrului Comerţului în copie

5.Contractul de prestări servicii încheiat între constructor şi concesionarul locului de veci în copie

 

 *Executarea construcţiilor sau reparaţiilor de capele se fac numai după eliberarea autorizaţiei de construire şi cu acordul Consiliului Local, conform HCLMT nr.354/2011 – Regulamentul de funcţionare al cimitirelor şi crematoriilor aparţinând Primăriei Municipiului Timişoara, Art.50.

Pentru reperaţie capelă este necesar ca să se depună autorizaţia de construire eliberată la data construcţiei imobilului şi modul de dobândire a concesiunii locurilor de veci.

 

 1. ACTE NECESARE PENTRU OBŢINEREA GRATUITĂŢII UNUI LOC DE VECI

Conform HCLMT nr.354/2011 – Regulamentul de funcţionare al cimitirelor şi crematoriilor aparţinând Primăriei Municipiului Timişoara, Art.21, beneficiază de locuri de înhumare gratuite pe veci,beneficiarii legilor 341/2004,118/1990,44/1994,29/2000,55/1998 şi 189/2000.

ACTE NECESARE

1.Solicitare de obţinere gratuitate a locului de veci, scrisă şi semnată de concesionarul locului.

2.Cartea de identitate în copie a concesionarului de loc

3.Documentul prin care aduce dovada că petentul este beneficiarul legii

L341/2004-Certificat de revoluţionar în copie

L118/1990 şi L189/2000-Hotărârea sau Decizia eliberată de Casa de pensii în copie,prin care persoana respectivă este beneficiara legii

L44/1994-Legitimaţie de veteran de război/vaduvă de război în copie (faţă/verso)

L29/2000 şi L55/1998- documentul din care reiese că persoana respectivă este beneficiarul legii    

Locurile pe veci se atribuie funcţie de terenul liber existent în cimitir. Concesionarii unui loc de veci pot beneficia de gratuitatea acestuia în cazul în care concesionarul locului este beneficiarul unei legi, sau au în locul de veci respectiv înhumat un beneficiar al unei legi menţionate mai sus.

 

 1. ACTE NECESARE PENTRU OBŢINEREA ADEVERINŢEI DE EXISTENŢĂ LOC DE VECI

În condiţiile în care este adus un decedat sau o urnă din altă ţară sau oraş, pentru înhumarea într-un loc de veci existent în cimitir, autorităţile solicită o adeverinţă din care să reiasă că persoana decedată/încinerată deţine loc de veci pentru înhumare.

Pentru eliberarea adeverinţei trebuie să se depună următoarele acte:

1.Solicitare pentru eliberare adeverinţă pentru înhumare în locul de veci respectiv deţinut, scrisă şi semnată de concesionarul locului sau de moştenitorul legal sau după caz testamentar al acestuia.

În solicitare este menţionat acceptul de al înhuma pe decedat în locul respectiv şi gradul de rudenie al concesionarului cu decedatul.

2.Ultimul act de concesiune a locului de veci în copie

3.Cartea de identitate în copie a concesionarului în copie

4.Certificatul de deces în copie

5.Documente privind gradul de rudenie dintre concesionar şi decedat în copie  

 

 1. ACTE NECESARE PENTRU OBŢINEREA UNUI LOC DE VECI PE CAZ DE BOALĂ GRAVĂ

 Conform HCLMT nr.354/2011 – Regulamentul de funcţionare al cimitirelor şi crematoriilor aparţinţnd Primăriei Municipiului Timişoara, Art.22, Alin.2

1. Solicitare scrisă şi semnată de petent pentru obţinerea a unui loc de veci pe caz de boală

2.Cartea de identitate în copie a petentului solicitării şi/sau a bolnavului

3.Documentele prin care se aduce dovada că persoana este grav bolnavă:

-adeverinţă de la medicul curant sau medicul de familie prin care se menţionează boala respectivă şi faptul că acesta are o boală gravă incurabilă, semnată şi parafată de medic

-documente în copie privind evoluţia bolii

Locul de veci se atribuie funcţie de terenul liber existent în cimitir.

 1. ACTE NECESARE PENTRU OBŢINEREA UNUI LOC DE VECI PE CAZ DE VÂRSTĂ ÎNAINTATĂ

Conform HCLMT nr.354/2011 – Regulamentul de funcţionare al cimitirelor şi crematoriilor aparţinţnd Primăriei Municipiului Timişoara, Art.22,

ACTE NECESARE

1.Solicitare scrisă şi semnată de petent pentru obţinerea a unui loc de veci pe caz de vârstă înaintată

2.Cartea de identitate în copie a petentului solicitării

3. Documentele prin care se aduce dovada că persoana în cauză nu are aparţinători(copii,fraţi, nepoţi) de exemplu: Declaraţie notarială pe proprie răspundere că nu are aparţinători

 
 7. ACTE NECESARE PENTRU OBŢINEREA UNUI LOC DE VECI PENTRU PERSOANE CU  VÂRSTĂ ÎNAINTATĂ  FĂRĂ APARȚINĂTORI
1. Solicitare scrisă şi semnată de petent pentru obţinerea a unui loc de veci 
                         2.Cartea de identitate în copie a petentului solicitării şi/sau a întreținătorului
                         3.Documente ce dovedesc  speța solicitată
 
Locul de veci se atribuie funcţie de terenul liber existent în cimitir.
 
 
PROGRAM CU PUBLICUL PENTRU CIMITIRE ŞI COŞERIT:
 
BLD.3AUGUST, NR.17,
DE LUNI PÂNĂ JOI : 8 – 15
VINERI :8 – 12,30
 
Telefon de contact : 0256-433-211

Pentru încheierea Convenţiilor de prestări servicii coşerit este necesar cafiecare persoană să se prezinte personal pentru încheierea acesteia la sediul din Bv. 3 August 1919 nr.17, de luni până joi, între orele 08,00 – 15,00 şi vineri între orele 08,00-12,30.
                       
ACTE NECESARE:
– Cerere;
– Copie B:I./C.I. şi original;
– Copie Extras Carte funciară.

CEREREA NU SE SUPUNE APROBĂRII TACITE
     
In cazul persoanelor juridice, pentru incheierea conventilor de prestari servicii coserit este necesar  sa se prezinte personal pentru incheierea acestora la sediul din Bv.3 august 1919 nr.17,de luni pana joi,intre orele 08,00-15,00 si vineri intre orele 08,00-12,30.

ACTE NECESARE:
– Cerere;
– Copie B.I./C.I. si original delegat sau cu delegatie
– Copie CUI  si stampila
– Copie Extras Carte funciara sau contract inchiriere
 
CEREREA NU SE SUPUNE APROBĂRII TACITE

Pentru eliberarea adeverinţei de atestarea a funcţionării coşului de fum se va depune în scris la Camera 12,str..C.D.Loga nr.1, o cerere scrisă însoţită de o copie a procesului verbal de curăţare a coşului de fum.
  
CEREREA NU SE SUPUNE APROBĂRII TACITE
                  
Pentru rezilierea Contract/Conventie.

ACTE NECESARE:
–  Cerere
–  Copie B.I./C.I.
–  Copie conventie si chitanta factura

CEREREA NU SE SUPUNE APROBĂRII TACITE
      
În cazul persoanelor juridice pentru reziliere Contract/Conventie.
                       
ACTE NECESARE:
–  Cerere
–  Copie CUI
–  Copie conventie si chitanta factura

CEREREA NU SE SUPUNE APROBĂRII TACITE

PROGRAM CU PUBLICUL:
          
Cimitire şi Coşerit: – sediul în Bv. 3 August 1919 nr.17, tel. 0256/433.211
 
Luni, Marti, Miercuri şi Joi, între orele 08,00 – 15,00
Vineri între orele 08,00-12,30.

Actele se vor depune la Primăria Municipiului Timişoara, parter, camera 12, ghişeele 1 şi 2.

1. Acte necesare pentru obținerea Avizului de principiu mediu urban și gestiune deșeuri în vederea obținerii autorizației de construire/desființare:

 1. cerere tip;
  2. copie CI/certificat de înregistrare ORC;
  3. plan de încadrare în zonă cu localizarea amplasamentului – scara 1:5000 – un exemplar;
  4. plan de situaţie existent – scară 1:500 – un exemplar;
  5. plan de situaţie propus – scară 1:500 – 2 exemplare;
  6. extras de carte funciară – copie – un exemplar;
  7. plan parcelar – copie – un exemplar, după caz (la solicitarea Serviciului Reglementare, Monitorizare, Protecție și Ameliorare Mediu);
  8. copie certificat urbanism;
  9. planul de eliminare a deșeurilor –2 exemplare, care va avea următorul conținut:
 2. a) denumirea şi adresa producătorului/generatorului de deşeuri;
  b) locul generării deşeurilor  (locaţia investiţiei);
             c) tipul şi cantitatea deşeurilor ce se vor genera (conform codurilor de deşeuri care sunt prevăzute la capitolul 17 din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE) – se vor menţiona doar deşeurile care rezultă din lucrare;
             d) descrierea modului de gestiune a deşeurilor generate – colectare, transport, valorificare,  eliminare finală;
             e) tipul recipientelor utilizate pentru colectarea deşeurilor – containere de diverse capacităţi;
             f) denumirea şi adresa transportatorului deşeurilor şi copia documentului încheiat cu acesta, iar în cazul în care transportul se efectuează în regie proprie se va menţiona tipul şi numărul de înmatriculare al vehiculului de transport;
             g) locul depozitării finale sau a incinerării deşeurilor – se va face dovada trasabilităţii deşeurilor, după caz, valorificarea/eliminarea deşeurilor cu societăţi economice autorizate;
             h) numele, prenumele şi numărul de telefon al responsabilului cu gestionarea deşeurilor din cadrul investiţiei;
             i) data întocmirii planului şi semnătura responsabilului cu gestionarea deşeurilor.

10. Copie contract încheiat cu un operator economic autorizat pentru colectarea, transportul şi depozitarea/incinerarea (dacă e cazul) a deşeurilor rezultate din investiţie,în cazul lucrărilor executate în regie proprie

La depunere se achită o taxă de 100 lei.

Notă:

*1. Beneficiarii şi/sau executanţii lucrărilor nu vor prezenta Planul de eliminare a deşeurilor, pentru următoarele investiţii:

– pentru lucrările deja finalizate – intrare în legalitate;
– pentru schimbări de destinaţie fără modificări interioare/exterioare şi/sau structurale;
– pentru branşamente şi racorduri la reţelele de utilităţi;
– pentru lucrările de construcţii cu caracter provizoriu (amplasare firmă/reclamă/copertină/marchize pe faţadă, construcţii modulare/chioşcuri care nu au fundaţii);
– PUZ/PUD/PUG/Avize de oportunitate;
– pentru lucrări care prin natura construcţiei nu se generează deşeuri, însoţite de declaraţia pe propria răspundere, în acest sens, a beneficiarului.

 1. Beneficiarii şi/sau executanţii lucrărilor de construire şi/sau demolare vor prezenta Planul de eliminare a deşeurilor, pentru următoarele investiţii:

– pentru toate lucrările, aşa cum acestea sunt definite la art.3 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, inclusiv demolări;
– extinderi de reţele la utilităţi publice (gaz, apă, energie electrică,etc.), întrucât se generează surplus de pământ,pietre,asfalt,beton,etc…,pentru care se impune eliminarea/valorificarea lor.

** Se va întocmi un raport final la Planul de eliminare a deșeurilor avizat și se va prezenta compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara, în termen de 10 zile de la finalizarea investiției, conform art. 9, alin. 6 din HCL nr. 189/2020, privind aprobarea Regulamentului privind gestionarea deșeurilor din construcții și demolări în municipiul Timișoara. (modelul raportului final este disponibil în format .word și .pdf la secțiunea Acte necesare şi formulare/Direcţia de Mediu, litera e).

*** Pentru eliberarea avizului în termen de 3 zile lucrătoare se va achita suplimentar o taxă de urgenţă în valoare de 100 lei.

Documentaţia se depune şi se ridică de la camera 12, ghişeele 1, 2.

Cererea se supune procedurii aprobării tacite.

Modele de completare a planurilor de eliminare a deşeurilor:


a) Plan de eliminare a deşeurilor  pentru lucrare executată de catre societăţi de construcţii

b) Plan de eliminare a deşeurilor (în situaţia în care beneficiarul investiţiei va încheia contract de execuţie lucrări cu o societate de construcţii, doar după obţinerea autorizaţiei de construire/demolare)

c) Plan de eliminare a deşeurilor  pentru lucrare executată în regie proprie

d) Plan de eliminare a deșeurilor (provenite din locuințe, generate de activități de reamenajarea și reabilitarea interioară și/sau exterioară a acestora, din care rezultă deșeuri în cantitate de sub 1 mc)

e) Raport final la planul de eliminare a deșeurilor avizat

 1. a) Deşeurile de la lucrările de intervenţii, refaceri şi construcţii edilitar – gospodăreşti, vor fi gestionate de producător/generator, care are obligaţia să prezinte anual, până la data de 01 martie, compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, Planul de eliminare a deşeurilor pentru activităţile pe care le-a desfăşurat anul precedent pe teritoriul municipiului Timişoara

   

Format plan eliminare model a)

 1. b) Deşeurile rezultate din activitatea medicală, vor fi gestionate de producător/generator, care are obligaţia să prezinte anual, până la data de 1 martie, compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, Planul de eliminare a deşeurilor pentru activităţile pe care le-a desfăşurat anul precedent pe teritoriul municipiului Timişoara

Format plan eliminare model b)


DOCUMENTAŢIA SE DEPUNE ŞI SE RIDICĂ DE LA CAMERA 12, GHIŞEELE 1, 2

CEREREA SE SUPUNE PROCEDURII APROBĂRII TACITE

2. Solicitare corecţii/defrişare arbori:

 • cerere scrisă (însoţită de tabel cu acordul locatarilor şi ştampila asociaţiei de proprietari/locatari) şi numirea unei persoane de contact, inclusiv numărul de telefon

CEREREA NU SE SUPUNE PROCEDURII APROBĂRII TACITE

3 .Solicitare material dendro-floricol:

 • cerere scrisă şi numirea unei persoane de contact, inclusiv numărul de telefon;

CEREREA NU SE SUPUNE PROCEDURII APROBĂRII TACITE

4. Solicitări locuri de joacă:

 • Cerere scrisă însoţită de tabel cu acordul locatarilor şi ştampila asociaţiei de proprietari /locatari
 • Prezentarea unor documente (extras de carte funciară pentru terenul propus, dezmembrare, etc. după caz)
 • Numirea unei persoane de contact, inclusiv numărul de telefon;

CEREREA NU SE SUPUNE PROCEDURII APROBĂRII TACITE

5. Aplicare viză documentaţii pentru obţinere permise spargere – documentaţie care să cuprindă:

 • cerere (pdf) petent – persoană juridică (executant) – 2 exemplare;
 • plan situaţie existent (scara 1:500) – 2 exemplare;
 • autorizaţie de construcţie (copie) – 2 exemplare;
 • contract de refacere (după caz).

Documentaţia se depune la camera 304.

CEREREA NU SE SUPUNE PROCEDURII APROBĂRII TACITE

 1. Acte necesare pentru scutire de impozit privind amplasarea panorilor solare şi fotovoltaice la reşedinţa de domiciliu:
 • Cerere de mână;
 • Copie act de identitate ale proprietarilor;
 • Copie Autorizaţie de construire (dacă este cazul);
 • Extras CF nu mai vechi de 30 de zile;
 • Copii după facturi şi chitanţele fiscale.

Pentru mai multe informaţii vă rugăm consultaţi Anexa nr.4 din HCL 237/26.05.2015.

Notă: Consilierii Serviciul Reglementare, Monitorizare, Protecție şi Ameliorare Mediu vor întocmi un referat de specialitate care va cuprinde propunerile de acordare/neacordare a facilităţilor fiscale, documente care vor completa dosarul depus de contribuabilul solicitant şi va fi transmis Direcţiei Fiscale a Municipiului Timişoara. Contribuabilii beneficiază de această facilitate în cazul în care, la data depunerii dosarului, nu figurează în evidenţele fiscale cu rămăşiţe.

DOCUMENTAŢIA SE DEPUNE LA CAMERA 12, GHIŞEELE 1,2

CEREREA NU SE SUPUNE PROCEDURII APROBĂRII TACITE

7. Documentele şi Actele necesare pentru Obţinerea Acordului pentru Ocuparea Temporară a Domeniului Public:

1. Cerere tipizată* (pdf) care să conţină în mod obligatoriu suprafaţa domeniului public ocupată, perioada de timp pentru care va fi ocupată suprafaţa, precum şi asumarea cerinţelor legale privind ocuparea domeniului public, protecţia spaţiilor verzi, asigurarea curăţeniei amplasamentului, trotuarului şi a carosabilului, modul de gestionare a deşeurilor/reziduurilor şi prevenirea poluării solului şi a aerului.

2. Schiţă a amplasamentului pe care să fie pozată suprafaţa ce urmează a fi ocupată.
Pentru ocuparea temporară a domeniului public se achită o taxă zilnică în valoare de 1 leu /mp/zi, conform prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.269/2017  privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale în Municipiul Timişoara pentru anul în curs.

Taxă pentru ocuparea domeniului public cu schele necesare executării lucrărilor de restaurare și conservare efectuate în condițiile legii, la imobilele clasificate ca monumente istorice în sensul art. 3 din Legea 422/2001, monument istoric, ansamblu și sit – 0,01 lei/mp/zi;

Taxă pentru ocuparea domeniului public cu schele necesare executării lucrărilor în condițiile Legii 153/2011, privind măsuri de creștere a calității arhitectural-ambientale a clădirilor cu modificări și completări ulterioare – 0,01 lei/mp/zi;

Taxă pentru ocuparea domeniului public cu schele necesare executării lucrărilor de intervenție  pentru creșterea performanței energetice în conformitate cu prevederile OUG nr. 18/2009 cu modificări și completări ulterioare, lucrări ce sunt executate pe cheltuiala proprie a proprietarilor clădirilor – 0,01 lei/mp/zi.

NOTĂ: Pentru situațiile cu asterisc prezentate mai sus solicitanții vor depune acte doveditoare în acest sens.


* –  Cererea tip poate fi procurată de la camera 12 – ghişeele 1 şi 2 sau descărcată de pe portalul Primăriei Municipiului Timişoara.

Notă: Taxa se poate achita la casieriile Direcţiei Fiscale a Municipiului Timişoara sau cu Ordin de plată.

DOCUMENTAŢIA SE DEPUNE LA CAMERA 12, GHIŞEELE 1,2

CEREREA NU SE SUPUNE PROCEDURII APROBĂRII TACITE

8. Informaţii privind gestionarea anumitor tipuri de deşeuri pentru persoane fizice şi juridice:

Persoanele fizice și juridice sunt obligate să transporte și să elimine deșeurile generate din lucrările de construcții și demolări, din reparații și amenajări ale locuințelor, clădirilor, etc. la operatori autorizați, cu dovada trasabilității acestora (cantitate generată, transportator de deșeuri, locație finală), în vederea eliminării/valorificării deșeurilor, însoțite de acte doveditoare.

La această dată, în municipiul Timișoara, este deschis un punct de colectare a deșeurilor din construcții și demolări, care pot fi predate, contra cost, în locația din Calea Moșniței nr. 2 al cărei operator actual este S.C. RETIM S.A.

Actele se depun la camera 12, ghişeele 8 şi 9.

1. Documente necesare pentru emiterea Acordului pentru desfăsurarea exercitiilor comerciale pentru  activităti de alimentatie publica:- Se aplică prevederile OG 27/2003
a) Cerere tip
b) Certificat Unic de Înregistrare emis de Oficiul Registrului Comertului.
c) Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului Timis, în temeiul Legii 359/2004.
d) Extras de carte funciară nu mai vechi de 30 de zile al spatiului supus autorizării si acte doveditoare în cazul schimbarii functiunii fată de functiunea initială (unde este cazul). În situatia în  care autorizarea se solicită pentru o  constructie provizorie care nu necesita întabularea, se va depune si autorizatia de constructie si planurile anexa la aceasta, vizate spre neschimbare.
e) Contract de inchiriere/subînchiriere/concesiune sau comodat încheiat cu proprietarul tabular al spatiului supus autorizării, dacă este cazul (titlu asupra imobilului).
f) Acordul vecinilor direct afectati, in cazul schimbării functiunii spatiului (daca este cazul).
g) Dovada îndeplinirii cerinţei ca personalul angajat să detină cunostinte de specialitate pentru efectuarea de activităti comerciale cu produse din sectorul de alimentatie publică, în conformitate cu prevederile art.5 alin 2 din OG 99/ 2000 actualizată, republicată.
h) Contract incheiat cu societatea de salubrizare respectiv cu cea de dezinsectie si colectare a uleiurilor uzate unde este cazul.
i) Planul punctului de lucru intocmit de către un proiectant autorizat  din care să reiasă suprafata tuturor spatiilor care alcatuiesc unitatea supusa autorizării si în mod obligatoriu pozitia unitătii (subsol/ demisol/ parter sau etaj).
j) Autorizaţia privind securitatea la incendiu pentru categoriile de construcţii şi amenajări pentru care sunt incidente prevederile HG nr.1739/ 06.12.2006, actualizata sau documentul justificativ (negatie) prin care operatorul economic nu este obligat sa obtina autorizatia privind securitatea la incendiu.
k) Structurile de primire turistică cu funcţiuni de alimentaţie publică în circuit deschis: unităţi de alimentaţie din incinta structurilor de primire cu funcţiuni de cazare şi cele administrate de societăţi de turism, indiferent de amplasament (restaurante, baruri, unităţi tip fast-food, cofetării, patiserii etc) vor prezenta copia certificatului care atestă categoria localului emis de către Ministerul Turismului.
l) Autorizaţie de mediu pentru activităţile cuprinse în anexa 1 la Ordinul nr.1798/2007 al Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile, sau acte normative ce vor reglementa situaţia, în vigoare la data autorizării. Pentru activităţile de alimentatie publică pentru care nu este necesară autorizaţia de mediu se va prezenta o declaraţie pe proprie răspundere cu privire la numărul de locuri.
m) Notificarile/Avizele emise de catre Directia Sanitar-Veterninara în conformitate cu legislaţia specifică pentru unităţile cu profil alimentar inclusiv cele de alimentaţie publică, sau orice altă procedură de reglementare sanitară intervenită după data adoptării prezentului Regulament.
n) Contract încheiat cu o firma de pază, în cazul unitătilor care au un orar de functionare care depăseste ora  22:00
o) Declaratia privind încadrarea pe tipuri a unitătii de alimentatie publică. Sunt incidente prevederile H.G 843/14.10.1999
p) Dovada neîncadrării imobilului în restrictiile stabilite de prevederile O.G 20/1994 privind masurile pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente

CEREREA SE SUPUNE PROCEDURII APROBĂRII TACITE

2. Documente necesare în vederea eliberarii Acordului  pentru desfăsurarea exercitiilor comerciale pentru activitatea de spălătorie auto, schimbare de cauciucuri, echilibrare roti si centrele de diagnoză pentru masini – Se aplică prevederile OG 27/2003
a) Cerere tip
b) Certificat  Unic de Inregistrare  emis de Oficiul Registrului Comertului
c) Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului Timis, în temeiul Legii 359/2004.
d) Extras de carte funciară nu mai vechi de 30 de zile al spatiului cu altă destinatie, având functiunea adecvată activitătii de spălătorie auto, schimbare de cauciucuri, echilibrare roti si centrele de diagnoză pentru masini, supus autorizarii.  
e) Contract de inchiriere/subînchiriere/concesiune sau comodat încheiat cu proprietarul tabular al spatiului supus autorizării, dacă este cazul (titlu asupra imobilului).
f) Contract încheiat cu societatea de salubrizare
g) Planul punctului de lucru întocmit de către un proiectant autorizat  din care sa reiasă suprafata tuturor spatiilor care alcatuesc unitatea supusa autorizării si  în mod obligatoriu pozitia unitătii(subsol/parter sau etaj).
h) Autorizaţia privind securitatea la incendiu pentru categoriile de construcţii şi amenajări pentru care sunt incidente prevederile HG nr.1739/ 06.12.2006, actualizata sau documentul justificativ (negatie) prin care operatorul economic nu este obligat sa obtina autorizatia privind securitatea la incendiu.
i) Dovada indeplinirii conditiilor prevazute de O.G 20/1994 privind masurile pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente.

CEREREA SE SUPUNE PROCEDURII APROBĂRII TACITE

3. Documente necesare în vederea eliberarii Acordului pentru desfăsurarea exercitiilor comerciale în cazul desfăsurării activitătii de comert cu ridicata/ de gros – Se aplică prevederile OG 27/2003
a) Cerere tip
b) Certificat  Unic de Inregistrare  emis de Oficiul Registrului Comertului
c) Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului Timis, în temeiul Legii  359/2004.
d) Extras de carte funciară nu mai vechi de 30 de zile al spatiului supus autorizarii.
e) Contract de inchiriere/subînchiriere/concesiune sau comodat încheiat cu proprietarul tabular al spatiului supus autorizării, dacă este cazul (titlu asupra imobilului).
f)  Contract încheiat cu societatea de salubrizare
g) Planul punctului de lucru întocmit de către un proiectant autorizat  din care să reiasa suprafata tuturor spatiilor care alcatuiesc unitatea supusă autorizării si în mod obligatoriu pozitia unitătii (subsol/parter sau etaj).
h) Autorizaţia privind securitatea la incendiu pentru categoriile de construcţii şi amenajări pentru care sunt incidente prevederile HG nr.1739/ 06.12.2006, actualizata sau documentul justificativ (negatie) prin care operatorul economic nu este obligat sa obtina autorizatia privind securitatea la incendiu.
i) Dovada indeplinirii conditiilor prevazute de O.G 20/1994 privind masurile pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente.

CEREREA SE SUPUNE PROCEDURII APROBĂRII TACITE

4. Documentele necesare eliberarii Acordului pentru desfăsurarea exercitiilor comerciale în cazul desfăsurării  activitătii de comert cu amănuntul, cash and carry si de prestări servicii (altele decât cele de întretinere si repararea autovehiculelor) – Se aplică prevederile OG 27/2003
a) Cerere tip
b) Certificat  Unic de Inregistrare  emis de Oficiul Registrului Comertului
c) Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului Timis, în temeiul Legii 359/2004.
d)  Extras de carte nu mai vechi de 30 de zile al spatiului supus autorizării.
e)  Contract de inchiriere/subînchiriere/concesiune sau comodat încheiat cu proprietarul tabular al spatiului supus autorizării, dacă este cazul (titlu asupra imobilului).
f)  Contract încheiat cu societatea de salubrizare
g)  Planul punctului de lucru întocmit de către un proiectant autorizat  din care să  reiasa suprafata tuturor spatiilor care alcătuiesc unitatea supusă autorizării si în mod obligatoriu pozitia unitătii (subsol/parter sau etaj).
h) Autorizaţia privind securitatea la incendiu pentru categoriile de construcţii şi amenajări pentru care sunt incidente prevederile HG nr.1739/ 06.12.2006, actualizata sau documentul justificativ (negatie) prin care operatorul economic nu este obligat sa obtina autorizatia privind securitatea la incendiu.
i) Dovada indeplinirii conditiilor prevazute de O.G 20/1994 privind masurile pentru reducerea riscului seismic al constructiilor

CEREREA SE SUPUNE PROCEDURII APROBĂRII TACITE

5. Documentele necesare eliberării Acordului pentru desfăsurarea exercitiilor comerciale în cazul desfăsurării  activitătii de închiriere si subînchiriere a bunurilor imobiliare proprii sau închiriate. – Se aplică prevederile OG 27/2003
a) Certificat Unic de Înregistrare  emis de Oficiul Registrului Comertului
b) Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului Timis, în temeiul Legii 359/2004.
c) Extras de carte funciară nu mai vechi de 30 de zile al spatiului supus autorizării.
d) Contract de inchiriere/subînchiriere/concesiune sau comodat încheiat cu proprietarul tabular al spatiului supus autorizării, dacă este cazul (titlu asupra imobilului).
e) Dovada neîncadrării imobilului în restrictiile stabilite de prevederile O.G 20/1994 privind masurile pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente
f) Autorizaţia privind securitatea la incendiu pentru categoriile de construcţii şi amenajări pentru care sunt incidente prevederile HG nr.1739/ 06.12.2006, actualizata sau documentul justificativ (negatie) prin care operatorul economic nu este obligat sa obtina autorizatia privind securitatea la incendiu.

CEREREA SE SUPUNE PROCEDURII APROBĂRII TACITE

6. Documente necesare pentru vizarea Acordurilor pentru desfăsurarea exercitiilor comerciale  pentru toate activitătile comerciale, altele decât cele de  activitatea de alimentatie publică – Se aplică prevederile OG 27/2003                   
a) Acord pentru desfăsurarea exercitiilor comerciale, emis de Primăria Timisoara în conformitate cu Legea 650/2002,  în original                 
b) Dovada achitării taxei de viză stabilită.
c) Avizele/ Autorizatiile solicitate suplimentar prin prezentul Regulament, fară de cele depuse la momentul emiterii Acordului pentru desfăsurarea exercitiilor comerciale emis de Primăria Timisoara conform Legii 650/2002.

CEREREA SE SUPUNE PROCEDURII APROBĂRII TACITE

7. Documente necesare pentru vizarea Acordurilor pentru desfăsurarea exercitiilor comerciale  pentru activitatea de alimentatie publică – Se aplică prevederile OG 27/2003                  
a) Acord pentru desfăsurarea exercitiilor comerciale emis de primăria Timişoara în conformitate cu Legea 650/2002,  în original.                
b) Dovada achitării taxei de viză stabilită.
c) Avizele/ Autorizaţiile solicitate suplimentar prin prezentul Regulament, faţă de cele depuse la momentul emiterii Acordului pentru desfăşurarea exerciţiilor comerciale emis de Primăria Timişoara conform Legii 650/2002.

CEREREA SE SUPUNE PROCEDURII APROBĂRII TACITE

8. Documente necesare pentru modificarea Acordurilor pentru desfăşurarea exerciţiilor comerciale emise de Primăria Timişoara, conform Legii 650/ 2002 – Se aplică prevederile OG 27/2003
a) Cerere tip pentru modificarea Acordurilor pentru desfăşurarea exerciţiilor comerciale emise de Primăria Timişoara, conform Legii 650/ 2002
b) Acord pentru desfăşurarea exerciţiilor comerciale emise de Primăria Timişoara, conform Legii 650/ 2002  – în original
c) Certificat constatator emis de ORC Timiş pentru punctul de lucru în cauză
d) Dovada achitării taxei pentru modificare
e) Documente justificative privind  modificarea solicitată.

CEREREA SE SUPUNE PROCEDURII APROBĂRII TACITE

9. Documente necesare pentru emiterea de duplicat a Acordului pentru desfăşurarea exerciţiilor comerciale, emis de Primăria Timişoara, conform Legii 650/ 2002 – Se aplică prevederile OG 27/2003
a) Cerere tip pentru emiterea duplicatului Acordului pentru desfăşurarea exerciţiilor comerciale emise de Primăria Timişoara, conform Legii 650/ 2002
b) Certificat constatator emis de ORC Timiş pentru punctul de lucru în cauză
c) Dovada publicării pierderii şi declarării nulităţii Acordului pentru desfăşurarea exerciţiilor comerciale, emis de Primăria Timişoara, conform Legii 650/ 2002
d) Dovada achitării taxei pentru duplicat.

CEREREA SE SUPUNE PROCEDURII APROBĂRII TACITE

10. Acte necesare pentru Anulare Acord Exerciţii Comerciale

 • Cerere de anulare, în scris, semnată şi ştampilată;
 • Acord exerciţii comerciale, în original;
 • Hotărârea Adunării Generale a Asociaţiilor – ORC;
 • Certificat de înregistrare menţiuni – ORC

CEREREA NU SE SUPUNE PROCEDURII APROBĂRII TACITE

11. Acte necesare pentru notificarea vânzărilor de lichidare şi soldare conform HG 333/2003: 

CEREREA NU SE SUPUNE PROCEDURII APROBĂRII TACITE

12. Acte necesare şi condiţiile care trebuie îndeplinite în vederea Autorizării Comerţului Stradal – terase sezoniere amplasate în zona publică în faţa punctului de lucru propriu din Timişoara şi terase sezoniere amplasate pe teren proprietate personală (cu respectarea condiţiilor din HCL 43/2011) – Se aplică prevederile OG 27/2003
1. cerere tipizată– se înregistrează cu 30 zile înainte de amplasare;
2. acte firmă: – certificat de înregistrare + certificat constatator pentru punctul de lucru cu activitate de alimentaţie publică în funcţiune obţinute de la ORC;
3. certificat fiscal – obţinut de la Direcţia Fiscală – din care să rezulte că nu sunt datorii la BL;
4. plan de situaţie 1:500 – obţinut din PMT , pe care se va desena la scară poziţia terasei şi cotele – întocmit de un proiectant autorizat;
5. plan de încadrare scara 1:5000 – obţinut din PMT;
6. prezentarea listei de meniuri şi preţuri în limba română şi într-o limbă de circulaţie internaţională;
7. prezentarea ţinutei personalului de servire a terasei ( foto )
8. proiect arhitectural întocmit de un arhitect compus din:
              o ansamblul terasei
              o secţiune terasă
              o mobilier
              o sistem de acoperire
              o calitatea materialelor
              o sistem iluminat ( dacă este cazul )
              o jardiniere ( dacă este cazul )
9. personalizare servicii ( veselă, grafică )
10. comercianţii care au deţinut acord de funcţionare pentru comerţ stradal şi terase în anul precedent îl vor depune la dosar în copie xerox;
11. acord pentru desfăşurarea exerciţiilor comerciale eliberat de către PMT pentru punctul de lucru în baza Legii 650/ 2002, în copie, vizat la zi;
12. autorizaţie de construire pentru terasă, dacă este cazul;
13. extras de carte funciară, pentru teren proprietate privată nu mai vechi de 30 zile, în situaţia în care se doreşte funcţionarea pe teren proprietate personală;
14. contract de închiriere/ comodat în situaţia în care se doreşte funcţionarea pe teren proprietate personală.

Taxele aferente se achită la eliberarea acordului.

CEREREA SE SUPUNE PROCEDURII APROBĂRII TACITE

13. Documente necesare pentru avizarea activitatii de comert stradal in zona publica a Municipiului Timisoara – HCL. 139 / 2011– Se aplică prevederile OG 27/2003

A). Documente necesare in vederea eliberarii avizului pentru desfasurarea comertului ambulant cu mărţişoare/beţe Sf. Nicolae , etc. pe teritoriul municipiului Timişoara

 • Copie buletin de identitate sau carte de identitate în cazul persoanelor fizice;
 • Copie certificat de înregistrare emis de Oficiul Registrului Comertului în cazul agenţilor eonomici;
 • Cerere tip.

CEREREA SE SUPUNE PROCEDURII APROBĂRII TACITE

B). Acte necesare pentru obţinerea acordului de funcţionare ambulant în vederea desfăşurării activităţii de comerţ stradal în mobilier urban faţa punctului de lucru cu acelasi profil flori , legume fructe, ziare si reviste, carti, produse de patiserie, cofetarie, vitrina frigorifica pentru inghetata si aparat pentru inghetata ) :
1. Cerere tipizată;
2. Acte firmă (certificat de înregistrare + certificat constatator cu obţinut de la ORC in baza Legii 359/2004);
3. Certificat fiscal (din care să rezulte că nu sunt datorii la bugetul local – obţinut de la Direcţia Fiscală);
4. Plan de situaţie 1:500 pe care se va marca vizibil amplasamentul unde se solicita amplasarea mobilierului – obţinut prin cam.12 – de la Serviciul Banca de Date Urbane şi Cadastru;
5. Plan de încadrare 1:5000 – obţinut prin cam. 12 – de la Serviciul Banca de Date Urbane şi Cadastru;
6. Proiect, poza în care să fie prezentat tipul de mobilier de comerţ stradal utilizat ;
7. Activitatea de comercializare îngheţată , produse de patiserie, etc necesită document de avizare sanitar-veterinară a laboratorului în care se produce;
8. Acordul pentru desfasurarea exercitiilor comerciale eliberat de catre Primaria Timisoara in baza Legii 650/2002 pentru punctul de lucru fix;
9. Extras de carte funciară, dacă este cazul pentru teren proprietate personala a persoanelor fizice sau juridice precum si contract de inchiriere/comodat a terenului, daca este cazul .

CEREREA SE SUPUNE PROCEDURII APROBĂRII TACITE

C).Acte necesare pentru obţinerea acordului de funcţionare ambulant în vederea desfăşurării activităţii de comerţ stradal in chioscuri, tonete de flori pe amplasamente adjudecate la licitatie publica :
1. Cerere tipizata;
2. Acte firmă (certificat de înregistrare + certificat constatator cu obţinut de la ORC in baza Legii 359/2004);
3. Certificat fiscal (din care să rezulte că nu sunt datorii la bugetul local – obţinut de la Direcţia Fiscală);
4. Plan de situaţie 1:500 pe care se va marca vizibil amplasamentul – obţinut prin cam.12 – de la Serviciul Banca de Date Urbane şi Cadastru ;
5. Plan de încadrare 1:5000 – obţinut prin cam. 12 – de la Serviciul Banca de Date Urbane şi Cadastru ;
6. Proiect intocmit de un proiectant autorizat în care să fie prezentat modelul de chiosc, toneta avizat de catre Institutia Arhitectului Sef din cadrul Primariei Timisoara ;
7. Contract de inchiriere a domeniului public .

CEREREA SE SUPUNE PROCEDURII APROBĂRII TACITE

D). Acte necesare pentru obţinerea acordului de funcţionare în vederea desfăşurării activităţii de comerţ stradal în rulotă comercială , comert cu legume fructe, flori, carti, pop corn etc pe amplasamente adjudecate la licitatie publica:
1.Cerere tipizată;
2. Certificat de înregistrare obţinut de la Oficiul Registrului Comertului;
3. Certificat fiscal din care sa rezulte ca nu sunt datorii la bugetul local – obtinut de la Directia Fiscala .
4. Contract de inchiriere a domeniului public;
5. Activitatea de alimentatie publica necesita document de avizare sanitara ;
6. Carte de identitate, talon din care sa reiasa faptul ca rulota este de tip comercial;
7. Contract de inchiriere/comodat a rulotei, daca este cazul;
8. Proiect, poza în care să fie prezentat tipul de mobilier de comerţ stradal utilizat .

CEREREA SE SUPUNE PROCEDURII APROBĂRII TACITE

E). Acte necesare pentru desfasurarea de activitati comerciale in vehicule specializate :
1. Cerere tipizată;
2. Acte firmă (certificat de înregistrare + certificat constatator cu obţinut de la ORC in baza Legii 359/2004);
3. Plan de situaţie 1:500 pe care se va marca vizibil traseul – obţinut prin cam.12 – de la Serviciul Banca de Date Urbane şi Cadastru;
4. Plan de încadrare 1:5000 – obţinut prin cam. 12 – de la Serviciul Banca de Date Urbane şi Cadastru;
5. Poză în care să fie prezentat tipul de vehicul comercial utilizat ;
6. Carte de identitate, talon din care sa reiasa faptul ca vehiculul destinat desfasurarii de activitati comerciale este de tip comercial;
7. Contract de inchiriere/comodat a rulotei, daca este cazul
8. Activitatea de comercializare îngheţată ,patiserie, cofetarie si de alimentatie publica necesită document de avizare sanitar-veterinară a laboratorului în care se produce ;
9. Certificat fiscal din care sa rezulte ca nu sunt datorii la bugetul local – obtinut de la Directia Fiscala ;
10. Avizul Comisiei de circulatie .

CEREREA SE SUPUNE PROCEDURII APROBĂRII TACITE

F). Acte necesare pentru desfasurarea de activitati comerciale in rulote comerciale care functioneaza pe proprietatea personala a persoanelor fizice sau juridice:
1. Cerere tipizată;
2. Acte firmă (certificat de înregistrare + certificat constatator cu obţinut de la ORC in baza Legii 359/2004);
3. Plan de situaţie 1:500 pe care se va marca vizibil locul amplasarii – obţinut prin cam.12 – de la Serviciul Banca de Date Urbane şi Cadastru;
4. Plan de încadrare 1:5000 – obţinut prin cam. 12 – de la Serviciul Banca de Date Urbane şi Cadastru;
5. Poză în care să fie prezentat tipul de vehicul comercial utilizat ;
6. Carte de identitate, talon din care sa reiasa faptul ca rulota este de tip comercial;
7. Contract de inchiriere/comodat a rulotei, daca este cazul
8. Activitatea de comercializare îngheţată ,patiserie, cofetarie si de alimentatie publica necesită document de avizare sanitar-veterinară a laboratorului în care se produce ;
9. Certificat fiscal din care sa rezulte ca nu sunt datorii la bugetul local – obtinut de la Directia Fiscala ;
10. Extras de carte funciară pentru teren proprietate personala precum si contract de inchiriere/comodat a terenului, daca este cazul .

CEREREA SE SUPUNE PROCEDURII APROBĂRII TACITE

14. Pentru desfăşurarea activităţii de comerţ ambulant (gen legume-fructe, flori, etc.) precum şi terase sezoniere pe amplasamente atribuite în urma câştigării unei licitaţii publice solicitantul va înregistra doar cererea tipizată de comerţ ambulant – Se aplică precederile OG 27/2003

15. Acte necesare pentru prelungire a acordului de acord de funcționare ambulant (Se aplică prevederile OG 27/2003):

 • Cerere tip(se înregistrează cu 30 de zile înainte de data expirăii acordului de comerţ stradal);
 • Copie după acordul de comerţ stradal din perioada precedentă;
 • Taxele aferente se achită la eliberarea acordului.

CEREREA SE SUPUNE PROCEDURII APROBĂRII TACITE

16. Acte necesare pentru Renunţare la Acord de funcționare ambulant

 • Cerere de mână, cu numărul acordului şi data încetării activităţii;
 • Copie CUI;
 • Dosar de încopciat;
 • Data cererii de anulare a acordului nu poate fi făcută retroactiv

CEREREA NU SE SUPUNE PROCEDURII APROBĂRII TACITE

1. HCL 464/03.09.2013-privind aprobarea tarifelor pt.desfasurarea de activitati comerciale in parcuri si locuri de joaca

2. HCL 78/25.02.2014 privind aprobarea conditiilor de desfasurare a activitatii comerciale in parcurile si locurile de joaca pe raza Municipiului Timisoara

HCL 538/08.12.2015 pentru aprobarea Regulamentului privind condiţiile de desfăşurare a activităţilor comerciale şi de prestări servicii pe raza Municipiului Timişoara

HCL 110/05.04.2016 pentru modificarea HCL 538/08.12.2015

 1. Restituire teren intravilan aferent construcţiei (art.23, art.36 Legea 18/1991, republicată):

  1.Cerere tip
  2. Extras de carte funciară individual şi extenso, în original, nu mai vechi de două săptămâni, cu act normativ de atribuire;
  3. Plan de carte funciară, plan de situaţie cotat cu numere topografice şi încadrare în zonă, în original, planul trebuie să cuprindă bilanţul teritorial al terenului şi menţiunea proiectantului, că datele înscrise în planul întocmit corespund cu realitatea din teren, planurile trebuie să fie întocmite de o persoană autorizată A.N.C.P.I.(O.N.C.G.C.);
  4. Copie contract de vânzare-cumpărare sau titlu de proprietate.
  5. Număr de telefon

  Termen de rezolvare: 30 zile
  Observatii: Actele se depun la camera 12, ghişeele 8, 9, 14.

  CEREREA NU SE SUPUNE APROBĂRII TACITE

 1. Cerere pentru acordarea de despăgubiri băneşti în baza Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 13, alin. 3 şi 4 din Legea nr. 44/1991, privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, aprobate prin H.G. nr. 1217/14.10.2003, modificată prin H.G. nr. 1301/2004:

  1. Cerere de mănâ;
  2. Copie legalizată de pe legitimaţia de veteran de război;
  3. Copie legalizată de pe certificatul de naştere şi B.I/C.I;
  4. Copie legalizată de pe certificat eliberat de arhivele militare, din care să rezulte decoraţia primită;
  5. Dovada ca titularul dreptului pretins a depus cerere în timpul vieţii, în cazul moştenitorilor legali;

Moştenitorii legali acceptă succesiunea potrivit dreptului comun în materie.

Dovada prevăzută la punctul 5 se solicită de către moştenitorii legali de la autorităţile administraţiei publice locale.

Certificat de moştenitor sau certificat de calitate de moştenitor.
6. Declaraţie notarială în care se va menţiona, pe propria răspundere, suprafaţa totală de teren atribuită în proprietate, prin reconstituire sau prin constituire, de familie, potrivit Legii Fondului Funciar, Legii nr. 44/1994, sau alte legi de împrorietărire, chiar dacă acestea s-au făcut în mai multe localităţi sau de la mai mulţi autori.

Termen de rezolvare: 30 zile

Observatii: Actele se depun la camera 12, ghişeele 8, 9, 14

CEREREA NU SE SUPUNE APROBĂRII TACITE

 1. Eliberare adeverinţă de teren, animale, etc. înscrise în Registrul agricol sau alte adeverinţe privind fondul funciar, necesare după caz pentru dosare de şomaj, burse şcolare, APIA, ş.a.

  1. Cerere de mână (pentru APIA, fond funciar)
  Cerere tip (pentru dosare de șomaj, burse școlare ș.a.)
  2. Copie B.I./C.I.
  3. Declararea datelor privind gospodăria în Registrul Agricol.
  4. Număr de telefon

Termen de rezolvare: 30 zile

Observatii:
– Actele se depun la camera 12, ghişeele 8, 9, 14
– Eliberare adeverinţă la Compartimentul Administrare Fond Funciar, cu sediul în Piaţa Victoriei, nr. 5, cu intrare din B-dul Mihai Eminescu, nr. 1, în zilele de luni, miercuri şi vineri între orele 8,30-10,30, marţi şi joi între orele 8,30-10,30 şi 14,00-16,00, pe baza actului de identitate şi după caz certificat de moştenitor.

CEREREA NU SE SUPUNE APROBĂRII TACITE

 1. Eliberare adeverinta pt. Notariat (terenul face sau nu obiectul legilor de fond funciar 18/1991, 1/2000 şi 247/2005-Titlul IV)

  1. Cerere de mână;
  2. Extras CF pe teren;
  3. Plan de situaţie a parcelei cu nr. topo şi plan de încadrare în zonă, dacă este cazul, plan de suprapunere,  numere top noi cu numere top vechi Sarmeş sau numere cadastrale

  Termen de rezolvare:30 zile
  Observatii:Actele se depun la camera 12, ghişeele 8, 9, 14

  CEREREA NU SE SUPUNE APROBĂRII TACITE

 1. Solicitare teren agricol în baza Legii 341/2004 – referitor la revoluţionari

  1. Cerere de mână;
  2. Declaraţie pe proprie răspundere privind terenurile deţinute în proprietate în Timişoara şi în alte localităţi din ţară;
  3. Copie xerox – certificat de naştere;
  4. Copie xerox – certificat de luptător în Revoluţia din Decembrie 1989/de erou martir al Revoluţiei din Decembrie 1989;
  5. Copie xerox – certificat căsătorie (femei);
  6. Copie xerox – certificat de deces (eroi).
  7. Copie carte identitate

  Termen de rezolvare:30 zile
  Observatii:Actele se depun la camera 12, ghişeele 8, 9, 14

CEREREA NU SE SUPUNE APROBĂRII TACITE

 1. Diverse cereri cu privire la Legea Fondului Funciar

  1. Cerere de mână;
  2. Documente doveditoare (dacă este cazul, de ex. procura specială, extras CF, etc.)

  Termen de rezolvare:30 zile
  Observatii:Actele se depun la camera 12, ghişeele 8, 9, 14

CEREREA NU SE SUPUNE APROBĂRII TACITE

 1. Declararea şi înscrierea datelor în Registrul Agricol de către toţi deţinătorii de terenuri, animale şi păsări:
  – gospodării ale populaţiei cu domiciliul în Timişoara, care deţin/utilizează terenuri agricole sau silvice, precum şi cele care deţin animale din speciile: bovine, porcine, ovine, cabaline, păsări şi familii de albine;
  – persoane fizice cu domiciliul în alte localităţi, care deţin terenuri, animale, păsări şi/sau construcţii pe raza municipiului Timişoara;
  – unităţi cu personalitate juridică cu sediul în Timişoara (societăţi comerciale, societăţi/asociaţii agricole, unităţi de învăţământ, sănătate, culte, industrie, transport, construcţii, administraţie publică etc., cu excepţia unităţilor aparţinând Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului de Interne, Ministerului Justiţiei şi Serviciul Român de Informaţii, care deţin terenuri, animale, păsări şi/sau construcţii pe raza municipiului Timişoara;
  – unităţi cu personalitate juridică cu sediul în altă localitate, care deţin terenuri, animale, păsări şi/sau construcţii pe raza municipiului Timişoara.

  În temeiul prevederilorNormelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019, aprobate prin Ordin al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale,  Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, Ministerului Finanţelor Publice,  Institutului Naţional de Statistică, Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, Autorităţii Naţionale Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 289/147/ 7.325/ 437/1.136/1.588/3/2017(2018),categoriile menţionate mai sus au obligaţia de a declara pentru înscrierea în Registrul Agricol al Municipiului Timişoara, datele privind suprafeţele de terenuri agricole (inclusiv grădini familiale), utilajele agricole, animalele, păsările, familiile de albine, pomii fructiferi şi construcţiile pe care le exploatează sau le deţin în proprietate, pe raza Municipiului Timişoara, la următoarele termene:

 2. a) între 5 ianuarie şi ultima zi lucrătoare a lunii februarie, pentru datele anuale privind membrii gospodăriei, terenul aflat în proprietate/folosinţă, clădirile şi mijloacele de transport cu tracţiune animală şi mecanică, maşinile, utilajele şi instalaţiile pentru agricultură şi silvicultură, efectivele de animale existente în gospodărie/unitatea cu personalitate juridică la începutul fiecărui an, precum şi modificările intervenite în cursul anului precedent în efectivele de animale pe care le deţin, ca urmare a vânzării-cumpărării, a produşilor obţinuţi, a morţii sau a sacrificării animalelor ori a altor intrări-ieşiri;
 3. b) între 1 şi ultima zi lucrătoare a lunii mai, pentru datele privind categoria de folosinţă a terenului, suprafeţele cultivate, numărul pomilor în anul agricol respectiv;
 4. c) persoanele fizice şi juridice au obligaţia să declare date, pentru a fi înscrise în registrul agricol, şi în afara termenelor prevăzute la lit. a) şi b), în termen de 30 de zile de la apariţia oricărei modificări.

În cazul în care persoanele fizice sau cele juridice nu fac declaraţiile la termene prevăzute mai sus menţionate, se consideră că nu au intervenit niciun fel de modificări, fapt pentru care în registrul agricol se reportează din oficiu datele din anul precedent, cu menţiuna corespunzătoare la rubrica „semnătura declarantului”.

Declararea datelor în Registrul Agricol se poate face la Compartimentul Administrare Fond Funciar cu sediul în Piaţa Victoriei, nr. 5, cu intrare din B-dul Mihai Eminescu, nr. 1, în zilele de luni, miercuri şi vineri între orele 8,30-10,30, marţi şi joi între orele 8,30-10,30 şi 14,00-16,00.

Înscrierea datelor în registrul agricol se va face pe baza declaraţiei date, sub semnătură proprie, de capul gospodăriei sau, în lipsa acestuia, de un alt membru major al gospodăriei, prin vizitarea gospodăriilor de către persoane împuternicite cu completarea registrului agricol.

Acte necesare:

Persoanele fizice trebuie să aibă asupra lor următoarele documente:
1. Cerere/Declaraţie (trimisă prin poştă) – în cazul persoanelor care au domiciliul în altă localitate şi nu se prezintă personal la sediul Primăriei Municipiului Timişoara;
2. Actul de identitate B.I./C.I.
3. CNP al tuturor membrilor gospodăriei;
4. Actele doveditoare ale dreptului de proprietate (carte funciară, titlu de proprietate sau un act din care să rezulte modul de deţinere al terenului – contract de vânzare-cumpărare, contract de donaţie, după caz).
Pentru persoanele juridice datele se înscriu în Registrul Agricol pe baza declaraţiilor date de reprezentantul legal respectiv, însoţite de documente.

Termen de rezolvare: pe loc (30 zile prin corespondenţă)
Observatii: Actele se depun la camera 12, ghişeele 8, 9, 14

CEREREA NU SE SUPUNE APROBĂRII TACITE

 1. Înregistrare contracte de arendare:
 2. Contract arendare – 3 exemplare (din care un exemplar la Primăria Timişoara);
  2. copie xerox de pe actul de proprietate (titlu de proprietate, carte funciară sau un act din care să rezulte modul de deţinere al terenului – contract de vânzare-cumpărare, contract de donaţie, etc);
 3. Schiţa terenului cu amplasamentul parcelei arendate;
 4. declararea terenului în Registrul Agricol, de către arendaş şi arendator.
  5. Număr de telefon

  Termen de rezolvare:20 zile
  Observatii: Contractele cu documentaţii anexate se depun la camera 12, ghişeele 8, 9, 14

CEREREA NU SE SUPUNE APROBĂRII TACITE

 1. Solicitare teren agricol în baza Legii 44/1994, referitor la veteranii de război:

  1. Cerere de mănă;
  2. Brevet de decoraţie/certificat de la Piteşti (Arhivele Naţionale ale MApN) – copie xerox;
  3. Declaraţie pe proprie răspundere – referitor la teren agricol deţinut în Timişoara şi în alta localitate;
  4. Copie xerox certificat de naştere;B.I./C.I.
  5. Copie xerox certificat căsătorie (pentru văduve).

  Termen de rezolvare:30 zile
  Observatii:Actele se depun la camera 12, ghişeele 8, 9, 14

CEREREA NU SE SUPUNE APROBĂRII TACITE

 1. Eliberarea atestatului de producător:
 1. cerere tip;
  2. declararea datelor privind gospodăria în Registrul Agricol;
  3.avizul consultatival structurilor asociative profesionale/patronale/sindicale din agricultură înregistrate la primărie sau al Camerei Agricole a Judeţului Timiş;
  4. copia actului de identitate (B.I./C.I);
  5. achitarea taxei pentru eliberarea atestatului de producător – 40 lei.

  Atestatul de producător se vizează semestrial.

  Termen de eliberare: 5 zile

  CEREREA SE SUPUNE APROBĂRII TACITE

 2. Eliberarea carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol:

  1. cerere tip;
  2. declararea datelor privind gospodăria în Registrul Agricol;
  3. copiaatestatului de producător;
  4. copia actului de identitate (B.I./C.I) a producătorului agricol titular al atestatului de producător, a soţului/soţiei, rudelor (părinţi şi copii) /afinilor de gradul I, după caz;
  5. autorizaţie DSV, pentru produsele procesate (după caz);
  6. achitarea taxei pentru eliberarea carnetului de comercializare – 40 lei.

  Carnetele de comercializare utilizate, conţinând al treilea exemplar al filelor, se restituie primăriei în termen de 15 zile lucrătoare de la data utilizării ultimei file a acestora.

Termen de eliberare: 5 zile

CEREREA SE SUPUNE APROBĂRII TACITE

 • Solicitarea unui plan de aplicare a Legii Fondului Funciar:
 1. cerere de mână;
  2. copie xerox de pe titlul de proprietate;
  3. declararea terenului în Registrul Agricol.

  Termen de rezolvare: 30 zile

  Observaţii:
  Actele se depun la camera 12, ghişeele 8, 9, 14
  – Eliberare plan la Compartimentul Administrare Fond Funciar, cu sediul în Piaţa Victoriei, nr. 5, cu intrare din B-dul Mihai Eminescu, nr. 1, în zilele de luni, miercuri şi vineri între orele 8,30-10,30, marţi şi joi între orele 8,30-10,30 şi 14,00-16,00

  CEREREA NU SE SUPUNE APROBĂRII TACITE

  13. Solicitare vizare plan de încadrare în tarla sau plan parcelar şi tabel parcelar de către Comisia de Fond Funciar/Primar

 • documentaţie topo cadastrală întocmită conform Ordinului nr. 700/2014.

CEREREA NU SE SUPUNE APROBĂRII TACITE

14. Cerere privind afişarea ofertei de vânzare însoţită de aceasta, în vederea înstrăinării terenului conform Legii nr. 17/2014 privind unele măsuri reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/ 2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului:

1. Cerere tip (pers.fizică/pers.juridică)
2. Ofertă de vânzare teren tip (pers. fizică/pers.juridică)
3. O copie a BI/CI a vânzătorului persoană fizică sau o copie a paşaportului pentru vânzătorul persoană fizică cu domiciliul în străinătate;
4. O copie legalizată de notarul public ori instanţa de judecată, după caz, sau certificată pentru conformitate de către funcţionarii primăriei a actului de proprietate asupra terenului ce face obiectul ofertei de vânzare (după caz: contract de vânzare-cumpărare, contract de donaţie, proces-verbal de predare-primire, sentinţă/decizie civilă definitivă şi irevocabilă, titlu de proprietate, certificate de moştenitor, contract de schimb, act de lichidare a patrimoniului, altele asemenea);
5. Extras de carte funciară pentru informare, emis cu cel mult 30 de zile înainte de afişarea ofertei, însoţit de extrasul de plan cadastral de carte funciară al imobilului, în sistem de coordonate „Stereografic 1970”, în condiţiile în care terenul este intabulat;
6. O copie a certificatului constatator de la registrul comerţului sau a actului în baza căruia îşi desfăşoară activitatea, în cazul vânzătorului persoană juridică;
7. În caz de reprezentare, procura notarială, respectiv delegaţia, hotărârea adunării generale a asociaţilor, decizia asociatului unic, decizia reprezentantului formei asociative, după caz, în original, precum şi o copie a BI/CI a împuternicitului persoană fizică sau o copie a paşaportului pentru împuternicitul persoană fizică cu domiciliul în străinătate;
8. Hotărârea adunării generale a asociaţilor, decizia asociatului unic, decizia reprezentantului formei asociative, după caz, în original, din care să rezulte acordul cu privire la vânzarea bunului aflat în proprietatea societăţii, în cazul vânzătorului persoană juridică;
9. Certificat de atestare fiscală emis de către primărie;
10. Alte documente doveditoare, după caz.
11. Declararea datelor privind gospodăria/unitatea cu personalitate juridică în Registrul Agricol.

Termen de rezolvare: afişare ofertă de vânzare timp de 30 de zile la sediul primăriei (Compartimentul Administrare Fond Funciar) şi pe site-ul propriu.

Observaţii:
– Actele se depun la camera 12, ghişeele 8, 9, 14
– Eliberarea adeverinţei însoţită de copia ofertei de vânzare a terenului la Compartimentul Administrare Fond Funciar, cu sediul în Piaţa Victoriei, nr. 5, cu intrare din B-dul Mihai Eminescu, nr. 1, în zilele de luni, miercuri şi vineri între orele 8,30-10,30, marţi şi joi între orele 8,30-10,30 şi 14,00-16,00
 
15. Comunicarea acceptării ofertei de vânzare transmisă vânzătorului, conform Legii nr. 17/ 2014 privind unele măsuri reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/ 2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului:

1.  Comunicare de acceptare a ofertei de vânzare tip (pers.fizică/pers.juridică)
2. O copie a BI/CI a preemptorului persoană fizică sau o copie a paşaportului pentru preemptorul persoană fizică cu domiciliul în străinătate ori, după caz, a împuternicirii/procurii notariale/delegaţiei şi o copie a BI/CI a reprezentantului legal persoană fizică sau o copie a paşaportului pentru reprezentantul legal persoană fizică cu domiciliul în străinătate;
3. O copie a certificatului constatator de la registrul comerţului sau a actului în baza căruia îşi desfăşoară activitatea, în cazul preemptorului persoană juridică;
4. Copii legalizate de pe documentele justificative care atestă calitatea de preemptor şi încadrarea în una dintre categoriile stabilite de lege, respectiv coproprietar, arendaş sau proprietar vecin, după caz: acte de coproprietate pe terenul agricol supus vânzării, contract de arendă, acte de proprietate ale imobilelor care au hotar comun cu terenul supus vânzării, altele asemenea.
5. În cazul în care titularul dreptului de preempţiune înregistrează la primărie acceptarea ofertei de vânzare prin intermediul unui împuternicit, acesta din urmă completează acceptarea ofertei de vânzare cu datele de identificare ale titularului dreptului de preempţiune şi prezintă documentele doveditoare a calităţii de împuternicit.

Termen de rezolvare: afişare în 24 de ore la sediul primăriei (Compartimentul Administrare Fond Funciar) şi site-ul propriu şi comunicare la Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Timiş.

Observaţii:

– Actele se depun la camera 12, ghişeele 8, 9, 14
– Eliberarea avizului final – la Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Timiş

16. Declararea datelor în Registrul Agricol

C O M U N I C A T în atenţia următoarelor categorii de deţinători de terenuri şi animale:                                                          

               – persoane fizice cu domiciliul fiscal în Timişoara;
               – persoane fizice cu domiciliul fiscal în alte localităţi;
               – persoanele juridice cu domiciliul fiscal în Timişoara (societăţi comerciale, societăţi/asociaţii agricole, unităţi de învăţământ, sanitare, culte recunoscute, unităţile de prestări servicii, ocoalele silvice de stat şi private etc., cu excepţia unităţilor aparţinând Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Justiţiei şi Serviciul Român de Informaţii);
               – persoanele juridice cu domiciliul fiscal în alte localităţi,
care deţin pe raza municipiului Timişoara bunuri ce fac obiectul înscrierii în registrul agricol, precum terenuri agricole (inclusiv grădini din intravilan, pomi fructiferi, viţă-de vie etc.) sau silvice, animale domestice şi/sau animale sălbatice crescute în captivitate (bovine, ovine, caprine, porcine,  cabaline, iepuri, animale de blană, păsări, familii de albine etc.), utilaje şi instalaţii pentru agricultură şi silvicultură, construcţii etc.

                 Potrivit Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019, aprobate prin Ordin al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale,  Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, Ministerului Finanţelor Publice,  Institutului Naţional de Statistică, Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, Autorităţii Naţionale Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 289/147/ 7.325/ 437/1.136/1.588/3/2017(2018), categoriile menţionate mai sus au obligaţia de a declara pentru înscrierea în Registrul Agricol al Municipiului Timişoara, datele privind suprafeţele de terenuri agricole (inclusiv grădini familiale), utilajele agricole, animalele, păsările, familiile de albine, pomii fructiferi şi construcţiile pe care le exploatează sau le deţin în proprietate, pe raza Municipiului Timişoara, la următoarele termene:
                  a) între 5 ianuarie şi ultima zi lucrătoare a lunii februarie, pentru datele anuale privind membrii gospodăriei, terenul aflat în proprietate/folosinţă, clădirile şi mijloacele de transport cu tracţiune animală şi mecanică, maşinile, utilajele şi instalaţiile pentru agricultură şi silvicultură, efectivele de animale existente în gospodărie/unitatea cu personalitate juridică la începutul fiecărui an, precum şi modificările intervenite în cursul anului precedent în efectivele de animale pe care le deţin, ca urmare a vânzării-cumpărării, a produşilor obţinuţi, a morţii sau a sacrificării animalelor ori a altor intrări-ieşiri;
                  b) între 1 şi ultima zi lucrătoare a lunii mai, pentru datele privind categoria de folosinţă a terenului, suprafeţele cultivate, numărul pomilor în anul agricol respectiv;
                  c) persoanele fizice şi juridice au obligaţia să declare date, pentru a fi înscrise în registrul agricol, şi în afara termenelor prevăzute la lit. a) şi b), în termen de 30 de zile de la apariţia oricărei modificări.
    
         Înscrierea în registrul agricol a datelor privind componenţa gospodăriei/exploataţiei agricole fără personalitate juridică, se face pe baza declaraţiei date pe propria răspundere sau pe bază de documente de capul gospodăriei sau, în lipsa acestuia, de un alt membru major al gospodăriei, care dispune de capacitate deplină de exerciţiu, prin vizitarea persoanelor fizice de către persoanele împuternicite cu completarea registrului agricol, la primărie, pe baza declaraţiei trimise prin poştă cu confirmare de primire (pentru persoanele cu domiciliu in alte localități), pe baza unei procuri notariale date de capul gospodăriei, prin invitarea la primărie a persoanelor fizice care au obligaţia să efectueze declaraţiile pentru înscrierea datelor în registrul agricol.
         Înscrierea în registrul agricol a datelor privind clădirile şi terenurile, a titularului dreptului de proprietate asupra acestora, precum şi a schimbării categoriei de folosinţă se poate face numai pe bază de documente anexate la declaraţie.                                                                                                                                         
    
        Potrivit art. 20 alin.(1) din O.G. nr. 28/27.08.2008, refuzul de a prezenta primarului sau persoanelor împuternicite de acesta a documentelor, informațiilor și evidențelor necesare, refuzul privind asigurarea accesului persoanelor împuternicite de către primar de a constata la faţa locului situaţia reală, precum și nedeclararea la termenele şi în forma stabilită de  ordonanţă sau de normele tehnice de completare a registrului agricol, a datelor care fac obiectul registrului agricol, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 100 lei la 500 lei în cazul persoanelor fizice, iar în cazul persoanelor juridice, cu amendă de la 300 lei la 1.500 lei.
        Având în vedere cele arătate mai sus, persoanele fizice (inclusiv persoanele care locuiesc în zonele de blocuri) şi juridice (societăţi comerciale, societăţi/asociaţii agricole etc.) deţinătoare de terenuri, animale sau alte bunuri ce fac obiectul înscrierii în registrul agricol, au obligaţia să declare datele mai susmenţionate, în vederea înscrierii în Registrul Agricol al Municipiului Timişoara.
        Drept urmare, persoanele fizice şi juridice, din categoriile menţionate mai sus, sunt rugate să se prezinte la sediul Compartimentului Administrare Fond Funciar, P-ţa Victoriei nr. 5, din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, de luni până vineri, între orele 8,30 – 10,30, marţi şi joi, între orele 14,00 – 16,00, pentru declararea şi înscrierea datelor în registrul agricol .
        Conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.124/18.10.2016, având în vedere prevederile art. 489 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal şi potrivit prevederilor          art. 74-76, din Legea nr.18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, toţi deţinătorii de terenuri au obligaţia să asigure cultivarea terenului agricol şi protecţia solului.
Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 124/18.10.2016, pentru terenul agricol nelucrat timp de 2 ani consecutiv, impozitul pe teren se majoreaza cu 500%, începand cu al treilea an.
        Conform art. 74-76, din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul în care nu se asigură cultivarea terenurilor agricole şi protecţia solului, proprietarii de terenuri vor fi sancţionaţi anual, cu plata unei sume de la 5 lei la 10 lei / ha, în raport cu categoria de folosinţă a terenului.

 Declarație Registrul Agricol pesoane fizice

 Declarație Registrul Agricol pesoane juridice

 1. Legea nr. 231/2018 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991

  Termenul de depunere a cererilor:  persoanele fizice şi juridice care îndeplinesc condiţiile prevăzute de  Legea nr. 231/2018,  pot formula cereri în vederea constituirii şi/sau reconstituirii dreptului de proprietate până la data de 06.12.2018.

  Articolul 24,  alin. (3)
  ·         Terenurile aferente construcţiilor edificate de către fostele cooperative agricole de producţie, de fostele asociaţii economice intercooperatiste, de fostele organizaţii şi entităţi ale cooperaţiei de consum, indiferent de denumirea acestora, precum şi ale altor construcţii aflate în proprietate privată se înscriu, la cerere, în proprietatea actualilor deţinători, cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii:
  a) sunt deţinători de construcţii de la data dobândirii şi până la data solicitării înscrierii dreptului de proprietate;
  b) fac dovada că imobilul este înregistrat în registrul agricol şi a plăţii impozitelor şi taxelor aferente în conformitate cu prevederile legale;
  c) pentru terenul aferent construcţiei nu a fost constituit sau reconstituit dreptul de proprietate.

  Acte necesare pentru depunerea dosarului în baza art. 24, alin. (3):
  –          cererecare va cuprinde numele și prenumele persoanei fizice / denumirea unității cu persoanei juridice solicitante și domiciliul/sediul acesteia, suprafața de teren aferentă construcției  pentru care se solicită constituirea dreptului de proprietate conform art.  24, alin. (3) din Legea nr. 18/1991, modificat de Legea nr. 87/2020;
  –          copie de pe actul de identitate (C.I. / B.I) pentru persoane fizice;
  –          copie de pe actele de stare civilă: certificat de naștere, căsătorie și certificat de deces, certificat de moștenitor/calitate de moștenitor, dacă este cazul,hotărâre judecatorească, dacă există;
  –          certificat de înregistare și certificat constatator de la Oficiul Registrului Comerțului din care să rezulte numele administratorului societății comerciale și starea firmei (în funcțiune, în lichidare, suspendată etc.), în cazul persoanelor juridice;
  –          extras  de  C.F.  individual  și extenso, în original-  la zi,  în care este evidențiată construcţia edificată de către fostele cooperative agricole de producţie, fostele asociaţii economice intercooperatiste sau fostele organizații și entități ale cooperației de consum, indiferent de denumirea acestora, precum și a altor construcții aflate în proprietate privată, proprietarul terenului și a construcției și suprafața de teren aferentă construcției;
  –          copie de pe actele de dobândire ale dreptului de proprietate asupra construcției deținute (contract de vânzare-cumpărare, donație etc.), de la edificator, precum și a altor construcții aflate în proprietate privată;
  –          copie de pe actele doveditoare cu privire la edificarea construcțieide către fostele cooperative agricole de producţie, fostele asociaţii economice intercooperatiste sau fostele organizații și entități ale cooperației de consum, indiferent de denumirea acestora, precum și a altor construcții aflate în proprietate privată;
  –          dovada faptului că imobilul este înregistrat în registrul agricol (adeverință eliberată pe baza Registrului agricol înființat pentru perioada 2020 – 2024);
  –          declaraţia dată  pe propria răspundere prevăzută la art. 10 alin. (2) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în care se va menționa suprafața totală de teren atribuită în proprietate, prin reconstituire sau constituire, de familie, chiar dacă aceasta s-a făcut în mai multe localități sau de la mai mulți autori;
  –          declarație pe proprie răspundere a solicitantului din care să rezulte că terenul solicitat nu se află în litigiu. În situația în care sunt litigii pe rolul instanțelor de judecată, să se precizeze de către solicitant acest lucru, iar dacă au existat, să fie comunicată soluția definitivă a instanțelor de judecată.
  –          orice alte documente doveditoare, utile soluționării cererii;
  În cazul în care din documentele doveditoare depuse la dosar, rezultă faptul că cererea formulată se încadrează în prevederile art.24, alin. (3)din Legea nr. 18/1991modificat de Legea nr. 87/2020, se va solicita odocumentație  topo-cadastrală (în original) întocmită de o persoană autorizată, prin care să se identifice construcțiile,terenul solicitat și suprafața acestuia, precum și situația juridică, care să cuprindă bilanţul teritorial al terenului şi menţiunea proiectantului că datele înscrise în planul întocmit corespund cu realitatea din teren.

  Observaţii:
  – Actele se depun la camera 12, ghişeele 8, 9, 14

  Articolul 27,  alin. (2^3)

<>·cererecare va cuprinde numele și prenumele persoanei solicitante, domiciliul acesteia, calitatea în care solicită reconstituirea/constituirea dreptului de proprietate (deținători ai casei de locuit şi anexelor gospodăreşti, precum şi curţii şi grădinii din jurul acestora sau moștenitorii acestora) și suprafața de teren aferentă casei de locuit şi anexelor gospodăreşti, precum şi curţii şi grădinii din jurul acestora pentru care se solicită constituirea dreptului de proprietate conform art.  27, alin. (2^3) din Legea nr. 18/1991, modificat de Legea nr. 87/2020;

 • copie de pe actul de identitate (C.I. / B.I);
 • copie de pe actele de stare civilă: certificat de naștere, căsătorie și certificat de deces, certificat de moștenitor/calitate de moștenitor, dacă este cazul,hotărâre judecatorească, dacă există;
 • extras  de  C.F.  individual  și extenso, în original-  la zi,  în care este evidențiatăcasa de locuit şi anexele gospodăreşti, precum şi curtea şi grădina din jurul acestora șisuprafața de teren aferentă;
 • copie de pe actul doveditor a dreptului de proprietate asupra casei de locuit şi anexelor gospodăreşti, precum şi curţii şi grădinii din jurul acestora (contract de vânzare-cumpărare, donație etc.);
 • copie de pe actul de proprietate emis anterior prin care s-a reconstituit/constituit dreptul de proprietate asupra terenului aferent casei de locuit şi anexelor gospodăreşti, precum şi curţii şi grădinii din jurul acestora, dacă este cazul (ex. titlu de proprietate, decizie a prefecturii sau ordin al prefectului etc.)
 • dovada faptului că imobilul este înregistrat în registrul agricol (adeverință eliberată pe baza Registrului agricol înființat pentru perioada 2020 – 2024) sau figurează în registrul cadastral;
 • declaraţia dată  pe propria răspundere prevăzută la art. 10 alin. (2) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în care se va menționa suprafața totală de teren atribuită în proprietate, prin reconstituire sau constituire, de familie, chiar dacă aceasta s-a făcut în mai multe localități sau de la mai mulți autori;
 • declarație pe proprie răspundere a solicitantului din care să rezulte că terenul solicitat nu se află în litigiu. În situația în care sunt litigii pe rolul instanțelor de judecată, să se precizeze de către solicitant acest lucru, iar dacă au existat, să fie comunicată soluția definitivă a instanțelor de judecată.
 • orice alte documente doveditoare, utile soluționării cererii.
 • În cazul în care din documentele doveditoare depuse la dosar, rezultă faptul că cererea formulată se încadrează în prevederile art. 27, alin. (2^3)din Legea nr. 18/1991modificat de Legea nr. 87/2020, se va solicita odocumentație  topo-cadastrală (în original) întocmită de o persoană autorizată, prin care să se identifice casa de locuit și anexele gospodărești,terenul solicitat (curtea şi grădina din jurul acestora), suprafața acestora, precum și situația juridică, care să cuprindă bilanţul teritorial al terenului şi menţiunea proiectantului că datele înscrise în planul întocmit corespund cu realitatea din teren.
 •  Cererile de reconstituire a dreptului de proprietate formulate în temeiul art. 23, 24 şi 27 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, aflate în curs de soluţionare prin procedure administrative ori judiciare, nu se supun prevederilor prezentei legi (Art. III din Legea nr. 231/2018).

 

Acte necesare bolnav:
 
-copie după sentinţa de punere sub interdicţie ,investită cu formula definitiva şi irevocabilă
-carte de identitate
-certificat de naştere
-certificat medical din care să rezulte diagnosticul bolnavului
-Certificatul de încadrare în grad de handicap ,emis de Comisia de Încadrare în grad de handicap ,dacă există la momentul depunerii documentaţiei sau depus ulterior în cel mai scurt timp
-certificat de căsătorie
-sentinţa de divorţ investită cu formula definitivă şi irevocabilă – (dacă este cazul)
-certificat de deces (soţ,soţie,copii,părinţi)-dacă este cazul
-adeverinţa de venituri sau cupon de pensie
-acte de proprietate casă şi teren (extras C.F. valabil 30 de zile de la data emiterii)
 
Acte necesare pentru tutore:
 
-cerere de instituire a tutelei
-carte de identitate
-certificat de naştere
-adeverinţa medicală eliberată de medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate , că nu a fost şi că nu este în evidenţă cu boli psihice
-certificat de căsătorie
-sentinţa de divorţ investita cu formula definitivă şi irevocabilă –(dacă este cazul)
-certificat de deces (soţ,soţie,copii,părinţi)-dacă este cazul
-adeverinţa de venituri sau cupon de pensie
-declaraţie simplă,neautentificată la notar, din partea soţului sau soţiei că este de acord cu desemnarea sa ca şi tutore
-acte de proprietate casă şi teren (extras C.F. valabil 30 de zile de la data emiterii)
-cazier judiciar
 
 

Actele necesare se depun la camera 12, ghişeul 15.

Observaţie:Actele de stare civilă şi de proprietate se vor depune în copie xerox.
Pentru informaţii suplimentare, puteţi apela serviciul la nr. de telefon 0256-408365, 408360.

1. Acte necesare pentru inregistrarea ofertelor de donatie

 • Cererea cu toate datele petentului (nume, adresa, telefon) și datele terenului donat;
 • Oferta de donație notarială, în original/cu datele donatorului cu nr. de cadastru și suprafața de teren donat, către PMT/lgalizarea este de obicei pe verso);
 • Extras/extrase de CF din care să rezulte că terenul donat a fost dezmembrat și are un număr cadastral distinct, în original;
 • Actul de dezmembrare al terenului, în copie (unde este cazul);
 • Dovada dobândirii terenului (actul de proprietate prin care  a dobândit terenul) încopie/contract vânzare cumpărare, act retrocedare, etc;
 • Certificat fiscal, în original, la zi, din care să rezulte plata impozitului pentru fiecare parcela donata/ de verificat termen de valabilitate;
 • Telefon de contact;
 • Persoanele juridice trebuie să depună și certificat constatator de la ORC la zi, în original.(Oficiul Național al Registrului Comerțului, str. Paris nr. 2 A, et.1, Tel:0256/220835.

Cererea NU se supune aprobarii tacite.
Actele se vor depune la Primaria Municipiului Timisoara, la camera 12, ghiseul 14.

2. Acte necesare pentru eliberare adeverinta de litigiu

 • Cererea tip completată de petent (nume, adresa, telefon) și datele imobilului/ terenului ce face obiectul tranzacției;
 • Extras de carte funciară in extenso si in individual, original și în copie, la zi, să nu fie mai vechi de 30 de zile,
 • Copie CI (titularului cererii); 
 • Împuternicire, în situația în care solicitantul nu este proprietarul imobilului ce urmaează a fi tranzacționat.

Cererea NU se supune aprobarii tacite.
Actele se vor depune la Primaria Municipiului Timisoara, la camera 12, ghiseul 14.

1. Acte necesare pentru Alocaţia de Stat pentru Copii (L61/93 modificată)

– Cerere tip                                                                                
– Certificat de naştere copil (copie + original)                                      
– Buletinele de Identitate (mama + tata)  – copie + original   
– certificatul de casatorie – copie + original;
– alte acte doveditoare privind calitatea solicitantului şi relaţia acestuia cu copilul/copiii pentru care solicită dreptul, pentru una dintre persoanele care a adoptat copilul/ căreia i s-a încredinţat copilul în vederea adopţiei sau in urma divortului/ care are copilul în plasament/ în plasament în regim de urgenţă,  precum şi persoana care a fost numită tutore;-dacă este cazul ,etc.                             
– Extras de cont în cazul în care doriţi să se vireze alocaţia în cont (CEC, BRD, Alpha Bank, Piraeus Bank, Procredit Bank, Volksbank, Raiffeisen Bank, ING, Transilvania, Leumi Bank, Carpatica, BCR, OTP, Romextera, Banc Post, Unicredit Ţiriac)
– Dosar plic

Actele se depun la primăria de domiciliu sau reşedinţa titularului în termen de 12 luni de la nasterea copilului.

La Primăria Municipiului Timişoara, actele se depun la camera 12, ghişeele 3 – 4.

CEREREA NU SE SUPUNE PROCEDURII APROBĂRII TACITE

2. Acte necesare pentru Alocaţia de Stat pentru Copii pentru copiii născuți în străinătate

 

 • Cerere tip
 • Anexa I
 • Certificat de naștere copil (copie+original)                                           
 • Buletinele de identitate (MAMA+TATA) – copie + original
 • Certificatul de casatorie – copie + original;
 • Alte acte doveditoare privind calitatea solicitantului şi relaţia acestuia cu copilul/copiii pentru care solicită dreptul, pentru una dintre persoanele care a adoptat copilul/ căreia i s-a încredinţat copilul în vederea adopţiei sau in urma divortului/ care are copilul în plasament/ în plasament în regim de urgenţă,  precum şi persoana care a fost numită tutore;-dacă este cazul ,etc.
 • Actele de identitate din statul unde locuiesc părinții – copie
 • Dovada eliberată de aitoritățile competente din statele membre unde și-au stabilit reședința și își desfășoară activitatea profesională din care să rezulte că nu sunt îndreptățiți la beneficii pentru copii în acel stat membru
 • Adeverința de la școală în cazul copiilor școlari
 • Declarație notarială din care să rezulte că nu a solicitat alocația de stat pentru copii în termenul legal motivînd că în ultimile 12 luni pentru care a solicit alocația de stat pentru copii restantă  a locuit pe teritoriul României și că reședința copilului este în România
 • Cerere de mână pentru obținerea alocației restante pe ultimile 12 luni, conform legii 61/1993 actualizată
 • Extras de cont în cazul în care doriți să se vireze alocația în  cont (CEC, BRD, Alpha Bank, Piraeus Bank, Procredit Bank, Volksbank, Raiffeisen Bank, ING, Transilvania, Leumi Bank, Carpatica, BCR, OTP, Romextera, Banc Post, Unicredit Ţiriac).
 • Dosar plic

Actele se depun la primaria de domiciliu sau resedinta a titularului


„Notă

În cazul în care se solicită alocaţia de stat pentru mai mulţi copii, se vor întocmi dosare separate pentru fiecare copil în parte.”

1. ACTE NECESARE LA DEPUNEREA DOSARULUI PENTRU OBŢINEREA ÎNDEMNIZAŢIEI PENTRU CREŞTEREA COPILULUI CONFORM OUG 111/2010, modificata prin legea 66/2016, completata cu  Legea 89/2019 din 02.05.2019
– Cerere tip;
– Adeverinţă tip – completată de angajator în original;
– Copie după cererea depusă la angajator aprobată şi ştampilată de acesta privind intrarea în concediul pentru creşterea copilului+decizia de suspendare a contractului de muncăîn original (sau decizie de încetare a contractului de munca copie + original însoţită de declaraţia pe propria răspundere că titularul nu realizează venituri )
-alte acte doveditoare care să ateste îndeplinirea perioadelor asimilate (de ex.: șomaj, concedii medicale/ perioada în care a urmat studii preunivesitare/ universitare/ postuniversitare etc)-dacă este cazul.
– Buletine de identitate(mama şi tata) – copie+original;
– Certificatele de naştere ale copiilor pentru care se solicită drepturile precum şi ale celorlalţi copii aflaţi în întreţinere – în copie şi original;
– Livret de familie (după caz) copie +original;
 certificatul de casatorie – copie + original;
– alte acte doveditoare privind calitatea solicitantului şi relaţia acestuia cu copilul/copiii pentru care solicită dreptul, pentru una dintre persoanele care a adoptat copilul/ căreia i s-a încredinţat copilul în vederea adopţiei/ care are copilul în plasament/ în plasament în regim de urgenţă, cu excepţia asistentului maternal profesionist care poate beneficia de aceste drepturi numai pentru copiii săi, precum şi persoana care a fost numită tutore;-dacă este cazul.
– in cazul in care parintii sunt necasatoriti este necesara si ancheta sociala efectuata de Serviciul  Autoritatea Tutelara  conform H.G.1291/28.12.2012.
– extrasul de cont -în cazul în care doriţi ca plata să se facă prin virare în cont, trebuie anexat extrasul de cont sau adeverinţă de cont de la banca titularului (CEC, BRD, Alpha Bank, Piraeus Bank, Procredit Bank, Volksbank, Raiffeisen Bank, ING, Transilvania, Leumi Bank, Carpatica, BCR, OTP, Romextera, Banc Post, Unicredit Ţiriac).
– Dosar plic

În cazul în care tatăl solicită îndemnizaţia de creştere şi îngrijire a copilului, este necesară şi adeverinţa de la angajatorul mamei cu specificarea perioadei în care a fost plătită indemnizaţia de maternitate adică concediul prenatal si postnatal sau declaraţie pe propria răspundere ca nu a beneficiat de indemnizaţia de maternitate )
Condiţii: domiciliul stabil sau reşedinţa in municipiul Timişoara şi să fi realizat venituri 12 luni anterior datei naşterii copilului in ultimii 2 ani.
Actele se depun la primărie in termen de 60 de zile lucrătoare, după terminarea concediului de  maternitate (sarcina si lăuzie  minim obligatoriu fiind 42 de zile după naştere  sau maxim sarcina +lăuzie 126 zile) sau în termen de 60 de zile lucrătoare de la naşterea copilului, în cazul în care mama nu beneficiaza de indemnizaţia de maternitate adică (concediul pre+post natal).

NOTĂ:
 Persoanele îndreptăţite care beneficiază de concediu pentru creşterea copilului conform OUG 111/2010 modificata prin  L66/2016 si  obţin venituri supuse impozitului cu cel putin 60 de zile înainte de împlinirea de catre copil a varstei de 2 ani,respectiv 3 ani,in cazul copilului cu handicap,acordarea stimulentului se prelungeste astfel:pana la împlinirea de catre copil a vârstei de 3ani si pana la împlinirea vârstei de 4 ani in cazul copilului cu handicap.

Conform OUG 111/2010, 
ART. 12(1) Drepturile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă se acordă în situaţia în care solicitantul îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
a) este cetăţean român, cetăţean străin sau apatrid,b) are, conform legii, domiciliul sau reşedinţa pe teritoriul României; c) locuieşte în România împreună cu copilul/copiii pentru care solicită drepturile şi se ocupă de creşterea şi îngrijirea acestuia/acestora.

2. ACTE NECESARE PENTRU OBŢINEREA STIMULENTULUI DE INSERŢIE CONFORM OUG 111/2010, modificata prin L66/2016:
– Cerere tip;
– Adeverinţa tip completată de angajator;
– Dovada de la angajator că realizeaza venituri  şi în prezent începând cu data de…;
– alte acte doveditoare care să ateste îndeplinirea perioadelor asimilate (de ex.: șomaj, concedii medicale/ perioada în care a urmat studii preunivesitare/ universitare/ postuniversitare etc)-dacă este cazul
– Buletine identitate( mama şi tata ) copie+original;
– Certificatele de  naştere ale copiilor pentru care se solicita drepturile precum şi ale celorlalţi copii aflaţi în întreţinere în copie+original;
– Livret de familie (după caz) copie +original;
 certificatul de casatorie– copie+original;
– alte acte doveditoare privind calitatea solicitantului şi relaţia acestuia cu copilul/copiii pentru care solicită dreptul, pentru una dintre persoanele care a adoptat copilul/ căreia i s-a încredinţat copilul în vederea adopţiei/ care are copilul în plasament/ în plasament în regim de urgenţă, cu excepţia asistentului maternal profesionist care poate beneficia de aceste drepturi numai pentru copiii săi, precum şi persoana care a fost numită tutore;-dacă este cazul.
– in cazul in care parintii sunt necasatoriti este necesara si ancheta sociala efectuata de Serviciul  Autoritatea Tutelara  conform H.G.1291/28.12.2012.
– extras cont -În cazul în care doriţi ca plata să se facă prin virare în cont, trebuie anexat extrasul de cont sau adeverinţă de cont de la banca titularului (CEC, BRD, Alpha Bank, Piraeus Bank, Procredit Bank, Volksbank, Raiffeisen Bank, ING, Transilvania, Leumi Bank, Carpatica, BCR, OTP, Romextera, Banc Post, Unicredit Ţiriac)
 Dosar plic

În cazul în care tatăl solicită stimulentului de insertie, este necesară şi adeverinţa de la angajatorul mamei cu specificarea perioadei în care a fost plătită indemnizaţia de maternitate adică concediul prenatal si postnatal sau declaraţie pe propria răspundere ca nu a beneficiat de indemnizaţia de maternitate )
Condiţii: domiciliul stabil sau reşedinţa in municipiul Timişoara şi să fi lucrat 12 luni anterior datei naşterii copilului in ultimii 2 ani.
Actele se depun la primărie in termen de 60 de zile lucrătoare, după terminarea concediului de  maternitate (sarcina si lăuzie  minim obligatoriu fiind 42 de zile după naştere  sau maxim sarcina +lăuzie 126 zile) sau în termen de 60 de zile lucrătoare de la naşterea copilului, în cazul în care mama nu beneficiaza de indemnizaţia de maternitate adică (concediu pre+post natal).

NOTĂ:
 Persoanele îndreptăţite care beneficiază de concediu pentru creşterea copilului conform OUG 111/2010 modificata prin  L66/2016 si  obţin venituri supuse impozitului cu cel putin 60 de zile înainte de împlinirea de catre copil a varstei de 2 ani,respectiv 3 ani,in cazul copilului cu handicap,acordarea stimulentului se prelungeste astfel:pana la împlinirea de catre copil a vârstei de 3ani si pana la împlinirea vârstei de 4 ani in cazul copilului cu handicap.

Conform OUG 111/2010,   ART. 12

(1) Drepturile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă se acordă în situaţia în care solicitantul îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
a) este cetăţean român, cetăţean străin sau apatrid;
b) are, conform legii, domiciliul sau reşedinţa pe teritoriul României;
c) locuieşte în România împreună cu copilul/copiii pentru care solicită drepturile şi se ocupă de creşterea şi îngrijirea acestuia/acestora.
 
3. ACTE NECESARE PT DEPUNEREA DOSARULUI PT OBTINEREA INDEMNIZAŢIEI PENTRU CREŞTEREA COPILULUI CONFORM OUG 111/ 2010 PENTRU  P.F.A, modificata prin L66/2016:
– Cerere tip;
 Adeverinţă de la Casa de Asigurări de Sănătate (C.A.S) cu perioada în care a fost plătită indemnizaţia de maternitatea (sarcina + lăuzie) sau declaraţie pe proprie răspundere ca nu a beneficiat de indemnizaţia de maternitate;
– Buletinele de identitate (mama  şi tata)  copie+original;
– Certificatele de naştere ale copiilor pentru care se solicita drepturile precum si ale celorlalţi copii aflaţi în întreţinere în copie+original;
– Livret de familie (după caz) copie +original;
 certificatul de casatorie – copie+original;
 in cazul in care parintii sunt necasatoriti este necesara si ancheta sociala efectuata de Serviciul  Autoritatea Tutelara  conform H.G.1291/28.12.2012.
– alte acte doveditoare privind calitatea solicitantului şi relaţia acestuia cu copilul/copiii pentru care solicită dreptul, pentru una dintre persoanele care a adoptat copilul/ căreia i s-a încredinţat copilul în vederea adopţiei/ care are copilul în plasament/ în plasament în regim de urgenţă, cu excepţia asistentului maternal profesionist care poate beneficia de aceste drepturi numai pentru copiii săi, precum şi persoana care a fost numită tutore;-ducă este cazul.
– Adeverinţe de la Administraţia Finanţelor Publice TIMIS– din care să rezulte veniturile realizate în ultimii 2 ani fiscali anteriori datei naşterii copilului sau după caz dovada venitului calculat în vederea plăţii anticipate a impozitului;
– Decizii de impunere de la Administraţia Finanţelor Publice  pentru ultimii 2 ani fiscali anteriori naşterii copilului  din care sa rezulte data începerii activitaţii,
– Declaratia Unică, pe ultimii 2 ani fiscali anteriori datei nasterii copilului.
– Decizia de suspendare sau  încetare a activităţii, declaratia 070,  de la Administraţia  Finanţelor Publice Timis;
– Extrasul de  cont -în cazul în care doriţi ca plata să se facă prin virare în cont, trebuie anexat extrasul de cont sau adeverinţa de cont de la Bancă.
 Dosar plic

În cazul în care tatăl solicită îndemnizaţia de creştere şi îngrijire a copilului, este necesară şi adeverinţa de la angajatorul mamei cu specificarea perioadei în care a fost plătită indemnizaţia de maternitate adică concediul prenatal si postnatal sau declaraţie pe propria răspundere ca nu a beneficiat de indemnizaţia de maternitate )
Condiţii: domiciliul stabil sau reşedinţa in municipiul Timişoara şi să fi realizat venituri 12 luni anterior datei naşterii copilului in ultimii 2 ani

Actele se depun la primărie in termen de 60 de zile lucrătoare, după terminarea concediului de  maternitate (sarcina si lăuzie  minim obligatoriu fiind 42 de zile după naştere  sau maxim sarcina + lăuzie 126 zile) sau în termen de 60 de zile lucrătoare de la naşterea copilului, în cazul în care mama nu beneficiaza de indemnizaţia de maternitate adică (concediu pre+post natal
).

NOTĂ: 
Persoanele îndreptăţite care beneficiază de concediu pentru creşterea copilului conform OUG 111/2010 modificata prin  L66/2016 si  obţin venituri supuse impozitului cu cel putin 60 de zile înainte de împlinirea de catre copil a varstei de 2 ani,respectiv 3 ani,in cazul copilului cu handicap,acordarea stimulentului se prelungeste astfel:pana la împlinirea de catre copil a vârstei de 3ani si pana la împlinirea vârstei de 4 ani in cazul copilului cu handicap.

Conform OUG 111/2010,   ART. 12

(1) Drepturile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă se acordă în situaţia în care solicitantul îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
 a) este cetăţean român, cetăţean străin sau apatrid;
 b) are, conform legii, domiciliul sau reşedinţa pe teritoriul României;
 c) locuieşte în România împreună cu copilul/copiii pentru care solicită drepturile şi se ocupă de creşterea şi îngrijirea acestuia/acestora.

 1. CERERE DE TRECERE DIN INDEMNIZAŢIA DE CREŞTERE SI ÎNGRIJIRE COPIL ÎN STIMULENTUL DE INSERŢIE CONFORM  OUG 111/2010, modificată prin HG 57/2012: modificată prin legea 66/2016

AGENTIA NATIONALA pentru PLATI si INSPECTIE SOCIALA TIMIS

Drepturile reprezentand STIMULENTUL DE INSERTIE, se acorda pe baza de cerere,insotita in mod obligatoriu de urmatoarele documente/inscrisuri in ordinea:

– Cerere  tip,semnata ,inregistrata si datata -de la AJPIS-Timis-va rugam sa verificati stagiul celuilalt parinte si mentionarea unui numar telefonic de contact.

-copie acte de identitate ale ambilor parinti ai copilului

-copie certificat  de nastere al copilului

Decizie de reluare a activitatii(completata cu data de reluare a activitatii)/Actul Aditional şla Contractul de munca/Documente eliberate de ANAF,doar la PFA si alte forme de organizare,exceptand contractul individual de munca.

  *In cazul in care celalalt parinte solicita drepturile( luna celuilalt parinte) se ataseaza la CEREREA TIP declaratia celuilalt parinte in care sa fie specificat cu ce data solicita dreptul.In cazul in care nu solicita luna celuilalt parinte va atasa o declaratie in acest sens-Declaratie de renuntare la luna celuilalt parinte/Declaratie ca nu are stagiu de cotizare  de 12 luni anterioare nasterii copilului din ultimile 24 de luni.

Actele se depun la AGENŢIA JUDEŢEANA DE PLAŢI SI INSPECŢIE SOCIALA TIMIŞ, STR.MERCY 2, tel.0256432779  sau 0256430820, program luni 08.30-14.30, marti 08.30-14.30, miercuri 08.30-14.30, joi 08.30-18.30, vineri 08.30-12.00 ,în termen de 15 zile lucrătoare de la reluarea activitaţii.

NOTĂ: Persoanele îndreptăţite care beneficiază de concediu pentru creşterea copilului conform OUG 111/2010 modificata prin  L66/2016 si  obţin venituri supuse impozitului cu cel putin 60 de zile înainte de împlinirea de catre copil a varstei de 2 ani,respectiv 3 ani,in cazul copilului cu handicap,acordarea stimulentului se prelungeste astfel:pana la împlinirea de catre copil a vârstei de 3ani si pana la împlinirea vârstei de 4 ani in cazul copilului cu handicap.

 

5. CERERE DE TRECERE DIN STIMULENTUL DE INSERTIE ÎN INDEMNIZAŢIA DE CRESTERE ŞI ÎNGRIJIRE COPIL PANA LA UN AN CONFORM OUG 111/2010, modificata prin LEGEA66/2016:

– Cerere de încetarea plăţii stimulentului de inserţie  începând cu data de…(scrisă de mână)
– Decizie de suspendare a activităţii de la angajator;
– Cărţile  de identitate  ale părinţilor – copie+original;
– Certificatele de naştere ale copiilor pentru care se solicita drepturile precum şi ale celorlalţi copii aflaţi în întreţinere, în copie+original;
– certificat de căsătorie-copie+original

În cazul în care doriţi ca plata să se facă prin virare în cont, trebuie anexat extrasul de cont sau adeverinţă de cont de la banca titularului (Banc Post, ING, BCR, BRD, Unicredit Tiriac, Transilvania, Otp Bank, Alpha Bank, Procredit Bank, Italo-romena).

Actele se depun la  AGENTIA JUDETEANA DE PLATI SI INSPECTIE SOCIALA TIMIS, STR.MERCY 2, sau la Primăria de domiciliu sau reşedinţa a titularului in termen de 15 de zile lucrătoare  de la suspendarea  activităţii.
 

Conform OUG 111/2010,   ART. 12
(1) Drepturile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă se acordă în situaţia în care solicitantul îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
 a) este cetăţean român, cetăţean străin sau apatrid;
 b) are, conform legii, domiciliul sau reşedinţa pe teritoriul României;
 c) locuieşte în România împreună cu copilul/copiii pentru care solicită drepturile şi se ocupă de creşterea şi îngrijirea acestuia/acestora.

 1. ACTELE NECESARE  PT OBŢINEREA INDEMNIZAŢIEI  PT CRESTEREA COPILULUI DE LA 2- 3 ANI ÎN CAZUL COPILULUI CU HANDICAP ANI CONF. OUG 111/2010, modificată cu LEGEA 66/2016

  – Cererecătre AJPIS TIMIS prin care  se solicită prelungirea plaţii indemnizaţiei  până la 3 ani;
  – Cărţi de identitate (mama si  tata ) – copie + original;
  – Certificat de naştere copil – copie + original;
   certificat căsatorie-copie+original
  – Certificat handicap  pentru copil – copie + original;
  – decizia de suspendare a  contractului de muncă până la 3 ani conform certificatului de handicap;
   Dosar plic.
   
  În cazul în care doriţi ca plata să se facă prin virare în cont, trebuie anexat extrasul de cont sau adeverinţa de cont de la banca titularului  (CEC, BRD, Alpha Bank, Piraeus Bank, Procredit Bank, Volksbank, Raiffeisen Bank, ING, Transilvania, Leumi Bank, Carpatica, BCR, OTP, Romextera, Banc Post, Unicredit Ţiriac).


  NOTĂ:
   în cazul în care copilul este incadrat in grad de handicap si există deja  stabilit un drept de concediu si indemnizaţie lunară  pentru cresterea copilului, se prelungeşte  perioada de acordare a indemnizaţiei  daca cererea este depusa înainte de încetarea dreptului anterior.

  În cazul în care încadrarea in handicap se realizează după împlinirea de catre copil a vârstei de 2 ani si pentru acesta a fost acordat anterior concediu si indemnizaţie pentru cresterea copilului,se acordă un nou drept de la data încadrarii in grad de handicap, dacă cererea este depusa în termen de 60 de zile de la această dată.

  Condiţii: domiciliul stabil sau reşedinţa în municipiul Timişoara si să fi lucrat 12 luni anterior datei naşterii copilului în ultimii 2 ani.

  Actele se depun la AGENŢIA JUDEŢEANĂ DE PLAŢI SI INSPECŢIE SOCIALĂ TIMIŞ, STR.MERCY 2,
  tel.0256432779  sau 0256430820.


   

7. ACTE NECESARE PT DEPUNEREA DOSARULUI PT OBTINEREA INDEMNIZATIEI PT CRESTEREA COPILULUI CONFORM OUG 111/2010  PT LUNA CELUILALT PARINTE modificata prin legea 66/2016
 
– Cerere tip
– Adeverinţă tip – Completată de angajator
– COPIE DUPA CEREREA DEPUSA LA ANGAJATOR  APROBATA SI STAMPILATA DE ACESTA PRIVIND INTRAREA IN CONCEDIUL PT CRESTEREA COPILULUI+DECIZIA DE SUSPENDARE A CONTRACTULUI DE MUNCA IN ORIGINAL (sau decizie de încetare a contractului de munca copie+original însoţită de declaraţia pe propria răspundere că titularul nu realizează venituri)
– BULETINE DE IDENTITATE (MAMA  +TATA)- COPIE+ORIGINAL
– CERTIFICATELE DE  NASTERE  ALE COPIILOR PENTRU CARE SE SOLICITA DREPTURILE PRECUM SI ALE CELORLALTI COPII AFLATI IN INTRETINERE IN COPIE+ORIGINAL
– CERTIFICAT CASATORIE COPIE+ORIGINAL
– IN CAZUL IN CARE PARINTII  SUNT NECASATORITI ESTE NECESARA SI ANCHETA SOCIALA EFECTUATA  DE SERVICIUL AUTORITATE TUTELARA CONFORM H.G 1291/28.12.2012
– LIVRET DE FAMILIECOPIE+ORIGINAL –dupa caz
 EXTRASUL DE CONT -In cazul in care doriti ca plata sa se faca in cont, trebuie anexat si extrasul de cont sau adeverinta de cont de la banca al titularului  (CEC, BRD, Alpha Bank, Piraeus Bank, Procredit Bank, Volksbank, Raiffeisen Bank, ING, Transilvania, Leumi Bank, Carpatica, BCR, OTP, Romextera, Banc Post, Unicredit Ţiriac).
– DOSAR PLIC
Conditii :domiciliul stabil sau resedinta in municipiul Timisoara si sa fi lucrat 12 luni anterior datei nasterii copilului in ultimii 2 ani.
„ACTELE SE DEPUN CU CEL PUTIN 30 DE  ZILE INAINTE DE INTRAREA EFECTIVA IN ACEST CONCEDIU SAU IN SITUATIA IN CARE CEREREA ESTE DEPUSA PESTE ACEST TERMEN ,PERSOANA INDREPTATITA POATE SOLICITA DREPTUL LA INDEMNIZATIA PENTRU CRESTEREA COPILULUI PANA CEL TARZIU IN ULTIMA ZI A PERIOADEI CONCEDIULUI APROBAT(conform HG 685/27.08.2015 ART.1) SOLICITAREA CONCEDIULUI  SI INDEMNIZATIEI PENTRU CRESTEREA COPILULUI SE FACE PANA CEL TARZIU IN ZIUA ANTERIOARA IMPLINIRII DE CATRE COPIL A VARSTEI DE 2 SAU 3 ANI IN CAZUL COPILULUI CU HANDICAP”

Conform OUG 111/2010 ART. 11
 
Dreptul la concediul pentru creşterea copilului stabilit potrivit prevederilor art. 2 alin. (1) se acordă pe bază netransferabilă persoanelor ai căror copii se nasc începând cu data de 1 martie 2012, precum şi celor aflate în situaţiile prevăzute la art. 8 alin. (2), începând cu această dată, în situaţia în care ambele persoane din familia respectivă îndeplinesc condiţiile de acordare a acestuia, după cum urmează:
a) cel puţin o lună din perioada totală a concediului de creştere a copilului este alocată uneia dintre persoanele care nu a solicitat acest drept;
b) în situaţia în care persoana prevăzută la lit. a) nu solicită dreptul la concediul care îi revine, celălalt părinte nu poate beneficia de dreptul la concediu în locul acesteia.

———-
 

8. ACTE NECESARE PT DEPUNEREA DOSARULUI PT OBTINEREA INDEMNIZATIEI PT CRESTEREA COPILULUI CONFORM OUG 111/2010 ( PT STUDENTE , ELEVE, ABSOLVENTE FACULTATE, ETC) modificata prin legea 66/2016

– CERERE TIP

– ADEVERINTA ELIBERATA DE INSTITUTIA DE INVATAMINT, CARE SA ATESTE FRECVENTAREA CURSURILOR LA  ZI  FARA INTRERUPERE, PANA LA DATA SOLICITARII IN ANUL ANTERIOR DATEI NASTERII COPILULUI
SAU DIPLOMA DE ABSOLVIRE INSOTITA DE FOIA MATRICOLA SAU ADEVERINTA ELIBERATA DE INSTITUTIA DE INVATAMINT SUPERIOR  DACA A ABSOLVIT FACULTATEA IN  ANUL ANTERIOR DATEI NASTERII COPILULUI DACA SE AFLA INTR-UNA DIN  PERIOADELE ASIMILATE
 m) frecventează, fără întrerupere, cursurile de zi ale învăţământului preuniversitar, inclusiv în cadrul programului „A doua şansă”, sau, după caz, universitar la nivelul studiilor universitare de licenţă ori de master, precum şi ale învăţământului postuniversitar la nivel de masterat, organizate potrivit legii, în ţară sau în străinătate, într-un domeniu recunoscut de Ministerul Educaţiei Naţionale, cu excepţia situaţiei de întrerupere a cursurilor din motive medicale;
n) au calitatea de doctorand, în condiţiile prevăzute de Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare
o) se află în perioada cuprinsă între încheierea unei forme de învăţământ preuniversitar şi începerea, în acelaşi an calendaristic, a unei alte forme de învăţământ preuniversitar, cursuri de zi, organizate potrivit legii, frecventate fără întrerupere;
p) se află în perioada cuprinsă între absolvirea cursurilor de zi ale învăţământului preuniversitar, organizat potrivit legii, şi începerea învăţământului universitar, cursuri de zi, în acelaşi an calendaristic;
q) se află în perioada cuprinsă între încheierea unei forme de învăţământ universitar, cursuri de zi, cu sau fără examen de licenţă sau de diplomă, şi începerea, în acelaşi an calendaristic, a unei alte forme de învăţământ universitar, cursuri de zi, organizate potrivit legii, frecventate fără întrerupere;
r) se află în perioada cuprinsă între încheierea unei forme de învăţământ universitar, la nivelul studiilor universitare de licenţă sau de master, precum şi ale învăţământului postuniversitar la nivel de masterat, cursuri de zi, şi începerea, în acelaşi an calendaristic, a unei alte forme de învăţământ universitar la nivelul studiilor universitare de licenţă sau de master, cursuri de zi, organizate potrivit legii, frecventate fără întrerupere;
s) se află în perioada cuprinsă între încheierea unei forme de învăţământ postuniversitar, cursuri de zi, şi începerea, în acelaşi an calendaristic, a unei alte forme de învăţământ postuniversitar, cursuri de zi, organizate potrivit legii, frecventate fără întrerupere;
t) se află în perioada de 60 de zile de la finalizarea cursurilor învăţământului obligatoriu sau, după caz, de la absolvirea cursurilor de zi ale învăţământului preuniversitar, universitar la nivelul studiilor universitare de licenţă sau de master şi postuniversitar la nivel de masterat, organizate potrivit legii, cu sau fără examen de absolvire, în vederea angajării ori, după caz, trecerii în şomaj, calculate începând cu data de 1 a lunii următoare finalizării studiilor
 – DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE CA NU REALIZEAZA VENITURI SUPUSE IMPOZITULUI
– BULETINE DE IDENTITATE (MAMA  +TATA)- COPIE+ORIGINAL
– CERTIFICATELE DE  NASTERE  ALE COPIILOR PENTRU CARE SE SOLICITA DREPTURILE PRECUM SI ALE CELORLALTI COPII AFLATI IN INTRETINERE IN COPIE+ORIGINAL
– CERTIFICAT CASATORIE COPIE+ORIGINAL
– IN CAZUL IN CARE PARINTII  SUNT NECASATORITI ESTE NECESARA SI ANCHETA SOCIALA EFECTUATA  DE SERVICIUL AUTORITATE TUTELARA CONFORM H.G 1291/28.12.2012
– LIVRET DE FAMILIE (DUPA CAZ) COPIE +ORIGINAL
– DOSAR
– Extrasul de cont sau adeverinta de cont de la banca al titularului  (CEC, BRD, Alpha Bank, Piraeus Bank, Procredit Bank, Volksbank, Raiffeisen Bank, ING, Transilvania, Leumi Bank, Carpatica, BCR, OTP, Romextera, Banc Post, Unicredit Ţiriac).
In cazul in care intra in indemnizatie tata trebuie si adeverinta de la angajatorul mamei cu perioada in care a fost platita indemnizatia de maternitate adica concediul prenatal si postnatal sau declaratie pe propria raspundere ca nu a beneficiat de indemnizatia de maternitate).
Conditii: domiciliul stabil sau resedinta in municipiul Timisoara si sa fi lucrat 12 luni anterior datei nasterii copilului
Actele se depun la primarie in termen de 60 de zile lucratoare ,  dupa terminarea concediului de  maternitate (sarcina si lauzie  minim obligatoriu fiind 42 de zile dupa nastere  sau maxim sarcina +lauzie 126 zile ) sau in 60 de zile lucratoare de la nastere in cazul in care mama nu beneficiaza de indemnizatia de maternitate (concediu pre+post natal).


9. ACTELE NECESARE IN CAZUL SUPRAPUNERII A 2 NASTERI CONF OUG 111/2010 modificata prin L66/2016

– CERERE TIP
– CERERE DE MANA CATRE PRIMARIE PRIN CARE SOLICITA PRELUNG PLATII INDEMNIZATIE PT CEL DE-AL DOILEA COPIL 
 CERTIFICATE DE NASTERE  PT  TOTI COPIII –COPIE+ORIGINAL
 CARTI DE IDENTITATE (MAMA SI  TATA )-COPIE + ORIGINAL
 CERTIFICAT CASATORIE-COPIE+ORIGINAL
 ADEVERINTA DE LA AJPS-TIMIS –(STR MERCY 2-PROGRAM LUNI-JOI 09-16), PRIVIND  PERIOADA IN CARE ATI BENEFICIAT DE INDEMNIZATIE PT CRESTEREA COPILULUI  MAI MARE SAU STIMULENT
 ADEVERINTA TIP + DECIZIA DE SUSPENDARE A  CONTRACTULUI DE MUNCA  PT COPILUL NOU NASCUT in original+ copie dupa cererea aprobata si stampilata de angajator privind intrarea in concediu de crestere si ingrijire copilul nou nascut
– EXTRAS DE CONT  -In cazul in care doriti ca plata sa se faca in cont, trebuie anexat si extrasul de cont sau adeverinta de cont de la banca al titularului  (CEC, BRD, Alpha Bank, Piraeus Bank, Procredit Bank, Volksbank, Raiffeisen Bank, ING, Transilvania, Leumi Bank, Carpatica, BCR, OTP, Romextera, Banc Post, Unicredit)
– DOSAR PLIC

Pentru continuitatea acordarii drepturilor, cererea pentru indemnizatie de crestere si ingrijire copil insotita de actele aferente  poate fi depusa cu 60 de zile inainte de implinirea varstei de  2 ani sau 3 ani,in cazul copilului cu handicap la Primaria Municipiului Timisoara, dar nu mai tarziu de termenul de 60 de zile lucratoare de la nasterea copilului nou nascut,pentru acesta nemaifiind obligatorie efectuarea concediului de maternitate (concediul pre + postnatal),la cam12,ghiseul 12,tel.0256408330.În cazul in care se depaseste acest termen, drepturile se vor acorda de la data depunerii cererii fara aplicarea majorarii daca la data depunerii cererii copilul anterior a implinit 2 ani sau 3ani in cazul copilului cu handicap.

Conform OUG 111/2010,modificata prin legea 66/2016.ART. 9
(1) Concediul şi indemnizaţia lunară prevăzute la art. 2 alin. (1), art. 5 şi 6, precum şi stimulentul de inserţie prevăzut la art. 7 se cuvin pentru fiecare dintre naşteri sau, după caz, pentru fiecare dintre situaţiile prevăzute la art. 8 alin. (2).
(2) Durata de acordare a concediului prevăzut la art. 2 alin. (1) se prelungeşte corespunzător în cazul suprapunerii a două sau mai multor situaţii de natură a genera acest drept.
(3) În cazurile prevăzute la alin. (2) se acordă o singură indemnizaţie, în cuantumul prevăzut de prezenta ordonanţă de urgenţă.
(4) Pe perioada suprapunerii situaţiilor prevăzute la alin. (2), cuantumul indemnizaţiei lunare se majorează cu 85% din cuantumul salariului minim brut pe ţara garantat în plată 1250 lei,pentru fiecare dintre copii, începând cu cel de-al doilea.Trebuie depusa cerere insotita de copiile certificatelor de nastere a ambilor copii + copie dupa buletinul parintelui beneficiar al indemnizatiei  pana implineste cel mai mare copil varsta de 2 ani, la AGENTIA JUDETEANA DE PRESTATII TIMIS, str.Mercy 2,tel: 0256432779 sau 0256430820, ghiseul,12 tel: 0256408330.

În situatia suprapunerii drepturilor de concediu si indemnizatie pentru cresterea copilului in conditiile art. 8, drepturile prevazute in prezentul articol pot fi solicitate de celalalt parinte care indeplineste conditiile de acordare la finalizarea concediului si a indemnizatiei pentru cresterea celui din urma copil, drepturile respective fiind netransferabile pentru o perioada de cel putin doua luni, cuprinsa in perioada totala a concediilor suprapuse si cumulate. ,trebuie anuntata in scris AGENTIA JUDETEANA pt PLATI SI INSPECTIE SOCIALA TIMIS – str. Mercy 2, tel: 0256432779 sau 0256430820 cu cel putin 60 de zile inainte de implinirea de catre copil a varstei 2 ani respectiv 3 ani in cazul copilului cu handicap.

NOTĂ: 
Persoanele îndreptăţite care beneficiază de concediu pentru creşterea copilului conform OUG 111/2010 modificata prin  L66/2016 si  obţin venituri supuse impozitului cu cel putin 60 de zile înainte de împlinirea de catre copil a varstei de 2 ani,respectiv 3 ani,in cazul copilului cu handicap,acordarea stimulentului se prelungeste astfel:pana la împlinirea de catre copil a vârstei de 3ani si pana la împlinirea vârstei de 4 ani in cazul copilului cu handicap.
 
10. Acte necesare pt obtinerea indemnizatiei de la 3-7 ani,conf.OUG 111/2010 modificata prin legea 66/2016
– Cerere tip
– Actul de identitate al solicitantului – copie şi original;
– Actul de identitate al celuilalt părinte – original şi copie;
– certificatul de naştere al copilului pentru care se solicită dreptul (copie şi original), hotărârea judecătorească de încredinţare în vederea adopţiei sau de încredinţare a adopţiei, hotărârea judecatorească sau hotărârea comisiei pentru protecţia copilului pentru măsura plasamentului în regim de urgenţă (copie şi original);
– dovada eliberată de organele competente (Administraţia Finanţelor Publice Timis) care atestă că solicitantul nu realizează alte venituri în afara celor prevăzute la art.57 alin.(4) lit.a) din Legea nr.   448/2006;
– dovada eliberata de Directia de Asitenta Sociala ,B-dul Regele Carol I,nr.10,tel0256 220583 din care sa rezulte ca  parintele care intra in indemnizatie nu este  in acelasi timp si  asistent personal sau primeste indemnizatia de insotitor pt acelasi copil;
– certificatele de naştere ale tuturor copiilor născuţi după data de 1 ianuarie 2006 (copie şi original);
– certificat de căsătorie (copie şi original);
– Certificat de încadrare în grad de handicap – copil – copie + original;
– Certificat de încadrare în grad de handicap – părinte (acolo unde este cazul) – copie + original;
 Decizie de suspendare a contractului de munca sau adeverinţă eliberată de către angajatorul solicitantului, din care să reiasă ca acesta are contractul de muncă suspendat, aflându-se în concediu pentru creşterea copilului cu handicap, cu vârsta cuprinsă între 3 şi 7 ani; (in original)
 dosar plic din carton
 
Sesizările ce au ca obiect  calculul şi plata drepturilor la indemnizaţie creştere copil, alocaţie de stat pentru copil, respectiv stimulent de inserţie, înaintate de către persoanele domiciliate cu forme legale pe raza Municipiului Timisoara, sunt de competenţa Agenţiei Judeteane pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Timiş,str.Mercy 2,telefon 0256432779 sau 0256430820, program luni, marţi, miercuri 08.00-14.30, joi 08.00-18.30,vineri 08.00-12.00.

Actele se depun la primaria de domiciliu sau resedinta in termen de 60 de zile de la data la care expira indemnizatia pentru cresterea copilului acordata anterior.

 
Plata alocaţiilor, indemnizaţiilor şi stimulentelor precum şi soluţionarea cererilor este efectuată de către AGENŢIA JUDETEANA PENTRU PLAŢI ŞI INSPECŢIE SOCIALĂ TIMIŞ.
Biroul Alocaţii şi Indemnizaţii din cadrul Serviciului Relationare Directa cu Cetatenii , cam.12,ghiseul 12-13,Primaria Municipiului Timisoara, are atribuţii de primire, înregistrare, verificare şi transmitere spre soluţionare AGENŢIEI JUDETEANE PENTRU PLAŢI ŞI INSPECŢIE SOCIALĂ TIMIŞ a cererilor şi documentelor ce stau la baza acordării drepturilor conf. OUG 111/2010 MODIFICATA PRIN LEGEA 66/2016, depuse de către beneficiarii domiciliaţi pe raza municipiului Timisoara.

Sesizările ce au ca obiect  calculul şi plata drepturilor la indemnizaţie creştere copil, alocaţie de stat pentru copil, respectiv stimulent de inserţie, înaintate de către persoanele domiciliate cu forme legale pe raza Municipiului Timisoara, sunt de competenţa Agenţiei Judeteane pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Timiş,str.Mercy 2,telefon 0256432779 sau 0256430820, program luni, marţi, miercuri 08.00-16.30, joi 08.00-18.30,vineri 08.00-14.00.


11. Acte necesare pentru indemnizatie cu program redus de lucru (4 ore/zi) pentru parinti care se ocupa  efectiv de ingrijirea copilului  cu handicap pana la implinirea varstei de 18 ani

– Cerere tip
– Adeverinţă tip – completată de angajator în original;
– Adeveriţă eliberată de angajator privind reducerea programului de lucru
– Declaraţia pe propria răspundere a persoanei indreptăţite din care să rezulte că se ocupă de creşterea si ingrijirea copilului si locuieşte impreuna cu copilul, precum si că acesta nu este dat in plasament si nu este incredinţat unei alte persoane sau organism privat autorizat sau serviciu public.
– Declaraţia pe propria răspundere  a celuilalt părinte ca nu beneficiază de indemnizaţia pentru creşterea copilului si nici de stimulentul de inserţie pentru copil.
– Buletine de identitate (mama şi tata)- copie+original;
– Certificatele de naştere ale copiilor pentru care se solicită drepturile precum şi ale celorlalţi copii aflaţi în întreţinere – în copie şi original;
– Livret de familie (după caz) copie +original;
– certificatul de casatorie – copie+original;
– certificatul de  incadrare in grad de handicap (copie + original)
– extrasul de cont -în cazul în care doriţi ca plata să se facă prin virare în cont, trebuie anexat extrasul de cont sau adeverinţă de cont de la banca titularului (CEC, BRD, Alpha Bank, Piraeus Bank, Procredit Bank, Volksbank, Raiffeisen Bank, ING, Transilvania, Leumi Bank, Carpatica, BCR, OTP, Romextera, Banc Post, Unicredit Ţiriac).
– Dosar plic

NOTĂ
 

 • Obligaţiile beneficiarilor de indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor de a comunica, în scris, în termen de 15 zile de la data la care a intervenit orice modificare cu privire la orice situaţie  de natură  să determine încetarea sau suspendarea plaţii drepturilor.

 
Astfel, este necesar sa se comunice :
 
-Realizarea altor venituri decat cele declarate la depunerea cererii
-Modificarea reprezentantului legal al copilului
-Decesul copilului sau titularului cererii
-Decăderea din drepturilor părinteşti
-Îndepartarea, de la exercitarea tutelei, conform legii
-Neîndeplinerea condiţiilor prevăzute de lege în vederea incredinţării spre adopţie
-Neîndeplinerea condiţiilor prevazute de lege în vederea menţinerii masurii de plasament
-Executarea unei pedepse privative de libertate sau dupa caz arest preventiv pe o perioadă mai mare de 30 de zile
-Abandonarea sau internarea copilului intr-o institutie de ocrotire publică sau privată
-Pierderea sau renunţarea la cetaţenia româna sau la situaţia de apatrid
-Faptul că nu mai locuieşte in România împreuna cu copilul/copiii pentru care solicită drepturile si se ocupă de creşterea si ingrijirea acestuia/acestora.
 
Nerespectarea de catre titularii indemnizaţiei lunare pentru creşterea copiilor a obligaţiilor menţionate mai sus constitue contravenţie si se sanctionează  cu amendă de la 500 lei la 2000 lei.
 
 
Adrese site web si email:
ajps.timis@prestatiisociale.ro 
ajps_tm@yahoo.com


GHID de APLICARE privind INDEMNIZAȚIA PENTRU CREȘTEREA COPILULUI ȘI ALTE FORME DE SPRIJIN DESTINATE CREȘTERII COPILULUI


„Notă

În cazul în care se solicită alocaţia de stat pentru mai mulţi copii,se vor întocmi dosare separate pentru fiecare copil în parte.”

Actele se vor depune la Primăria Municipiului Timişoara, parter, camera 12, ghişeele 10 şi 11.

1. 
Acte necesare întocmirii legitimaţiilor de acces la bazinul de înot din cadrul Complexului Sportiv Bega, situat în Timişoara, str. Intrarea Zânelor nr. 2.
1.1  Cererea tip se găseşte la Primăria Municipiului Timişoara, parter, camera 12, ghişeele 10 şi 11);
1.2  Copie xerox după cartea de identitate a persoanelor care solicită accesul la bazinul de înot (pentru copii care au împlinit vârsta de 7 ani se va depune copie xerox dupa certificatul de naştere);
1.3  Adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie din care să reiasă că persoanele care solicită accesul sunt clinic sănătoase şi sunt apte pentru practicarea înotului;
1.4  Două poze format mic (2X3 cm), necesare întocmirii legitimaţiilor.

CEREREA NU SE SUPUNE APROBĂRII TACITE

Avizele se elibereaza la cam.103, et.1, de luni până vineri între orele 10.00-12.00.
Comisia de Ordine Publica se intruneste in fiecare miercuri, incepand cu ora 10.00, la sediul Primariei Municipiului Timisoara, bv. C.D.Loga nr.1, et.1. Persoana de contact: cons. Camelia Popovici, tel. 0256408433.

Cererile de declarare a adunarilor publice se vor depune cu cel putin trei zile inainte pe aplicația existentă la adresa www.primariatm.ro/evenimente.

Organizatorii  adunarilor publice sunt obligati sa inregistreze declaratiile de desfasurare a adunarilor publice si la unitatile de jandarmi competente territorial, cu cel putin 48 ore inainte.

Cerere online
Cerere

ACTELE  NECESARE  ÎN VEDEREA EXERCITĂRII  DR.DE PREEMTIUNE, CONFORM LEGII  NR.422/2001, REPUBLICATĂ:
1. In cazul solicitării exercitării dreptului de preemţiune la intenţia de înstrăinare a persoanelor fizice sau juridice de drept privat a apartamentelor, garajelor , terenului aferent acestora,care fac parte din imobile înscrise în Lista monumentelor istorice, se vor depuneurmătoarele documente:

 • cerere tip, în care se va menţiona adresa imobilului pentru care se solicită exercitarea dreptului de preemtiune,  preţul de vănzare (lei/euro), suprafata utilă,  date de contact (adresa de corespondenta, nr.telefon);
 • – copie act identitate proprietari sau împuternicit; copie C.U.I. în cazul persoanelor juridice;
 • – procură sau împuternicire notarială în cazul persoanelor care dețin proprietăți în Timișoara, dar care nu au domiciliul în localitate și doresc înstrăinarea acestora;
 • – copie extras de carte funciara, în termen ( data emiterii pana in 30 de zile);
 • – adresa de la Directia Judeteana de Cultura Timiş , prin care se mentioneaza ca nu îşi exercită dreptul de preemţiune (aceasta este valabila doar în anul calendaristic în care a fost emisă).
 • – fotografii color ale imobilului interior și exterior (câte una din fiecare).

Actele se depun la Serviciul Relaţionare Directă cu Cetăţenii , Camera 12 parter, ghişeele 10,11.

Răspunsul la solicitarea exercitării dreptului de preemţiune va fi dat de Compartimentul Monumente în maxim  15 zile calendaristice.

CEREREA NU SE SUPUNE APROBĂRII TACITE

2. În cazul solicitării exercitării dreptului de preemţiune la intenţia de înstrăinare a imobilelor (case, imobile cu mai multe apartamente),  spaţiilor cu alta destinaţie decăt aceea de locuinţă şi a terenurilor libere de construcţii, se vor depune:

 • – toate documentele enumerate  la punctul 1;
 • – releveu întocmit de un proiectant autorizat, format A4, cu marcarea imobilului de înstrăinat și legenda cu bilanțul suprafețelor în metrii pătrați și total suprafață utilă pentru fiecare nivel (când este cazul)                    
 • – fotografii color imobil interior și exterior (câte una din fiecare).

Actele se depun la Serviciul Relaţionare Directă cu Cetăţenii , Camera 12 parter, ghişeele 10,11.

Răspunsul la solicitare se va da în urma  dezbaterii în sedinţa de Consiliu Local ,care  se va pronunţa în acest sens.

CEREREA NU SE SUPUNE APROBĂRII TACITE

Cererile se înregistrează la sediul Primariei Municipiului Timisoara, Serviciul Relationare Directa cu Cetatenii, Camera 12, ghişeele 8-9.

1. Acte necesare obţinerii avizului pentru publicitate temporară tip mesh, banner, steaguri publicitare pe stalpi sau pe suporti independenti existenti, indicatoare publicitare directionale, montare corturi pentru campanii umanitare

 • cerere tip;
 • – certificatul de înregistrare a firmei de la Oficiul Registrului Comertului + certificat constator pentru sediul secundar, dacă este cazul;
 • – carte identitate in cazul in care solicitantul este persoana fizica;
 • – documentatie privind rezistenta elementelor de sustinere (intocmita de un inginer constructor, proiectant cu drept de semnatura) care cuprinde  schiţa sistemelor publicitare şi enunţul mesajului publicitar, dimensiuni, sistem de prindere a sistemului publicitar, plan de situaţie scara 1:500 , plan de încadrare în zonă, scara 1:5000;
 • – extras de carte funciara nu mai vechi de 30 zile sau contract de inchiriere in termen a spatiului/stalpului unde va fi montat sistemul publicitar;
 • – acordul  proprietarului suportului (cladirii,stalpilor ) pentru  montare sisteme publicitare iar in cazul in care proprietar este Municipiul Timisoara, se va solicita acordul Municipiului Timisoara prin Directia Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse;
 • – avizul Direcţiei pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional a judeţului Timiş (dacă este cazul) pentru montare sisteme publicitare în zona de monumente istorice;
 • – contract de publicitate semnat de parti: prestatorul si beneficiarul serviciilor de publicitate


CEREREA SE SUPUNE PROCEDURII APROBĂRII TACITE
Taxele aferente se achită la eliberarea avizului

2. Acte necesare obţinerii avizului pentru publicitate temporară tip structuri publicitare autoportante si a proiectelor publicitare speciale :

 • cerere tip;
 • – certificatul de înregistrare a firmei obţinut de la Oficiul Registrului Comertului + certificat constator pentru sediul secundar, dacă este cazul;
 • – carte identitate in cazul in care solicitantul este persoana fizica;
 • – documentatie tehnica intocmita de un arhitect cu drept de semnatura care cuprinde  schiţa sistemelor publicitare şi enunţul mesajului publicitar, dimensiuni, sistem de prindere a sistemului publicitar, plan de situaţie scara 1:500, plan de încadrare în zonă scara 1:5000;
 • – avizul Direcţiei pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional a judeţului Timiş (dacă este cazul) pentru montare sisteme publicitare în zona de monumente istorice;
 • – contract de publicitate semnat de parti: prestatorul si beneficiarul serviciilor de publicitate.
 • – extras de carte funciara nu mai vechi de 30 zile, PLAN PARCELAR și contract de inchiriere in termen al spatiului unde va fi montat sistemul publicitar in cazul in care este montat pe teren proprietate personala;


            Locatiile unde se vor monta acest tip de sisteme publicitare trebuie sa respecte prevederile art 15,16,17,40, 41, 43 din Legea 154/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 185/2013 privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate.
      

CEREREA SE SUPUNE PROCEDURII APROBĂRII TACITE
Taxele aferente se achită la eliberarea avizului


3.   Acte necesare obţinerii avizului pentru publicitate temporară – autocolante pe vitrine/usi de acces cu denumirea firmei

 • cerere tip;
 • – certificatul de înregistrare a firmei obţinut de la Oficiul Registrului Comertului + certificat constator pentru sediul secundar, dacă este cazul;
 • – carte identitate in cazul in care solicitantul este persoana fizica;
 • – schiţa sistemului publicitar şi enunţul mesajului publicitar, dimensiuni;
 • – plan de situaţie scara 1:500 şi plan de încadrare în zonă scara 1:5000;  
 • – extras de carte funciara nu mai vechi de 30 zile sau contract de inchiriere in termen a spatiului unde va fi montat sistemul publicitar  iar in cazul in care proprietar este Municipiul Timisoara, se va solicita acordul Municipiului Timisoara prin Directia Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse ;
 • – acordul  proprietarului cladirii pentru montare sisteme publicitare;
 • – avizul Direcţiei pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional a judeţului Timiş (dacă este cazul) pentru montare sisteme publicitare în zona de monumente istorice;
 • – contract de publicitate semnat de parti: prestatorul si beneficiarul serviciilor de publicitate

CEREREA SE SUPUNE PROCEDURII APROBĂRII TACITE
Taxele aferente se achită la eliberarea avizului
 
4. Acte necesare obţinerii avizului pentru publicitate temporară tip panou publicitar mobil 0,5*0,9 pe trotuare cu latime minima 2 m ; 

 • cerere tip;
 • – certificatul de înregistrare a firmei obţinut de la Oficiul Registrului Comertului + certificat constatator pentru sediul social sau secundar  in dreptul caruia va fi amplasat panoul mobil
 • – carte identitate in cazul in care solicitantul este persoana fizica;
 • – schiţa sistemului publicitar şi enunţul mesajului publicitar, dimensiuni ale acestuia;
 • – plan de situaţie scara 1:500 şi plan de încadrare în zonă scara 1:5000;

Denumirea societatii comerciale sa fie inscriptionata in partea de SUS, centrala a panoului/sistemului publicitar

CEREREA SE SUPUNE PROCEDURII APROBĂRII TACITE
Taxele aferente se achită la eliberarea avizului
 
5. Acte necesare obţinerii avizului pentru publicitate temporară pentru distribuire afise/flyere pe domeniul public/privat ·        

 • cerere tip;
 • – certificatul de înregistrare a firmei obţinut de la Oficiul Registrului Comertului + Certificat constator pentru sediul secundar, dacă este cazul;
 • – carte identitate in cazul in care solicitantul este persoana fizica (Carte identitate – pentru persoanele imputernicite sa distribuie afise/flyere)
 • – sistemul publicitar şi enunţul mesajului publicitar, dimensiuni ale acestuia;
 • – acordul proprietarului terenului/spatiului  pentru distribuire afise/flyere pe proprietate privata.

CEREREA SE SUPUNE PROCEDURII APROBĂRII TACITE
Taxele aferente se achită la eliberarea avizului

 
6.Acte necesare obţinerii avizului pentru publicitate temporară pe vehicule publicitare (automobil, bicicletă etc), vehicule special echipate in scopuri de publicitate şi pe mijloace de transport in comun

 • cerere tip;
 • – certificatul de înregistrare a firmei obţinut de la Oficiul Registrului Comertului + certificat constatator pentru sediul secundar, dacă este cazul;
 • – carte identitate in cazul in care solicitantul este persoana fizica;
 • – schiţa sistemului publicitar şi enunţul mesajului publicitar, dimensiuni ale acestuia;
 • – contract cu proprietarul mijloacelor de transport in comun pentru montare sisteme publicitare;
 • – TRASEU- vehicul publicitar aprobat in prealabil de Comisia de Circulatie.
 • – contract de publicitate semnat de parti: prestatorul si beneficiarul serviciilor de publicitate


CEREREA SE SUPUNE PROCEDURII APROBĂRII TACITE
Taxele aferente se achită la eliberarea avizului
 

7. Acte necesare pentru prelungire AVIZ – Publicitate Temporară

 • cerere tip  – completată de beneficiar;
 • – acordul iniţial, în original;
 • – contract de publicitate semnat de parti: prestatorul si beneficiarul serviciilor de publicitate


CEREREA SE SUPUNE PROCEDURII APROBĂRII TACITE
Taxele aferente se achită la eliberarea avizului


În cazul depunerii documentaţiei de către ASOCIAŢII/FUNDAŢII/ONG- uri se ataşează, la dosar, copii xerox după :

 • – Hotărârea judecătorească de înfiinţare definitivă şi irevocabilă
 • – Statutul şi Actul constitutiv şi modificările aduse acestora.
 • – Certificat de Inregistrare Fiscala de la Agentia Nationala de Administrare Fiscala

In  general, in cazul contractelor de publicitate intocmite intre prestatorul si beneficiarul serviciilor de publicitate – in alta localitate decat Timisoara – acesta se poate transmite pe adresa de mail:

alina.gherman@primariatm.ro  sau  laura.clapa@primariatm.ro  ANEXAND SI ORDINUL DE PLATA.  

 

Actele se vor depune la Primăria Municipiului Timişoara, parter, camera 12, ghişeele 10 şi 11
1. DEPUNEREA SITUAŢIEI SOLDURILOR ELEMENTELOR DE ACTIV ŞI PASIV
 
Asociaţiile de proprietari care optează pentru conducerea contabilităţii în partidă simplă vor depune la compartimentele specializate în sprijinirea şi îndrumarea asociaţiilor de proprietari din cadrul consiliilor locale SITUAȚIA SOLDURILOR ELEMENTELOR DE ACTIV ȘI PASIV, întocmită potrivit Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 1969/2007, până la data de 1 martie pentru situaţia existentă la 31 decembrie şi până la data de 1 septembrie pentru situaţia existentă la 30 iunie. Asociaţiile de proprietari care optează pentru conducerea contabilităţii în partidă dublă vor depune bilanţ contabil, conform prevederilor legale.

CEREREA NU SE SUPUNE PROCEDURII APROBĂRII TACITE

 

2. DEPUNEREA FORMULARULUI PENTRU COMPLETAREA BAZEI DE DATE PRIVIND ASOCIAŢIILE DE PROPRIETARI DIN MUNICIPIUL TIMIŞOARA
 
În vederea completării bazelor de date existente, asociaţiile vor depune, în cel mai scurt timp de la data constituirii sau transformării asociaţiei de locatari, precum şi în urma schimbării membrilor comitetului executiv sau comisiei de cenzori, DECLARAȚIA INFORMATIVĂ PRIVIND BAZA DE DATE.

CEREREA NU SE SUPUNE PROCEDURII APROBĂRII TACITE

Documentație pentru acordarea Titlului de „Cetățean de onoare al municipiului Timișoara”, conform regulamentului aprobat prin HCL 138/2016

1. Acte necesare pentru acordarea Titlului de „Cetatean de onoare al municipiului Timisoara”

– act de identitate (xerocopie vizata conform cu originalul)
– Curriculum Vitae
– Expunere de motive a initiatorului
– Certificat de cazier judiciar (original) sau declaratie pe propria raspundere
– declaratie pe propria raspundere ca nu a avut calitatea de lucrator sau colaborator al securitatii si nu a facut politie politica
– Date de contact

 2. Acte necesare pentru acordarea post-mortem a Titlului de „Cetatean de onoare al municipiului Timisoara”

– act de deces (copie vizata cu originalul)
– Curriculum Vitae
– Expunere de motive a initiatorului
– declaratie ca nu a avut calitatea de lucrator sau colaborator al securitatii si nu a facut politie politica, asumata de initiator
– declaratie ca nu a avut cazier judiciar, asumata de initiator
– Date de contact

1. Înscrierea în Programul local multianual privind creşterea performanţei energetice a clădirilor, se face prin:

 

Model de solicitare a asociaţiilor de proprietari de înscriere în programul local, completat

Model de fişă tehnică a blocului de locuinţe, completat

Model de hotărâre privind înscrierea în programul local, completat

Model de tabel cu semnături, completat

Model de listă a proprietarilor din imobil, completat

Model de contract de mandat, completat

Actele se depun la camera 12, ghişeul 1, 2 

2. Etapa privind proiectarea lucrărilor de intervenţie se realizează după cum urmează:
 • – expertiză tehnică, audit energetic şi elaborarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie;
 • – elaborarea, în urma efectuării auditului energetic, a certficatului de performanţă energetică a blocului de locuinţe corespunzător stării tehnice iniţiale;
 • – aprobarea indicatorilor tehnico-economici prin hotărârea consiliului local şi notificarea asociaţiei de proprietari asupra valorii investiţiei şi a individualizării sumelor de plată;
 • – semnarea de către preşedintele asociaţiei de proprietari a actului adiţional la contractul de mandat în cazul în care adunarea generală a asociaţiei de proprietari aprobă executarea lucrărilor de intervenţie fundamentate în documentaţia de avizare.
 • – elaborarea documentaţiei tehnice pentru autorizarea executării lucrărilor de intervenţie şi obţinerea autorizaţiei de construire;
 • – elaborarea proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie, precum şi a documentaţiei de achiziţie pentru contractarea executării lucrărilor de intervenţie cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
 • – urmărirea şi verificarea executării lucrărilor de intervenţie prin diriginţi de şantier autorizaţi conform legislaţiei în vigoare;
 • – la terminarea lucrărilor de intervenţie, coordonatorul local organizează recepţia la terminarea lucrărilor cu participarea reprezentantului desemnat al asociaţiei de proprietari, şi pune la dispoziţia acesteia certificatul de performanţă energetică a blocului de locuinţe, cu evidenţierea consumului anual specific pentru încălzire al blocului izolat termic;
 • – organizarea recepţiei finale de către coordonatorul local, după expirarea perioadei de garanţie de bună execuţie de 3 ani, cu participarea reprezentantului desemnat al asociaţiei de proprietari.
 • – înainte de efectuarea recepţiei finale, coordonatorul local, preia toate documentele de la contractorii proiectării şi, respectiv, ai executării lucrărilor de intervenţie şi le predă asociaţiei de proprietari, împreună cu actele de recepţie, în vederea completării cărţii tehnice a construcţiei, care va conţine şi certificatul de performanţă energetică a blocului de locuinţe izolat termic.

Actele se depun la camera 12, ghişeele 1 şi 2

Deoarece există un mare interes din partea asociaţiilor de proprietari pentru reabilitarea termică a locuinţelor, Primăria Municipiului Timişoara pune la dispoziţia tuturor celor interesaţi, mai multe informaţii de care au nevoie.  Informaţii suplimentare se pot obţine la Compartiment Eficientizare Energetică Clădiri, camera 105, etaj 1, telefon: 0256-408385.

Legislaţie:

2009

1. Ordonanţa de Urgenţă nr.18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, publicată în Monitorul Oficial nr. 155/12.03.2009.
Acest act normativ stabileşte:
– lucrările de intervenţie pentru izolarea termică a blocurilor de locuinţe    construite după după proiecte elaborate în perioada 1950-1990;
– etapele necesare realizării lucrărilor;
– modul de finanţare;
– obligaţiile şi răspunderile autorităţilor publice şi ale asociaţiilor de  proprietari.

2. Ordinul nr.163/540/23 ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei, al ministrului finanţelor şi al vicepriministrului, ministrul administraţiei şi internelor pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe.
Acest ordin, care conţine Normele metodologice a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 194/27.03.2009 şi reglementează:
– modul de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă;
– acţiunile corespunzătoare fiecărei etape necesare implementării programelor locale;
– conţinutul cadru al contractului de mandat şi al documentelor pentru finanţarea executării lucrărilor de intervenţii.

2010

Ordonanţa de Urgenţă nr. 69 din 30 iunie 2010 privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanţare prin credite bancare cu garanţie guvernamentală, emisă de Guvern şi publicată în Monitorul Oficial nr. 443 din 1 iulie 2010, care vine cu noi reglementări privind finanţarea reabilitării termice a locuinţelor

3. Acte necesare pentru înregistararea Certificatului de performanţă energetică:

 • – 3 exemplare Certificat de performanţă energetică,
 • – copie extras C.F.,
 • – copie C.I.,
 • – dovada plăţii impozitului la zi ( chitanţă ) pentru imobilul certificat energetic,
 • – numarul de telefon al solicitantului.

Actele se depun la camera 12, ghişeele 1 şi 2.

4. Procedura, criteriile și condițiile de acordare a scutirii la plată a impozitului pentru clădirile la  care proprietarii au executat pe cheltuială proprie lucrări de intervenție pentru creșterea performanței energetic clădiri

În vederea acordării scutirii de la plată a  impozitului conform HCL 269/28.07.2017, Anexa 3, pentru anul fiscal 2018, cetățenii vor depune la Registratura Primăriei Municipiului Timișoara sau prin poștă (P.M.T. , str.C.D.Loga nr.1-pentru Direcția Urbanism și Dezvoltare Urbană, Compartiment Eficientizare Energetică) cererea împreună cu documentele justificative  sub sancțiunea decăderii, la camera 12, ghișeele 5-6-7-15 până la  data de 31.12.2017 .
Documentele solicitate și condițiile acordării scutirii sunt prevăzute în Anexa 3 la HCLMT 269/28.07.2017

1. Declaraţie privind înregistrarea animalelor de companie în Registru animalelor de companie:
În conformitate cu art. 7 din Ordinul 1/2014 pentru aprobarea Normelor privind identificarea şi înregistrarea câinilor cu stăpân, proprietarii câinilor au obligaţia să identifice şi să înregistreze animalele în RECS  (registrul de evidenţă a câinilor cu stăpân), la unităţile medicale veterinare de asistenţă  înregistrate în Registrul unic al cabinetelor medicale veterinare cu sau fără personalitate juridică, deţinut de către Colegiul Medicilor Veterinari, precum şi universităţile care deţin clinici veterinare universitare.