Serviciul Managementul Deseurilor și Salubrizare

 • Asigură implementarea măsurilor necesare pentru alinierea la angajamentele asumate în domeniul protecției mediului.
 • Asigură îndeplinirea obligațiilor autorității publice locale în domeniul managementului şi gestiunii deşeurilor.
 • Planificarea, coordonarea și urmărirea modului de realizare a serviciilor de salubrizare stradală, de deszăpezire și combatere a poleiului și înghețului pe căile de comunicație din municipiul Timișoara, lucrărilor de dezinsecție, dezinfecție și deratizare
 • Coordonarea acțiunilor de dezinsecție, dezinfecție și deratizare a unor spatii publice, a unor instituții publice, determinate de evenimente speciale, de necesitate sau de apariția unor circumstanțe speciale care impun luarea de măsuri corespunzătoare;

Atribuții

Protecția Mediului

 • Elaborarea și implementarea unei Strategii tematice pentru mediu urban și a unui plan local de management al mediului în care să sintetizeze toate politicile, măsurile și obligațiile în materie de mediu urban, cu identificarea de măsuri concrete în privința poluării;
 • Implementarea și certificarea Sistemului de Management Mediu Urban;
 • Urmărirea punerii în aplicare a actelor normative emise de organele centrale şi locale în domeniu şi modul de îndeplinire de către persoane fizice şi juridice a obligaţiilor ce le revin privind mediul urban;
 • Asigurarea implementării măsurilor necesare pentru alinierea la angajamentele asumate în procesul de integrare europeană în domeniul protecţiei mediului;
 • Elaborarea planurilor de acţiune privind protecţia aerului/solului/apei, calitatea aerului/solului/apei și, planul de zgomot- ca părți ale planului local de management al mediului;
 • Monitorizarea, evaluarea şi stabilirea măsurilor privind calitatea aerului în municipiul Timișoara;
 • Monitorizarea, evaluarea şi stabilirea măsurilor privind calitatea solului în municipiul Timișoara;
 • Monitorizarea poluării fonice şi cu vibraţii în municipiul Timişoara;
 • Monitorizarea calităţii apelor de suprafaţă şi subterane în municipiul Timişoara şi verificarea modalităţilor de aplicare a actelor normative emise de organele centrale şi autorităţile locale privind calitatea apei;
 • Elaborarea unei strategii privind eradicarea speciilor invazive din municipiul Timișoara;
 • Stabilirea măsurilor privind eradicarea, monitorizarea și controlul speciilor invazive din municipiul Timișoara și implementarea acestora.

Managementul Deșeurilor – asigură îndeplinirea următoarelor obligaţii ce cad în sarcina autorităţii publice locale, respectiv ia măsuri:

 • să asigure colectarea separată cel puțin pentru deșeurile de hârtie, metal, plastic și sticlă din deșeurile municipale, să stabilească dacă gestionarea acestor deșeuri se face în cadrul unui singur contract de delegare a serviciului de salubrizare sau pe mai multe tipuri de materiale/contract/contracte distincte pentru toate tipurile de materiale/pe tip de material și să organizeze atribuirea conform deciziei luate;
 • să atingă un nivel de pregătire pentru reutilizare și reciclare de minimum 50% din masa totală generată, minim pentru deșeurile de hârtie, metal, plastic și sticlă provenind din deșeurile menajere sau, după caz, din alte surse, în măsura în care aceste fluxuri de deșeuri sunt similare deșeurilor care provin din gospodării;
 • să atingă, până în anul 2025 un nivel minim de pregătire pentru reutilizare și reciclarea deșeurilor municipale de 55% din masă;
 • să atingă, până în anul 2030 un nivel minim de pregătire pentru reutilizare și reciclarea deșeurilor municipale de 60% din masă;
 • să atingă, până în anul 2035 un nivel minim de pregătire pentru reutilizare și reciclarea deșeurilor municipale de 65% din masă;
 • să includă în caietele de sarcini și în contractele de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare, în aplicarea principiilor prevăzute la art. 3 din Legea serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, tarife distincte pentru activitățile desfășurate de operatorii de salubrizare pentru gestionarea deșeurilor prevăzute la lit. a), respectiv pentru gestionarea deșeurilor, altele decât cele prevăzute la lit. a);
 • să stabilească și să includă în caietele de sarcini, în contractele de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare și în regulamentele serviciului de salubrizare indicatori de performanță pentru fiecare activitate din cadrul serviciului de salubrizare, care să cuprindă indicatorii prevăzuți în anexa nr. 5, astfel încât să atingă obiectivele de reciclare prevăzute la lit. b)-e) și penalități pentru nerealizarea lor;
 • să implementeze, cu respectarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, instrumentul economic „plătește pentru cât arunci“;
 • să stabilească și să aprobe pentru beneficiarii serviciului de salubrizare tarife/taxe distincte pentru gestionarea deșeurilor prevăzute la lit. a), respectiv pentru gestionarea deșeurilor, altele decât cele prevăzute la lit. a), și sancțiunile aplicate în cazul în care beneficiarul serviciului nu separă în mod corespunzător cele două fluxuri de deșeuri;
 • să includă în tarifele/taxele prevăzute la lit. i) pentru gestionarea deșeurilor prevăzute la lit. a) contribuția pentru economia circulară prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, numai pentru deșeurile destinate a fi eliminate prin depozitare rezultate din aplicarea indicatorilor de performanță prevăzuți în contracte;
 • să includă în tarifele/taxele prevăzute la lit. i) pentru gestionarea deșeurilor, altele decât cele prevăzute la lit. a), contribuția pentru economia circulară prevăzută în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, pentru deșeurile destinate a fi eliminate prin depozitare;
 • să stabilească prin contracte de delegare în sarcina operatorilor de salubrizare suportarea contribuției pentru economia circulară pentru cantitățile de deșeuri municipale destinate a fi depozitate care depășesc cantitățile corespunzătoare indicatorilor de performanță prevăzuți în contracte;
 • să organizeze, să gestioneze și să coordoneze activitatea de colectare a deșeurilor provenite de la lucrări pentru care nu este necesară emiterea unei autorizații de construire/desființare potrivit art. 11 din Legea nr. 50/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • să monitorizeze şi controleze activităţile desfăşurate la punctele de colectare pentru preluarea de la populaţie a materialelor rezultate din reparaţii şi amenajări interioare;
 • să organizeze, să gestioneze și să coordoneze activitatea de colectare a deșeurilor provenite de la lucrări de construcții abandonate pe teritoriul lor administrativ.

Salubrizare

 • Programarea şi organizarea activităţilor de verificare şi recepţie a lucrărilor de salubrizare stradală, de deszăpezire şi combatere a poleiului şi îngheţului pe căile de comunicaţie din municipiul Timişoara, dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare;
 • Planificarea, coordonarea şi urmărirea modului de realizare a serviciilor de salubrizare stradală, de deszăpezire şi combatere a poleiului şi îngheţului pe căile de comunicaţie din municipiul Timişoara, lucrărilor de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare;
 • Monitorizarea prin GPS a lucrărilor mecanice stabilite conform graficelor de lucrări;
 • Utilizarea eficientă a resurselor financiare şi încadrarea lucrărilor în sumele alocate din bugetul local pentru serviciile de salubrizare;
 • Propunerea de măsuri de rezolvare a problemelor de salubrizare şi gestiune a deşeurilor, dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare pe teritoriul municipiului;
 • Întocmirea documentaţiei necesare pentru demararea procedurilor de achiziţie publică a serviciilor în domeniul specific activităţii biroului (achiziţii, licitaţii, concesionări) şi urmăreşte derularea, conform prevederilor legale, a contractelor rezultate în urma desfăşurării procedurilor de achiziţie; asigură recepția lucrărilor/serviciilor specifice contractelor de salubrizare; întocmește documentelor necesare plății lucrărilor recepţionate;
 • Organizarea de acţiuni ecologice și de curățenie;
 • Soluţionarea, în termenul legal, a sesizărilor, reclamațiilor și solicitărilor primite de la cetăţeni, agenţi economici şi instituţii publice, prin verificarea în teren a aspectelor sesizate și aplicarea măsurilor legale ce se impun;
 • Consilierea persoanelor fizice şi juridice în domeniul de activitate al serviciului;
 • Participarea la acțiuni comune desfășurate împreună cu reprezentanți ai Direcției Poliția Locală, CJT, ISU Timișoara, Comisariatul Județean al Gărzii de Mediu etc;
 • Participarea şi susţinerea de programe privind educaţia ecologică a cetăţenilor, împreună cu diverse organizaţii, asociaţii, instituţii;
 • Întocmirea de informări, rapoarte şi note de constatare referitoare la acţiunile şi activităţile de salubrizare şi igienizare a municipiului, desfăşurate din iniţiativa şi sub organizarea Primăriei Municipiului Timişoara;
 • Efectuarea verificărilor pentru depistarea deficienţelor în activităţile de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare şi intervine prin măsuri concrete în soluţionarea eficientă a acestora prin operatorii de servicii;
 • Coordonarea acțiunilor de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare a unor spaţii publice, a unor instituţii publice, determinate de evenimente speciale, de necesitate sau de apariţia unor circumstanţe speciale care impun luarea de măsuri corespunzătoare;
 • Urmărirea efectuării în bune condiţii şi la termenele stabilite a lucrărilor, activităţilor, prestate de operator în domeniul dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare;
 • Propunerea de măsuri de rezolvare a problemelor privind combaterea dăunătorilor;
 • Asigurarea informării prin mijloace adecvate a populaţiei, agenţilor economici, instituţiilor publice asupra obligațiilor ce le revin privind lucrările de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare pe raza municipiului Timişoara.

Conducere

 • Camelia Bobei

  Șef serviciu

 • Este utilă această pagină?