Regulamentele privind procedurile administrative

Procedura pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003

 1. Proiectele de hotărâre pot fi propuse de consilieri locali, de primar, de viceprimari sau de cetăţeni. Pentru a putea fi supuse dezbaterii consilierilor municipali, proiectele trebuie însoţite de un referat de specialitate (semnat de cel care îl întocmeşte, de director, de viceprimarul de resort, avizat juridic şi aprobat de primar) sau expunere de motive (în cazul proiectelor iniţiate de consilieri locali sau de cetăţeni).
 2. Toate proiectele de hotărâre şi materialele aferente vor fi redactate în programul Lotus. Redactarea proiectelor se face de către cei care le propun, cu sprijinul secretarului şi al aparatului propriu de specialitate al primarului.
 3. Biroul Control Intern verifică, înaintează documentaţia spre aprobare primarului şi apoi o predă pe bază de opis Serviciului Administraţie Locală.
 4. Serviciul Administraţie Locală trimite documentaţiile primite persoanei desemnate de către primar pentru relaţia cu societatea civilă. Această persoană are următoarele atribuţii:

  • să publice un anunţ referitor la proiectele de hotărâre care urmează a se discuta în şedinţele Consiliului Local în site-ul Primăriei Municipiului Timişoara, să-l afişeze la sediul acesteia într-un spaţiu accesibil publicului şi să-l transmită către mass-media locală. Operaţiunile menţionate se realizează cu 30 de zile înainte de supunerea spre analiză şi adoptare în plenul Consiliului Local. Anunţul va cuprinde:
   • referatul de aprobare sau expunerea de motive privind necesitatea adoptării hotărârii Consiliului Local
   • textul complet al proiectului de hotărâre
   • termenul limită, locul şi modalitatea în care cei interesaţi pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre
  • să transmită proiectele de hotărâre tuturor persoanelor care au depus o cerere pentru primirea acestor informaţii
  • în termen de zece zile de la publicarea anunţului, să primească şi să înregistreze într-un registru special sugestiile şi opiniile persoanelor interesate, cu privire la proiectele de hotărâre cu caracter normativ propuse
  • să primească solicitările asociaţiilor legal constituite sau ale altor autorităţi publice cu privire la organizarea unei dezbateri publice
  • să aducă la cunoştinţa iniţiatorului proiectului toate sugestiile, opiniile şi cererile privind dezbaterile publice înregistrate.
 5. Dacă se va solicita de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate publică, precum şi la iniţiativa Primăriei, se va organiza dezbatere publică pe marginea unuia sau a mai multe proiecte de act normativ. În situaţia în care dezbaterea se organizează la iniţiativa Primăriei, Direcţia/Serviciul/Biroul care a iniţiat proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice va solicita în scris organizarea acesteia Biroului Relaţii Publice, redactând proiectele de hotărâre supuse dezbaterii, referatele şi anexele acestora în programul Lotus.

  Anunţul privind dezbaterea publică se afişează la sediul Primăriei Municipiului Timişoara, se inserează în site-ul propriu şi se transmite mass-media, cu cel mult zece zile înainte de desfăşurare.

  Anunţul se aduce la cunoştinţa cetăţenilor şi asociaţiilor legal constituite care au prezentat sugestii şi propuneri în scris şi va conţine data, ora, locul de desfăşurare a şedinţei publice şi ordinea de zi.

  Difuzarea anunţului şi invitarea specială a unor persoane la dezbaterea publică sunt în sarcina persoanei responsabile cu societatea civilă.

 6. La dezbateri participă obligatoriu iniţiatorul proiectului şi specialişti din aparatul propriu al Primăriei Municipiului Timişoara care au întocmit referatul şi proiectul de hotărâre.

  Dezbaterile se realizează într-un cadru organizat, asigurându-se dreptul la exprimare tuturor participanţilor. Se acordă prioritate celor care au trimis recomandări în scris pe adresa Primăriei. Recomandările pot fi trimise atât pe suport electronic, cât şi pe suport de hârtie – maximum două pagini, de format A4.

  Participanţii la dezbatere care se înscriu la cuvânt îşi vor susţine punctele de vedere exclusiv pe marginea proiectelor de hotărâre aflate pe ordinea de zi. În cadrul dezbaterii nu se vor lua în considerare problemele personale ale participanţilor, precum şi opiniile, sugestiile şi sesizările care nu au tangenţă cu subiectele aflate în discuţie.

  Durata limită de exprimare a punctelor de vedere este de cinci minute pentru fiecare participant.
 7. Propunerile, sugestiile şi opiniile participanţilor la dezbatere se consemnează în procesul-verbal al dezbaterii, se înregistrează pe bandă magnetică de către persoana responsabilă cu societatea civilă şi se transmit, împreună cu recomandările scrise, iniţiatorului proiectului şi Serviciului Administraţie Locală. În situaţia în care iniţiatorul proiectului, în urma analizării propunerilor formulate, îşi însuşeşte o parte dintre acestea şi consideră necesară introducerea lor în proiectul de hotărâre, va menţiona acest lucru într-un referat-anexă (semnat de cel care îl întocmeşte, de director, de viceprimarul de resort, avizat juridic şi aprobat de primar) şi va modifica în mod corespunzător proiectul de hotărâre, respectiv anexele acestuia. În această situaţie se aplică în mod similar prevederile art. 2 şi 3 din Anexa la prezenta Dispoziţie.
 8. Proiectul de hotărâre şi actele care stau la baza acestuia, precum şi procesul-verbal al dezbaterii publice însoţit de recomandările scrise, se supun dezbaterii consilierilor în comisiile de specialitate ale Consiliului Local.
 9. Consiliul Local are competenţa exclusivă de adoptare a hotărârilor, punctele de vedere exprimate în cadrul dezbaterilor publice având valoare de recomandare.
 10. În cazul în care din cauza unor circumstanţe excepţionale se impune adoptarea de soluţii imediate, în vederea evitării unor grave atingeri aduse interesului public, proiectele de hotărâre se supun adoptării în procedură de urgenţă. În această situaţie, Direcţia/Serviciul/Biroul care a întocmit proiectul de hotărâre va solicita primarului municipiului Timişoara să facă menţiunea „Procedură de urgenţă” pe referatul proiectului de hotărâre.
 11. În cazul dispoziţiilor cu caracter normativ (cu aplicabilitate generală) emise de Primarul Municipiului Timişoara, Direcţia/Serviciul/Biroul care a iniţiat dispoziţia va transmite proiectul acesteia Biroului Relaţii Publice spre publicare şi consultarea populaţiei. Consultarea se va face cu respectarea prevederilor aplicabile proiectelor de hotărâre.

Competenţa exclusivă de emitere a dispoziţiilor aparţine Primarului, punctele de vedere exprimate în cadrul dezbaterilor publice având valoare de recomandare.

Este utilă această pagină?