Serviciul Politici Mediu

  • Elaborează politici publice locale în domeniul calității vieții, strategii și programe de dezvoltare durabilă a municipiului Timișoara.
  • Elaborarea strategiei locale de combatere a efectelor schimbărilor climatice și a unui plan de acțiune subsecvent, armonizate cu strategia națională și europeană , în vederea consolidării eforturilor privind combaterea efectelor schimbărilor climatice- consolidarea rezilienței, prevenirea și pregătirea, garantarea faptului că mediul de afaceri și cetățenii sunt în măsură să integreze schimbările climatice în practicile lor de gestionare a riscurilor.

Structură

Atribuții

a) Elaborează politici publice locale în domeniul calității vieții, strategii și programe de dezvoltare durabilă a municipiului Timișoara;

b) Asigură elaborarea și monitorizează strategia integrată de dezvoltare durabilă a municipiului Timișoara pentru creșterea calității vieții cetățenilor, cuprinzând toate domeniile care concură la realizarea acestora: protecția mediului, biodiversitate, educația, sănătatea, cultura, dezvoltarea și suportul mediului de afaceri, asigurarea unei infrastructuri viabile care să asigure condițiile de dezvoltare ale comunității, dezvoltarea infrastructurii verzi a orașului etc;

c) Contribuie la elaborarea în parteneriat cu Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara, a Strategiei municipiului Timișoara de dezvoltare a serviciilor sociale, pe termen mediu și lung, după consultarea furnizorilor publici și privați, a asociațiilor profesionale și a organizațiilor reprezentative ale beneficiarilor și răspund de aplicarea acesteia;

d) Colaborează permanentă cu organizațiile societății civile;

e) Monitorizarea serviciilor sociale prestate de Direcția de Asistență Socială a municipiului Timișoara printr-un compartiment funcțional independent și echidistant;

f) Elaborarea și implementarea unei strategii locale privind accesibilizarea orașului pentru persoanele cu dizabilități;

g) Colaborarea cu Direcția Generală de Investiții și Mentenanță pentru respectarea principiilor accesibilizării în lucrările de infrastructură executate (lucrări pietonale cu covoare tactile pentru persoanele nevăzătoare, semafoare pentru pietoni cu sistem de sonorizare, accesibilizarea mijloacelor de transport în comun, transport public dedicat etc);

h) Colaborarea cu Grupuri de Acțiune Locală și alte instituții și organizații nonguvernamentale prin inițierea, promovarea și implementare unor proiecte care au ca scop dezvoltarea durabilă a zonelor defavorizate și/sau marginalizate și a comunităților afectate în municipiul Timișoara;

i) Face demersurile necesare pentru a efectua plata cotizațiilor/contribuțiilor către asociațiile din domeniul de activitate specific serviciului în cadrul cărora Municipiul Timișoara este membru;

j) Colaborează cu alte departamente din cadrul aparatului de specialitate al primarului, a direcților din subordinea Municipiului Timișoara , cu întreprinderile publice aflate în subordinea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, cu factorii cu putere de decizie din cadrul diferitelor instituții și organisme de la nivelul orașului, reprezentanți ai mediului economic, social, educațional, inclusiv societatea civilă, asociații , în vederea implicării acestora în elaborarea strategiilor și planurilor de acțiune, precum și monitorizarea acestora;

k) Face toate demersurile pentru constituirea echipei tehnice de lucru pentru elaborarea strategiilor și planurilor de acțiune, precum și monitorizarea acestora , la nivel de coordonare- Echipa de management, la nivel consultativ – Comitet consultativ, la nivel executiv – Grupuri de lucru sectoriale, la nivel de implementare - Comitetul de monitorizare;

l) Face toate demersurile de înaintare spre aprobarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara a strategiilor și a planurilor de acțiune elaborate;

m) Elaborarea și implementarea unei strategii de susținere a sportului de performanță și a sportului de masă în municipiul Timișoara în parteneriat cu societatea civilă, cluburi sportive, federații, asociații și instituții de învățământ, instituții publice din domeniul sportului;

n) Stabilirea unui plan de măsuri și a proiectelor necesare a fi derulate de administrația publică locală pentru implementarea acestuia cu evidențierea ordinii de prioritate pentru realizarea investițiilor în infrastructura sportivă în funcție strategia adoptată;

o) Elaborarea strategiei locale de combatere a efectelor schimbărilor climatice și a unui plan de acțiune subsecvent, armonizate cu strategia națională și europeană , în vederea consolidării eforturilor privind combaterea efectelor schimbărilor climatice- consolidarea rezilienței, prevenirea și pregătirea, garantarea faptului că mediul de afaceri și cetățenii sunt în măsură să integreze schimbările climatice în practicile lor de gestionare a riscurilor;

p) Monitorizarea planului de măsuri și realizarea de acțiuni concrete și concertate cu celelalte instituții /organisme abilitate;

Promovarea și susținerea de programe privind educația și sensibilizarea cetățenilor privind conștientizarea efectelor schimbărilor climatice asupra vieții de zi cu zi, precum și importanța spațiilor verzi în acest context.

Conducere

  • Victor Birda

    Șef serviciu

  • Este utilă această pagină?