5 July 2024

Convocarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara în ședință extraordinară pentru data de 08.07.2024

coverRel

Se convoacă membrii Consiliului Local al Municipiului Timișoara în ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ, în data de 08.07.2024, ora 12:00, prin platforma online de videoconferință. Ședința va fi transmisă live și pe pagina de Facebook a Primăriei Municipiului Timișoara. 

Pe ordinea de zi a ședinței sunt incluse următoarele proiecte:

1.  Proiect de  hotărâre privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timişoara a terenurilor înscrise în CF nr. 454666 Timișoara, CF nr. 455124 Timișoara, CF nr. 455125 Timișoara și a dotărilor tehnico-edilitare executate pe aceste terenuri, reglementate prin Autorizația de Construire nr. 503/25.07.2023 privind execuția lucrărilor de ”Realizare stradă de legătură între str. Ovidiu Balea și str. Mircea cel Bătrân, realizare intersecție sistematizată și semaforizată conform PUZ aprobat prin HCLMT nr. 306/30.06.2022, extindere rețele edilitare de alimentare cu apă, rețea canalizare menajeră și pluvială, rețea iluminat public, canalizare pentru rețea de telecomunicație” ce face obiectul „Ofertei de donație” nr. 505/22.05.2024 înaintate de către Societatea Vabeld-Rom S.R.L. şi trecerea acestora în domeniul public al Municipiului Timişoara.

https://www.primariatm.ro/proiecte-hcl/af0d0530-7b14-4a09-9a4a-5524aa55704b 

2.  Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării ap.27 din imobilul situat în Timișoara, B-dul. Iuliu Maniu nr.36, conform dispozitivului Sentinței Civile nr.28280/13.12.2023 pronunțată de Judecătoria Timișoara în dosar nr.31973/325/2022*, definitivă la 16.02.2024.

https://www.primariatm.ro/proiecte-hcl/c13e7533-9d7c-47e7-880c-d8e2d9ff9a0c

3.  Proiect de hotărâre privind aprobarea operațiunii de primă înscriere a terenului cu nr. top 13847 Timișoara, înscris în CF nr. 436368, Nr. Cad. Nou 456357, proprietatea Municipiului Timișoara.

https://www.primariatm.ro/proiecte-hcl/8a0d87af-c50e-4b37-a552-453d3aeca116

4.  Proiect de hotărâre privind încheierea unui protocol de asociere între Municipiul Timișoara, Comuna Becicherecu Mic și Comuna Dudeștii Noi pentru derularea procedurilor de achiziție publică privind achiziția de vehicule nepoluante (autobuze electrice) necesare îmbunătățirii transportului public de călători în zona Timișoara și stații de reîncărcare pentru vehiculele electrice - proiect aferent investițiilor I.1.1 – Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achiziția de vehicule nepoluante) – Proiectul C10 – I1.1 – 41. https://www.primariatm.ro/proiecte-hcl/509ba5e4-150e-4101-b77a-56f2d931f5c4

5.  Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice - faza DALI, a indicatorilor tehnico-economici și a anexei privind descrierea sumară a investiției pentru obiectivul "Modernizare iluminat public -Etapa II”.

https://www.primariatm.ro/proiecte-hcl/96a913b5-66cf-4ae5-9358-958c2a162e2d

6.  Proiect de hotărâre privind completarea Anexei V la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 932 din 19.01.2010, încheiat cu operatorul regional AQUATIM S.A, cu lucrări executate de către terți – SC NOVA MARKET GRUP S.R.L., str. Constructorilor, nr.40.

https://www.primariatm.ro/proiecte-hcl/c436b89c-e8eb-46e9-a81b-52b98f5483ff 

7.  Proiect de hotărâre privind prelungirea, pe o perioadă de un an a contractului de închiriere nr. 1447/18.12.2003, pentru spațiul situat în Timișoara, P-ța Gheorghe Domășneanu, nr. 1, încheiat cu Societatea Comercială Apothecaria SRL.

https://www.primariatm.ro/proiecte-hcl/af339cf0-38d9-4333-aa16-4e67596e8efe

8.  Proiect de hotărâre privind aprobarea operațiunii de primă înregistrare a geometriei în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a imobilului teren identificat cu nr. cad. 456509 Timișoara, situat în Loc. Timișoara, Str. 1 Decembrie, Nr. 10, imobil teren proprietatea Municipiului Timișoara domeniul privat, precum și modificarea suprafeței acestuia.

https://www.primariatm.ro/proiecte-hcl/b15102e5-f037-428c-be03-8c2cd0a8474b

9.  Proiect de hotărâre privind darea în administrare către Clubul Sportiv Municipal Timişoara a unui număr de 3 containere din elemente modulate, aflate în patrimoniul Municipiului Timişoara, cu scopul de fi utilizate în domeniul sportului ca spații pentru vestiare pentru sportivii de la secția de canotaj şi încheierea contractului de administrare.

https://www.primariatm.ro/proiecte-hcl/7106262e-7f73-4d23-b54b-15c44793e2b8

10.  Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la faza Proiect Tehnic aferenți obiectivului de investiție „Memorialul (Traseul) Revoluției din Decembrie 1989 în Timișoara” din cadrul proiectului „Timișoara Capitală Europeană a Culturii: Memorialul Revoluției-decembrie 1989”, finanțat prin Planul Național Redresare și Reziliență 2020-2026, Componenta C11-Turism și Cultură, Investiția I2.

https://www.primariatm.ro/proiecte-hcl/e8e16c2a-cc43-4229-a01f-d93d4268b638

11.  Proiect de hotărâre privind atestarea persoanelor fizice în vederea dobândirii calității de administrator de condominii.

https://www.primariatm.ro/proiecte-hcl/bea26e08-2453-446d-b173-44a23ec9d805

12.  Plângerea prealabilă cu nr. MTM2024-025784/19.06.2024 a Cabinetului de Avocatură Pescarovici Sorin, formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 457/17.10.2023 privind  aprobarea Planului Urbanistic General - Municipiul Timișoara și a Regulamentului Local de Urbanism aferent.

13.  Plângerea prealabilă  cu nr. MTM2024-026684/27.06.2024 a d-lui MIAT VĂLEAN, referitoare la    rectificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 119/15.04.2024 privind aprobarea operațiunii de primă înregistrare în sistemul integrat de cadastru și rectificarea suprafeței imobilului înscris în CF 430586 Timișoara, în care funcționează Liceul Teologic Penticostal “Logos” Timișoara.

 

Este utilă această pagină?