Direcția Economică

•    Coordonarea elaborării proiectului bugetului local şi monitorizarea execuției bugetare;
•    Urmărirea evoluției multianuale a situației financiare a Primăriei, realizarea de analize pe această bază și propunerea de măsuri pentru creșterea eficienței financiare;
•    întocmirea situaţiilor financiare lunare, trimestriale şi anuale cu privire la execuţia de casă, fluxurile de trezorerie, rezultat patrimonial, situaţia activelor şi datoriilor, situaţia acţiunilor deţinute în numele Statului Român la societăţile comerciale, contul de execuţie a creditelor interne, conturile de execuţie a veniturilor şi cheltuielilor evidenţiate în afara bugetului local, situaţia raportării datoriei publice locale.

Structură

Atribuții

DIRECTORUL EXECUTIV are următoarele atribuții specifice:

A. În domeniul măsurilor dispuse de Curtea de Conturi:

a) Centralizarea în colaborare cu Serviciul Juridic a obiecțiunilor compartimentelor de specialitate cu privire la măsurile dispuse de Camera de Conturi, participarea la ședința de mediere;

b) Monitorizarea măsurilor corective dispuse de Curtea de Conturi în vederea aducerii la îndeplinire;

c) Întocmirea formularului de urmărire măsuri corective și difuzarea acestuia structurilor responsabile cu aducerea la îndeplinire;

d) Colectarea datelor de la toate structurile din cadrul aparatului de lucru al Primarului Municipiului Timișoara, întocmirea și comunicarea tabelului centralizator privind stadiul implementării măsurilor corective dispuse de Curtea de Conturi, pe fiecare decizie în parte; actualizarea periodică a datelor;

e) Urmărirea stadiului implementării măsurilor corective în cadrul unor întâlniri cu structurile responsabile și transmiterea situației către Curtea de Conturi, la solicitarea acesteia;

B. În domeniul financiar - contabil:

a) Coordonarea elaborării proiectului bugetului local;

b) Organizarea inventarierii anuale, inclusiv în formă digital tabulară (gen fișier excel) și asigurarea îndrumării de specialitate în operațiunile implicate de inventariere;

c) Întocmirea de informări periodice privind execuția bugetară;

d) Urmărirea evoluției multianuale a situației financiare a Primăriei, realizarea de analize pe această bază și propunerea de măsuri pentru creșterea eficienței financiare;

e) Propunerea, întocmirea documentației și realizarea demersurilor necesare pentru contractarea de împrumuturi și emiterea de titluri de valoare în numele unității administrativ-teritoriale;

f) Analizarea și avizarea propunerilor ordonatorilor terțiari de credite cu privire la modificarea bugetului aprobat, contractarea de împrumuturi și a altor operațiuni cu impact bugetar;

g) Întocmirea de memorii justificative în vederea obținerii de finanțări suplimentare de la bugetul de stat.

Conducere

  • Steliana Stanciu

    Director executiv

  • Este utilă această pagină?