HCL 13/2009

privind lucrările tehnico-edilitare care se execută pe domeniul public

Motivație

Având în vedere Referatul nr. SC2009 - 832/16.01.2009 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ , regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi al Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ,sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, modificată;
Având în vedere prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
În baza Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor, republicată şi modificată;
În baza prevederilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 337 / 16.12.2003 pentru aprobarea Normelor privind lucrările tehnico-edilitare care se execută pe domeniul public;
In conformitate cu prevederile art.36, alin. 2 lit. (b) şi (c) din Legea nr.215/2001 privind administratia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin.3 din Legea nr.215/.2001 privind administratia publică locală, republicată şi modificată.

Articole

Art. 1: Se aprobă Normele privind lucrările tehnico-edilitare care se execută pe domeniul public, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2: La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se revocă Hotărârea Consiliului Local nr. 337/16.12.2003.
Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei horărâri se încredinţează Direcţia Drumuri, Transporturi din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara
Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Poliţia Comunitară;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Serviciului Juridic;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
-Mass-media locale.

Este utilă această pagină?