HCL 455/2014

privind aprobarea Regulamentului privind identitatea cromatică a clădirilor din Municipiul Timişoara

Motivație

Având în vedere Referatul nr. SC2014-24012/10.09.2014 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică , amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 50 din 29 iulie 1991 privind autorizarea executarii constructiilor şi unele masuri pentru realizarea locuintelor şi ale O.G. nr. 2 din 12 iulie 2001 privind regimul juridic al contravenţiilor;
În conformitate cu prevederile art.36, alin.(5), lit 6, din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;

Articole

Art.1: Se aprobă Regulamentul privind identitatea cromatică a clădirilor din Municipiul Timişoara, conform Anexei la prezenta hotarare.
Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinteaza Direcţia de Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.
Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţia Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciul Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control si Antifrauda a Primarului;
- Mass-media locale.

Este utilă această pagină?