HCL 24/2015

pentru modificarea Regulamentului pentru organizarea şi executarea serviciului public de transport persoane în regim de taxi pe teritoriul Municipiului Timişoara, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 101/24.03.2009, modificat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 226/23.11.2012

Motivație

Având în vedere Referatul nr. SC2015 - 1295 /20.01.2015 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere propunerea înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. CP2014-1041/06.11.2014 a asociaţiilor reprezentative în domeniul taximetriei pentru modificarea Regulamentului pentru organizarea şi executarea serviciului public de transport persoane în regim de taxi pe teritoriul Municipiului Timişoara, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 101/24.03.2009, modificat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 226/23.11.2012;
Având în vedere procesul-verbal de şedinţă încheiat în data de 16.01.2015 cu ocazia consultării asociaţiilor profesionale reprezentative din domeniul taximetriei şi camerele taximetriştilor cu privire la propunerea de modificare şi completare a Regulamentului pentru organizarea şi executarea serviciului public de transport persoane în regim de taxi pe teritoriul Municipuilui Timişoara aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.101/2009, modificat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 226/23.11.2012 şi înregistrat cu numărul SC2015-826/16.01.2015;
În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. e), art. 13 din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi si în regim de închiriere, cu modificarile si completarile ulterioare şi prevederile art. 6 din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi si în regim de închiriere aprobate prin Ordinul Ministerului Internelor si Reformei Administrative nr. 356/2007;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin (2) lit. d), alin (6) lit. a) pct. 14 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală republicată şi modificată;

Articole

Art.1: Se aprobă modificarea şi completarea Regulamentului pentru organizarea şi executarea serviciului public de transport persoane în regim de taxi pe teritoriul Municipiului Timişoara, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 101/24.03.2009, modificat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 226/23.11.2012, astfel: "Art. 8 alin. (1) şi (2) din Regulament se modifică şi va avea următorul conţinut:
(1) Transportul de persoane în regim de taxi se efectuează numai cu vehicule rutiere destinate prin construcţie tipului respectiv de transport şi dotate cu aparate de taxat, staţii radio de emisie-receptie şi lampa taxi - toate în stare de funcţionare şi are însemne, înscrisuri şi elemente de culoare ale caroseriei - integral alb/galben (până la data de 01.03.2016), în conformitate cu reglementările în vigoare.
(2) a). autovehiculele taxi care vor fi înlocuite de către transportatorii autorizaţi vor avea culoarea alb.
b). începând cu data de 01.03.2016 toate autovehiculele taxi vor avea obligatoriu culoarea alb.
c). transportatorii autorizaţi pot să schimbe culoarea autovehiculului, în alb, la cerere”.
Art.2: Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.101/24.03.2009, modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 226/23.11.2012 rămân nemodificate.
Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.
Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direciei Dezvoltare;
- Direcţiei Poliţiei Locale;
- Corpului de Control şi Antifrauda al Primarului;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- Mass- media locale.

Este utilă această pagină?