HCL 81/2020

pentru modificarea şi completarea Regulamentului pentru organizarea şi executarea serviciului public de transport persoane în regim de taxi pe teritoriul Municipiului Timişoara, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 101/24.03.2009, modificat prin Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 226/23.11.2012, nr. 24/23.01.2015 şi nr. 45/02.02.2016

Motivație

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2019- 19643/02.08.2019 privind oportunitatea proiectului de hotărâre, a Primarului Municipiului Timișoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2019- 19643/ 02.08.2019, întocmit de către Direcţia Generală Drumuri, Poduri, Parcaje și Rețele de Utilități din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 02.08.2019- Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2019- 19643/ 02.08.2019;
Având în vedere Adresa nr. SC2019 - 19643/24.02.2020 a Direcției Generală Drumuri, Poduri, Parcaje și Rețele de Utilități;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Procesul-Verbal de şedinţă încheiat în data de 24.07.2019 cu ocazia consultării asociaţiilor profesionale reprezentative din domeniul taximetriei şi camerele taximetriştilor cu privire la propunerea de modificare şi completare a Regulamentului pentru organizarea şi executarea serviciului public de transport persoane în regim de taxi pe teritoriul Municipiului Timişoara aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 101/2009, modificat prin Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 226/23.11.2012; nr.24/23.01.2015 și nr.45/02.02.2016 şi înregistrat cu numărul SC2019-18770/24.07.2019;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi si în regim de închiriere, cu modificarile si completarile ulterioare şi prevederile Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi si în regim de închiriere aprobate prin Ordinul Ministerului Internelor si Reformei Administrative nr. 356/2007;
În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2), lit. d) şi alin. (7) lit. n) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
În temeiul art. 139 alin.(1) și (3) și art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Articole

Art. 1: Se aprobă modificarea şi completarea Regulamentului pentru organizarea şi executarea serviciului public de transport persoane în regim de taxi pe teritoriul Municipiului Timişoara, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 101/24.03.2009, modificat prin Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 226/23.11.2012, nr. 24/23.01.2015 şi nr. 45/02.02.2016, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2: Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 101/24.03.2009, modificată şi completată, rămân nemodificate.
Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Generală Drumuri, Poduri, Parcaje și Rețele de Utilități din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.
Art. 4: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje și Rețele de Utilități;
- Directiei Economice;
- Directiei Generale Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I EST;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II VEST;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Comunicare-Relationare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Mass - media locale.

Este utilă această pagină?