HCL 138/2023

privind instituirea Premiului “Timișoara Award for European Values/Premiul Timișoara pentru Valori Europene” și aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între Municipiul Timișoara și Asociația pentru Promovarea Timișoarei în vederea decernării acestuia

Motivație

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. SC2023-8653/03.04.2023 al Primarului Municipiului Timișoara - domnul Dominic Fritz,
Având în vedere Raportul de specialitate cu nr. SC2023-8653/03.04.2023 al Compartimentului Infocentru din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 06.04.2023 - Anexa la Raportul de specialitate cu nr. SC2023-8653/03.04.2023;
Având în vedere Adresa Asociației pentru Promovarea Timișoarei înregistrată cu nr. MTM2023-004253/03.04.2023;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 208/15.06.2021 - privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu și Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Ținând cont de Hotărârea Consiliului Local nr. 285/27.07.2021 privind constituirea Asociaţiei pentru Promovarea Timisoarei şi aprobarea statutului acesteia;
Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local nr. 442/23.11.2021 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 285/27.07.2021, privind constituirea Asociaţiei pentru Promovarea Timișoarei şi aprobarea statutului asociaţiei;
În conformitate cu prevederile art. 46 alin. (1) lit. e) din Ordonanța Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art.129 alin. (2) lit. b) și e), alin. (7) lit. a) și d) alin. (9) lit. a) și alin.(14) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 196 alin. 1 lit. a) și art.139 alin.(1) și alin.(3) lit. f) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Articole

Art. 1: Se aprobă instituirea Premiului “Timișoara Award for European Values/Premiul Timișoara pentru Valori Europene” și încheierea Protocolului de colaborare între Municipiul Timișoara și Asociația pentru Promovarea Timișoarei în vederea decernării acestuia, conform Anexei 1, care face parte integrantã din prezenta hotărâre.
Art. 2: Se împuternicește domnul Dominic Fritz, Primarul Municipiului Timișoara să semneze Protocolul prevăzut la art.1.
Art. 3: Se aprobă componența juriului Premiului “Timișoara Award for European Values/Premiul Timișoara pentru Valori Europene”, conform Anexei 2, care face parte integrantã din prezenta hotărâre.
Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Serviciul Cultură și Turism, Compartimentul Infocentru, din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.
Art. 5: Prezenta hotărâre se publică pe site-ul propriu şi, totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcțiilor, Serviciilor, Birourilor, Compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Timișoara;
- Asociației pentru Promovarea Timișoarei;
- Mass-media locale.
Hotărârea a fost adoptată cu 21 de voturi pentru.

Este utilă această pagină?