HCL 28/2023

Privind aprobarea Regulamentului privind condițiile de desfășurare a activităților comerciale și de prestări servicii pe raza municipiului Timișoara

Motivație

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre, nr. SC2022-29869/28.11.2022, al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Dominic Fritz;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2022 - 29869/28.11.2022 al Compartimentului Autorizare Activități Comerciale și Publicitate din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 05.12.2022- Anexă la Raportul de specialitate nr.SC2022-29869/28.11.2022;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 208/15.06.2021 - privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere avizele Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților și Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Avand in vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr.99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata aprobata prin Legea 650/2002, a Hotărârii Guvernului nr. 333/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000;
În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 4/11.01.2022 pentru modificarea Regulamentului privind condițiile de desfășurare a activităților comerciale și de prestări servicii pe raza municipiului Timișoara;
În conformitate cu prevederile art.129 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. c) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Articole

Art.1: Se aprobă Regulamentul privind condițiile de desfășurare a activităților comerciale și de prestări servicii pe raza municipiului Timișoara prevazut in Anexa nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotărâre.
Art.2: Activitățile supuse autorizării sunt cele prevăzute în Anexa 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3: La data emiterii prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului Local nr. 4/11.01.2022 pentru aprobarea Regulamentului privind condiţiile de desfăşurare a activităţilor comerciale şi de prestări servicii pe raza Municipiului Timişoara.
Art. 4: Toate acordurile pentru desfășurarea exercițiilor comerciale emise în baza Hotărârii Consiliului Local nr.4/11.01.2022, rămân valabile, cu condiția vizării anuale a acestora.
Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Compartimentul Autorizare Activități Comerciale și Publicitate din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara și Direcția Poliției Locale.
Art. 6: Prezenta hotărâre se publică pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituției Prefectului – Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Direcțiilor, Serviciilor, Birourilor și Compartimentelor - din cadrul aparatului de specialitate al Primarului;
- Mass-media locale.
Hotărârea a fost adoptată cu 21 de voturi pentru.

Este utilă această pagină?