HCL 457/2023

privind aprobarea Planului Urbanistic General - Municipiul Timișoara și a Regulamentului Local de Urbanism aferent

Motivație

Având în vedere Referatul nr. TMI2023-004821/03.08.2023 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul DOMINIC FRITZ;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. TMI2023-004821/03.08.2023 - al Directiei Generale Urbanism și Planificare Teritorială din cadrul Primăriei Municipiului Timisoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 04.08.2023 - Anexă la Raportul de specialitate nr. TMI2023-004821/03.08.2023;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 208/15.06.2021 - privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere Procesele Verbale de avizare ale Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale și avizul Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere amendamentele formulate de Primarul Municipiului Timișoara - domnul Dominic Fritz, în ședința ordinară a Consiliului Local din data de 17.10.2023;
Având în vedere Procesul Verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Timișoara din data de 17.10.2023;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
Având în vedere prevederile art. 25, alin. 1) şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 218/04.06.2020 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului";
Având în vedere prevederile Legii nr.52/2003 -privind transparența decizională în administrația publică, modificată;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 390/26.10.2021 privind înființarea Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism;
În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c) coroborat cu alin. (6) lit. c) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 prinvind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 139 alin. (1) și alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 prinvind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Articole

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic General - Municipiul Timișoara și Regulamentul Local de Urbanism aferent, elaborat de proiectantul PLANWERK S.R.L. CLUJ NAPOCA, VITAMIN ARCHITECTS S.R.L TIMIȘOARA, IHS ROMANIA S.R.L. BUCUREȘTI, PROIECT BIHOR S.R.L. ORADEA, și CORNEL&CORNEL TOPOEXIM S.R.L., specialist cu drept de semnătură R.U.R.: Eugen E. Pănescu – pentru categoria D D3 DZ0 E G5 G6, proiect nr. U190TM, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2: Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se va realiza în condiţiile reglementărilor urbanistice atribuite teritoriului Municipiului Timișoara prin Planul Urbanistic General, detaliate în Regulamentul Local de Urbanism aferent.
Art.3: Teritoriul intravilan al Municipiului Timișoara va avea suprafața de teren de 8.040,6721 ha, în conformitate cu Procesul Verbal de Recepție nr. 594/2023 OCPI Timiș.
Art. 4: Documentația de urbanism ce face obiectul prezentei hotărâri este valabilă până la aprobarea unei documentații de urbanism echivalente, dar nu mai târziu de 10 ani, conform prevederilor legale.
În conformitate cu prevederile Legii 350/2001, Art. 46 (1): „[...] Fiecare unitate administrativ-teritorială trebuie să îşi actualizeze la maximum 10 ani Planul urbanistic general în funcţie de evoluţia previzibilă a factorilor sociali, geografici, economici, culturali şi a necesităţilor locale”, respectiv prevederile Art. 46 (1^3): „Termenul de valabilitate a Planului urbanistic general se prelungește, pe bază de hotărâre a consiliului local/consiliul General al Municipiului București, până la intrarea în vigoare a noului plan urbanistic general, cu condiția inițierii demersurilor de elaborare/actualizare a planului urbanistic general înainte de expirarea termenului de valabilitate”.
Art.5: În cazul elaborării Strategiilor de dezvoltare urbană sustenabilă aprobate prin Hotărâre a Consiliului Local, acestea vor completa și detalia prevederile Planului Urbanistic General.
Art.6: Planurile Urbanistice Zonale cu caracter director, inițiate de autoritatea publică locală își încetează valabilitatea în momentul aprobării prezentului proiect de hotărâre.
Art.7: Prin grija proiectantului prezentei documentații de urbanism, se vor realiza modificările aduse în cadrul prevederilor tranzitorii ale Regulamentului Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic General.
Art. 8: După aprobare prin hotărârea consiliului local a documentaţiei PUG şi RLU aferent, hotărârea însoţită de documentaţie va fi transmisa către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, în vederea notării în cartea funciară a faptului că imobilul face obiectul respectivelor reglementări urbanistice, în conformitate cu art. 29, alin. 2^1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 9: Prezenta hotărâre se publică pe site-ul propriu și totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcțiilor, Serviciilor, Birourilor, Compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului;
- Initiatorului: Municipiul Timișoara - Direcția Generală Urbanism și Planificare Teritorială;
- Proiectanților: PLANWERK S.R.L. CLUJ NAPOCA, VITAMIN ARCHITECTS S.R.L TIMIȘOARA, IHS ROMANIA S.R.L. BUCUREȘTI, PROIECT BIHOR S.R.L. ORADEA, și CORNEL&CORNEL TOPOEXIM S.R.L.
- Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliara Timiș;
- Mass-media locale.
Hotărârea a fost adoptată cu 20 de voturi pentru, 2 voturi împotrivă și 1 abținere.

Este utilă această pagină?