HCL 572/2023

Privind indexarea pentru anul 2024 a sumelor cuprinse în tabelul prevãzut la art. 470 alin. (5) și (6) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal

Motivație

    Având în vedere Referatul de aprobare a  proiectului de hotărâre nr.IF2023 -055840 din 31.10.2023, al Primarului Municipiului Timișoara, domnul Dominic Fritz;

    Având în vedere Raportul de specialitate nr.IF2023- 055842 din data de 31.10.2023 al Direcției Fiscale a Municipiului Timișoara;
    Având în vedere avizul Serviciului Juridic din data de 31.10.2023 - Anexă la raportul de specialitate al Direcției Fiscale a Municipiului Timișoara, nr.IF2023- 055842 din data de 31.10.2023;
    Având în vedere avizul Direcției Economice din data de 31.10.2023 - Anexă la raportul de specialitate al Direcției Fiscale a Municipiului Timișoara, nr.IF2023- 055842 din data de 31.10.2023;
    Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 208/15.06.2021 - privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
    Având în vedere Procesul Verbal de Avizare al  Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu;
    În conformitate cu prevederile art.491 alin.1^1 și alin.2 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, actualizată; 
    Având în vedere rata de schimb a monedei euro în vigoare în prima zi lucrătoare a lunii octombrie a anului 2023, de 1 euro = 4,9735 publicată în Jurnalul Uniunii Europene C/2023/3/02.10.2023, comunicată pe site-ul oficial al Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei precum și nivelurile minime, exprimate în euro, prevăzute în Directiva 1999/62/CE de aplicare la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri, comunicată pe site-urile oficiale ale Ministerului Finanțelor Publice și Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării si Administrației;
    Având în vedere prevederile punctului 11 litera n) din Hotărârea Guvernului nr.1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal-Titlul IX, cu modificările și  completările ulterioare;
    Având în vedere prevederile art. 129 alin.2 lit. b) si alin.4  lit.c) din Ordonanța de Urgentă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
    În temeiul art. 139 alin.(1), alin.(3) lit.c) și 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr.57 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Articole

Art.1: Se aprobă indexarea pentru anul 2024 a sumelor cuprinse în tabelul prevazut la art. 470 alin. (5) și (6) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, în funcție de rata de schimb a monedei euro în vigoare în prima zi lucrătoare a lunii octombrie a anului 2023, de 4,9735 lei, publicată în Jurnalul Uniunii Europene C/2023/3/02.10.2023 și de nivelurile minime prevazute în Directiva 1999/62/CE de aplicare la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri, conform Anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2: Prezenta hotărâre va fi avută în vedere la stabilirea impozitelor și taxelor locale în Municipiul Timișoara pentru anul fiscal 2024.
Art.3: Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data de 01.01.2024.
Art.4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara.  
Art.5: Prezenta hotărâre se publică pe site-ul propriu si totodată, se comunică:
- Instituţiei  Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcției Fiscale a Municipiului Timișoara;
- Structurilor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului;
- Mass-mediei locale.
 
Hotărârea a fost adoptată cu 20 de voturi pentru.

Este utilă această pagină?