HCL 573/2023

Privind stabilirea impozitelor si taxelor locale in Municipiul Timisoara pentru anul 2024

Motivație

    Avand in vedere Referatul de aprobare a  proiectului de hotarare nr. IF2023-055944/01.11.2023, al Primarului Municipiului Timisoara, domnul Dominic Fritz;

    Avand in vedere Raportul de specialitate nr.IF2023-055945/01.11.2023, al Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara;
    Avand in vedere avizul Directiei Economice - Anexa la Raportul de specialitate,  a  Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara, nr.IF2023-055945/01.11.2023;
    Avand in vedere avizul Serviciului Juridic - anexa la Raportul de specialitate al Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara, nr.IF2023-055945/01.11.2023;
    Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 208/15.06.2021 - privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
    Avand in vedereProcesul Verbal de avizare al Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
    Avand in vedere prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal actualizata -Titlul IX: art.456 alin.(2); art.457 alin.(1); art.458 alin.(1) si alin.(2); art.460 alin.(1), (2) si alin.(10); art.462 alin.(2); art.464 alin.(2); art.465 alin.(9); art.467 alin.(2); art.469 alin.(2) lit.b), art.470 alin.(2) pct.II; art.470 alin.(3); art.470 alin.(8) pct.4; art.472 alin.(2); art.474 alin.(1), alin.(4), alin.(10), alin.(14), alin.(15), alin.(16); art.475 alin.(1), alin.(2), alin.(3), alin.(4); art.476 alin.(2); art.477 alin.(5); art.478 alin.(2); art.481 alin.(2); art.484 alin.(1); art.485 alin.(1); art.486; art.487, art. 489 alin.(1-3);
    Avand in vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr.1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, actualizata;
    Avand in vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, actualizata; 
    Avand in vedere prevederile Legii nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicata si actualizata ;
    Avand in vedere prevederile Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;     
    Avand in vedere prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din Romania, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
    Avand in vedere prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au apartinut comunitatilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale din Romania, republicata;
    Avand in vedere prevederile Legii nr. 341/2004 – Legea recunostintei fata de eroii-martiri si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei romane din decembrie 1989, actualizata;
    Avand in vedere prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 158/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;
    Avand in vedere prevederile Legii nr.153/2011 privind masuri de crestere a calitatii arhitectural-ambientale a cladirilor, cu modificarile si completarile ulterioare; 
    Avand in vedere prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului, cu modificarile si completarile ulterioare;
    Avand in vedere prevederile Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare;
    Avand in vedere prevederile Ordonantei Guvernului nr.105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de catre regimurile instaurate in Romania cu incepere de la 6 septembrie 1940 pana la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 189/2000, republicata si actualizata;
    Avand in vedere Hotararea Consiliului Local a Municipiului Timisoara nr.96/21.03.2023 privind indexarea cu rata inflatiei a valorilor impozabile, impozitelor si taxelor locale, precum si amenzilor pentru anul fiscal 2024; 
    Avand in vedere Hotararea Consiliului Local a Municipiului Timisoara nr.472/31.10.2023 privind stabilirea criteriilor prevăzute la art.489 alin.(1) din Legea nr.227/2015 pentru aplicarea de cote adiţionale la impozitele şi taxele locale in anul 2024, respectiv criteriile economice precum si necesitatile bugetare stabilite in cuprinsul acesteia; 
    Avand in vedere necesitatea asigurarii veniturilor proprii ale bugetului local din impozite si taxe locale; 
    Avand in vedere Hotararea Consiliului Local a Municipiului Timisoara  nr.471/31.10.2023 privind aprobarea Regulamentul de stabilire a procedurii de adoptare a taxelor speciale și a domeniilor în care acestea se pot institui;
    Avand in vedere prevederile art.30 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
    Avand in vedere dispozitiile Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica locala, republicata;
    Avand in vedere prevederile art. 129 alin.(2) lit. b) si alin.(4)  lit.c) din Ordonanta de Urgenta nr.57 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
    In temeiul art. 139 alin.(1), alin.(3) lit.c) și art.196 alin.(1) lit.a) cu  din Ordonanta de Urgenta nr.57 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Articole

Art.1: Se stabilesc impozitele si taxele locale pentru anul 2024, dupa cum urmeaza:

(1) Pentru cladirile rezidentiale si cladirile-anexa, aflate in proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea cotei de 0,10 % asupra valorii impozabile a cladirii determinate conform art.457 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal. 

(2) Pentru cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea cotei de 1,3% asupra valorii determinate conform art.458 alin.1 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal.

(3) Pentru cladirile rezidentiale aflate in proprietatea sau detinute de persoanele juridice, impozitul/taxa pe cladiri se calculeaza prin aplicarea cotei de 0,10% asupra valorii impozabile a cladirii determinate conform art.460 alin.5 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal.  

(4) Pentru cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea sau detinute de persoanele juridice, impozitul/taxa pe cladiri se calculeaza prin aplicarea cotei de 1,3% asupra valorii impozabile a cladirii determinate conform art.460 alin.5 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal. 

(5) Cota taxei pentru servicii de reclama si publicitate este de 3%. 

(6) Cota de impozit in cazul impozitului pe spectacole este de:

a) 0 %, pentru spectacolul de teatru, balet, opera, opereta, concert filarmonic sau alta manifestare muzicala, prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau orice competitie sportiva interna sau internationala;

b) 0 %, in cazul oricarei altei manifestari artistice decat cele enumerate la lit. a).

(7) Nivelurile impozitelor/taxelor locale stabilite in sume fixe sunt prevazute in Anexa nr.1 la prezenta hotarare. 

Art.2. In  functie de criteriile economice si necesitatile bugetului local hotarate de Consiliul Local al Municipiului Timisoara prin  Hotararea nr.472/31.10.2023 privind stabilirea criteriilor prevăzute la art.489 alin.1 din Legea nr.227/2015 pentru aplicarea de cote adiţionale la impozitele şi taxele locale in anul 2024, avand in vedere ca pentru anul 2024 este necesara cel putin mentinerea la acelasi nivel a veniturilor proprii ale bugetului local din impozite si taxe locale existente in anul fiscal anterior, pentru anul 2024 se stabilesc cote aditionale la impozitele si taxele locale, dupa cum urmeaza:

a) Impozitul pe cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea persoanelor fizice, prevazut la art.1 alin.(2) din prezenta hotarare, se majoreaza cu o cota aditionala de 50% din cota de impozit stabilita;

b) Impozitul/taxa pe cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea sau detinute de persoanele juridice, prevazut la art.1 alin.(4) din prezenta hotarare, se majoreaza cu o cota aditionala de 50% din cota de impozit stabilita;

c) Impozitul pe mijloacele de transport datorat de persoanele fizice sau de persoanele juridice se majoreaza cu o cota aditionala de 50% fata de nivelul impozitului stabilit.

Art.3: Se stabileste ca, pentru plata cu anticipatie, pana la data de 31 martie a anului 2024, a impozitului pe cladiri, a impozitului pe teren sau a impozitului pe mijloacele de transport, datorat pentru intregul an 2024 de catre contribuabilii persoane fizice si persoane juridice, se acorda o bonificatie de 10%. 

Art.4: (1) In anul 2024, se acorda scutirea de la plata impozitului/taxei pe cladiri pentru urmatoarele cladiri:

a)  Cladirile care, potrivit legii, sunt clasate ca monumente istorice de tipul muzee ori case memoriale, altele decat cele prevazute la art.456 alin.(1) lit.x  din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, actualizata. 

Documente justificative necesare pentru acordarea scutirii:

- cerere;

- buletin/carte de identitate /CUI/CIF  solicitant;

- actul de dobandire al cladirii;

- extras de carte funciara;

Scutirea se aplica pentru cladirile de tipul muzeu sau casa memoriala, incadrate in categoria monument istoric - monument conform art.3 lit.a) din Legea nr.422/2001 republicata si actualizata privind protejarea monumentelor istorice, care se regasesc inscrise ca muzeu/casa memoriala in lista monumentelor istorice - anexa la Ordinul nr. 2.361/2010 al Ministrului Culturii.

b) Cladirile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de catre organizatii neguvernamentale si intreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale.

Documente justificative necesare pentru acordarea scutirii:

- cerere; 

- actul de dobandire al cladirii in proprietate/folosinta;

- extras de carte funciara;

- actele de infiintare a organizatiei neguvernamentale sau a intreprinderii sociale, cu toate modificarile survenite;

- statutul organizatiei neguvernamentale sau al intreprinderii sociale, cu toate modificarile survenite;

- certificatul de acreditare ca furnizor de servicii sociale si decizia de acordare a acreditarii; 

- licenta de functionare pentru serviciul social acreditat si decizia de acordare a licentei de functionare a serviciului social;

- memoriu de activitate pe ultimele 12 luni;

- ultimul raport de inspectie/monitorizare efectuat de catre inspectorii sociali;

- declaratia pe proprie raspundere a reprezentantului legal al solicitantului privind activitatile pentru care este utilizat imobilul care face obiectul cererii de scutire, scutirea neaplicandu-se pentru spatiile/incaperile/suprafetele folosite pentru activitati economice sau de agrement.

c) Cladirile restituite potrivit art.16 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru perioada pentru care proprietarul mentine afectatiunea de interes public. 

Documente justificative necesare pentru acordarea scutirii:

- cerere;

- buletin/carte de identitate /CUI/CIF solicitant;

- actul de proprietate din care rezulta restituirea imobilului in temeiul art.16 din Legea nr.10/2001; 

- extras de carte funciara;

- documente din care rezulta mentinerea afectatiunii de interes public.

d) Cladirile retrocedate potrivit art. 1 alin. (10) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din Romania, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru perioada pentru care proprietarul mentine afectatiunea de interes public. 

Documente justificative necesare pentru acordarea scutirii:

- cerere;

- actul de infiintare/constituire al solicitantului, cu toate modificarile survenite, respectiv documentele de recunoastere a calitatii de cult;

- actul de proprietate din care rezulta retrocedarea imobilului in temeiul art.1 alin.(10) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 94/2000 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- documente din care rezulta mentinerea afectatiunii de interes public; 

- extras de carte funciara.

e) Cladirile restituite potrivit art. 1 alin. (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au apartinut comunitatilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale din Romania, republicata, pentru perioada pentru care proprietarul mentine afectatiunea de interes public. 

Documente justificative necesare pentru acordarea scutirii:

- cerere;

- actul de constituire al solicitantului, cu toate modificarile survenite

- actul de proprietate din care rezulta restituirea  potrivit art. 1 alin. (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au apartinut comunitatilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale din Romania, republicata; 

- documente din care rezulta mentinerea afectatiunii de interes public, respectiv ca imobilele sunt afectate unor activitati de interes public; 

- extras de carte funciara.

f) Cladirile afectate de calamitati naturale (cutremure, inundatii sau incendii provocate de fenomene naturale, alunecari sau prabusiri de teren etc.), pentru o perioada de 5 ani, incepand cu 1 ianuarie a anului in care s-a produs evenimentul.

Documente justificative necesare pentru acordarea scutirii:

- cerere;

- buletin/carte de identitate /CUI/CIF  solicitant;

- documentul eliberat de autoritatile abilitate din care sa reiasa care sunt evenimentele produse si urmarile acestora, respectiv sa ateste afectarea cladirii ca urmare a unei calamitati naturale;

- extras de carte funciara.

g) Cladirea folosita ca domiciliu aflata in proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevazute la art. 3 alin. (1) lit. b) si art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

Documente justificative necesare pentru acordarea scutirii:

- cerere;

- copie buletin/carte de identitate a solicitantului;

- certificat din care rezulta incadrarea in prevederile art. 3 alin. (1) lit. b) si art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare;

- extras de carte funciara. 

h) Cladirile la care proprietarii au executat pe cheltuiala proprie lucrari de interventie pentru cresterea performantei energetice, pe baza procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor, intocmit in conditiile legii, prin care se constata realizarea masurilor de interventie recomandate de catre auditorul energetic in certificatul de performanta energetica sau, dupa caz, in raportul de audit energetic, astfel cum este prevazut in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 158/2011, cu modificarile si completarile ulterioare conform procedurii prevazute in  Anexa nr. 2  la prezenta hotarare. 

i) Cladirile unde au fost executate lucrari in conditiile Legii nr. 153/2011 privind masuri de crestere a calitatii arhitectural-ambientale a cladirilor, cu modificarile si completarile ulterioare, conform procedurii prevazute in  Anexa nr. 3  la prezenta hotarare. 

            j) Cladirile detinute de asociatiile de dezvoltare intercomunitara.

           Documente justificative necesare pentru acordarea scutirii:

- cerere;

- actul de infiintare si statutul asociatiei de dezvoltare intracomunitara, cu toate modificarile survenite;

- memoriu de activitate

- extras de carte funciara.

k) Cladirile aflate in proprietatea operatorilor economici, in conditiile elaborarii unor scheme de ajutor de stat/de minimis avand un obiectiv prevazut de legislatia in domeniul ajutorului de stat. Cuantumul scutirii/reducerii, conditiile si documentele justificative necesare pentru acordarea scutirii se precizeaza expres in cadrul schemei de ajutor de stat/de minimis avand un obiectiv prevazut de legislatia in domeniul ajutorului de stat, aprobata printr-o hotarare de consiliu local emisa in acest sens.

l) Cladirile detinute de cooperatiile de consum sau mestesugaresti si de societatile cooperative agricole, in conditiile elaborarii unor scheme de ajutor de stat/de minimis avand un obiectiv prevazut de legislatia in domeniul ajutorului de stat. Cuantumul scutirii/reducerii, conditiile si documentele justificative necesare pentru acordarea scutirii se precizeaza expres in cadrul schemei de ajutor de stat/de minimis avand un obiectiv prevazut de legislatia in domeniul ajutorului de stat aprobata printr-o hotarare de consiliu local emisa in acest sens.

m) Cladirile utilizate de organizatii nonprofit folosite exclusiv pentru activitatile fara scop lucrativ, in cazul in care aceste cladiri se afla in proprietatea Municipiului Timisoara. Dovada indeplinirii conditiei se va face prin depunerea contractului de inchieriere sau a altui inscris care atesta folosinta de catre organizatia nonprofit a cladirii aflata in proprietatea Municipiului Timisoara.

Documente justificative necesare pentru acordarea scutirii:

- cerere;

- actul de infiintare si statutul organizatiei nonprofit, cu toate modificarile survenite;

- memoriu de activitate;

- contractul de inchiriere sau alt inscris care sa ateste folosinta de catre organizatia nonprofit a cladirii aflata in proprietatea municipiului;

- documente care sa ateste folosinta exclusiva pentru activitati fara scop lucrativ a cladirii

- extras de carte funciara.

(2) In vederea analizarii cererii de scutire si aplicarii scutirii de catre compartimentul de specialitate, acesta va putea solicita contribuabilului si alte documente justificative care sa ateste indeplinirea conditiilor necesare acordarii scutirii. 

(3) In cazul in care compartimentul de specialitate care aplica scutirea detine documentele justificative necesare pentru acordarea scutirii, nu mai este necesara depunerea acestora de catre contribuabil.  

(4)  Scutirea de la plata impozitului/taxei, stabilita conform alin. (1), se aplica incepand cu data de 1 ianuarie a anului fiscal 2024, raportat la situatia fiscala existenta la data de 31.12.2023, persoanelor care detin documente justificative emise pana la data de 31.12.2023 si care sunt depuse la compartimentele de specialitate pana la data de 31.03.2024, inclusiv.

      Art.5: (1) Pentru anul 2024 se acorda scutirea de la plata impozitului/taxei pe teren datorate pentru urmatoarele terenuri, astfel:

      a) terenul aferent cladirilor restituite potrivit art.16 din Legea nr. 10/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pe durata pentru care proprietarul mentine afectatiunea de interes public;

      b) terenul aferent cladirilor retrocedate potrivit art.1 alin. (10) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 94/2000, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pe durata pentru care proprietarul mentine afectatiunea de interes public;

      c) terenul aferent cladirilor restituite potrivit art.1 alin. (5) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 83/1999, republicata, pe durata pentru care proprietarul mentine afectatiunea de interes public; 

      d) terenurile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de catre organizatii neguvernamentale si intreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale;

      e) terenurile afectate de calamitati naturale, pentru o perioada de pana la 5 ani inclusiv, incepand cu 1 ianuarie a anului in care s-a produs evenimentul;

      f) terenul aferent cladirii de domiciliu aflat in proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevazute la art. 3 alin. (1) lit. b) si art.4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare;

      g) terenul situat in extravilanul localitatilor, pe o perioada de 5 ani ulteriori celui in care proprietarul efectueaza intabularea in cartea funciara pe cheltuiala proprie;

      h) suprafetele terenurilor afectate de cercetarile arheologice, pe intreaga durata a efectuarii cercetarilor; 

      i) terenurile aflate in proprietatea operatorilor economici, in conditiile elaborarii unor scheme de ajutor de stat/de minimis avand un obiectiv prevazut de legislatia in domeniul ajutorului de stat;

     j) terenurile utilizate de organizatii nonprofit folosite exclusiv pentru activitatile fara scop lucrativ, in cazul in care aceste terenuri se afla in proprietatea Municipiului Timisoara.

(2) Documentele justificative se vor anexa cererii de acordare a scutirii. In vederea solutionarii cererii de scutire, compartimentul de specialitate poate solicita in completare documente justificative care sa ateste indeplinirea conditilor necesare acordarii scutirii, in  functie de fiecare caz in parte. 

(3) In cazul in care, compartimentul de specialitate care aplica scutirea, detine documentele justificative necesare pentru acordarea scutirii, nu mai este necesara depunerea acestora de catre contribuabil.  

(4) Scutirea de la plata impozitului/taxei, stabilita conform alin. (1), se aplica incepand cu data de 1 ianuarie a anului fiscal 2024, raportat la situatia fiscala existenta la data de 31.12.2023, persoanelor care detin documente justificative emise pana la data de 31.12.2023 si care sunt depuse la compartimentele de specialitate pana la data de 31.03.2024, inclusiv.

       Art.6: Pentru anul 2024 se acorda scutirea sau reducerea, dupa caz, a impozitului pe cladiri si a impozitului pe teren, pentru cladirea folosita ca domiciliu si/sau terenul aferent acesteia, aflate in proprietatea persoanelor ale caror venituri lunare sunt mai mici decat salariul minim brut pe tara ori constau in exclusivitate din indemnizatie de somaj sau ajutor social, prevazuta la art. 456 alin.(2), lit.k) si art.464 alin.(2) lit.j0 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, in cuantumul si in conditiile Anexei nr.4 la prezenta hotarare.

        Art.7: (1) Pentru anul 2024 se acorda scutirea de la plata impozitului pe mijloacele de transport aflate in proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevazute la art.3 alin.(1) lit.b) si art.4 alin.(1) din Legea nr.341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru un singur mijloc de transport la alegerea contribuabilului.

            (2) In cazul in care, compartimentul de specialitate care aplica scutirea, detine documentele justificative necesare pentru acordarea scutirii, nu mai este necesara depunerea acestora de catre contribuabil.  

(3) Scutirea de la plata impozitului, stabilita conform alin. (1), se aplica incepand cu data de 1 ianuarie a anului fiscal 2024, raportat la situatia fiscala existenta la data de 31.12.2023, persoanelor care detin documente justificative emise pana la data de 31.12.2023 si care sunt depuse la compartimentele de specialitate pana la data de 31.03.2024, inclusiv.

         Art.8: Pentru anul 2024, in cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu 100%.

         Art.9: (1) Pentru anul 2024 se acorda scutirea taxei pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor pentru:

a) lucrari de intretinere, reparare, conservare, consolidare, restaurare, punere in valoare a monumentelor istorice astfel cum sunt definite in Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicata, cu modificarile ulterioare, datorate de proprietarii persoane fizice care realizeaza, integral aceste lucrari pe cheltuiala proprie;

b) lucrari destinate pastrarii integritatii fizice si a cadrului construit sau natural al monumentelor istorice definite in Legea nr. 422/2001, republicata, cu modificarile ulterioare, finantate de proprietarii imobilelor din zona de protectie a monumentelor istorice, in concordanta cu reglementarile cuprinse in documentatiile de urbanism intocmite potrivit legii;

c) lucrari executate in zone de regenerare urbana, delimitate in conditiile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si completarile ulterioare, lucrari in care se desfasoara operatiuni de regenerare urbana coordonate de administratia locala, in perioada derularii operatiunilor respective.

(2) Reducerea taxei pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor, pentru lucrari de intretinere, reparare, conservare, consolidare, restaurare, punere in valoare a monumentelor istorice astfel cum sunt definite in Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicata, cu modificarile ulterioare, datorata de proprietarii persoane fizice care realizeaza partial aceste lucrari pe cheltuiala proprie, se acorda in functie de cota de participare la lucrarile pentru care se datoreaza taxa prevazuta in prezentul alineat.

         Art.10: Pentru anul 2024 se acorda scutiri de la plata taxelor speciale instituite conform art. 484 din Codul fiscal pentru urmatoarele persoane fizice sau juridice:

         a) veteranii de razboi, vaduvele de razboi si vaduvele nerecasatorite ale veteranilor de razboi;

         b) persoanele prevazute la art.1 al Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, si persoanele fizice prevazute la art.1 din Ordonanta Guvernului nr. 105/1999, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 189/2000, cu modificarile si completarile ulterioare;

        c) institutiile sau unitatile care functioneaza sub coordonarea Ministerului Educatiei si Cercetarii Stiintifice sau a Ministerului Tineretului si Sportului, cu exceptia incintelor folosite pentru activitati economice;

        d) fundatiile infiintate prin testament, constituite conform legii, cu scopul de a intretine, dezvolta si ajuta institutii de cultura nationala, precum si de a sustine actiuni cu caracter umanitar, social si cultural;

        e) organizatiile care au ca unica activitate acordarea gratuita de servicii sociale in unitati specializate care asigura gazduire, ingrijire sociala si medicala, asistenta, ocrotire, activitati de recuperare, reabilitare si reinsertie sociala pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane varstnice, precum si pentru alte persoane aflate in dificultate, in conditiile legii;  

        f) persoanele cu handicap grav sau accentuat, persoanele incadrate in gradul I de invaliditate si reprezentantii legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat si ai minorilor incadrati in gradul I de invaliditate.

         Art.11: Pentru anul 2024 se acorda scutiri de la plata taxelor instituite conform art. 486 din Codul fiscal pentru urmatoarele persoane fizice sau juridice:

a) veteranii de razboi, vaduvele de razboi si vaduvele nerecasatorite ale veteranilor de razboi;

b) persoanele fizice prevazute la art.1 din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare;

c) institutiile sau unitatile care functioneaza sub coordonarea Ministerului Educatiei si Cercetarii Stiintifice sau a Ministerului Tineretului si Sportului, cu exceptia incintelor folosite pentru activitati economice;

d) fundatiile infiintate prin testament, constituite conform legii, cu scopul de a intretine, dezvolta si ajuta institutii de cultura nationala, precum si de a sustine actiuni cu caracter umanitar, social si cultural;

e) organizatiile care au ca unica activitate acordarea gratuita de servicii sociale in unitati specializate care asigura gazduire, ingrijire sociala si medicala, asistenta, ocrotire, activitati de recuperare, reabilitare si reinsertie sociala pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane vârstnice, precum si pentru alte persoane aflate in dificultate, in conditiile legii.

  Art.12: (1) Se stabilesc taxele speciale si cuantumul acestora pentru anul 2024, conform Anexei nr.5 la prezenta hotarare, parte integranta din aceasta.

          (2) Se aproba Regulamentele privind stabilirea si aplicarea taxelor speciale pentru furnizarea unor servicii conform Anexelor nr.5.1 – 5.8 la prezenta hotarare. 

          (3) Formularul declaratie-decont privind sumele incasate reprezentand taxa speciala pentru promovarea turistica este prevazut in Anexa 5.9 la prezenta hotarare.

         Art.13: Anexele nr.1-5 si Anexele nr.5.1 - 5.9 fac parte integranta din prezenta hotarare.

         Art.14:  Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza: Directia Fiscala a Municipiului Timisoara; Arhitectul Sef; Directia Generala de Urbanism si Planificare Teritoriala; Directia Calitatea Vietii; Directia Secretariat General; Directia Patrimoniu; Directia Generala de Investitii si Mentenanta; Directia de Evidenta a Persoanelor, alte structuri de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Timisoara.

         Art. 15: Prezenta hotarare se publica  pe site-ul propriu si, totodata, se comunica:

- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;

- Primarului Municipiului Timisoara;

- Structurilor din cadrul aparatului de specialitate al primarului;

- Directiei  Fiscale a Municipiului Timisoara;

- Directiei  de Evidenta a Persoanelor Timișoara.

            - Mass - mediei locale.

 

 

Hotărârea a fost adoptată cu 17 de voturi pentru și 1 vot împotrivă.

Este utilă această pagină?