HCL 579/2023

Privind aprobarea reorganizării, modificarea și aprobarea Organigramei, a Statului de funcții, a Regulamentului de Organizare și Funcționare pentru Direcția Generală a Poliției Locale Timișoara

Motivație

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre, nr. TMI2023 – 16234/18.12.2023 al Primarului Municipiului Timișoara, domnul Dominic Fritz;

Ținând cont de Raportul de specialitate nr TMI2023 – 16234/18.12.2023 al Serviciului Resurse Umane din cadrul Direcției Generale a Poliției Locale Timișoara;

În baza Avizului Serviciului Juridic din data de 18.12.2023 - Anexă la Raportul de specialitate TMI2023 – 16234/18.12.2023;

Având în vedere Avizul Direcției Management Intern nr. TMI2023-16234/18.12.2023;

Având în vedere  avizul Direcției Economice - Anexă la Raportul de specialitate nr. TMI2023-16234/18.12.2023;

Având în vedere Avizul Comisiei Paritare nr. 15602/18.12.2023;

Având în vedere Procesul Verbal de avizare al  Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale  din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 208/15.06.2021 - privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Timișoara;

Conform prevederilor:

- art. XVII – XXII din Legea nr. 296 din 26.10.2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung;

- art. 369, lit. b), art. 370, alin. (3), lit. e), art. 371, art. 390, art. 391, art. 392, art. 393, art. 405, art. 407, art. 408, art. 409, art. 512, art. 518, art. 519, art. 541 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

- art. 4 și art. 5 din Legea nr. 155/2010 a poliției locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- art. 3, art. 4 și art. 34 din H.G. nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-Cadru de organizare și funcționare a poliției locale;

- Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

- art. III și anexa la O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare;

- Hotărârea Consiliului Local  nr. 441/20.12.2010 privind înființarea instituției publice de interes local cu personalitate juridică – Direcția Poliției Locale Timișoara, aprobarea Organigramei, a Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare.

În conformitate cu dispozițiile art. 129, alin. (2), lit.a) si alin. (3) lit.c) coroborat cu prevederile art.196 alin (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvenului  nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

            În temeiul art. 139 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Articole

Art. 1: Se aprobă reorganizarea Direcției Generale a Poliției Locale Timișoara, se modifică și se aprobă Organigrama, Statul de Funcții și Regulamentul de Organizare și Funcționare, conform Anexelor nr. 1, nr. 2 și nr. 3, părți integrante din prezenta hotărâre.

Art. 2:  Numirea personalului pe noile funcții publice și contractuale se realizează prin act administrativ emis de către conducătorul instituției, cu respectarea termenelor și a procedurilor legale.

Art. 3: Pentru funcțiile publice de conducere de director general, respectiv pentru directorii generali adjuncți, numirea pe noile funcții publice de conducere și stabilirea salariilor de bază brute se dispune prin dispoziție a primarului municipiului Timișoara.

Art. 4: Pentru respectarea drepturilor de carieră ale funcționarilor publici ale căror posturi sunt afectate de aprobarea noii reorganizări a instituției, se prevede un termen de minimum 30 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, în vederea aplicării procedurilor legale prevăzute de Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. Modul de aplicare a acestor proceduri legale se aprobă prin decizie a Directorului General al Poliției Locale Timișoara.

Art. 5: La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă orice alte prevederi contrare din actele administrative adoptate anterior de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara.

Art. 6: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Generală a Poliției Locale Timișoara.

Art. 7: Prezenta hotărâre se publică pe site-ul Primăriei Municipiului Timișoara şi totodată se comunică:

- Instituției Prefectului - Județul Timiș;

- Primarului Municipiului Timișoara;

- Direcției Generale a Poliției Locale Timișoara;

- Mass - media locale.

 

Hotărârea a fost adoptată cu 14 voturi pentru și 1 abținere.

Este utilă această pagină?