HCL 96/2023

Privind indexarea cu rata inflației a valorilor impozabile, impozitelor si taxelor locale, precum si amenzilor pentru anul fiscal 2024

Motivație

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotãrâre nr. SC2023-5953/08.03.2023 al Primarului Municipiului Timișoara - domnul Dominic Fritz;
Având în vedere Raportul de specialitate nr.IF2023-013537/08.03.2023 al Directorului Direcției Fiscale a Municipiului Timișoara din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;
Având în vedere avizul Serviciului Juridic din data de 09.03.2023 - anexa la Raportul de specialitate al Direcției Fiscale a Municipiului Timișoara nr. IF2023- 013537/08.03.2023;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 208/15.06.2021 - privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere Procesele Verbale de avizare ale Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale și avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu și Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile: art. 491 alin.1 și alin.2; art. 493 alin.7; art. 457 alin.2; art. 465 alin.2, alin.4 și alin.7; art. 470 alin.2, alin.7 și alin.8; art. 474 alin.1, alin.4, alin.10, alin.14-16; art. 475 alin.1-3; art. 478 alin.2; art. 486 alin.4 și alin.5; art. 493 alin.3-4^1 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, actualizatã;
Având în vedere Hotãrârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr.153/19.04.2022 privind indexarea valorilor impozabile, impozitelor si taxelor locale precum si amenzilor pentru anul fiscal 2023;
Având în vedere cã rata inflației pentru anul fiscal 2022, comunicatã pe site-urile oficiale ale Ministerului Finanțelor Publice și Ministerului Lucrãrilor Publice, Dezvoltãrii și Administrației este de 13,8 %;
Având în vedere prevederile art.129 alin.2 lit.b), alin.4 lit.c) din Ordonanța de Urgențã a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;
În temeiul art.196 alin.1 lit.a) coroborat cu art. 139 alin.1 și alin.3 lit.c) din Ordonanta de Urgențã a Guvernului nr.57/ privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Articole

Art.1: Se aprobã indexarea pentru anul fiscal 2024, cu rata inflatiei de 13,8 %, a impozitelor și taxelor locale care constau într-o anumitã sumã în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, precum și a limitelor amenzilor prevãzute la art. 493 alin.3, alin.4 și alin.4^1 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, conform Anexei nr.1, parte integrantã din prezenta hotãrâre.
Art.2: Prezenta hotãrâre va fi avutã în vedere la stabilirea impozitelor și taxelor locale în Municipiul Timișoara pentru anul fiscal 2024.
Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotãrâri se încredințeazã: Direcția Fiscalã a Municipiului Timișoara, Arhitectul Șef, Direcția Generalã de Urbanism si Planificare Teritorialã, Direcția Patrimoniu, Direcția Secretariat General și Direcția de Evidențã a Persoanelor din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.
Art.4: Prezenta hotãrâre se publicã pe site-ul propriu și totodatã, se comunicã:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Direcțiilor, Serviciilor, Birourilor, Compartimentelor din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Timișoara;
- Direcției Fiscale a Municipiului Timișoara;
- Direcției de Evidențã a Persoanelor Timișoara;
- Mass-mediei locale.
Hotărârea a fost adoptată cu 21 de voturi pentru.

Este utilă această pagină?