HCL 113/2024

privind aprobarea Normelor privind execuţia lucrărilor tehnico-edilitare din municipiul Timişoara pe domeniul public

Motivație

Având în vedere Referatul de aprobare a Proiectului de hotărâre nr.TMI2024-008974/26.03.2024,  al Primarului Municipiului Timişoara- domnul Dominic Fritz;

Având în vedere Raportul de specialitate  nr. TMI2024-009415/28.03.2024 al Direcţiei Generale de  Investiții și Mentenanță din cadrul Primăriei MunicipiuluiTimişoara;

Având în vedere Avizul Direcției Economice  din data de 29.03.2004 - Anexă la Raportul de specialitate nr.TMI2024-09415/28.03.2024;

Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 29.03.2024 - Anexă la Raportul de specialitate nr.TMI2024-09415/28.03.2024;

Având în vedere  Procesul Verbal de avizare al  Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale  din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 208/2021 - privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Timișoara;

În conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcţii,  Ordonantei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, Legii nr.24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, Hotararii Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor publice şi a drumurilor de utilitate privată deschise circulaţiei publice, cu modificările și completările ulterioare, Ordinului Ministerului Transporturilor nr. 49/1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea şi realizarea străzilor în localităţile urbane, Ordinului Ministerului Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene nr. 6.970/1.779/2017 pentru aprobarea Reglementarii Tehnice din 29 noiembrie 2017 „Normativ privind mixturile asfaltice executate la cald.Conditii tehnice de proiectare, preparare si punere in opera a mixturilor asfaltice” Indicativ AND 605-2016 și Codului Civil;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.18/14.01.2020 privind aprobarea Normelor pentru execuția lucrărilor tehnico-edilitare din municipul Timișoara pe domeniul public;

În conformitate cu prevederile 129  alin.(2) lit. d)  şi alin. 4 lit.e) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.139  alin. (1)  și art.196 alin.(1) lit a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019- privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Articole

Art.1:  Se aprobă Normele privind lucrările tehnico-edilitare care se execută pe domeniul public conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2: La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează a mai produce efecte Hotărârea Consiliului Local nr.18/14.01.2020.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Generală de  Investiții și Mentenanță din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara si Direcția Generala a Poliției Locale a Municipiului Timisoara.

Art.: Prezenta hotărâre se publică pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:

            - Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;

            - Primarului Municipiului Timişoara;

            - Direcțiilor, Serviciilor, si Compartimentelor din cadrul aparatului  de specialitate al Primarului;

             - Mass-media locale.

 

Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi pentru.

Este utilă această pagină?