HCL 117/2024

privind constatarea și sancționarea contravențiilor pe teritoriul Municipiului Timișoara

Motivație

Având în vedere Referatul de aprobare a Proiectului de hotărâre, nr. 1094/05.02.2024,  al Primarului Municipiului Timișoara, domnul Dominic Fritz;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 1094/05.02.2024  al Direcţiei Generale a Poliţiei Locale Timişoara;

Având în vedere avizul Serviciului Juridic din data de 06.02.2024  - Anexă la Raportul de specialitate nr.1094/05.02.2024;

Având în vedere Procesele  Verbale de avizare ale  Comisiei pentru  administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale și al Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socailă, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 208/2021 - privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Timișoara;

Având în vedere prevederile  Legii Poliției Locale nr. 155/22.07.20210;

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (7) lit. g) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019- privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139 alin.1 și 3  din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019- privind Codul administrativ, cu modificările și completîările ulterioare;

Articole

Art.1: Se aproba constatarea şi sancţionarea contravenţiilor pe teritoriul Municipiului Timişoara, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Dispozitiile prezentei hotarari intra in vigoare la 30 de zile de la data aducerii la cunostinta publica.

Art. 3:  La data intrării în vigoare a  prezentei hotărâri se abrogă următoarele hotărâri:

 • Hotărârea Consiliului Local nr. 371/2007 privind constatarea și sancționarea contravențiilor pe teritoriul Municipiului Timișoara;
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 464/2007  privind completarea și modificarea Anexei la HCL nr. 371/2007 privind constatarea și sancționarea contravențiilor  pe teritoriul Municipiului Timișoara;
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 206/2009 pentru modificarea și completarea Anexei la HCL nr. 371/2007 privind constatarea și sancționarea contravențiilor pe teritoriul Municipiului Timișoara;
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 393/2010 privind modificarea și completarea Anexei la la HCL nr. 371/2007 privind constatarea și sancționarea contravențiilor pe teritoriul Municipiului Timișoara, astfel cum a fost modificată și completată prin HCL nr. 464/2007 și HCL nr. 206/2009;
 • Hotărârea Consiliului Local nr.34/2011 privind completarea Anexei la HCL nr. 371/2007 privind constatarea și sancționarea contravențiilor  pe teritoriul Municipiului Timișoara;
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 90/2011 privind completarea Anexei la HCL nr. 371/2007 privind constatarea și sancționarea contravențiilor  pe teritoriul Municipiului Timișoara;
 • Hotărârea Consiliului Local  nr. 251/2011 privind revocarea alin.2 al art.3 din Anexa la HCL nr. 371/2007 privind constatarea și sancționarea contravențiilor  pe teritoriul Municipiului Timișoara;
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 381/2011 privind  completarea Anexei la la HCL nr. 371/2007 privind constatarea și sancționarea contravențiilor  pe teritoriul Municipiului Timișoara, modificată și completată prin HCL nr. 206/2009;
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 26/2012, privind modificarea și completarea HCL nr. 381/2011 – privind completarea Anexei la HCL nr. 371/2007 privind constatarea și sancționarea contravențiilor  pe teritoriul Municipiului Timișoara, modificată și completată prin HCL nr. 206/2009;
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 217/2012 pentru completarea Anexei la HCL nr. 371/2007 privind constatarea și sancționarea contravențiilor  pe teritoriul Municipiului Timișoara, modificată și completată prin HCL nr. 206/2009;
 • Hotărârea Consiliului Local nr.10/2013 pentru completarea Anexei la HCL nr. 371/2007 privind constatarea și sancționarea contravențiile pe teritoriul Municipiului Timișoara, modificată și completată prin HCL nr. 206/2009;
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 87/2013 pentru completarea Anexei la HCL nr. 371/2007 privind constatarea și sancționarea contravențiilor  pe teritoriul Municipiului Timișoara, modificată și completată prin HCL nr. 206/2009;
 • Hotărârea Consiliului Local  nr. 332/2014 privind modificarea și completarea Anexei la HCL nr. 371/2007 privind constatarea și sancționarea contravențiile pe teritoriul Municipiului Timișoara, modificată și completată prin HCL nr. 206/2009;
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 337/2015, privind modificarea Anexei la HCL nr. 371/2007 privind constatarea și sancționarea contravențiilor  pe teritoriul Municipiului Timișoara;
 • Hotărârea nr. 187/2018, privind modificarea și completrea Anexei la HCL nr. 371/2007 privind constatarea și sancționarea contravențiilor  pe teritoriul Municipiului Timișoara;
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 368/2019 pentru aprobarea completărilor prevederilor  Anexei la HCL nr. 371/2007 privind constatarea și sancționarea contravențiilor  pe teritoriul Municipiului Timișoara;
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 531/2019 pentru aprobarea modificării  prevederilor art.3 alin.1 și art.3 alin.3 din  Anexa  la HCL nr. 371/2007;
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 257/2020 privind abrogarea art. 8 alin. 2,3, 5 din Anexa la HCL nr.371/2007 privind constatarea și sancționarea contravențiilor pe teritoriul Municipiului Timișoara, cu modificările și completările ulterioare;
 • Hotărârea Consiliului Local nr.189/2021 pentru completarea și modificarea HCL nr. 317/2007 privind constatarea și sancționarea contravențiilor pe teritoriul Municipiului Timișoara, art. 21, 24 și 32;
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 262/2022 pentru modificarea și completarea Anexei la Hotârârea Consiliului Local nr. 371/207 privind  constatatrea și sancționarea contravențiilor pe teritoriul Municipiului Timișoara;
 • Hotărârea Consiliului Local  nr.  446/2008 privind interzicearea expunerii spre  vânzare a vehiculelor pe domeniul public sau privat a Municipiului Timișoara.

 

Art.4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcția Generală a Poliției Locale Timișoara.

Art. 5: Prezenta hotărâre se publică pe site-ul Primăriei Timișoara și totodată se comunică:

- Instituției Prefectului- Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Direcțiilor, Serviciilor, Compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului;

- Direcției Generală a Poliției Locale Timișoara;

- Mass-media locale.

Hotărârea a fost adoptată cu 15 voturi pentru.

Este utilă această pagină?