HCL 14/2024

Privind aprobarea organizării activității de transport a persoanelor cu dizabilități cu mașini adaptate de către Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara

Motivație

    Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre, nr. 19993/12.10.2023 al Primarului Municipiului Timișoara- domnul Dominic Fritz;

    Având în vedere Raportul de specialitate nr. 19994/12.10.2023 al Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara;
    Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 10.01.2024 - Anexă la Raportul de specialitate nr.19994/12.10.2023;
    Având în vedere Avizul Direcției Economice din data de 10.01.2024 - Anexă la Raportul de specialitate nr.19994/12.10.2023;
    Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 208/15.06.2021 - privind  aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere Procesul verbal de avizare al Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
            În conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2011 – Legea asistenței sociale, Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap și art. 2146-art. 2157 din Legea nr. 287/2009 – Codul Civil;
    În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (2), lit. d) și alin. (7) lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
    Având în vedere prevederile art. 139, alin. (1) și alin. (3) și ale art. 196 alin. (1)  lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare;

Articole

Art. 1: Se aprobă Regulamentul de utilizare a transportului cu mașini adaptate pentru persoane cu dizabilități, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se aprobă preluarea cu titlu gratuit de către Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara a următoarelor autoturisme Dacia Dokker adaptate pentru transportul persoanelor cu dizabilități: 

- Autoturism cu nr. înmatriculare TM 21 VZC, seria sașiu UU1K6720062844192

- Autoturism cu nr. înmatriculare TM 21 VZE, seria sașiu UU1K6720262844193

- Autoturism cu nr. înmatriculare TM 21 VZF, seria sașiu UU1K6720762833397

- Autoturism cu nr. înmatriculare TM 21 VZG, seria sașiu UU1K6720362833395

Art. 3: Se aproba modelul cadru de contract de comodat care va fi încheiat între Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara și Societatea de Transport Public Timișoara SA, conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art. 4: Se aprobă cota de combustibil pentru cele 4 autoturisme, conform Anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art. 5: Se aprobă cheltuielile aferente în bugetul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara pentru asigurarea transportului cu mașini adaptate pentru persoane cu dizabilități.

Art. 6: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara.

Art. 7:  Prezenta hotărâre se publică pe site-ul propriu şi totodată se comunică:

- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;

- Primarului Municipiului Timişoara;

- Direcțiilor, Serviciilor, Compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului;

- Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timișoara;

- Mass-media locale.

 

Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi pentru.

Este utilă această pagină?