HCL 15/2024

Privind aprobarea listei asociaţiilor și fundaţiilor care vor beneficia de subvenții de la bugetul local al municipiului Timișoara pentru acordarea de servicii de asistență socială în anul 2024, în baza Legii nr. 34/1998

Motivație

        Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre, nr. 412/10.01.2024, al Primarului Municipiului Timișoara- domnul Dominic Fritz;

    Având în vedere Raportul de specialitate nr. 410/10.01.2024 al Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara;
    Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 10.01.2024 - Anexă la Raportul de specialitate nr. 410/10.01.2024;
    Având în vedere Avizul Direcției Economice, din data de 10.01.2024 - Anexă la Raportul de specialitate;
    Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 508 din 28.11.2023 privind reglementarea procedurilor de parcurs în vederea acordării subvențiilor din bugetul local în baza Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor, fundațiilor și cultelor recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale potrivit legii române, cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială, pentru anul 2024;
    Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 208/15.06.2021 - privind  aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
    Având în vedere Procesele Verbale de avizare  ale  Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe și Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu  din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
    Având în vedere prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială, ale H.G. nr. 1153/2001 pentru apobarea Normei metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 și ale Legii 292/2011 – Legea asistenței sociale;
    Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului  nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și regulamentul-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale;
    În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2), lit. a), alin. (3) lit. c) și alin. (7) lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
    În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1)  și art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Articole

Art.1: Se aprobă Lista asociaţiilor, fundaţiilor și cultelor recunoscute în România care au fost selecţionate pentru a primi subvenție în baza Legii 34/1998, în anul 2024, conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art.2: Se aproba acordarea subventiei pentru un numar lunar de beneficiari corelat cu capacitatea maxima din lista furnizorilor de servicii sociale acreditate si a serviciilor sociale licentiate in baza Legii nr. 197/2012, publicat pe site-ul Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale.

Art.3: În cazul în care bugetul propus în sumă de 16.255.488,00 lei, nu este la nivelul sumei cuprinse, cu aceeași destinație, în bugetul inițial al Municipiului Timișoara, comisia de evaluare va aplica criteriile de departajare (prevăzute în anexa nr. 5 la HCLMT nr. 508 din 28.11.2023), conform Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei.

Art.4: Toate plățile reprezentând subvenții către asociații, fundații și culte, care acordă servicii de asistență socială și care au fost selecționate de Comisia de evaluare și selecționare a organizațiilor și fundațiilor se vor face cu respectarea prevederilor art. 40, alin (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale actualizată, până la aprobarea bugetului pentru anul 2024. În consecință, sumele care vor fi acordate cu titlu de subvenție către asociații, fundații și culte, se vor stabili în limita de 1/12 din bugetul aprobat pe anul 2023.

Art.5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Comisia pentru evaluarea și selectionarea asociațiilor si  fundatiilor, Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara.

Art.6: Convențiile provizorii încheiate în baza prevederilor Hotărârii de Guvern nr. 1153/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998, cu modificările și completările ulterioare, art. 12, alin (2) – “În cazul în care bugetul pe anul pentru care se acordă subvenţia nu este aprobat, se încheie o convenţie provizorie, urmând ca în termen de maximum 30 de zile de la data aprobării bugetului să se încheie convenţia definitivă”, să se încheie începând cu data de 01.01.2024.

Art.7: Prezenta hotărâre se publică pe site-ul propriu și totodată, se comunică:

- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;

- Primarului Municipiului Timişoara;

- Direcțiilor, Serviciilor, Compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului;

- Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timișoara;

- Mass-media locale.

Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi pentru.

Este utilă această pagină?