HCL 24/2024

privind aprobarea modalității de delegare a gestiunii activităţii de curăţenie a imobilelor în care îşi desfăşoară activitatea aparatul de specialitate al Primarului, a activităţii de curăţenie a Complexului Sportiv ”Bega”, Sălii Polivalente ”Constantin Jude” – fostă Olimpia, a Stadionului de Rugby ”Gheorghe Rășcanu” şi a WC-urilor publice din Municipiul Timişoara și atribuirea prin gestiune directă către Societatea HORTICULTURA S.A.

Motivație

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. TMI2024-000733/22.01.2024, al  Primarului Municipiului Timişoara, domnul DOMINIC FRITZ;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. TMI2024-000733 din data de 22.01.2024 al Directiei Patrimoniu - Biroul Administrare Spații Utilitare Servicii Conexe și Contracte Garaje din cadrul Primariei Municipiului Timişoara;

Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 23.01.2024 - Anexă la Raportul de specialitate nr. TMI2024-000733/22.01.2023;

Având în vedere Avizul Direcției Economice - Anexă la Raportul de specialitate nr. TMI2024-000733/22.01.2024;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 208/15.06.2021 privind  aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Timișoara;

Având în vedere Procesul verbal de avizare al Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;

În conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr.71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, modificată și completată;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 10/2020 pentru modificarea și completarea  Ordonanței Guvernului nr.71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 367/07.12.2023 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 98/19.05.2016 privind achizițiile publice, modificată și completată;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii;
În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.867/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, modificată și completată;
În temeiul prevederilor Ordinul Ministerului Sănătății nr. 119/04.2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei, cu modificările și completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c) şi  art. 297 alin (1), lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019  privind Codul  administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 139 și 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul  administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Articole

Art.1: Se aprobă Studiul de oportunitate şi fundamentare privind modalitatea de delegare a gestiunii  activităţii de curăţenie a imobilelor în care îşi desfăşoară activitatea aparatul de specialitate al Primarului,  a activităţii de curăţenie a Complexului Sportiv ”Bega”, Sălii Polivalente ”Constantin Jude” – fostă Olimpia, a Stadionului de Rugby ”Gheorghe Rășcanu”  şi a WC-urilor publice din municipiul Timişoara, conform Anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se aprobă delegarea de gestiune a serviciului public privind prestarea  activităţii de curăţenie a imobilelor în care îşi desfăşoară activitatea aparatul de specialitate al Primarului,  a activităţii de curăţenie a Complexului Sportiv ”Bega”, Sălii Polivalente ”Constantin Jude” – fostă Olimpia, a Stadionului de Rugby ”Gheorghe Rășcanu”  şi a WC-urilor publice din municipiul Timişoara către Societatea HORTICULTURA S.A., prin încredințare directă, fiind o societate din subordinea Consiliului Local al Municipiului Timișoara și totodată este un operator economic specializat pentru prestarea activităților care sunt încredințate.

Art.3: Se aprobă Oferta financiară pentru plata lucrărilor de curăţenie a WC-urilor publice din Municipiul Timişoara, se va face pe baza facturilor emise de către operatorul economic care va presta activitățile de curățenie, de  la nivelul salariului mediu brut/angajat şi în baza cantităţilor de lucrări executate, a orelor suplimentare lucrate, care vor fi confirmate prin proces-verbal de constatare, care se va întocmi în baza următoarelor tarife în lei, fără TVA., conform Anexei 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4: Se aprobă Caietul de sarcini privind prestarea activităţii de curăţenie a imobilelor  în care îşi desfăşoară activitatea  aparatul de specialitate al Primarului, a serviciilor de curăţenie a Complexului Sportiv ”Bega”, Sălii Polivalente ”Constantin Jude” – fostă Olimpia, a Stadionului de Rugby ”Gheorghe Rășcanu”  şi a WC-urilor publice din municipiul Timişoara, de către S. C. HORTICULTURA S.A., conform Anexei 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5: Se aprobă Regulamentul de serviciu privind prestarea activităţii de curăţenie a imobilelor  în care îşi desfăşoară activitatea  aparatul de specialitate al Primarului, a serviciilor de curăţenie a Complexului Sportiv ”Bega”, Sălii Polivalente ”Constantin Jude” – fostă Olimpia, a Stadionului de Rugby ”Gheorghe Rășcanu”  şi a WC-urilor publice din municipiul Timişoara, de către S. C. HORTICULTURA S.A., conform  Anexei 4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6: Se aprobă Modelul de contract de concesiune de servicii având ca obiect prestarea serviciilor pentru activitatea de curăţenie a imobilelor în care îşi desfăşoară activitatea aparatul de specialitate al Primarului,  a activităţii de curăţenie a Complexului Sportiv ”Bega”, Sălii Polivalente ”Constantin Jude” – fosta Olimpia, a Stadionului de Rugby ”Gheorghe Rascanu”  şi a WC-urilor publice din municipiul Timişoara, conform Anexei 5, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.7:  Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează  Direcţia Patrimoniu, Direcția Generală Proiecte și Lucrări Municipale pentru Sport și Tranport  Feroviar, Serviciul Activități Administrative și  Direcția Economică din cadrul Primariei Municipiului Timişoara.

Art.8:  Prezenta hotărâre se publică pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:

- Instituţia Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcțiilor, Serviciilor, Compartimentelor din cadrul aparatelor de specialitate ale Primarului;
- Mass-media locale.

 

Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi pentru.

Este utilă această pagină?