HCL 25/2024

privind aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat între Administrația pentru Sănătate şi Educație a Municipiului Timișoara și Fundația Filantropia Timișoara, pentru realizarea documentației tehnice pentru obiectivul de investiții "Extindere Liceul Teologic Ortodox „Sfântul Antim Ivireanul"

Motivație

Având în vedere Referatul de aprobarea a proiectului de hotărâre,  Nr. ASEMT2023 - 3791/19.12.2023 al Primarului Municipiului Timișoara-domnul Dominic Fritz;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. ASEMT2023-3791/19.12.2023 al Administrației pentru Sănătate și Educație a Municipiului Timișoara;

Având în vedere Adresa nr. 107/26.10.2023 a Liceulului Teologic Ortodox ”Sfântul Antim Ivireanul”;

Având în vedere Adresa nr. 588/26.10.2023 a Fundației Filantropia Timișoara;

Având în vedere avizul Serviciului Juridic din data de 20.12.2023 - Anexă la Raportul de specialitate  nr. ASEMT2023-3791/19.12.2023;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local  nr. 182 din data de 09.05.2023 privind transmiterea dreptului de administrare în favoarea Administrației pentru Sãnãtate și Educație a Municipiului Timișoara asupra imobilelor - construcții  și terenuri unde își  desfãșoarã activitatea unitãțile de învãțãmânt preuniversitar de stat - aflate în domeniul public al Municipiului Timișoara;

Având în vedere Procesul Verbal de avizare al  Comisiei pentru dezvoltare urbanistică , amenajarea teritoriului și patrimoniu  din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 208/15.06.2021 - privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Timișoara;

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (9) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 - privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

În temeiul art. 139 alin. (1) și art.196 alin.(1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului  57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

Articole

Art.1: Se aprobă încheierea Acordul de parteneriat între Administrația pentru Sănătate şi Educație a Municipiului Timișoara pentru Municipiul Timișoara și Mitropolia Banatului - Fundația Filantropia Timișoara conform Anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se împuternicește domnul Boncea Mihai, în calitate de Director General al Administrației pentru Sănătate și Educație a Municipiului Timișoara pentru semnarea acordului de parteneriat precizat la art.1.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Administrația pentru Sănătate şi Educație a Municipiului Timișoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se publică pe site-ul propriu și totodată, se comunică:

- Instituţiei Prefectului - Judeţ Timiş;

- Primarului Municipiului Timişoara;

- Consiliului Județean Timiș;

- Administrației pentru Sănătate şi Educație a Municipiului Timișoara;

 - Mitropoliei Banatului - Fundația Filantropia Timișoara;

- Mass-media locală.

 

Hotărârea a fost adoptată cu 20 de voturi pentru.

Este utilă această pagină?