HCL 26/2024

privind aprobarea planului de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă prestate de beneficiarii de venit minim de incluziune care include componenta de ajutor de incluziune și de părinții care nu contribuie la întreținerea copilului aflat în plasament, din Municipiul Timişoara, pentru anul 2024

Motivație

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre, nr. DAS2023-008511/21.12.2023 al Primarului Municipiului Timișoara - domnul Dominic Fritz;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. DAS2023-008383/18.12.2023 al Direcției de Asistență Socială a Municipiului; 

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 208/15.06.2021 privind  aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Timișoara;

Având în vedere Procesul verbal de avizare al Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
În conformitate cu prevederile art. 59 alin. (1) și art. 61 alin. (1), lit. a), b), c) din Legea nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune, art.67 alin. (2) și (3) din Legea nr. 272/2004 privind protecția  și promovarea drepturilor copilului;
În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. c), alin. (7) lit. b) și art. 139 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139 alin. (1) și alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare

Articole

Art.1: Se aprobă Planul de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă prestate de beneficiarii de venit minim de incluziune care include componenta de ajutor de incluziune şi de părinţii care nu contribuie la întreţinerea copilului aflat în plasament, din Municipiul Timişoara, pentru anul 2024, conform Anexei care face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara.
Art.3: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al  Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
            - Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
            - Primarului Municipiului Timişoara;
            - Direcțiilor, Serviciilor, Compartimentelor din aparatul de specialitate al Primarului;
            - Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timișoara;
            - Mass-media locale.    

 

Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi pentru               

Este utilă această pagină?