HCL 265/2024

aprobarea vânzării apartamentului nr. 17 situat în imobilul din Timișoara, B-dul Eroilor de la Tisa nr.26, conform dispozitivului Sentinței Civile nr. 6923/04.07.2017 a Judecătoriei Timișoara, definitivă prin Decizia Civilă nr. 1561/19.12.2017 a Tribunalului Timiș

Motivație

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre  nr. TMI2024-017143/04.04.2024 al Primarului Municipiului Timișoara, domnul DOMINIC FRITZ;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. TMI2024-015550/22.05.2024 al Direcției Generale Valorificare Drepturi de Proprietatea ale UAT, Serviciul Administrare și Valorificare Patrimoniu - Compartiment Fond Locativ,  din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;

Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 23.05.2024 - Anexa la Raportul de specialitate nr. TMI2024-015550/22.05.2024;

Având în vedere dispozitivul Sentinței Civile nr. 6923/04.07.2017 a Judecătoriei Timișoara, definitivă prin Decizia Civilă nr. 1561/19.12.2017 a Tribunalului Timiș

Având în vedere cererea nr. CT2018-002190/09.05.2018, formulată de domnul Kelemen Francisc;

Având în vedere Raportul de evaluare întocmit de S.C. Appraisal & Valuation SA, care a stabilit prețul de vânzare pentru apartamentul nr.17 situat în Timișoara, Blv. Eroilor de la Tisa nr.26 compus din 2 camere și dependințe, în conformitate cu dispozitivul sentinței judecătorești,  ca fiind de 60.116 lei, echivalentul a 12.082 Euro, prețul urmând să fie actualizat la cursul B.N.R. la data efectuării plății;

Având în vedere Procesul Verbal de avizare al   Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 208/2021 - privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Timișoara;

În conformitate cu dispozițiile art. 129 alin. (1) și (2), lit. c), alin. (6) lit. b)  din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificaările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139  alin. (2), art.  196 alin.(1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Articole

Art.1 : Se ia act de dispozitivul Sentinței Civile nr. 6923/04.07.2017 a Judecătoriei Timișoara, definitivă prin Decizia Civilă nr. 1561/19.12.2017 a Tribunalului Timiș, pronunțate în Dosar nr.4266/325/2014.

Art.2: Se însușește Raportul de evaluare întocmit de S.C. Appraisal & Valuation SA, care a stabilit prețul de vânzare pentru apartamentul nr.17 situat în Timișoara, Blv. Eroilor de la Tisa nr.26 compus din 2 camere și dependințe, ca fiind de 60.116 lei, echivalentul a 12.082 Euro, prețul urmând să fie actualizat la cursul B.N.R. la data efectuării plății.

Art.3: Se mandatează dl. Dominic Fritz - Primarul Municipiului Timișoara, pentru semnarea contractului de vânzare-cumpărare în formă autentică.

Art.4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Serviciul Administrare si Valorificare Patrimoniu, Compartiment Fond Locativ din cadrul Direcției Generale Valorificare Drepturi de Proprietate ale UAT - Primăria Municipiului Timișoara.

Art.5: Prezenta hotărâre se publică pe site-ul propriu și totodată, se comunică:

- Instituției Prefectului Județul Timiș;

- Primarului Municipiului Timișoara;

- Direcțiilor, Serviciilor, Compartimentelor - din cadrul aparatului de specialitate ale Primarului;

- Domnului Kelemen Francisc;

- Mass media locale.

 

Hotărârea a fost adoptată cu 21 de  voturi pentru.

Este utilă această pagină?