HCL 266/2024

privind aprobarea operațiunii de primă înscriere a terenului cu nr. top 20204 Timișoara, înscris în CF nr. 409714, proprietatea Municipiului Timișoara

Motivație

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre  nr. TMI2024 – 015778/23.05.2024  al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Dominic Fritz;

 Având în vedere Raportul de specialitate nr. TMI2024 – 015778/23.05.2024  al Direcția Generală Proiecte și Lucrări Municipale pentru Sport și Transport Feroviar- Compartimentul Proiecte Municipale Sport, Baze Sportive, Transport din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;

 Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 24.05.2024 - Anexă la Raportul de specialitate nr.  TMI2024 – 015778/23.05.2024;

 Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 208/15.06.2021 - privind  aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Timișoara;

 Având în vedere Procesul Verbal de avizare al   Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor  din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;

Având în vedere art. 3 alin (1) din Legea nr. 69/2000 privind educația fizică si sportul;

Având în vedere Ordinul nr. 600/08.02.2023 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, actualizată;

În conformitate cu prevederile art. 129  alin. (1) şi alin. (2)  lit. c), art. 196, alin. (1)  lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și (3) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Articole

Art. 1: Se aprobă și se însușește documentația topo-cadastrală întocmită de către SC PROMETER M&G SRL, prin ing. Costea Lia Simona, având Referatul de admitere nr. 11851 din 18.01.2024, emis de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Timiș.

Art. 2: Se aprobă operațiunea de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a terenului situat în intravilanul Municipiului Timișoara, astfel:  Nr. cad. nou 456355 imobil teren care va fi înscris în CF 409714 Timișoara, proprietate a Municipiului Timișoara - domeniul public, suprafață măsurată 2387 mp, conform Referatului de admitere OCPI nr. 11851/18.01.2024.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcția Generală Proiecte  și Lucrări Municipale pentru Sport  și Transport Feroviar, Direcția Generală Valorificare Drepturi de Proprietate ale UAT  din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara și S.C.PROMETER M&G  S.R.L.

Art. 4: Prezenta hotărâre se publică pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:

            - Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;

            - Primarului Municipiului Timişoara;

            - Direcțiilor, Serviciilor,  Compartimentelor - din cadrul aparatului de specialitate ale Primarului;

            - S.C. PROMETER M&G S.R.L.;

            - Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Timiș;

            - Mass-media  locale.

 

Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi pentru.

Este utilă această pagină?