HCL 267/2024

trecerea din domeniul privat al Municipiului Timișoara în domeniul public al Municipiului Timișoara a terenului situat în str. Ivan Petrovici Pavlov nr.19, înscris în CF 452592 Timișoara

Motivație

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr.TMI2024-018701/18.06.2024 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Dominic Fritz;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. TMI2024-018176/13.06.2024 al Direcției Generale Valorificare Drepturi de Proprietate ale UAT - Primăria Municipiului Timișoara;
Având în vedere avizul Serviciului Juridic din data de 14.06.2024 -Anexă la Raportul de specialitate nr. TMI2024-018176/13.06.2024, al Direcției Generale Valorificare Drepturi de Proprietate ale UAT ;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 208/15.06.2021 privind  aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere  Procesul Verbal de avizare al  Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;

Luând în considerare prevederile art.296 alin. (2) și alin.(7) din Ordonața de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (1) și alin. (2) lit. c) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art.196 alin.(1) lit.a)  din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Articole

Art. 1:Se declară ca fiind de interes public local terenul situat în Timișoara, str. Ivan Petrovici Pavlov nr.19, înscris în C.F. 452592 Timișoara, (adus din CF 426928 Timișoara, provenit din conversia CF 1819 Chișoda), cu nr. top. 452592 (top. vechi 1280/633,1278/633/1,1274/633/b/2, 1274/633/a/2/1), în suprafața de 1124 mp, terenul fiind proprietatea Municipiului Timișoara-domeniu privat.

Art. 2: Se aprobă trecerea terenului cu datele de identificare menționate la Art.1, din domeniul privat al Municipiului Timișoara în domeniul public al Municipiului Timișoara, în vederea realizării obiectivului de investiții de utilitate publică ”Demolare construcție existentã și construire Centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilitãți, acces auto, acces pietonal, parcaje, amenajare parcelã”.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Directia Generala Valorificare Drepturi de Proprietate ale UAT din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se publică pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
            - Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
            - Primarului Municipiului Timişoara;
            - Direcțiilor, Serviciilor,  Compartimentelor - din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Timişoara;           

            - Mass-media  locale.

 

Hotărârea a fost adoptată cu 22 de voturi pentru.

Este utilă această pagină?