HCL 268/2024

privind aprobarea vânzării apartamentului nr.3, situat în imobilul din Timișoara, str. C-tin Titel Petrescu nr.6, conform dispozitivului Sentinței Civile nr. 30539/08.12.2011 a Judecătoriei Timișoara, definitivă prin Decizia Civilă nr. 454/A/28.05.2012 a Tribunalului Timiş și irevocabilă prin Decizia Civilă nr.135/29.01.2013 a Curții de Apel Timișoara

Motivație

 

Având în vedere Referatul de aprobare a Proiectului de hotărâre nr.TMI2024 - 018678/18.06.2024 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul DOMINIC FRITZ;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. TMI2024-017120 din 04.06.2024, al Direcției Generale Valorificare Drepturi de Proprietate ale UAT, Serviciul Administrare și Valorificare Patrimoniu - Compartiment Fond Locativ,  din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;

Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 05.06.2024 - Anexa la Raportul de specialitate nr. TMI2024-017120/04.06.2024;

Având în vedere dispozitivul Sentinței Civile nr. 30539/08.12.2011 a Judecătoriei Timișoara, definitivă prin Decizia Civilă nr. 454/A/28.05.2012 a Tribunalului Timiş și irevocabilă prin Decizia Civilă nr.135/29.01.2013 a Curții de Apel Timișoara;                               

Având în vedere cererea nr. MTM2023—015357/22.08.2023, formulată de domnul Rotărescu Ciprian George și cererea nr.MTM2023-028568/14.12.2023 formulată de doamna Rotărescu Maria Andreea;

Având în vedere Raportul de evaluare întocmit de S.C. Appraisal & Valuation SA, care a stabilit prețul de vânzare pentru apartamentul nr.3 situat în Timișoara, str. C-tin Titel Petrescu nr.6 compus din 2 camere și dependințe, în conformitate cu dispozitivul sentinței judecătorești,  ca fiind de 127.978 lei, echivalentul a 25.725 Euro, prețul urmând să fie actualizat la cursul B.N.R. la data efectuării plății;

Având în vedere Procesul Verbal de avizare al  Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 208/2021 - privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Timișoara;

În conformitate cu dispozițiile art. 129  alin. (1) și (2)  lit. c), alin. (6) lit. b)  din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139  alin. (2) și  art.196 alin.(1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Articole

Art.1 :   Se ia act de dispozitivul Sentinței Civile nr. 30539/08.12.2011 a Judecătoriei Timișoara, definitivă prin Decizia Civilă nr. 454/A/28.05.2012 a Tribunalului Timiş și irevocabilă prin Decizia Civilă nr.135/29.01.2013 a Curții de Apel Timișoara.                               

Art.2: Se însușește Raportul de evaluare întocmit de S.C. Appraisal & Valuation SA, care a stabilit prețul de vânzare pentru apartamentul nr.3 situat în Timișoara, str. C-tin Titel Petrescu nr.6 compus din 2 camere și dependințe, ca fiind de 127.978 lei, echivalentul a 25.725 Euro, prețul urmând să fie actualizat la cursul B.N.R. la data efectuării plății.

Art.3: Se mandatează dl. Dominic Fritz - Primarul Municipiului Timișoara, pentru semnarea contractului de vânzare-cumpărare în formă autentică.

Art.4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Serviciul Administrare si Valorificare Patrimoniu, Compartiment Fond Locativ din cadrul Direcției Generale Valorificare Drepturi de Proprietate ale UAT.

Art.5: Prezenta hotărâre se publică pe site-ul propriu și totodată, se comunică:

- Instituției Prefectului Județul Timiș;

- Primarului Municipiului Timișoara;

- Direcțiilor, Serviciilor, Compartimentelor - din cadrul aparatului de specialitate ale Primarului;

- Domnului Rotărescu Ciprian George;

- Doamnei Rotărescu Maria Andreea;

- Mass media locale.

Hotărârea a fost adoptată cu 22 de voturi pentru.

Este utilă această pagină?