HCL 269/2024

privind aprobarea vânzării imobilului situat în Timișoara, str. Podgoriei nr.48 (str. Anton Bacalbașa nr.3-5), conform dispozitivul Sentinței Civile nr.10935/25.05.2022 pronunțată de Judecătoria Timișoara în Dosar nr.2660/325/2021*, rămasă definitivă prin Decizia Civilă nr.847/A/12.06.2023 pronunțată de Tribunalul Timiș în Dosar nr.2660/325/2021*, definitivă

Motivație

Având în vedere Referatul de aprobare a Proiectului de hotărâre nr.TMI2024-018679/18.06.2024  al Primarului Municipiului Timișoara, domnul DOMINIC FRITZ;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. TMI2024-017050/03.06.2024, al Direcției Generale Valorificare Drepturi de Proprietatea ale UAT, Serviciul Administrare și Valorificare Patrimoniu - Compartiment Fond Locativ,  din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;

Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 06.06.2024- Anexa la Raportul de specialitate nr. TMI2024-017050/03.06.2024

Având în vedere dispozitivul Sentinței Civile nr.10935/25.05.2022 pronunțată de Judecătoria Timișoara în dosar nr.2660/325/2021*, rămasă definitivă prin Decizia Civilă nr.847/A/12.06.2023 pronunțată de Tribunalul Timiș în dosar nr.2660/325/2021*, definitivă

Având în vedere cererea nr. MTM2024-005596/06.02.2024, formulată de Ractei Gheorghe și Ractei Terezia;

Având în vedere Raportul de evaluare întocmit de S.C. Appraisal & Valuation SA, care a stabilit prețul de vânzare al imobilului situat în Timișoara, str. Podgoriei nr.48 (str. Anton Bacalbașa nr.3-5) compus din 2 camere și dependințe, în conformitate cu dispozitivul sentinței judecătorești,  ca fiind de 163.014 lei, echivalentul a 32.945 Euro, prețul urmând să fie actualizat la cursul B.N.R. la data efectuării plății;

Având în vedere Procesul Verbal de avizare al Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 208/2021 - privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Timișoara;

În conformitate cu dispozițiile art. 129 alin. (1) și (2) lit. c), alin. (6) lit. b)  din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139  alin. (2), art. nr. 196 alin.(1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Articole

Art.1 : Se ia act de dispozitivul Sentinței Civile nr.10935/25.05.2022 pronunțată de Judecătoria Timișoara în dosar nr.2660/325/2021*, rămasă definitivă prin Decizia Civilă nr.847/A/12.06.2023 pronunțată de Tribunalul Timiș în dosar nr.2660/325/2021*, definitivă.

Art.2: Se însușește Raportul de evaluare întocmit de S.C. Appraisal & Valuation SA, care a stabilit prețul de vânzare al imobilului situat în Timișoara, str. Podgoriei nr.48 (str. Anton Bacalbașa nr.3-5),  ca fiind de 163.014 lei, echivalentul a 32.945 Euro, prețul urmând să fie actualizat la cursul B.N.R. la data efectuării plății.

Art.3: Se mandatează dl. Dominic Fritz - Primarul Municipiului Timișoara, pentru semnarea contractului de vânzare-cumpărare în formă autentică.

Art.4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Serviciul Administrare si Valorificare Patrimoniu, Compartiment Fond Locativ din cadrul Direcției Generale Valorificare Drepturi de Proprietate ale UAT.

Art.5: Prezenta hotărâre se publică pe site-ul propriu și totodată, se  comunică:

- Instituției Prefectului Județul Timiș;

- Primarului Municipiului Timișoara;

- Direcțiilor, Serviciilor, Compartimentelor - din cadrul aparatului de specialitate ale Primarului;

- Domnului Ractei Gheorghe și doamnei Ractei Terezia;

- Mass media locale.

 

Hotărârea a fost adoptată cu 22 de voturi pentru.

Este utilă această pagină?