HCL 27/2024

privind stabilirea costului mediu lunar și al contribuției lunare începând cu luna ianuarie 2024 pentru serviciile sociale comunitare asigurate persoanelor vârstnice, beneficiare din cadrul Serviciului Prestații și Beneficii Sociale pentru Persoane Vârstnice - Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara

Motivație

Având în vedere Referatul de aprobare  nr. 500/11.01.2024  a proiectului de hotărâre, al Primarului Municipiului Timișoara- domnul Dominic Fritz;

Avînd în vedere Raportul de specialitate nr.499/11.01.2024 al Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara;

Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 15.01.2024 - Anexă la Raportul de specialitate nr. 499/11.01.2024;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 208/15.06.2021 - privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Timișoara;

Având în vedere Procesele Verbale de Avizare ale  Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu și Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale  din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;

Având în vedere Anexa nr. 3 - Standardele de cost pentru serviciile sociale destinate personalor vârstnice din H.G nr. 1253/2022 pentru modificarea HG nr. 426/2020 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale;

Având în vedere prevederile art.9, art.10 și art. 25 alin.(1), alin.(2) şi alin.(4) din Legea nr.17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și Legea nr.292/2011 privind asistența socială, cu completările și modificările ulterioare;

În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (2) lit. a) și alin. (7)  lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 - privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139  alin.(1) și (3) și art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 - privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Articole

Art.1: Se stabileşte costul mediu lunar de întreţinere, contribuția lunară de întreținere, începând cu luna ianuarie 2024, pe grade de dependență a persoanelor vârstnice, din cadrul  Căminului pentru Persoane Vârstnice ”Inocenţiu M. Klein” și a susținătorilor legali ai acestora și menținerea repartizării paturilor pe grade de dependență, conform Anexei nr.1 și Anexei nr.2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se stabilește costul mediu lunar și contribuția lunară a persoanelor vârstnice care beneficiază de serviciul social ”Centrul de zi pentru Bătrâni” – centru de zi de asistență și recuperare, acordat în cadrul Complexului de servicii pentru persoane vârstnice ”Sf. Arh. Mihail și Gavril”,  începând cu luna ianuarie 2024, conform Anexei nr.3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: Se stabilește costul mediu lunar și contribuția lunară a persoanelor vârstnice care beneficiază de serviciul social furnizat la domiciliu ”Compartimentul de Îngrijire la domiciliu” acordat în cadrul Complexului de servicii pentru persoane vârstnice ”Sf. Arh. Mihail și Gavril”, începând cu luna ianuarie 2024, conform Anexei nr.4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4: Se aprobă modelul de Angajament de plată pentru serviciile sociale furnizate în cadrul Complexului de servicii pentru persoane vârstnice ”Sf.Arh.Mihail și Gavril”, conform Anexei nr.5, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5: Se abrogă Hotărârea Consiliului Local  nr.626/2022 privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere, contribuția lunară și repartizarea paturilor, conform gradelor de dependență, pentru persoanele vârstnice îngrijite în Căminul pentru Persoane Vârstnice ”Inocenţiu M. Klein și Hotărârea Consiliului Local  nr. 77/2023 privind stabilirea costului mediu lunar și al contribuției persoanelor vârstnice care beneficiază de servicii sociale acordate în cadrul Complexului de servicii pentru persoane vârstnice ”Sf. Arh. Mihail și Gavril” din cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara.

Art.6: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara.

Art.7: Prezenta hotărâre se publică  pe site-ul propriu și totodată, se comunică:

- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;

- Primarului Municipiului Timişoara;

- Direcțiilor, Serviciilor, Compartimentelor -  din aparatul de specialitate al Primarului;

- Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timișoara;

- Mass-media locale.

 

Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi pentru.

Este utilă această pagină?