HCL 270/2024

privind aprobarea operațiunii de rectificare a suprafeței terenului situat în str. Pindului nr.19 și trecerea terenului din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Timișoara

Motivație

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre  nr. TMI2024-018497/17.06.2024 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Dominic Fritz;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. TMI2024-017113/04.06.2024  al Direcției Generale Valorificare Drepturi de Proprietate ale UAT din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara; 

Având în vedere avizul Serviciului Juridic din data de 18.06.2024 -Anexă la Raportul de specialitate al Direcției Generale Valorificare Drepturi de Proprietate ale UAT;
Având în vedere prevederile Ordinului 600/2023 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 208/15.06.2021 - privind  aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere  Procesul Verbal de avizare al  Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;

Având în vedere prevederile art. 361 alin. (2) și  art. 129, alin. (1) și alin. (2) lit. c) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 139  alin. (1) și alin.(3) și art.196 alin.(1) lit.a)  din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Articole

Art. 1:  Se aprobă operațiunea de rectificare a suprafeței terenului situat în str. Pindului nr.19, înscris în C.F. nr. 430994 Timișoara, (C.F.vechi 4266 Timișoara), cu nr. top. 7910,7911,  de la suprafața de 587 mp la suprafața măsurată  de 598 mp, conform documentației întocmite de P.F.A. ing. Vatau Dumitru-Proiect nr.1/2024, care constituie Anexa 1 la prezenta hotărâre și a Procesului Verbal de Recepție al O.C.P.I. Timiș cu nr.1776/17.04.2024, care constituie Anexa 2 la prezenta hotărâre.

Art.2: Se aprobă trecerea din domeniul public al Municipiului Timișoara în domeniul privat al Municipiului Timișoara a terenului situat în str. Pindului nr.19, înscris în CF 430994 Timișoara, aferent construcțiilor înscrise în CF 430994-C1-U1 și CF 430994-C1-U2 proprietate privată, dobândite în baza Legii 112/1995.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Directia Generala Valorificare Drepturi de Proprietate ale UAT din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.
Art. 4: Prezenta hotărâre se publică pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
            - Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
            - Primarului Municipiului Timişoara;
            - Direcțiilor, Serviciilor,  Compartimentelor - din cadru aparatului de specialitate al Primarului;

             - P.F.A. ing. Vatau Dumitru;

            - Mass-media  locale.

 

    Hotărârea a fost adoptată cu 22 de voturi pentru și 1 abținere.

 

Este utilă această pagină?