HCL 271/2024

privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timişoara, a terenului înscris în CF nr. 456104 Timișoara ce face obiectul renunţării la dreptul de proprietate de către Societatea Alber Holding Development S.A. și trecerea terenului respectiv din domeniul privat al Municipiului Timișoara în domeniul public al Municipiului Timișoara, cu destinația de teren intravilan pentru drum

Motivație

Având în vedere Referatul de aprobare nr. TMI2024 - 18487/17.06.2024 a proiectului de hotărâre al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Dominic Fritz;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. TMI2024 - 14938/17.05.2024 al Direcției Generale Valorificare Drepturi de Proprietate al UAT din cadrul Primãriei Municipiului Timișoara;

Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 21.05.2024 - Anexã la Raportul de specialitate nr. TMI2024 - 14938/17.05.2024 ;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 208/15.06.2021 - privind  aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Timișoara;

Având în vedere, “Declaraţia de renunțare la dreptul de proprietate”, autentificată sub nr. 241 din 22.02.2024, de către Notar Public Brehui Marilena, prin care proprietarul tabular al terenului menţionat mai sus, reprezentat prin Societatea Kalenberg Management S.R.L. declară că renunţă la dreptul de proprietate asupra acestuia;

Având în vedere Procesul Verbal de avizare al   Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale  din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art. 553, alin (2), art. 562, alin. (2)  şi art. 889 din Codul Civil;

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. c) și art 296  alin. (2)  din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139 alin. (2) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Articole

Art. 1: Se aprobă dobândirea de către Municipiul Timişoara a terenului ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către Societatea Alber Holding Development S.A. înscris în CF nr. 456104 Timișoara în suprafață de 5559 mp, cu destinația de teren intravilan pentru drum.

Art. 2: Se aprobă trecerea terenului menţionat la art. 1, din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Timişoara, cu destinaţia de teren intravilan pentru circulații publice.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcția Generală Valorificare Drepturi de Proprietate al UAT cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se publică pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
                 - Instituţiei  Prefectului - Judeţul Timiş;
                 - Primarului Municipiului Timişoara;
                 - Direcțiilor, Serviciilor, Compartimentelor - din cadrul aparatului de  specialitate al Primarului;

                 - Societatea Alber Holding Development S.A.;

                 - Mass-media locale.

 

Hotărârea a fost adoptată cu 21 de voturi pentru.

Este utilă această pagină?