HCL 272/2024

privind acordarea dreptului de folosință gratuită către Institutul Național de Sănătate Publică asupra terenului situat în str. Protopop George Popovici (fosta str.Hermes) nr.9, înscris în CF 455395 Timișoara

Motivație

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotãrâre, cu nr. TMI2024-018489/17.06.2024 al Primarului Municipiului Timișoara, domnul Dominic Fritz;

 Având în vedere Raportul de specialitate nr.TMI2024 -016581/29.05.2024;MTM2024-018327/23.05.2024  al Direcției Valorificare Drepturi de Proprietate ale UAT din cadrul Primãriei Municipiului Timișoara;

 Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 30.05.2024 - Anexã la Raportul de specialitate nr. MTM2024 -018327/.05.2024;

 Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 208/15.06.2021 privind  aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Timișoara;

 Având în vedere  Procesul  Verbal de avizare al Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale  din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;

În conformitate cu prevederile art. 108 lit. d), art. 129 alin. (6) lit. b), art. 349-352, art.362 alin.(2) din  Ordonanța de Urgențã a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 874 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil;
În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (1) și alin. (2) lit. c), art. 196, alin. (1) lit. a) din  Ordonanța de Urgențã a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și (3) din Ordonanța de Urgențã a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Articole

Art. 1: Se aprobã acordarea dreptului de folosință gratuită Institutului Național de Sănătate Publică, prin Centrul Regional de Sănătate Publică Timișoara, asupra terenului situat în str. Protopop George Popovici (fosta str.Hermes) nr.9, înscris în CF 455395 Timișoara cu suprafața de 1291 mp, proprietatea Primăriei Municipiului Timișoara, pe perioada existenței clădirilor C1-Amfiteatru și C2-Biobaza, clădiri proprietate a Statului Român-domeniu public în administrarea Ministerului Sănătății-Institutul Național de Sănătate Publică.

Art. 2:  Se aprobã contractul cadru de folosință gratuită conform Anexei 1 care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
Art. 3: Procesul verbal de predare-primire se va face în termen  de 60 de zile de la data semnării contractului.
Art. 4: Cheltuielile de întreținere și răspunderea asupra bunului dat în folosință gratuită cad în sarcina Institutului Național de Sănătate Publică, prin Centrul Regional de Sănătate Publică Timișoara .
Art. 5: Obligațiile beneficiarului dreptului de folosință gratuită și sancțiunile pentru nerespectarea obligațiilor sunt cele corespunzătoare art. 350-352 din Ordonanța de Urgențã a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ și din clauzele contractului de folosinţă gratuită.
Art. 6: Se împuternicește Administratorul Public al  Municipiului Timișoara, dl. Matei Creiveanu, sã semneze contractul de folosință gratuită.
Art. 7: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotãrâri se încredințeazã Direcția Valorificare Drepturi de Proprietate ale UAT din cadrul Primãriei Municipiului Timișoara.
Art. 8: Prezenta hotărâre se publică  pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
    - Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
    - Primarului Municipiului Timişoara;
    - Direcțiilor, Serviciilor, Birourilor, Compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Timişoara;
    - Institutului Național de Sănătate Publică,  Centrul Regional de Sănătate Publică Timișoara;
    - Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Timiș;
    - Mass-media  locale.

 

Hotărârea a fost adoptată cu 23 de voturi pentru.

Este utilă această pagină?