HCL 273/2024

privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, la intenţia de înstrăinare a cotei de 1/2 din ap.Spațiu Comercial nr.5 din Timișoara, strada G.Coșbuc nr.5, etaj parter, Tronson B, la prețul de 75.000 euro

Motivație

                                               

Având în vedere Referatul de aprobare al Proiectului de hotărâre, cu nr.de înregistrare TMI2024-017496 din data de 06.06.2024 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Dominic Fritz;

Având în vedere Raportul de specialitate nr.TMI 2024-018024 din data de 12.06.2024 al Direcției Generale Valorificare Drepturi Patrimoniu ale UAT –Serviciul Administrare Valorificare Patrimoniu- Compartiment Fond Locativ din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;

Urmare a avizului Serviciului Juridic din data de 13.06.2024 - Anexă la Raportul de Specialitate nr.TMI2024-018024/12.06.2024.

 Având în vedere Procesul Verbal de avizare al Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale  din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

Ținând seama de Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 208/15.06.2021 - privind  aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Timișoara;

Prin cererea nr.MTM2024-022558 din data de 27.05.2024, BERINDE FLORIN- CĂLIN NICOLAIE proproprietarul cotei de ½ din ap.Spațiu Comercial nr.5, cu adresa în Timișoara, strada G.Coșbuc nr.5, etaj parter, Tronson B, solicită Primăriei Municipiului Timișoara să se pronunţe asupra dreptului de preemţiune la intenţia de înstrăinare la prețul de 75.000 euro .

Având în vedere  Adresa nr.2714 din data de 19.04.2024prin care Ministerul Culturii-Cabinet Ministru nu își exercită dreptul de preemțiune asupra imobilului intravilan menționat mai sus, transferându-și dreptul de preemțiune al statului către autoritățile publice locale, în conformitate cu prevederile art.4, alin.(4) și alin.(8) din Legea nr.422/2001 republicată, privind protejarea monumentelor istorice:

Ținând cont de răspunsurile primite din partea Instituției Arhitectului Șef-Direcţia Autorizări și Control–Compartiment Disciplină în Construcții, Direcției Generale Valorificare Drepturi Proprietate ale UAT-Serviciul Administrare și Valorificare Patrimoniu- prin Compartiment Spații cu altă Destinație, Direcției  Generală de Investiții și Mentenanță- Direcția Revitalizare-Serviciul Eficientizare Energetică, Direcției  Generală Proiecte și Lucrări Municipale pentru Sport și Transport Ferovoiar - Biroul Avizare, Organizare și Monitorizare Activități Sportive, prin care ni se comunică faptul că spațiul cu altă destinație decît aceea de locuință menționat mai sus, nu prezintă interes pentru domeniul public/privat al Municipiului Timişoara, pentru desfășurarea unor activități ce aparțin de acestea (sport, cultură);

     În conformitate cu prevederile Legii nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată și actualizată,  și având în vedere  prevederile art 2 din Hotărârea Consiliului Local  nr.67/2008, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr.362/2015;

Având în vedere  prevederile art.129 alin.(2) lit.c) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 - privind Codul Administrativ, cu modificările și completrăile ulterioare;

În temeiul prevederilor  art.139 alin.(1) și art.196 alin.(1) lit.a)  din Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

           

 

 

Articole

Art.1: Consiliul Local al Municipiului Timișoara nu își exercită dreptul de preemțiune la intenția de înstrăinare a cotei de ½ din ap.Spațiu Comercial nr.5, Timișoara, strada G.Coșbuc nr.5,  etaj parter, Tronson B identificat cu CF 400213-C1-U22 Timișoara, nr.cadastral top: 454/1/XXIV/E, la  prețul de vânzare de 75.000 euro.

           

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcția Generală Valorificare Drepturi Proprietate ale UAT și Direcția Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se publică pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
                          - Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
                          - Primarului Municipiului Timişoara;
                          - Direcțiilor, Serviciilor,  Compartimentelor din cadrul aparatului de  specialitate al Primarului Municipiului Timișoara;

                          - Dl.BERINDE FLORIN-CĂLIN-NICOLAE;

                          - Mass-media  locale.

 

Hotărârea a fost adoptată cu 20 de voturi pentru , 1 vot împotrivă și  1 abținere.

Este utilă această pagină?