HCL 274/2024

privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, la intenția de înstrăinare a ap.Spațiu Comercial 4 din Timișoara, strada Coriolan Brediceanu nr.4, etaj subsol, la prețul de 40.000 euro

Motivație

Având în vedere Referatul de aprobare al proiectului de hotărâre, cu nr.de înregistrare TMI2024-017498 din data de 06.06.2024 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Dominic Fritz;

Având în vedere Raportul de specialitate nr.TMI2024- 018026 din data de12.06.2024 al Direcției Generale Valorificare Drepturi Patrimoniu ale UAT –Serviciul Administrare Valorificare Patrimoniu- Compartiment Fond Locativ din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;

Având în vedere avizul Serviciului Juridic dindata de 13.06.2024 - Anexă la Raportul de Specialitate nr.TMI2024-018026/12.06.2024;

Având în vedere Procesul Verbal de avizare al   Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale  din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 208/15.06.2021 - privind  aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Timișoara;

Ținând cont de cererea nr.MTM2024-022092/22.05.2024 completată de MTM2024-022697 din data 27.05.2024, prin care ANCULIA COSMIN -MARIAN și ANCULIA BIANCA FLORENTINA coproprietari ai spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință din Timișoara, strada Coriolan Brediceanu nr.4, etaj subsol, ap.Spațiu Comercial 4, cu CF nr.410686-C1-U18 Timișoara, nr.cadastral 410686-C1-U18, solicită Primăriei Municipiului Timișoara să se pronunţe asupra dreptului de preemţiune la intenţia de înstrăinare la prețul de 40.000 euro;

Conform adresei nr.2712 din data de 19.04.2024, Ministerul Culturii-Cabinet Ministru nu își exercită dreptul de preemțiune asupra imobilului menționat mai sus, transferându-și dreptul de preemțiune al statului către autoritățile publice locale, în conformitate cu prevederile art.4, alin.(4) și alin.(8) din Legea nr.422/2001 republicată, privind protejarea monumentelor istorice;

Ținând cont de răspunsurile primite din partea Instituției Arhitectului Șef-Direcţia Autorizări și Control–Compartiment Disciplină în Construcții, Direcției Generale Valorificare Drepturi Proprietate ale UAT- Serviciul Administrare și Valorificare Patrimoniu- prin Compartiment Spații cu altă Destinație, Direcției Management Intern -Serviciul Activități Administrative, Direcției Generală Proiecte și Lucrări Municipale pentru Sport și Transport Ferovoiar - Biroul Avizare, Organizare și Monitorizare Activități Sportive, prin care ni se comunică faptul că Spațiul Comercial 4 situat la adresa  de mai sus, nu prezintă interes pentru domeniul public/privat al Municipiului Timişoara, pentru desfășurarea unor activități ce aparțin de acestea (sport, cultură);

În conformitate cu Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată și actualizată și  ținând cont de prevederile art 2 din Hotărârea Consiliului Local  nr.67/2008, modificată prin Hotărârea Consiliului Local  nr.362/2015;

Având în vedere prevederile art.129 alin.(2) și art.139 alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

           

 

Articole

Art.1: Consiliul Local al Municipiului Timișoara nu își exercită dreptul de preemțiune la intenția de înstrăinare a ap.Spațiu Comercial 4, etaj subsol, identificat cu CF 410686-C1-U18 Timișoara, nr.cadastral 410686-C1-U18, la  prețul de 40.000 euro.  

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcția Generală Valorificare Drepturi Proprietate ale UAT și Direcția Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se publică pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:

                          - Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
                          - Primarului Municipiului Timişoara;
                          - Direcțiilor, Serviciilor, Birourilor, Compartimentelor din cadrul aparatului de  specialitate al Primarului Municipiului Timișoara;

                          -  Dl.ANCULIA COSMIN-MARIAN și D-nei ANCULIA BIANCA FLORENTINA

                           - Mass-media  locale.

 

Hotărârea a fost adoptată cu 20 de voturi pentru și 2 abțineri.

 

           

 

 

           

 

 

 

           

 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

Este utilă această pagină?