HCL 275/2024

privind aprobarea Programului prioritar de finanțare nerambursabilă cu caracter multianual „Repere în cultură”, derulat în perioada 2024-2027 de Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara, din sume de la bugetul local al Municipiului Timișoara

Motivație

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. TMI2024-015606/22.05.2024 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Dominic Fritz,

Având în vedere Raportul de specialitate IES-GEN nr. 273/17.05.2024 al Centrului de Proiecte al Municipiului Timișoara,

Având în vedere Avizul Direcției Economice din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara nr. 273/29.05.2024 - Anexă la Raportul de specialitate IES-GEN nr. 273/17.05.2024,

Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara din data de 29.05.2024 - Anexă la Raportul de specialitate IES-GEN nr. 273/17.05.2024,

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 208/15.06.2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Timișoara;

Având în vedere Procesul  Verbal  de avizare al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale  din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;

În conformitate cu Ordonanța Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare nerambursabilă a proiectelor culturale, aprobată prin Legea nr. 245/2001, cu modificările și completările ulterioare,

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 8/2024 privind aprobarea modificării Regulamentului de organizare și funcționare, Organigramei, Statului de funcții și a Coeficienților de ierarhizare ale Centrului de Proiecte al Municipiului Timișoara,

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d) și alin. (7) lit j), coroborat cu prevederile art. 196 alin (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 139, alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Articole

Art. 1: Se aprobă implementarea Programului prioritar de finanțare nerambursabilă cu caracter multianual „Repere în cultură”, derulat în perioada 2024-2027 de Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara, din sume de la bugetul local al Municipiului Timișoara, cu un buget total estimat de 25.000.000 lei, după cum urmează: 5.500.000 lei alocați în anul 2024, 6.000.000 lei propuși spre alocare în anul 2025, 6.500.000 lei propuși spre alocare în anul 2026 și 7.000.000 lei propuși spre alocare în anul 2027.

Art. 2: Se aprobă documentele programului de finanțare, conform anexelor: Ghidul solicitantului (Anexa 1), Lista de anexe la Ghidul solicitantului (Anexa 2), Anunțul de lansare a programului (Anexa 3).

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara, instituție publică de interes local a Municipiului Timișoara, sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se publică pe site-ul propriu şi totodată mse comunică:

              - Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
              - Primarului Municipiului Timişoara;
              - Serviciului Juridic;
              - Direcţiei Economice;
              - Structurilor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului;

              - Centrului de Proiecte al Municipiului Timișoara;

              - Mass-mediei locale.

 

Hotărârea a fost aprobată cu 18 voturi pentru și 3 abțineri.

Este utilă această pagină?