HCL 276/2024

privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, la intenţia de înstrăinare a ap.Spațiu Comercial 3 din Timișoara, strada Coriolan Brediceanu nr.4, etaj subsol, la prețul de 30.000 euro

Motivație

Ținând cont de Referatului de aprobare al proiectului de hotărâre, cu nr.de înregistrare TMI2024-017497 din data de 06.06.2024 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Dominic Fritz;

 Având in vedere Raportul de specialitate nr.TMI 2024- 018025 din data de 12.06.2024 al Direcției Generale Valorificare Drepturi Patrimoniu ale UAT –Serviciul Administrare Valorificare Patrimoniu- Compartiment Fond Locativ din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;

Ca urmare a avizului Serviciului Juridic din data de 13.06.2024 -  Anexă la Raportul de Specialitate nr.TMI2024-018025/12.06.2024.

În conformitate cu  Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr.208/15.06.2021 - privind  aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Timișoara;

Ținând cont de Procesul Verbal de avizare al Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

Prin cererea nr.MTM2024-022088/22.05.2024 completată de MTM2024-022689/27.05.2024, ANCULIA COSMIN -MARIAN și ANCULIA BIANCA-FLORENTINA -coproprietari ai spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință din Timișoara, strada Coriolan Brediceanu nr.4, etaj subsol, ap.Spațiu Comercial 3, solicită Primăriei Municipiului Timișoara să se pronunţe asupra dreptului de preemţiune la intenţia de înstrăinare la prețul de 30.000 euro.

      Prin  adresa nr.2738 din data de 19.04.2024, Ministerul Culturii-Cabinet Ministru nu își exercită dreptul de preemțiune asupra imobilului intravilan menționat mai sus, transferându-și dreptul de preemțiune al statului către autoritățile publice locale, în conformitate cu prevederile art.4, alin.(4) și alin.(8) din Legea nr.422/2001 republicată, privind protejarea monumentelor istorice:

Ținând cont de răspunsurile primite din partea Instituției Arhitectului Șef-Direcţia Autorizări și Control–Compartiment Disciplină în Construcții, Direcției Generale Valorificare Drepturi Proprietate ale UAT-Serviciul Administrare și Valorificare Patrimoniu- prin Compartiment Spații cu altă Destinație, Direcția Management Intern-Serviciul Activitati Administrative, Direcția Generală Proiecte și Lucrări Municipale pentru Sport și Transport Ferovoiar - Biroul Avizare, Organizare și Monitorizare Activități Sportive, prin care ni se comunică faptul că spațiul comercial menționat mai sus, nu prezintă interes pentru domeniul public/privat al Municipiului Timişoara, pentru desfășurarea unor activități ce aparțin de acestea (sport, cultură).

În conformitate cu Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată și actualizată, ținând cont de prevederile art 2 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr.67/2008, modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr.362/2015;

Ținând cont de prevederile art.129 alin.(2) și art.139 alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

           

Articole

 Art.1: Consiliul Local al Municipiului Timișoara nu își exercită dreptul de preemțiune la intenția de înstrăinare a ap.Spațiu Comercial 3, etaj subsol, identificat cu CF 410686-C1-U17 Timișoara, nr. cadastral 410686-C1-U17, la  prețul de 30.000 euro;

 Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcția Generală Valorificare Drepturi Proprietate ale UAT și Direcția Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;

Art.3: Prezenta hotărâre se publică pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:

                          - Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
                          - Primarului Municipiului Timişoara;
                          - Direcțiilor, Serviciilor, Compartimentelor din cadrul aparatului de  specialitate al Primarului Municipiului Timișoara;

                          - Dl. ANCULIA COSMIN-MARIAN  și  d-nei ANCULIA BIANCA-FLORENTINA

                          - Mass-mediei locale;

 

Hotărârea a fost aprobată cu 20 voturi pentru și 2 abțineri

           

Este utilă această pagină?