HCL 277/2024

privind înființarea Serviciului Public de Interes Local pentru Transportul, Distribuția și Furnizarea Energiei Termice în Sistem Centralizat în Municipiul Timișoara

Motivație

Având în vedere Referatul de aprobare nr.  TMI2024-011040/10.04.2024 a proiectului de hotărâre, al Primarului Municipiului Timișoara - domnul Dominic Fritz;

Având în vedere Raportul de specialitate  nr.  TMI2024-011112/10.04.2024 al Serviciului Rețele Publice din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;

Având în vedere avizul Direcției Economice – Anexă la Raportul de specialitate nr. TMI2024-011112/10.04.2024;

Având în vedere avizul Serviciului Juridic din data de 16.04.2024 – Anexă  la Raportul de specialitate nr. TMI2024-011112/10.04.2024;

Având în vedere avizul Serviciului Management Organizațional din data de 15.04.2024  – Anexă  la Raportul de specialitate nr. TMI2024-011112/10.04.2024;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 208/15.06.2021 privind  aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Timișoara;

Având în vedere Procesul  Verbal  de avizare al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale  din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 589/19.12.2023 privind aprobarea Studiului de oportunitate privind gestiunea serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat din municipiul Timișoara ;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 275/2023 privind aprobarea Strategiei de Alimentare cu Energie Termică în municipiul Timișoara în perioada 2022 – 2030 și perspectiva 2050, modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 452/10.10.2023 privind aprobarea revizuirii Strategiei de Alimentare cu Energie Termică în municipiul Timişoara în perioada 2022 – 2030 și perspectiva 2050;

Ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 353/05.10.2021 privind aprobarea Studiului de oportunitate, a modalității de gestiune a serviciului public de alimentare cu energie termică din municipiul Timișoara, a Regulamentului Serviciului public de alimentare cu energie termică a Municipiului Timișoara, a Caietului de sarcini, precum şi a încheierii contractului de delegare a gestiunii serviciului, modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 114/21.03.2023;

Luând în considerare Actul adițional nr.5/06.07.2023 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică in Municipiul Timișoara nr. CDE2021-1475/15.10.2021, încheiat între Municipiul Timișoara, în calitate de concedent și Compania Locală de Termoficare Colterm S.A., în insolvență, în calitate de concesionar;

Prin raportare la următoarele prevederi legislative:

- art. 2 lit. e) și g),i),j),k),v), art.3, art.4, art.6, art.7,  art. 8 alin. (1) și alin. (3) lit. d) și lit. i), art.9,  art. 22, art. 23 alin. (1) lit a), art.24, art.25 alin.(1) și art. 28 alin. (2) lit. a), respectiv alin. (4), (5) și (6) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- art. 1, art.2, art. 8 alin. (1) și alin. (2) lit. a) și lit. p), art. 10 alin. (1), (2) si (3) și art. 11 din Legea serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006, cu modificările și completările ulterioare;

- Partea a VIII-a din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare: 580, art. 581, art.582, art. 584, art. 586, art. 587, art. 589 alin. (2), art. 590, art. 591 și art. 594 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

- art. III alin. 2 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 63/2010, pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, modificată;

- art. 11 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice;

- Legii nr. 67/2006 privind protecţia drepturilor salariaţilor în cazul transferului întreprinderii, al unităţii sau al unor părţi ale acestora coroborate cu prevederile art. 173-174 din Legea nr.53/2003 privind Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordinul nr. 61 din 30 martie 2022 al Președintelui Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea licenţelor în domeniul serviciului public de alimentare cu energie termică ;

În temeiul art. 129 alin. (2) lit. a) și  lit. d), alin (3), lit. c) și alin. (7) lit. n), art. 139 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a), din Ordonanța de Urgență a Guvernului, nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Articole

Art. 1: (1)  Se înființează Serviciul Public de Interes Local pentru Transportul, Distribuția și Furnizarea  Energiei Termice în Sistem Centralizat în Municipiul Timișoara ca serviciu public cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

(2) Sediul social al Serviciul Public de Interes Local pentru Transportul, Distribuția și Furnizarea  Energiei Termice în Sistem Centralizat în Municipiul Timișoara este stabilit în Timișoara, Bd. C.D. Loga, nr. 1, județul Timiș.

(3) Se aprobă Regulamentul de Organizare si Funcționare, Organigrama si Statul de Funcții pentru Serviciul Public de Interes Local pentru Transportul, Distribuția și Furnizarea  Energiei Termice în Sistem Centralizat în Municipiul Timișoara, conform Anexei nr. 1,  Anexei nr. 2 si  Anexei nr. 3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

(4) Se aprobă nivelul salariilor de bază pentru personalul din cadrul Serviciului Public de Interes Local pentru Transportul, Distribuția și Furnizarea  Energiei Termice în Sistem Centralizat în Municipiul Timișoara, conform Anexei nr. 4 care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se mandatează Primarul Municipiului Timișoara sau, după caz, persoana căreia îi sunt delegate atribuțiile sau directorul Serviciului Public de Interes Local pentru Transportul, Distribuția și Furnizarea  Energiei Termice în Sistem Centralizat în Municipiul Timișoara pentru a semna toate documentele legale necesare înființării serviciului public.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează: Serviciul Rețele Publice și celelalte compartimente funcționale din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Timișoara, în funcție de competențele acestora, persoana căreia îi sunt delegate atribuțiile directorului serviciului public și compartimentele funcționale din cadrul serviciului public nou înființat.

Art. 4: Prezenta hotărâre se publică pe site-ul propriu şi, totodată, se comunică:

            - Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;

            - Primarului Municipiului Timişoara;

            - Direcțiilor, Serviciilor, Compartimentelor - din cadrul aparatului de specialitate al Primarului;

            - Companiei Locală de termoficare Colterm S.A. – in insolventa;

            - Mass - media locale.

 

Hotărârea a fost aprobată cu 18 voturi pentru și 2 abțineri.

 

Este utilă această pagină?