HCL 278/2024

privind modificarea Statului de funcții pentru Filarmonica ”Banatul” Timișoara

Motivație

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre, nr. MTM2024-023794/04.06.2024 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Dominic Fritz;

Având în vedere Raportul de specialitate nr.2945/27.05.2024 al Filarmonicii ”Banatul” Timișoara;

Având în vedere Nota de fundamentare - Anexă la Raportul de specialitate nr.2945/27.05.2024;

Având în vedere avizul Serviciului Juridic din data de 11.06.2024 - Anexă la Raportul de specialitate nr.2945/27.05.2024 ;

Având în vedere Avizul  Serviciului Management Organizational din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara, cu nr. TMI2024-017451/06.06.2024; 

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 208/15.06.2021 privind  aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Timișoara;

Având în vedere Procesul  Verbal  de avizare al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale  din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;

Având în vedere prevederile art.554 alin.(2) - (5) , art.557, art. 562 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019  privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor  art.31 din Legea-cadru nr. 153/2017 - privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice și Hotărârea de Guvern nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice;

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. a) și alin (3) lit. c), alin.(7) lit.b)  și art.391 alin.(1) și (2)  din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 139 alin. (1) și ( 3) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Articole

Art.1: Se aprobă Statul de funcții al Filarmonicii ”Banatul” Timișoara, conform Anexei 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinirea a prezentei hotărâri se încredințează Filarmonica ”Banatul” Timișoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se publică pe site-ul propriu și totodată, se comunică

- Instituției prefectului - Județul Timiș;

- Primarului Municipiului Timișoara;

- Direcțiilor, Serviciilor, Compartimentelor din cadrul apartului de specialitate al Primarului;

- Filarmonicii ”Banatul” Timișoara;

- Mass-media locale.

 

Hotărâarea a fost aprobată cu 20 voturi pentru, o abținere și un vot împotrivă

Este utilă această pagină?