HCL 279/2024

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Locuințe colective și funcțiuni complementare”, zona Calea Torontalului, CF nr. 433820, CF nr. 429599, CF nr. 426778, CF nr. 439480, CF nr. 439481, CF nr. 417477, CF nr. 426779, Timișoara

Motivație

Având în vedere Referatul cu nr. TMI2024-066824 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul DOMINIC FRITZ;

Având în vedere Raportul de specialitate cu nr. TMI2024-007238 al Instituției Arhitectiului Șef din cadrul Primăriei Municipiului Timisoara;

Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 14.03.2024 - Anexă la Raportul de specialitate nr. TMI2024-007238;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 208/15.06.2021 - privind  aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Timișoara;

Având în vedere Procesul Verbal de avizare al  Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale și din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;

Având în vedere punctul de vedere cu nr. MTM2024-016397/08.04.2024 al Consiliului Județean Timiș - Serviciul de Gestionare al Patrimoniului;

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;

Având în vedere prevederile art. 25, alin. 1) şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;

Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 218/04.06.2020 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului  în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului";

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 390/26.10.2021 privind înființarea Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism";

Având în vedere prevederile Certificatului de Urbanism nr. 4475/30.12.2020 prelungit până la 06.06.2023, Certificatului de Urbanism nr. 1170/30.05.2023, Deciziei de încadrare nr. 73/29.06.2022 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş, Avizului Consiliului Județean nr. 66/20.07.2023, respectiv prevederile Avizului de Oportunitate nr. 12/03.06.2021 și Avizului Arhitectului Sef nr. 09/15.02.2024;

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c) coroborat cu alin. (6) lit. c) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 prinvind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139 alin. (1) și alin. (3) din Ordonanța de Urgență a  Guvernului nr. 57/2019 prinvind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Articole

Art.1: Se aprobă Planului Urbanistic Zonal „Locuințe colective și funcțiuni complementare”, zona Calea Torontalului, CF nr. 433820, CF nr. 429599, CF nr. 426778, CF nr. 439480, CF nr. 439481, CF nr. 417477, CF nr. 426779, Timișoara, realizat de proiectantul SC RD SIGN SRL, specialist cu drept de semnătură R.U.R.: arh.- urb. Răzvan Gabriel M. Negrișanu –  pentru categoria DZOE, proiect nr. 313/TOR/21, la cererea inițiatorilor SC CANOVA CCM SRL, VEMENIA SRL, Mocanu Laurențiu, Larionesi Daniel, Larionesi Lidia, Societatea AS RESIDENCE SRL.

Art.2: Se stabilesc condiţiile de construire în conformitate cu Avizului Arhitectului Şef cu nr. cu nr. 09/15.02.2024:

  • Categoria funcțională propusă: locuințe colective și funcțiuni complementare;

  Sz1 – Locuințe colective și funcțiuni complementare

  • Regim maxim de înălțime = 2S+P+4E / 2S+P+9E / 2S+P+11E;
  • Hmax 2S+P+4E = 00 m;
  • Hmax 2S+P+9E = 00 m;
  • Hmax 2S+P+11E = 40.00 m;
  • O.T.max = 35%;
  • U.T.max = 2,50;

  Sz2 – Dotări și servicii

  • Regim maxim de înălțime = S+P+2E;
  • Hmax 2S+P+4E = 00 m;
  • O.T.max = 40%;
  • U.T.max = 1,20;

  Sz3 – Spații verzi

  Sz4 – căi de comunicație rutieră și amenajări aferente

  • Spațiu verde = 20% și conform suprafețelor minime ilustrate în planșele U03-E1 - „Reglementări urbanistice – zonificare (Etapa 1)” și nr. U03-E2 - „Reglementări urbanistice – zonificare (Etapa 2)
  • Retrageri minime față de limite – în conformitate cu planșele U03-E1 - „Reglementări urbanistice – zonificare (Etapa 1)” și nr. U03-E2 - „Reglementări urbanistice – zonificare (Etapa 2)
  • Circulații și accese – Se prevede lărgirea căii Torontalului la un profil stradal de 44,00 m. Acest drum va avea o zonă de protecție de 50.00 m de o parte și alta a axului. De asemenea, se prevede continuarea și corelarea tramei stradale propuse în PUZ-ul în lucru aflat nordul zonei studiate, ce traversează zona transversal și longitudinal cu profile stradale de 16.00 m. Pe latura estică se propune un drum cu profil de 26.00 m pe amplasamentul actualului De350, în conformitate cu avizul Comisiei de Circulație nr. DT2021-002281/11.11.2021 (au fost prevăzute 1363 de locuri de parcare);
  • Echipare tehnico-edilitară - pentru investiția propusă se vor asigura toate utilitățile necesare funcționării acesteia, respectându-se condițiile impuse prin Avizul pentru rețele existente nr. 560/21.09.2023. Lucrările de racordare și branșare la rețelele edilitare publice se suportă în întregime de investitor și beneficiar;
  • Se va respecta H.C.L. nr. 4 din 28.01.2003 privind aprobarea realizării aliniamentelor de arbori aferente drumurilor publice aflate pe teritoriul administrativ al municipiului Timişoara;
  • În cazul în care parcelele sunt parţial grevate de o servitute de utilitate publică, POT şi CUT se vor calcula la suprafaţa efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizaţia de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public.

Art.3: Prezentul Plan Urbanistic Zonal „Locuințe colective și funcțiuni complementare”, zona Calea Torontalului,  CF nr. 433820, CF nr. 429599, CF nr. 426778, CF nr. 439480, CF nr. 439481, CF nr. 417477, CF nr. 426779, Timișoara, va avea valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.

Terenurile reglementate în suprafaţă totală de 57.799 m2 (suprafața totală măsurată 57.800 m2 – conf. Plan de situație vizat O.C.P.I.), situate în extravilanul municipiului Timișoara, zona Calea Torontalului, identificate prin: CF nr. 417477, CF nr. 426778, CF nr. 426779, CF nr. 429599, CF nr. 433820, CF nr. 439480, CF nr. 439481, sunt proprietatea SC CANOVA CCM SRL, VEMENIA SRL, Mocanu Laurențiu, Larionesi Daniel, Larionesi Lidia, Societatea AS RESIDENCE SRL. Referitor la intabulare, drept de superficie asupra terenului pe toata durata existentei retelelor de utilitati ale Parcului tehnologic si Industrial Timisoara - JUDET TIMIS, înscris în CF. nr. 426779, inițiatorul prin RD Sign Architecture Studio SRL, a obținut  punctul de vedere cu nr. MTM2024-016397/08.04.2024 al Consiliului Județean Timiș - Serviciul de Gestionare al Patrimoniului.

Art.4: Autorizaţia de construire se va emite doar după realizarea în prealabil a operaţiunilor reglementate prin documentaţia de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public şi asigurarea tuturor utilităţilor necesare investiţiei în conformitate cu Planul de acţiune asumat cu nr. UR2024-000251/29.01.2024. La eliberarea Autorizaţiei de Construire se vor respecta toate condiţiile impuse prin avizele eliberate de deţinătorii de reţele şi utilităţi publice precum şi ale altor instituţii avizatoare, care se vor realiza pe cheltuiala inițiatorului.

Art.5: După aprobare prin hotărârea consiliului local a documentaţiei PUZ şi RLU aferent, hotărârea însoţită de documentaţie va fi transmisa către oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară, în vederea notării în cartea funciară a faptului că imobilul face obiectul respectivelor reglementări urbanistice, în conformitate cu art. 29, alin. 2^1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare.

Art.6: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal „Locuințe colective și funcțiuni complementare”, zona Calea Torontalului, CF nr. 433820, CF nr. 429599, CF nr. 426778, CF nr. 439480, CF nr. 439481, CF nr. 417477, CF nr. 426779, Timișoara și a Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 7: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Instituția Arhitectului Șef din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara

Art. 8: Prezenta hotărâre se publică pe site-ul propriu și totodată, se comunică:

            - Instituției Prefectului - Județul Timis

            - Primarului Municipiului Timisoara;

            -Directiilor, Serviciilor, Compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului;

            - Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară;

            - SC RD SIGN SRL;

            - SC CANOVA CCM SRL, VEMENIA SRL, Mocanu Laurențiu, Larionesi Daniel, Larionesi Lidia, Societatea AS RESIDENCE SRL

            - Mass media locale.

 

Hotărârea a fost aprobată cu 19 voturi pentru și o abținere

Este utilă această pagină?