HCL 28/2024

privind mandatarea reprezentanților Municipiului Timișoara în Adunarea Generală a Asociaților la Agenția de Achiziții Publice Timișoara S.R.L pentru a aproba modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 5/2022 privind înființarea unei unități de achiziții publice centralizate în municipiul Timișoara sub forma unei societăți comerciale cu răspundere limitată, cu denumirea Agentia de Achiziții Publice Timișoara S.R.L.

Motivație

Consiliul Local al Municipiului Timişoara 

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre, cu nr. TMI2024-000014/03.01.2024 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Dominic Fritz;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. TMI2024-000014/03.01.2024 al Direcției Economice - Biroul Guvernanță Corporativă și Monitorizare Societăți, Instituții și Servicii Publice din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;

Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 08.01.2024 - Anexă la Raportul de specialitate nr. TMI2024-000014/03.01.2024;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 208/15.06.2021 - privind  aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Timișoara;

Având în vedere Procesul Verbal de avizare al Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriuluiși patrimoniu din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 41/08.02.2022 privind numirea reprezentanților Municipiului Timișoara în Adunarea Generală a Asociaților la Agenția de Achiziții Publice Timișoara S.R.L.;

Având în vedere prevederile art. 3 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 5/2022 privind înființarea unei unități de achiziții publice centralizate în municipiul Timișoara sub forma unei societăți comerciale cu răspundere limitată, cu denumirea Agentia de Achiziții Publice Timișoara S.R.L.;

În conformitate cu prevederile art. 194 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislațivă pentru elaborarea actelor normative;

În conformitate cu prevederile 129 alin. (2) lit. a) și alin (3) lit. d) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 196 alin. (1), lit. a) și art. 139 alin. (1) și (3) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Articole

Art. 1: Se mandatează reprezentanții Municipiului Timișoara în Adunarea Generală a Asociaților la Agenția de Achiziții Publice Timișoara S.R.L. pentru a aproba modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 5/2022 privind înființarea unei unități de achiziții publice centralizate în municipiul Timișoara sub forma unei societăți comerciale cu răspundere limitată, cu denumirea Agentia de Achiziții Publice Timișoara S.R.L., după cum urmează:

1. Se aprobă modificarea și completarea art. 11 din Hotărârea Consiliului Local nr. 5/2022, care va avea următorul cuprins: 
        ”Art. 11: Tarife. Se aprobă tariful de maxim 2% aplicat la valoarea totală a plăților efectuate de către Utilizatori aferente achizițiilor derulate prin UCA/AAPT. Tariful aferent fiecărui Utilizator va fi negociat și aprobat prin Hotărâre a Consiliului de Administrație al AAPT. 
        Stabilirea tarifelor aferente fiecărui Utilizator face parte din atribuțiile Consiliului de Administrație.
2. După punctul 13.2, Capitolul IV “Administrarea Societății” din Actul constitutiv al societății (Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 5/2022) se adaugă punctul 13.3 care va avea următorul cuprins: ”Începând cu data de 03.10.2022, mandatul administratorului provizoriu Florin Sergiu Giurgiu este revocat. ” 
Celelalte articole se renumerotează corespunzător.
3. Punctul VI “ Carburanți și lubrifianți” al articolului 5 din Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 5/2022 se modifică și va avea următorul cuprins: 
“VI. Mobilitate, cu subcategoriile
a. Carburanți și lubrifianți (benzină, motorină, uleiuri de lubrifiere și altele asemenea, precum și orice alte achiziții care pot fi incluse în această categorie, prin raportare la caracteristici similare și/sau conexe și care au corespondent în gama de produse și servicii oferite de operatorii economici pe piață)
b. Consumabile și piese de schimb (anvelope, jante și piese de schimb pentru sistemele de frânare, filtrare aer și carburanți-lubrifianți etc. – piese ce pot fi achiziționate în sistem centralizat)”
Art. 2: În vederea aplicării prezentei hotărâri, se convoacă Adunarea Generală a Asociaților la Agenția de Achiziții Publice Timișoara S.R.L., în data de 01.02.2024 ora 12 la sediul societății din Calea Circumvalațiunii nr. 2, Timișoara, Județul Timiș.
Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează reprezentanții Municipiului Timișoara în Adunarea Generală a Asociaților la Agenția de Achiziții Publice Timișoara S.R.L.
Art. 4: Prezenta hotărâre se  publică pe site-ul propriu și totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcțiilor, Serviciilor, Compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului;
- Agenției de Achiziții Publice Timișoara S.R.L.;
- Domnului Meșter Andrei;
- Domnului Moșiu Simion;
- Mass-media locale.

 

Hotărârea a fost adoptată cu 14 voturi pentru și 2 abțineri

Este utilă această pagină?