HCL 280/2024

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Extindere clădiri pentru spații de cazare și servicii conexe, în regim S+P+2E+M cu suplimentare locuri de parcare - parcare subterană”, str. Independenței nr. 14, Timișoara

Motivație

Având în vedere Referatul cu nr. TMI2024-011052/10.04.2024 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul DOMINIC FRITZ;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. TMI2024-011144/11.04.2024 al Instituției Arhitectiului Șef din cadrul Primăriei Municipiului Timisoara;

Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 17.04.2024  - Anexă la Raportul de specialitate nr.TMI2024-011144/11.04.2024;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 208/15.06.2021 - privind  aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Timișoara;

Având în vedere Procesul Verbal de avizare al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale și din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;

Având în vedere prevederile art. 25, alin. 1) şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;

Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 218/04.06.2020 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului  în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului";

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 390/26.10.2021 privind înființarea Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism";

Având în vedere prevederile nr. 867 din 08.04.2021 prelungit până la 07.04.2024, Avizul de Oportunitate nr. 25/22.09.2021, Decizia de încadrare nr. 102/19.08.2022  a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş, Avizului Consiliului Județean nr. 74/03.08.2023, Avizul Direcției pentru Cultură Timiș nr. 4246/16.12.2021, respectiv Avizul Arhitectului Șef nr. 37/12.09.2023;

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c) coroborat cu alin. (6) lit. c) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 prinvind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139 alin. (1) și alin. (3) din Ordonanța de Urgență a  Guvernului nr. 57/2019 prinvind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Articole

Art.1:  Se aproba Planul Urbanistic Zonal „Extindere clădiri pentru spații de cazare și servicii conexe, în regim S+P+2E+M cu suplimentare locuri de parcare - parcare subterană”, str. Independenței nr. 14, Timișoara, realizat de proiectantul SC PRO-ARH TCC, specialist cu drept de semnătură R.U.R.: specialist cu drept de semnătură R.U.R.: LAURA LIDIA A. TIFAN GY – pentru categoria DEF6, proiect nr. 71/2/01-2020, la cererea inițiatorului LA RESIDENTA SRL.

Art.2: Se stabilesc condiţiile de construire în conformitate cu Avizului Arhitectului Şef cu nr. cu nr. 37/12.09.2024:

- POT max = 50%; CUT max = 2;

- Regim de inaltime maxim S+P+2E+M, dupa cum urmează:

  • Portic – P, H cornișă maxim 6 m
  • Corp C1 – cladirea existenta Dp+P+1E nu se modifica
  • Corp C2 – extindere P+1E, H cornișă maxim 8 m
  • Corp C3 – S+P+2E, H cornișă maxim 12m
  • Corp C4 – S+P+2E+M, H cornișă 13,5 m

        Se va respecta limita maximă de implementare a construcţiilor prevazută în planșa nr. U03 - „Plan Reglementări urbanistice”, astfel:

  • retragere 0 m față de strada Independenței;
  • retragere minima față de limita laterala dreapta intre 3,80 m – 6,50 m;
  • retragere minimă față de limita laterală stânga minim 6,50;
  • retragere minimă față de limita posterioară minim 18,50;

- Spaţii verzi amenajate minim 20.00% din suprafata totala a terenului (- conform Deciziei etapei de încadrare nr. 102/19.08.2022 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş, respectiv spații verzi și plantate de minim 25% - conform HCL nr. 289/21.06.2022 privind aprobarea actualizării și prelungirii "Strategiei dezvoltării spaţiilor verzi a Municipiului Timişoara 2010-2020";

Se vor respecta prevederile HCL nr. 289/21.06.2022 privind aprobarea actualizării și prelungirii "Strategiei dezvoltării spaţiilor verzi a Municipiului Timişoara 2010-2020”;

- Circulaţii şi accese: acceseul auto și pietonal se va realiza din strada Independenței, în conformitate cu avizul Comisiei de Circulatie nr. DT2022-002006/15.09.2022; necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu art. 33 şi Anexa 5 din HG nr. 525/1996, în concordanță cu funcțiunea propusă;

- Servituţi: se vor respecta servituţile prevăzute în P.U.G. Timişoara, aprobate prin H.C.L. nr. 457/17.10.2023; pentru a facilita accesul autospecialelor de intervenție și stingere incendii s-a înscris în CF Nr. 455520 (La Residenza) și CF Nr. 455497 (Colegiul Medicilor) o servitute de trecere conform planurilor atașate.

- Echipare tehnico-edilitară: pentru investiţia propusă se vor asigura toate utilităţile necesare funcţionării acesteia, respectându-se condiţiile impuse prin Avizul pentru reţele existente nr. 129/02.03.2023.

Se va respecta OMS 119/2014 in ceea ce priveste amplasarea parcarilor fata de ferestrele imobilelor cu functiunea de locuire;

Se va respecta prevederile art. 615 din Codul Civil in ceea ce priveste amplasarea ferestrelor Corpului C2 către vecini;

Se va respecta H.C.L. nr. 4 din 28.01.2003 privind aprobarea realizării aliniamentelor de arbori aferente drumurilor publice aflate pe teritoriul administrativ al municipiului Timişoara;

În cazul în care parcelele sunt parţial grevate de o servitute de utilitate publică, POT şi CUT se vor calcula la suprafaţa efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizaţia de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public.

Art.3: Prezentul Planul Urbanistic Zonal „Extindere clădiri pentru spații de cazare și servicii conexe, în regim S+P+2E+M cu suplimentare locuri de parcare - parcare subterană”, str. Independenței nr. 14, Timișoara, va avea valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.

Terenul reglementat în suprafaţă totală de 3.205 mp, situat în intravilanul  Municipiului Timişoara, în cartierul Elisabetin, strada Independentei nr. 14, identificat prin: CF nr. 455520 nr. cad. 455520 (CF nr. 448622 nr. cad. 448622 – inițial), provenit în urma dezmembrării în vederea schimbului de teren cu proprietarul terenului din strada Independenței nr. 12 – Colegiul Medicilor și apoi unificare - conform Convenției Notariale cu nr. 278/17.02.2022, încheiată între La Residenza SRL și Colegiul Medicilor , respectiv conform Certificatului de Urbanism  nr. 3194/03.11.2022, pentru mărirea accesului  la un profill de 3,80 m, este delimitat la nord de parcela pentru servicii str. Independenței nr. 12 (nr. cad. 449378) si parcela cu nr. cad. 445121 – PUZ aprobat prin HCL nr. 128/27.03.2021 – Centru Medical, la sud de parcele pentru servicii str. Independenței nr. 16 (nr. top. 11674), str. Independentei nr. 18 (nr. cad. 448836) și parcela cu nr. cad. 448837, la est str. Independenței, la vest de parcelele pentru locuinte unifamiliale si colective, proprietar fiind La Residenza SRL.

Terenul reglementat este ocupat în prezent de o construcție – Corp C1 – hotel în  regim Dp+P+1E (constructia C1) cu suprafața construită la sol 551mp.

Pentru a facilita accesul autospecialelor de intervenție și stingere incendii s-a înscris în CF Nr. 455520 (La Residenza) și CF Nr. 455497 (Colegiul Medicilor) o servitute de trecere conform planurilor atașate.

Art.4: Autorizaţia de construire se va emite doar după realizarea în prealabil a operaţiunilor reglementate prin documentaţia de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public şi asigurarea tuturor utilităţilor necesare investiţiei în conformitate cu Planul de acţiune asumat cu nr. UR2021-009813/16.12.2021.

La eliberarea Autorizaţiei de Construire se vor respecta toate condiţiile impuse prin avizele eliberate de deţinătorii de reţele şi utilităţi publice precum şi ale altor instituţii avizatoare, care se vor realiza pe cheltuiala inițiatorului.

Art.5: După aprobare prin hotărârea consiliului local a documentaţiei PUZ şi RLU aferent, hotărârea însoţită de documentaţie va fi transmisa către oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară, în vederea notării în cartea funciară a faptului că imobilul face obiectul respectivelor reglementări urbanistice, în conformitate cu art. 29, alin. 2^1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare.

Art.6: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal „Extindere clădiri pentru spații de cazare și servicii conexe, în regim S+P+2E+M cu suplimentare locuri de parcare - parcare subterană”, str. Independenței nr. 14, Timișoara și a Regulamentului Local de Urbanism.

Art.7: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează  Instituția Arhitectului Șef din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art.8: Prezenta se publică pe site-ul propriu și totodată  se comunică:

- Instituției Arhitectului Șef:

- Primarului Municipiului Timișoara;

- Direcțiilor, Serviciilor, Compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului;

- OCPI;

- Beneficiarului;

- Proiectantului;

- Mass media locale.

 

Hotararea a fost aprobata cu 20 voturi pentru si 2 abtineri

                

Este utilă această pagină?