HCL 281/2024

Privind aprobarea depunerii și implementării Proiectului “Investiții în infrastructura laboratorului de microbiologie din cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Dr. Victor Babeș” Timișoara” și a cheltuielilor legate de proiect, precum și a Acordului de Parteneriat între Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Dr. Victor Babeș” Timișoara”, în calitate de lider al parteneriatului – Solicitant și U.A.T. Municipiul Timișoara, în calitate de ordonator principal de credite – Partener de Proiect, finanțare prin Program Sănătate, Apel nr.:PS/359/PS_P3/OP4/RS04.5/PS_P3RS04.5_A7

Motivație

Având în vedere Referatul de aprobare nr. TMI2024 - 018702/18.06.2024 a proiectului de hotărâre,  al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Dominic Samuel Fritz;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. TMI2024- 019318/25.06.2024 al Direcției Incubator de Proiecte, prin echipa de proiect, din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;

Având în vedere avizul Direcției Economice din data de 25.06.2024 - Anexă la Raportul de specialitate nr. TMI2024- 019318/25.06.2024;

Având în vedere avizul Serviciului Juridic din data de 25.06.2024 -  Anexă la Raportul de specialitate nr. TMI2024- 019318/25.06.2024;

Având în vedere Procesul Verbal de avizare al   Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale  din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;

Având în vedere Hotărârea Consiliului local nr. 208/2021 - privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Timișoara;

 Luând în considerare  prevederile Ghidului Solicitantului  aferent apelului de proiecte, Apel nr.PS/359/PS_P3/OP4/RS04.5/PS_P3RS04.5_A7, Investiții în infrastructura laboratoarelor de microbiologie  din cadrul unităților sanitare  publice, Obiectiv  specific RS04.5- Asigurarea accesului egal la asistență medicală și asigurarea rezilienței sistemelor de sănătate, inclusiv în ceea ce privește asistența medicală primară, precum și promovarea tranziției de la îngrijirea instituționalizată către îngrijirea în familie sau în comunitate (FEDR) –Program Sănătate.

În baza prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

 În conformitate cu prevederile art. 129 alin. 2 lit. b), alin. 4 lit. f) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 196 alin. 1 lit. a) și art.139 alin.(1) și (3)  din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

 

Articole

Art.1: Se aprobă depunerea și implementarea Proiectului “Investiții în infrastructura laboratorului de microbiologie din cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Dr. Victor Babeș” Timișoara”  în vederea finanțării acestuia în cadrul apelului de proiecte nr.:PS/359/PS_P3/OP4/RS04.5/PS_P3RS04.5_A7.

Art.2: Se aprobă încheierea Acordului de parteneriat între Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Dr. Victor Babeș” Timișoara în calitate de solicitant și lider al parteneriatului și U.A.T. Municipiul Timișoara, în calitate de ordonator principal de credite- Partener de Proiect,  conform Anexei 1 la prezenta.

Art.3: Se aprobă valoarea totala a proiectului „Investiții în infrastructura laboratorului de microbiologie din cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Dr. Victor Babeș” Timișoara”  în cuantum de 4.975.900 lei (inclusiv TVA).

Art.4: Se aprobă alocarea în bugetul local a sumei de 62.723,50 lei reprezentând contribuția proprie a Municipiului Timișoara la cheltuielile eligibile ale proiectului.

Art.5: Se aprobă alocarea în bugetul local al Municipiul Timișoara a sumelor necesare finanțării cheltuielilor eligibile ale proiectului „Investiții în infrastructura laboratorului de microbiologie din cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Dr. Victor Babeș” Timișoara, în condițiile decontării/recuperării ulterioare ale acestora în conformitate cu prevederile Acordului de parteneriat.

Art.6: Sumele reprezentând cheltuieli de mentenanță, întreținere, corecții ce pot fi identificate în procedura de verificare a achizițiilor  din cadrul proiectului, orice alte cheltuieli neeligibile și/sau conexe care pot să apară pe parcursul implementării proiectului “Investiții în infrastructura laboratorului de microbiologie din cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Dr. Victor Babeș” Timișoara” și pe întreaga perioadă de durabilitate a acestuia se vor asigura din bugetul propriu al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Dr. Victor Babeș” Timișoara.

Art.7: Se împuternicește domnul Prof Univ. Dr. Oancea  Cristian-Iulian- reprezentant legal al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Dr. Victor Babeș” Timișoara , să semneze  toate actele necesare și contractul de finanțare în  numele Spitalului Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Dr. Victor Babeș” Timișoara și a partenerului de proiect-Municipiul Timișoara.

Art.8: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Dr. Victor Babeș” Timișoara, Direcţia Incubator de Proiecte și Direcția  Economică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Timişoara.

Art.9:Prezenta hotărâre se publică pe site-ul  propriu şi totodată, se comunică:

-  Instituției Prefectului - Județul Timiș;

-  Primarului Municipiului Timișoara;

-  Spitalului Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Dr. Victor Babeș” Timișoara;

-  Agenției pentru Dezvoltare Regională – Regiunea Vest;

- Direcțiilor, Serviciilor, Compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului;

-  Mass-media locale.

 

Hotărârea a fost adoptată cu  22 de voturi pentru.

 

Este utilă această pagină?