HCL 282/2024

pentru modificarea și completarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Local nr.574 din 19.12.2023 privind aprobarea Regulamentului privind modul de reglementare, instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare pe raza municipiului Timișoara

Motivație

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre, nr. TMI2024-019350/25.06.2024  al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Dominic Fritz;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. TMI2024-019245/21.06.2024, al  Serviciului Managementul Deșeurilor și Salubrizare, din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;

Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 25.06.2024 - Anexă la Raportul de specialitate nr. TMI2024-019245/25.06.2024;

Având în vedere Avizul Direcției Economice nr.TMI2024-019056/25.06.2024;

Având în vedere Raportul de specialitate al  Direcției Fiscale nr.IF2024-039233/25.06.2024;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 208/15.06.2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Timișoara;

Având în vedere Procesul verbal de avizare al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;

 Având în vedere prevederile art.30 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art.484 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, actualizată;

Având în vedere prevederile art.6, alin.1, lit.l, și art.35, alin.(1),lit.b și art.51, alin.(1) – (3) din Legea nr.101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, republicată;

Având în vedere prevederile art.16, alin.2 din Ordinul nr.82/09.03.2015 emis de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice, privind aprobarea Regulamentului cadru al serviciului de salubrizare a localităților;

Având în vedere prevederile art.9, alin.(1),(2) din Ordinul ANRSC 640/30.09.2022 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile de salubrizare, precum și de calculare a tarifelor/taxelor distincte pentru gestionarea deșeurilor și a taxelor de salubrizare;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 332/25.07.2023 privind aprobarea ajustării tarifelor de colectare separată și transport separat al deșeurilor reciclabile din deșeurile municipale și colectare separată și transport separat al deșeurilor reziduale din deșeurile municipale practicate de către  RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. în raport cu utilizatorii serviciului de salubrizare pentru activitatea de colectare și transport al deșeurilor municipale desfășurată în Zona 1 a județului Timiș, în baza contractului de delegare prin concesiune a activității de colectare și transport a deșeurilor nr. 2303/08.12.2017;

Având în vedere Hotărârea Adunării Generale a Asociaților Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Deșeuri Timiș (ADID Timiș) implicați în Zona 1 – Timișoara nr.2/31.07.2023;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr.574/19.12.2023 privind aprobarea Regulamentului privind modul de reglementare, instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare pe raza Municipiului Timișoara;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr.121/15.04.2024 privind modificarea tarifelor pentru activitatea de tratare a deșeurilor reziduale provenite din Zona 1 Timișoara, pentru activitatea de sortare a deșeurilor de hârtie, carton, metal și plastic provenite din Zona 1 Timișoara desfășurate în cadrul Stației de Sortare a Deșeurilor Municipale Timișoara (SSDM Timișoara) și a tarifelor pentru activitățile desfășurate în cadrul Stației de Sortare a Deșeurilor Municipale Timișoara (SSDM Timișoara) în baza Contractului de prestări servicii pentru activitățile de sortare a deșeurilor reciclabile și tratare a deșeurilor reziduale în vederea valorificării energetice/reciclare nr. 8354/10.10.2023;

Având în vedere Hotărârea Adunării Generale a Asociaților Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Deșeuri Timiș (ADID Timiș) implicați în Zona 1 – Timișoara nr.3/16.04.2024;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Județean nr.228/03.10.2023 privind modificarea tarifelor de salubrizare din Contractul de concesiune nr.7.243/13.06.2013 încheiat între Județul Timiș prin Consiliul Județean Timiș și Asocierea S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. – S.C. RER SERVICII ECOLOGICE S.R.L. completat cu Nota de rectificare nr.9951/05.04.2024 a Hotărârii Consiliului Județean Timiș nr.228/03.10.2023 privind Anexa (act adițional nr.9 la contractul de concesiune nr.7243/13.06.2013);

Având în vedere adresa ADID Timiș nr.4547/18.06.2024 înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara cu nr.MTM2024-025715/18.06.2024;

Având în vedere prevederile art.129, alin.(2), lit.b) și alin.4, lit.c) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,  cu modificările  și  completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 139, alin.(1), (3) și lit.c din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Articole

Art. 1: Se aprobă modificarea și completarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consilului Local nr.574/19.12.2023 privind aprobarea Regulamentului privind modul de reglementare, instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare pe raza municipiului Timișoara, conform Anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Toate celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr.574/19.12.2023 privind aprobarea Regulamentului privind modul de reglementare, instituire și administrarea a taxei speciale de salubrizare pe raza Municipiului Timișoara, rămân neschimbate.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează: Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara și Serviciul Managementul Deșeurilor și Salubrizare.

Art. 4:  Prezenta hotărâre se publică  pe site-ul propriu și totodată, se comunică:

            - Instituției Prefectului – Județul Timiș;

            - Primarului Municipiului Timișoara;

            -Direcțiilor, Serviciilor, Compartimentelor din cadrul aparatulului de specialitate al Primarului;

            - Direcției Generale a  Poliției Locale;

            - Direcția Fiscală;

            - Serviciul Managementul Deșeurilor și Salubrizare;

            - S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A.;

            - ADID Timiș;

            - Mass - media  locale.

 

Hotărârea a fost aprobată cu 20 voturi pentru și o abținere

Este utilă această pagină?