HCL 283/2024

privind aprobarea tarifelor unice și a tarifelor distincte practicate de către RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. în raport cu utilizatorii serviciului de salubrizare pentru Zona 1 Timișoara , în baza contractului de delegare prin concesiune a activității de colectare și transport al deșeurilor nr. 2303/08.12.2017

Motivație

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre, nr. TMI2024-019343/25.06.2024, al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Dominic Fritz;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. TMI2024-019027/20.06.2024 al  Serviciului  Managementul Deșeurilor și Salubrizare, din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;

 Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 25.06.2024  - Anexă la Raportul de specialitate nr. TMI2024- 019027/20.06.2024;             

Având în vedere Avizul Direcției Economice din data de 25.06.2024 - Anexă la Raportul de specialitate nr. TMI2024- 019027/20.06.2024;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 208/15.06.2021 - privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Timișoara;

Având în vedere Procesul Verbal de avizare al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;

Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență nr.92/2021 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje;

Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu;

Având în vedere prevederile Ordinului A.N.R.S.C. nr.640/2022 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile  de salubrizare a localităţilor, precum și de calculare a tarifelor/taxelor distincte pentru gestionarea deșeurilor și a taxelor de salubrizare;

Având în vedere prevederile Legii nr.101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile  Legii nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Contractului de delegare prin concesiune a activității de colectare și transport al deșeurilor din Zona 1- nr. 2303/08.12.2017 încheiat între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Deșeuri ADID Timiș și operatorul SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA pentru Zona 1 a județului Timiș;

Având în vedere prevederile HCLMT nr.332/25.07.2023  privind aprobarea ajustării tarifelor de colectare separată și transport separat al deșeurilor reciclabile din deșeurile municipale și colectare separată și transport separat al deșeurilor reziduale din deșeurile municipale practicate de către  RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. în raport cu utilizatorii serviciului de salubrizare pentru activitatea de colectare și transport al deșeurilor municipale desfășurată în Zona 1 a județului Timiș, în baza contractului de delegare prin concesiune a activității de colectare și transport a deșeurilor nr. 2303/08.12.2017;

Având în vedere adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Deșeuri  Timiș nr.4273/04.06.2024 înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara cu nr.MTM2024-023868/04.06.2024;

Având în vedere adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Deșeuri  Timiș nr.4474/17.06.2024 înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara cu nr.MTM2024-025505/17.06.2024;

Având în vedere adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Deșeuri  Timiș nr.4547/18.06.2024 înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara cu nr.MTM2024-025715/18.06.2024;

Având în vedere Hotărârea Adunării Generale a Asociaților Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Deșeuri Timiș (ADID Timiș) implicați în Zona 1 – Timișoara nr.2/31.07.2023;

Având în vedere Hotărârea Adunării Generale a Asociaților Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Deșeuri Timiș (ADID Timiș) implicați în Zona 1 – Timișoara nr.3/16.04.2024;

Având în vedere prevederile H.C.L. nr.117/21.03.2023 privind acordarea unui mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Deșeuri Timiș (ADID);

Având în vedere prevederile H.C.L. nr.379/17.08.2023 privind aprobarea documentației care stă la baza delegării prin concesiune a gestiunii activităților de sortare a deșeurilor reciclabile și tratare mecano-biologică a deșeurilor reziduale din Zona 1 – Timișoara;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.434/02.10.2023 privind modificarea art.1, paragraful 2 din Hotărârea Consiliului Local nr.379/17.08.2023 privind aprobarea documentației care stă la baza delegării prin concesiune a gestiunii activităților de sortare a deșeurilor reciclabile și tratare mecano-biologică a deșeurilor reziduale din Zona 1 – Timișoara;

Având în vedere prevederile contractului de prestări servicii pentru activitățile de sortare a deșeurilor reciclabile și tratare a deșeurilor reziduale în vederea valorificării energetice/reciclare nr.8354/10.10.2023;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr.121/15.04.2024 privind modificarea tarifelor pentru activitatea de tratare a deșeurilor reziduale provenite din Zona 1 Timișoara, pentru activitatea de sortare a deșeurilor de hârtie, carton, metal și plastic provenite din Zona 1 Timișoara desfășurate în cadrul Stației de Sortare a Deșeurilor Municipale Timișoara (SSDM Timișoara) și a tarifelor pentru activitățile desfășurate în cadrul Stației de Sortare a Deșeurilor Municipale Timișoara (SSDM Timișoara) în baza Contractului de prestări servicii pentru activitățile de sortare a deșeurilor reciclabile și tratare a deșeurilor reziduale în vederea valorificării energetice/reciclare nr. 8354/10.10.2023;

Având în vedere prevederile HCJ nr.228/03.10.2023 privind modificarea tarifelor de salubrizare din Contractul de concesiune nr.7.243/13.06.2013 încheiat între Județul Timiș prin Consiliul Județean Timiș și Asocierea S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. – S.C. RER SERVICII ECOLOGICE S.R.L. completat cu Nota de rectificare nr.9951/05.04.2024 a Hotărârii Consiliului Județean Timiș nr.228/03.10.2023 privind Anexa (act adițional nr.9 la contractul de concesiune nr.7243/13.06.2013);

Având în vedere prevederile art.129, alin.(2), lit.d și alin. (7), lit.n, art.134, alin.(1), lit.a) coroborate cu prevederile art.133, alin.2, lit.a, ale art.136 și ale art.139, alin.1 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,  cu modificările  și  completările ulterioare.

Articole

Art.1: Se aprobă, începând cu data de 01.07.2024, tariful de facturare a deșeurilor reziduale similare din deșeurile municipale pentru utilizatorii non casnici ai serviciului de salubrizare din mediul urban (persoane juridice private și persoane juridice publice-instituții, autorități publice) din Zona 1 - Timișoara, județul Timiș, care este în cuantum de 312,90 lei/mc exclusiv TVA, după cum urmează:

 

Tarif facturare deșeuri reziduale pentru utilizatorii non casnici-mediul urban

Tarif fără TVA

 

lei/mc

Tarif  colectare și transport

107,34

Tarif tratare mecanică

137,81

Tarif tratare mecano-biologică

9,60

Tarif tratare deșeuri în vederea compostării

1,96

Tarif depozitare

22,04

CEC aferent deșeuri depozitate din tratare mecano-biologică

5,88

CEC aferent deșeuri reziduale depozitate din compostare

0,18

CEC aferent deșeuri depozitate

28,09

Total tarif de facturare deșeuri reziduale

312,90

 

Tariful de 312,90 lei/mc exclusiv TVA, se va utiliza de către operatorul S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. și pentru decontarea serviciilor de colectare separată și transport separat al deșeurilor abandonate.

 

Art.2. Se aprobă sub condiție suspensivă, tariful de facturare a deșeurilor reziduale similare din deșeurile municipale pentru utilizatorii non casnici ai serviciului de salubrizare din mediul urban (persoane juridice private și persoane juridice publice-instituții, autorități publice) din Zona 1-Timișoara, județul Timiș, care este în cuantum de 295,80 lei/mc, exclusiv TVA, după cum urmează:

 

 

Tarif facturare deșeuri reziduale pentru utilizatorii non casnici-mediul urban

Tarif fără TVA

 

lei/mc

Tarif  colectare și transport

107,34

Tarif tratare mecanică

120,71

Tarif tratare mecano-biologică

9,60

Tarif tratare deșeuri în vederea compostării

1,96

Tarif depozitare

22,04

CEC aferent deșeuri depozitate din tratare mecano-biologică

5,88

CEC aferent deșeuri reziduale depozitate din compostare

0,18

CEC aferent deșeuri depozitate

28,09

Total tarif de facturare deșeuri reziduale

295,80

 

Art.3 Tariful menționat la art.2 va intra în vigoare numai după îndeplinirea  următoarei condiții:

-Obținerea de către operatorul SSDM Timișoara – S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. a Autorizației de mediu solicitate de la Agenția pentru Protecția Mediului Timiș, ulterior efectuării reparațiilor/investițiilor pentru operarea SSDM Timișoara și comunicarea către ADID Timiș a Autorizației de mediu.

Îndeplinirea condiției suspensive: Aplicarea tarifului menționat la art.2 din prezenta hotărâre va intra în vigoare la data îndeplinirii condiției suspensive menționate mai sus. Până la data îndeplinirii condiției mai sus, se va aplica tariful menționat la art.1 valabil în relația cu operatorul până la data îndeplinirii condiției suspensive, după care se va aplica tariful prevăzut la art.2 din prezenta.

 

Art.4 Se aprobă, începând cu data de 01.07.2024, tariful de facturare a deșeurilor reciclabile din deșeurile municipale pentru utilizatorii non casnici ai serviciului de salubrizare din mediul urban (persoane juridice private și persoane juridice publice - instituții, autorități publice) din Zona 1-Timișoara, județul Timiș, care este în cuantum de 64,47 lei/mc exclusiv TVA, după cum urmează:

 

Tarif facturare deșeuri reciclabile pentru utilizatorii non casnici-mediul urban

Tarif fără TVA

 

lei/mc

Tarif  colectare și transport

15,85

Tarif sortare

45,09

Tarif tratare mecano-biologică

0,58

Tarif depozitare

1,34

CEC aferent deșeuri depozitate din tratare mecano-biologică

0,28

CEC aferent deșeuri depozitate

1,33

Total tarif de facturare deșeuri reciclabile

64,47

 

 

Art.5 Se aprobă sub condiție suspensivă, tariful de facturare a deșeurilor reciclabile din deșeurile municipale pentru utilizatorii non casnici ai serviciului de salubrizare din mediul urban (persoane juridice private și persoane juridice publice - instituții, autorități publice) din Zona 1-Timișoara, județul Timiș, care este în cuantum de 61,90 lei/mc, exclusiv TVA, după cum urmează:

 

 

Tarif facturare deșeuri reciclabile pentru utilizatorii non casnici-mediul urban

Tarif fără TVA

 

lei/mc

Tarif  colectare și transport

15,85

Tarif sortare

42,52

Tarif tratare mecano-biologică

0,58

Tarif depozitare

1,34

CEC aferent deșeuri depozitate din tratare mecano-biologică

0,28

CEC aferent deșeuri depozitate

1,33

Total tarif de facturare deșeuri reciclabile

61,90

 

 

 Art.6 Tariful menționat la art.5 va intra în vigoare numai după îndeplinirea  următoarei condiții:

-Obținerea de către operatorul SSDM Timișoara – S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. a Autorizației de mediu solicitate de la Agenția pentru Protecția Mediului Timiș, ulterior efectuării reparațiilor/investițiilor pentru operarea SSDM Timișoara și comunicarea către ADID Timiș a Autorizației de mediu.

Îndeplinirea condiției suspensive: Aplicarea tarifului menționat la art.5 din prezenta hotărâre va intra în vigoare la data îndeplinirii condiției suspensive menționate mai sus. Până la data îndeplinirii condiției mai sus, se va aplica tariful menționat la art.4 valabil în relația cu operatorul până la data îndeplinirii condiției suspensive, după care se va aplica tariful prevăzut la art.5 din prezenta.

 

 

Art.7 Se aprobă, începând cu data de 01.07.2024, tariful de facturare a deșeurilor reziduale similare din deșeurile municipale pentru utilizatorii casnici ai serviciului de salubrizare din mediul urban (persoane fizice) din Zona 1-Timișoara, județul Timiș, care este în cuantum de 16,83 lei/pers./lună exclusiv TVA, după cum urmează:

 

 

Tarif facturare deșeuri reziduale pentru utilizatorii casnici-mediul urban

Tarif fără TVA

 

lei/pers./lună

Tarif  colectare și transport

4,60

Tarif tratare mecanică

8,00

Tarif tratare mecano-biologică

0,87

Tarif depozitare

1,39

CEC aferent deșeuri depozitate din tratare mecano-biologică

0,34

CEC aferent deșeuri depozitate

1,63

Total tarif de facturare deșeuri reziduale

16,83

 

 

Art.8 Se aprobă, începând cu data de 01.07.2024, tariful de facturare a deșeurilor reciclabile din deșeurile municipale pentru utilizatorii casnici ai serviciului de salubrizare din mediul urban (persoane fizice) din Zona 1-Timișoara, județul Timiș, care este în cuantum de 7,68 lei/pers./lună exclusiv TVA, după cum urmează:

 

 

Tarif facturare deșeuri reciclabile pentru utilizatorii casnici-mediul urban

Tarif fără TVA

 

lei/pers./lună

Tarif  colectare și transport

2,46

Tarif sortare deșeuri

5,04

CEC aferent deșeuri depozitate din tratare mecano-biologică

0,03

CEC aferent deșeuri depozitate

0,15

Total tarif de facturare deșeuri reciclabile

7,68

 

 

Art.9 Se aprobă sub condiție suspensivă, tariful de facturare a deșeurilor reziduale similare din deșeurile municipale pentru utilizatorii  casnici ai serviciului de salubrizare din mediul urban (persoane fizice) din Zona 1-Timișoara, județul Timiș, care este în cuantum de 15,84 lei/pers./lună, exclusiv TVA, după cum urmează:

 

 

Tarif facturare deșeuri reziduale pentru utilizatorii casnici-mediul urban

Tarif fără TVA

 

lei/pers./lună

Tarif  colectare și transport

4,60

Tarif tratare mecanică

7,01

Tarif tratare mecano-biologică

0,87

Tarif depozitare

1,39

CEC aferent deșeuri depozitate din tratare mecano-biologică

0,34

CEC aferent deșeuri depozitate

1,63

Total tarif de facturare deșeuri reziduale

15,84

 

 

Art.10 Tariful menționat la art.9 va intra în vigoare numai după îndeplinirea  următoarei condiții:

-Obținerea de către operatorul SSDM Timișoara – S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. a Autorizației de mediu solicitate de la Agenția pentru Protecția Mediului Timiș, ulterior efectuării reparațiilor/investițiilor pentru operarea SSDM Timișoara și comunicarea către ADID Timiș a Autorizației de mediu.

Îndeplinirea condiției suspensive: Aplicarea tarifului menționat la art.9 din prezenta hotărâre va intra în vigoare la data îndeplinirii condiției suspensive menționate mai sus. Până la data îndeplinirii condiției mai sus, se va aplica tariful menționat la art.7 valabil în relația cu operatorul până la data îndeplinirii condiției suspensive, după care se va aplica tariful prevăzut la art.9 din prezenta.

 

 

Art.11 Se aprobă sub condiție suspensivă, tariful de facturare a deșeurilor reciclabile din deșeurile municipale pentru utilizatorii  casnici ai serviciului de salubrizare din mediul urban (persoane fizice) din Zona 1-Timișoara, județul Timiș, care este în cuantum de 7,40 lei/pers./lună, exclusiv TVA, după cum urmează:

 

 

 

Tarif facturare deșeuri reciclabile pentru utilizatorii casnici-mediul urban

Tarif fără TVA

 

lei/pers./lună

Tarif  colectare și transport

2,46

Tarif sortare deșeuri

4,76

CEC aferent deșeuri depozitate din tratare mecano-biologică

0,03

CEC aferent deșeuri depozitate

0,15

Total tarif de facturare deșeuri reciclabile

7,40

 

 

Art.12 Tariful menționat la art.11 va intra în vigoare numai după îndeplinirea  următoarei condiții:

-Obținerea de către operatorul SSDM Timișoara – S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. a Autorizației de mediu solicitate de la Agenția pentru Protecția Mediului Timiș, ulterior efectuării reparațiilor/investițiilor pentru operarea SSDM Timișoara și comunicarea către ADID Timiș a Autorizației de mediu.

Îndeplinirea condiției suspensive: Aplicarea tarifului menționat la art.11 din prezenta hotărâre va intra în vigoare la data îndeplinirii condiției suspensive menționate mai sus. Până la data îndeplinirii condiției mai sus, se va aplica tariful menționat la art.8 valabil în relația cu operatorul până la data îndeplinirii condiției suspensive, după care se va aplica tariful prevăzut la art.11 din prezenta.

 

Art.13 Prezenta hotărâre se publică  pe site-ul propriu și totodată, se comunică:

        - Instituției Prefectului – Județul Timiș;

        - Primarului Municipiului Timișoara;

        - Direcțiilor, Serviciilor, Compartimentelor din cadrul aparatului de  specialitate al  Primarului;

        - Serviciul  Managementul Deșeurilor și Salubrizare;

        - S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A.;

        - ADID Timiș;

        - Mass - media  locale.

 

Hotărârea a fost aprobată cu 19 voturi pentru și 2 abțineri.

Este utilă această pagină?