HCL 284/2024

privind aprobarea “Regulamentului de acordare a stimulentelor financiare necesare pentru recompensarea elevilor și profesorilor coordonatori cu rezultate deosebite în domeniul performanțelor școlare obținute la olimpiade și concursuri școlare naționale și internaționale, examenul de evaluare națională și examenul de bacalaureat și pentru participarea la olimpiade, concursuri sau tabere școlare de excelență academică la nivel național și internațional”

Motivație

Având în vedere Referatul de aprobare a Proiectului de hotărâre nr. TMI2024 - 019314/25.06.2024 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Dominic Fritz;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. ASEMT2024 - 2234/25.06.2024 al Compartimentului Strategii și Programe Educaționale din cadrul Administrației pentru Sănătate și Educație a Municipiului Timișoara;

Având în vedere Avizul Serviciului Juridic al Municipiului Timișoara din data de 25.06.2024 și al Compartimentului Juridic al Administrației pentru Sănătate și Educație a Municipiului Timișoara din data de 25.06.2024, Anexe la Raportul de specialitate nr. ASEMT2024 - 2234/25.06.2024;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 208/15.06.2021 - privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Timișoara;

Luând în considerare următoarele prevederi legale:

- art. 106 alin. (1) lit. k), art. 127 lit. l), art. 144 alin. (4), alin. (5) din Legea nr. 198/04.07.2023 privind învățământul preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare;

- art. 7, lit. v) şi art. 13 din Ordinul nr. 4742/2016 pentru aprobarea Statutului elevului, modificat și completat prin Ordinul nr. 3.797 din 8 martie 2023 pentru modificarea și completarea Statutului elevului;

- Ordinul 4183/2022 pentru aprobarea Regulamentului - cadru de organizare și funcționare a unităților de învătământ preuniversitar;

- art. 37 alin. (2), (13) și (15) și art. 38, alin. (5), lit. h) din Regulamentul de Organizare și Funcționare a Administrației pentru Sănătate și Educație a Municipiului Timișoara aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 33/19.02.2024;

Având în vedere prevederile  art. 129 alin. (2), lit. d), e), alin.  (7), lit. a), e), f) și alin. (9) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 - privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și (3) lit. f) și art.196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 - privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Articole

Art. 1:  Se aprobă “Regulamentul de acordare a stimulentelor financiare necesare pentru recompensarea  elevilor și profesorilor coordonatori cu rezultate deosebite în domeniul performanțelor școlare obținute la olimpiade și concursuri școlare naționale și internaționale, examenul de evaluare națională și examenul de bacalaureat și pentru participarea la olimpiade, concursuri sau tabere școlare de excelență academică la nivel național și internațional”, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2:  Se aprobă modelul contractului de acordare a stimulentelor financiare pentru recompensarea elevilor și profesorilor coordonatori cu rezultate deosebite în domeniul performanțelor școlare obținute la olimpiade și concursuri școlare naționale și internaționale, examenul de evaluare națională și examenul de bacalaureat și  pentru participarea la olimpiade, concursuri sau tabere școlare de excelență academică la nivel național și internațional, conform Anexei 2 care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Administrația pentru Sănătate și Educație a Municipiului Timișoara – Direcția Educație și Serviciul Învățământ.

Art. 4: Prezenta hotărâre se publică pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:

- Instituției Prefectului - Județul Timiș;

- Primarului Municipiului Timișoara;

- Direcțiilor, Serviciilor, Compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului;

- Direcțiilor, Serviciilor, Compartimentelor din cadrul Administrației pentru Sănătate și Educație a Municipiului Timișoara;

- Inspectoratului Școlar Județean Timiș;

- Unităților de învățământ de pe raza Municipiului Timișoara;

- Mass-media  locale. 

 

Hotărârea a fost adoptată cu 23 de voturi pentru.

Este utilă această pagină?