HCL 29/2024

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Funcțiuni mixte locuințe colective și servicii”, Str. Cloșca, nr. 15, CF nr. 449012

Motivație

Având în vedere Referatul nr. UR2023-004140/22.11.2023 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul DOMINIC FRITZ;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. UR2023-004140/22.11.2023 - al Directiei Generale  Urbanism și Planificare Teritorială din cadrul Primăriei Municipiului Timisoara;

Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 27.11.2023 - Anexă la Raportul de specialitate nr. UR2023-004140/22.11.2023;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 208/15.06.2021 - privind  aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Timișoara;

Având în vedere Procesul Verbal al   Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale și avizul Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor  din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;

Având în vedere prevederile art. 25  alin.1) şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;

Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 218/04.06.2020 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului  în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului";

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 390/26.10.2021 privind înființarea Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism";

Ţinând cont de Avizul de Oportunitate nr. 09/08.03.2022 și Avizul Arhitectului Șef nr. 43/20.10.2023;

Având în vedere prevederile Certificatului de Urbanism nr. 1738/24.06.2021 prelungit până la 23.06.2024 , precum și Decizia de încadrare a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş nr. 146 din 09.12.2022 prin care anunţă că planul nu necesită evaluare de mediu și se adoptă fără aviz de mediu;

În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (1),  alin. (2)  lit.c) si alin. (6)  lit. c) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 prinvind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 139  alin. (1) și alin. (3)  și  art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a  Guvernului nr. 57/2019 prinvind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Articole

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal „Funcțiuni mixte locuințe colective și servicii”, Str. Cloșca, nr. 15, CF nr. 449012, având ca inițiatori Parohia Ortodoxă Română Timișoara – Cartier Mehala, întocmit conform proiectului nr. 348/CPB/21, realizat de proiectant RD Sign S.R.L., specialist cu drept de semnătură R.U.R. Răzvan Gabriel M. Negrișanu, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2:  Se stabilesc condițiile de construire și în conformitate cu Avizul Arhitectului Sef cu nr. 43 din 20.10.2023: 
    • Funcțiuni predominante = Locuințe colective și funcțiuni complementare
    • P.O.T.max = 40 %
    • C.U.T.max = 2,5
    • Regim maxim de înălțime: S+P+4E+2Er
    • Hmax cornișă = 18 m (pentru S+P+4E)
    • Hmax = 24 m (pentru S+P+4E+2Er)
    • Retrageri minime față de aliniament:

- Față de limita de Nord – La parter se va respecta retragerea variabilă (0-1,8m) față de aliniament iar etajele superioare se vor amplasa tangent la linia definită de aliniament și conform RLU aferent și planșei „U03 - Reglementări urbanistice - zonificare”;

- Față de limita de Sud – minim 6 m și cel puțin H/2 din înălțimea clădirilor și conform RLU aferent și planșei „U03 - Reglementări urbanistice - zonificare”;

- Față de limita de Est – La parter se va respecta retragerea de 1,8m față de aliniament iar la etajele superioare se vor amplasa tangent la linia definită de aliniament și conform RLU aferent și planșei „U03 - Reglementări urbanistice - zonificare”;

- Față de limita de Vest – cuplare pe calcan pentru S+P+3E și retragere de minim 6 m pentru S+P+4E și conform RLU aferent și planșei „U03 - Reglementări urbanistice - zonificare”.

    • Spații verzi = 30% din care minim 7% din suprafața totală a terenului va fi spațiu verde pe sol natural de tip „deep green”. Se vor respecta prevederile HCL 289/21.06.2022 privind aprobarea actualizării și prelungirii "Strategiei dezvoltării spațiilor verzi a Municipiului Timișoara 2010-2020". Se va respecta H.C.L. nr. 4 din 28.01.2003 privind aprobarea realizării aliniamentelor de arbori aferente drumurilor publice aflate pe teritoriul administrativ al Municipiului Timișoara;
    • Circulații și servituți = conform „Propunerilor preliminare ce vor fi supuse spre avizare - Etapa a 3-a elaborare P.U.G. Timișoara”, aprobate prin H.C.L. nr. 428/30.07.2013;
    • Circulații și accese = accesul auto și pietonale se vor realiza în conformitate cu avizul Comisiei de Circulație nr. DT2023-000869/11.05.2023 și planșa anexă la aviz; Necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu Art. 33 și Anexa 5 din R.G.U., respectiv cu avizul Comisiei de Circulație nr. DT2023-000869/11.05.2023. Locurile de parcare se vor asigura cu preponderență la subsol;
    • Echipare tehnico-edilitară = Conform planșei U04.1 – „Reglementări – echipare edilitară-apă și canalizare”, respectiv planșei U04.2 – „Reglementări – echipare edilitară – electrice” și cu respectarea condițiilor impuse prin Avizul pentru rețelele existente nr. 323/17.05.2022.
Art.3: Prezentul Plan Urbanistic Zonal „Funcțiuni mixte locuințe colective și servicii”, Str. Cloșca, nr. 15, CF nr. 449012, va avea valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investițiile prevăzute în documentație. Terenul reglementat în cadrul documentației Plan Urbanistic Zonal „Funcțiuni mixte locuințe colective și servicii”, Str. Cloșca, nr. 15, CF nr. 449012, în suprafață de 2.079 mp., proprietar fiind Parohia Ortodoxă Română Timișoara – Cartier Mehala, este situat în partea de vest a Municipiului Timișoara, având acces de la nord prin intermediul str. Cloșca, respectiv de la est prin intermediul str. Ioan Plavoșin. Vecinătățile sunt: la nord str. Cloșca, la sud parcela cadastrală nr. 411161, parcela cadastrală nr. 435982 și parcela cu număr topografic 21632, 21633, la est str. Ioan Plavoșin, la vest parcela cu nr. topografic 21756, 21757.
Art. 4:  Autorizațiile de construire se vor emite doar după realizarea în prealabil a operațiunilor reglementate prin documentația de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public conform planșei nr. U05 – „Proprietatea asupra terenurilor” și asigurarea tuturor utilităților necesare investiției în conformitate cu Planul de acțiune asumat, respectiv doar după reglementarea situației juridice a drumurilor de acces propuse la parcelele beneficiarilor, accesul realizându-se din domeniul public și în conformitate cu prevederile HG 525/1996.
Art. 5: Reglementările privind autorizarea construcțiilor și a amenajărilor vor fi aplicate în concordanță cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal „Funcțiuni mixte locuințe colective și servicii”, Str. Cloșca, nr. 15, CF nr. 449012.
Art. 6: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează  Instituția Arhitectului Șef   din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.
Art. 7: Prezenta hotărâre se publică  pe site-ul Primăriei Municipiului Timișoara și totodată, se comunică:

- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;

- Primarului Municipiului Timișoara;

- Direcțiilor, Serviciilor, Compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului;

- Parohiei  Ortodoxă Română Timișoara - Cartier Mehala;

- Elaboratorului RD Sign S.R.L.;

- Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară;

- Mass-media locale.

 

Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi pentru.

Este utilă această pagină?