HCL 30/2024

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Demolare garaj existent și construire locuință unifamilială P+1E, carport și împrejmuire”, str. Alexandru Odobescu nr. 76, Timişoara

Motivație

Consiliul Local al Municipiului Timişoara

Având în vedere Referatul de aprobare al proiectului de hotarare cu nr. UR2023-004230; TMI2023-013005/ 20.11.2023  - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Dominic Fritz;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. UR2023-004230; TMI2023-013005/20.11.2023  - al Directiei Generale Urbanism și Planificare Teritorială din cadrul Primăriei Municipiului Timisoara;

Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 23.11.2023 - Anexă la Raportul de specialitate nr. UR2023-004230; TMI2023-013005/ 20.11.2023;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 208/15.06.2021 - privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere Procesul Verbal de avizare al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;

Având în vedere prevederile art. 25 alin. 1) şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;

Având în vedere prevederile Ordinului Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 218/04.06.2020 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului  în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului";

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 390/26.10.2021 privind înființarea Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism", modificată;

Având în vedere prevederile Certificatului de Urbanism nr. 3611/22.12.2022, precum si Notificarea Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş cu nr. 2261/AAA/19.04.2023, prin care anunţă că planul nu necesită derularea procedurii de reglementare privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri și programe, respectiv prevederile Avizului Arhitectului Sef nr. 42/19.10.2023;

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (1) lit. c), alin. (2) lit. c) coroborat cu alin. (6), lit. c) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 prinvind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 139, alin. (1) și alin. (3) din Ordonanța de Urgență a  Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

Articole

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu „Demolare garaj existent și construire locuință unifamilială P+1E, carport și împrejmuire”, str. Alexandru Odobescu nr. 76, Timişoara, având ca inițiator pe POP GEORGETA - ELISABETA - ELENA, proiectant BDS STUDIO ARH SRL, specialist cu drept de semnătură R.U.R. - Arh. Daniel Adrian A. Guțu – pentru categoria DE, proiect nr. 294/2022, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2: Se stabilesc condiţiile de construire şi în conformitate cu Avizul Arhitectului Şef cu nr. 42/19.10.2023:

Regim de construire: 

-    maxim P+M; Hmax cornișă = 4,50 m (pentru casă); 
-    maxim P; Hmax = 3,50 m (pentru terasă)
-    maxim P; Hmax = 3,00 m (pentru carport);

  1. Funcţiune propusă: zonă rezidențială – locuință unifamilială în regim de maxim P+M;
  2. Procent de ocupare al terenului maxim: POTmax  = 35 %;
  3. Coeficient de utilizare al terenului maxim: CUTmax  = 0,35;
  4. Spatii verzi si plantate min. 50 %;

Retrageri: faţă de aliniament, limite laterale, limita posterioara – conform plansei nr. nr. U/04 „Reglementari urbanistice”, astfel: Retrageri pentru construcția principală:

- Retragerea față de limita estică (front stradal): minim 33,00 m;

-  Retragerea față de limita sudică (limita stânga): minim 2,00 m
- Retragerea față de limita vestică (spatele parcelei): minim 10,00 m; 
- Retragere față de limita nordică (limita dreapta): minim 2,25 m;
Retrageri pentru carport:
- Retragerea față de limita estică (front stradal): minim 15,00 m;
- Retragerea față de limita sudică (limita stânga): minim 12,80 m
- Retragerea față de limita vestică (spatele parcelei): minim 35,20 m; 
- Retragere față de limita nordică (limita dreapta): minim 0,00 m;
-    Se va respecta H.C.L. nr. 4 din 28.01.2003 privind aprobarea realizării aliniamentelor de arbori aferente drumurilor publice aflate pe teritoriul administrativ al municipiului Timişoara;
-    Circulaţii şi servituţi: conform P.U.G. Timişoara aprobat prin H.C.L. nr. 457/17.10.2023;
-    Circulaţii şi accese: accesele auto şi pietonale se vor realiza în conformitate cu avizul Comisiei de Circulatie nr. DT2023-000842/27.04.2023 şi planşa anexă la aviz; necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu Art. 33 şi Anexa 5 din R.G.U;  - Echipare tehnico-edilitară: pentru investiţia propusă se vor asigura toate utilităţile necesare funcţionării acesteia, respectându-se condiţiile impuse prin Avizul pentru reţele existente nr. 275/26.05.2023.                                                           Terenul reglementat în suprafaţă totală de 1.022 mp, este situat în intravilanul municipiului Timişoara, în partea centrală a orașului, str. Odobescu nr. 76, fiind delimitat: la est de str. Alexandru Odobescu, la sud, la vest și la nord de terenuri proprietate privată cu construcții în regim de înălțime P – P+1E, înscris în CF nr. 454782 (CF vechi nr. 428499) nr. cad. 454782 Timişoara, are ca proprietar pe POP GEORGETA - ELISABETA - ELENA. 
    În prezent, pe terenul reglementat se află un imobil cu destinația de locuință unifamilială în regim P, respectiv 2 construcții extratabulare (un garaj și o anexă) în regim P - ce urmează a fi demolate și o anexă în regim P cu suprafața desfășurată de 17 mp – ce urmează a se menține.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Art.3: Prezentul Plan Urbanistic de Detaliu „Demolare garaj existent și construire locuință unifamilială P+1E, carport și împrejmuire”, str. Alexandru Odobescu nr. 76, Timişoara, va avea o valabilitate de 2 ani, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie. 

Art. 4: Autorizaţia de construire se va emite doar după realizarea în prealabil a operaţiunilor reglementate prin documentaţia de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării accesului din domeniul public, conform avizului Comisiei de Circulație nr. DT2023-000842/27.04.2023 și  asigurarea tuturor utilităților necesare.
Art. 5: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu „Demolare garaj existent și construire locuință unifamilială P+1E, carport și împrejmuire”, str. Alexandru Odobescu nr. 76, Timişoara.
Art. 6: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează  Instituția Arhitectului Șef din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.;
Art. 7:  Prezenta hotărâre se publică pe site-ul propriu și totodată, se comunică:
        - Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
        - Primarului Municipiului Timişoara;
        -Direcțiilor, Serviciilor,  Compartimentelor - din cadrul  aparatului de specialitate al Primarului;
        - Inițiatorilor: POP GEORGETA - ELISABETA - ELENA;
        - Proiectantului: BDS STUDIO ARH SRL;

        - Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Timiș;

        - Mass-media locale;

 

Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi pentru.

Este utilă această pagină?