HCL 31/2024

privind aprobarea modalității de acordare a gratuității la transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafață, conform Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, modificată și completată

Motivație

Având în vedere Referatul de aprobare nr. DAS2023-008512/21.12.2023  a proiectului de hotărâre, al Primarului Municipiului Timișoara - domnul Dominic Fritz;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. DAS2023-008381/18.12.2023 al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara;

Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 08.01.2024-Anexă la Raportul de specialitate nr. DAS2023-008381/18.12.2023;

Având în vedere  Procesele Verbale de avizare ale  Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 208/15.06.2021 - privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Timișoara;

În conformitate cu prevederile art. 23 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;

În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (1) și  alin (2), lit. d) și alin. (7) lit.(b)   din Ordonanța de Urgențã a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificãrile și completãrile ulterioare;

În temeiul art.139 alin. (1) și alin. (3) și art.196 alin. (1) lit.a)  din Ordonanța de Urgențã a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificãrile și completãrile ulterioare;

 

Articole

                                                                                                               HOTĂRĂȘTE

Art.1: Se aprobă plata lunară pentru un număr de 467 beneficiari ai transportului urban gratuit cu mijloace de transport în comun de suprafață.

Art.2: Beneficiarii gratuității pe toate liniile la transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafață sunt persoanele cu handicap grav și accentuat, asistenții personali ai persoanlor cu handicap grav, asistenții personali profesionisti ai persoanelor cu handicap grav sau accentuat, însoțitorul persoanei cu handicap grav în prezența acesteia, însoțitorul minorului cu handicap accentuat în prezența acestuia, însoțitorul adultului cu handicap auditiv și mintal accentuat.

Art.3: Plata lunară a contravalorii transportului urban gratuit cu mijloacele de transport în comun de suprafață se efectuează de către Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara la un tarif de 130 de lei/persoană, reprezentând contravaloarea abonamentului general pe 30 de zile, de la Cap. 68.02 – Asigurări și asistență socială, Subcapitolul 68.02.05.02. – Asistență socială în caz de invaliditate, în valoare de 60.710 lei/lună, suma totală pentru anul 2024 fiind în valoare de 728.520 lei.

Art.4: Decontarea contravalorii transportului urban gratuit cu mijloacele de transport în comun de suprafață, pentru persoanele beneficiare mai sus menționate, se face pe baza facturii emise de Societatea de Transport Public Timișoara, până în data de 5 a lunii curente pentru luna precedentă.

Art.5: Persoanele menționate la pct. 2 vor circula gratuit pe baza legitimației eliberate de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș, nominală, netransmisibilă și valabilă pe perioada de valabilitate a documentului de încadrare în grad de handicap și a Cărții de identitate sau pe baza cardului eliberat de Societatea de Transport Timișoara.

Art.6: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara.

Art.7: Prezenta hotărâre se publică  pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:

        - Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
        - Primarului Municipiului Timişoara;
        - Direcțiilor, Serviciilor, Compartimentelor -  din aparatul de specialitate al Primarului;
        - Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timișoara;
        - Mass-media locale.

 

Hotărârea  a fost adoptată cu 20 de voturi pentru.

 

   

Este utilă această pagină?